ZAKLJUČAK o sufinanciranju Programa: Pomoć i njega u kući-dostava  toplih obroka


KLASA:550-01/09-01/10

URBROJ:2113/03-02-09-2

Stubičke Toplice, 24.02.2009.

Na temelju članka 52. Statuta Općine Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 02/06), Općinsko poglavarstvo Općine Stubičke Toplice na svojoj 53. sjednici održanoj dana 24. veljače 2009. godine donijelo je slijedeći

Z A K LJ U Č A K

Članak 1.

Odobrava se sufinanciranje Programa Pomoć i njega u kući- dostava toplih obroka sa iznosom 1,00 kn (slovima: jedna kuna) po obroku, za korisnike sa područja Općine Stubičke Toplice.

Članak 2.

Sredstva će se izdvojiti iz Proračuna Općine Stubičke Toplice.

Članak 3.

Zaključak stupa na snagu odmah.

Predsjednik Općinskog poglavarstva

Općine Stubičke Toplice

Vladimir Bosnar

Kako do nas / Kontakt