Zapisnik sa 11. sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice

Z A P I S N I K

sa 11. sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice, održane dana 19. listopada 2022.  godine  u Vijećnici Općine Stubičke Toplice, Viktora Šipeka 16, Stubičke Toplice.

Prisutni:

Tomislav Mlinarić – predsjednik Općinskog vijeća,

Sabina Frgec, Marija Vrban, Željko Benger, Anica Benger, Jurica Knezić, Nina Gradiški Zrinski, Tomislav Sokač, Nedjeljko Ćuk, Biserka Bosnar, Robert Pilski

 

Odsutni: Željko Frgec (opravdano), Roman Rogović (opravdano)

 

Ostali prisutni:

 

Josip Beljak, načelnik Općine Stubičke Toplice

Maja Ivačević, pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Stubičke Toplice

Dubravka Špiček, savjetnica za proračun

Kristina Ljubić, ravnateljica Dječjeg vrtića ZVIREK

Silvija Drempetić, ravnateljica Općinske knjižnice Općine Stubičke Toplice

Helena Beljak, predsjednica Savjeta mladih Općine Stubičke Toplice

Senka Susović, novinarka Radio Stubice

 

Zapisničar:           Melita Šarić

Započeto:             18,00 sati

 

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice, Tomislav Mlinarić, otvara 11. sjednicu Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice, pozdravlja: načelnika Općine Stubičke Toplice Josipa Beljaka, Kristinu Ljubić, ravnateljicu dječjeg vrtića ZVIREK, Silviju Drempetić ravnateljicu Općinske knjižnice Općine Stubičke Toplice, Helenu Beljak predsjednicu Savjeta mladih Općine Stubičke Toplice, članove Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice, predstavnicu medija novinarku Senku Susović, kao i prisutne službenice Jedinstvenog upravnog odjela.

Predsjednik Općinskog vijeća konstatira da je na sjednici nazočno jedanaest od trinaest vijećnika Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice te da Općinsko vijeće može donositi pravovaljane odluke.

 

Predsjednik Tomislav Mlinarić na usvajanje daje dopunjeni

 

D N E V N I    R E D

 

 1.        Usvajanje zapisnika sa 10. sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice.
 2.        Usvajanje zapisnika sa 12. sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice.
 3.        Usvajanje Polugodišnjeg izvješća o radu općinskog načelnika za razdoblje siječanj - lipanj 2022. godine.
 4.        Donošenje polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Stubičke Toplice za 2022. godinu s pratećim odlukama.
 5.        Donošenje I. izmjene Proračuna Općine Stubičke Toplice za 2022. godinu s pratećim odlukama.
 6.        Donošenje I. izmjene Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Stubičke Toplice za 2022. godinu.
 7.        Donošenje I. izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Stubičke Toplice za 2022. godinu.
 8.        Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Stubičke Toplice za 2022. godinu.
 9.        Donošenje Odluke o dodatnom financiranju vatrogasne djelatnosti i aktivnosti Zagorske javne vatrogasne postrojbe.

10.    Donošenje Odluke o pokretanju postupka za evidentiranje izvedenog stanja nerazvrstane ceste NC SS - 5 „Strmečka cesta – reciklažno dvorište“.

 1.     Donošenje Pravilnika o dopuni Pravilnika o utvrđivanju kriterija, uvjeta i postupka za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola i studentima s područja Općine Stubičke Toplice, po prijedlogu Kluba vijećnika SDP-a Stubičke Toplice.
 2.     Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o visini naknade troškova.
 3.     Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o mjerilima za financiranje predškolskog odgoja i obrazovanja na području Općine Stubičke Toplice.
 4.     Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Stubičke Toplice.
 5.     Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o sufinanciranju nabave udžbenika učenicima srednjih škola.
 6.     Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade (B).
 7.     Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o općinskim porezima Općine Stubičke Toplice.
 8.     Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o kriterijima za financiranje školske kuhinje.
 9.     Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama.
 10.     Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu.
 11.     Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o komunalnom redu.
 12.     Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o nerazvrstanim cestama na području Općine Stubičke Toplice.
 13.     Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o cjeniku za korištenje poslovnog prostora i drugih nekretnina u vlasništvu Općine Stubičke Toplice.
 14.     Donošenje Odluke o jednokratnoj novčanoj pomoći za novorođeno dijete na području Općine Stubičke Toplice.
 15.     Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete pružanja dimnjačarskih usluga na području Općine Stubičke Toplice.
 16.     Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća Općinske knjižnice Stubičke Toplice o ostvarenju vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka i njihovog trošenja prema ekonomskoj, funkcijskoj i organizacijskoj klasifikaciji te izvorima financiranja u razdoblju od 01.01.2022. do 30.06.2022. s obrazloženjem.
 17.     Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o radu Općinske knjižnice Stubičke Toplice od 01.01.2022. do 30.06.2022. godine
 18.     Donošenje Odluke o usvajanju prijedloga polugodišnjeg Izvještaja o izvršenju financijskog plana Općinske knjižnice Stubičke Toplice za 2022. godinu s obrazloženjem i Posebnim izvještajem o zaduživanju na domaćem i strano tržištu novca i kapitala za 2022. godinu.

29.    Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na I. izmjenu Financijskog plana Općinske knjižnice Stubičke Toplice za 2022. godinu.

 1.     Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja Dječjeg vrtića ZVIREK o ostvarenju vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka te njegovog trošenja prema ekonomskoj, programskoj i funkcijskoj klasifikaciji za razdoblje od 01.01.2022. do 30.06.2022. godine.
 2.     Donošenje Odluke o usvajanju prijedloga Izvještaja o izvršenju financijskog plana Dječjeg vrtića ZVIREK za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2022. godine.
 3.     Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Godišnji plan i program rada Dječjeg vrtića ZVIREK za ped. god. 2022./203.
 4.     Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na I. izmjenu Financijskog plana Dječjeg vrtića ZVIREK za 2022. godinu.
 5.     Donošenje Odluke o usvajanju godišnjeg Izvješća o radu Dječjeg vrtića ZVIREK za ped. god. 2021./2022.
 6.     Donošenje Odluke o financiranju šire javne potrebe osnovnog školstva.
 7.     Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na pripajanje trgovačkog društva HUMVIO d.o.o. Hum na Sutli trgovačkom društvu Zagorski vodovod d.o.o. Zabok i na prijedlog ugovora o pripajanju društava s ograničenom odgovornošću Zagorski vodovod d.o.o. i HUMVIO d.o.o.
 8.     Donošenje Pravilnika o izmjenama Pravilnika o plaćama i organizaciji rada u Općinskoj knjižnici Stubičke Toplice.

38.    Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Dječjeg vrtića ZVIREK.

 1.     Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o radu Zagorske javne vatrogasne postrojbe za 2021. g.
 2.     Pitanja i prijedlozi.

 

Predloženi dopunjeni dnevni red jednoglasno je usvojen sa jedanaest (11) glasova.

 

Ad.1.

Usvajanje zapisnika sa 10. sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice.

 

Tomislav Mlinarić, predsjednik Općinskog vijeća obavještava da je zapisnik sa 10. sjednice Općinskog vijeća dan u privitku poziva.

U otvorenoj raspravni nije bilo primjedbi.

Zapisnik je jednoglasno usvojen sa jedanaest (11) glasova.

 

Ad.2.

Usvajanje zapisnika sa 12. sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice.

 

Tomislav Mlinarić, predsjednik Općinskog vijeća obavještava da je zapisnik sa 10. sjednice Općinskog vijeća dan u privitku poziva.

U otvorenoj raspravni nije bilo primjedbi.

Zapisnik je jednoglasno usvojen sa jedanaest (11) glasova.

 

Ad.3.

Usvajanje Polugodišnjeg izvješća o radu općinskog načelnika za razdoblje siječanj - lipanj 2022. godine.

 

Tomislav Mlinarić, predsjednik Općinskog vijeća, obavijestio je da je tekst izvješća o radu općinskog načelnika dan u privitku poziva.

 

 POLUGODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU

ZA RAZDOBLJE OD 01.01. – 30.6.2022. GODINE

 

                Sukladno članku 46. Statuta Općine Stubičke Toplice („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj: 16/09, 9/13, 15/18 i 7/21) i članku 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), općinski načelnik zastupa Općinu Stubičke Toplice i nositelj je izvršne vlasti u Općini Stubičke Toplice.

                Sukladno članku 47. st. 1. Statuta Općine Stubičke Toplice i članku 35.b st. 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, općinski načelnik dva puta godišnje podnosi polugodišnje izvješće o svom radu Općinskom vijeću, i to do 31. ožujka tekuće godine za razdoblje srpanj-prosinac prethodne godine i do 15. rujna za razdoblje siječanj-lipanj tekuće godine.

                Polugodišnje izvješće o radu općinskog načelnika Općine Stubičke Toplice za razdoblje od 01.07. – 31.12.2021. godine, usvojeno je Odlukom Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice KLASA: 024-03/22-01/07,       URBROJ:2140-27-2-22-2 od dana 07. travnja 2022. godine.

           Ovo polugodišnje izvješće o radu općinskog načelnika podnosi se Općinskom vijeću za razdoblje od 01. siječnja do zaključno 30. lipnja 2022. godine, a temeljem gore navedenih zakonskih i podzakonskih propisa.

U izvještajnom razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja 2022. godine općinski načelnik je sukladno odredbama Zakona o lokalnoj i regionalnoj (područnoj) samoupravi i Statuta Općine Stubičke Toplice obavljao poslove u okviru svoje nadležnosti, obavljao je izvršne poslove iz samoupravnog djelokruga Općine Stubičke Toplice koji su mu povjereni zakonom, utvrđivao je prijedloge općih akata koje donosi Općinsko vijeće Općine Stubičke Toplice, davao mišljenje o prijedlozima odluka i drugih akata, izvršavao i osiguravao izvršavanje općih akata Općinskog vijeća, prostornog plana te drugih akata Općinskog vijeća, upravljao nekretninama i pokretninama u vlasništvu Općine, kao i prihodima i rashodima Općine, usmjeravao djelovanje Jedinstvenog upravnog odjela Općine u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Općine, nadzirao njihov rad, te obavljao i druge poslove u skladu sa zakonom, Statutom i drugim aktima Općinskog vijeća.

Općinski načelnik je i u ovom izvještajnom razdoblju inicirao i nadzirao poslove vezane uz izradu i izvršavanje proračuna, izradu propisanih i ostalih izvješća u svezi s izvršenjem proračuna, prikupljanje prihoda koji pripadaju Općini, te druge poslove i aktivnosti vezane za financijsko poslovanje Općine, a koji proizlaze iz ovlaštenja utvrđenih Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakonom o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, Zakonom o proračunu i Statutom Općine Stubičke Toplice.

O donesenim aktima, kao i o svojim drugim aktivnostima, redovito je obavještavao javnost putem lokalnih medija, radio emisija, zatim internetske stranice Općine: www.stubicketoplice.hr.  Također, predstavnici medija redovito prate rad općinskog načelnika te Jedinstvenog upravnog odjela, o čemu izvještavaju javnost.

Ruska invazija na Ukrajinu i posljedice pandemije bolesti COVID-19 uzrokovali su poremećaje na tržištu i značajno poskupljenja sirovina, materijala i roba, od čega se osobito ističe porast cijena goriva i hrane. Sve je to dovelo do visoke inflacije koja je obilježila ovo izvještajno razdoblje i utjecalo na proračunske prihode i rashode. U razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja 2022. godine Općina Stubičke Toplice ostvarila je ukupne prihode u iznosu od 5.888.091,14 kn. Ukupni rashodi u istom razdoblju iznose 5.259.766,25 kn.

Detaljni podaci o izvršenju Proračuna Općine Stubičke Toplice sadržani su u Polugodišnjem izvještaju  o izvršenju proračuna Općine Stubičke Toplice za 2022. godinu.

U izvještajnom razdoblju nastavilo se sa projektom rekonstrukcije prometne površine za poboljšanje sigurnosti prometa u ulici Vladimira Nazora, koji projekt je sufinanciran sredstvima Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske u iznosu od 500.000,00 kn,dok je ugovorena vrijednost radova 1.043.638,00 kn plus PDV. Projekt rekonstrukcije prometne površine za poboljšanje sigurnosti prometa u ulici Vladimira Nazora odužio se zbog neriješenih imovinsko-pravnih odnosa između Hrvatskih željeznica i Hrvatske elektroprivrede.

Na poziv za iskaz interesa za financiranje projekata prema Programu podrške brdsko-planinskim područjima, koji poziv je objavilo Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova europske unije, prijavljen je projekt Modernizacije nerazvrstanih cesta, čime se nastavlja sa uređivanjem i asfaltiranjem nerazvrstanih cesta na području Općine Stubičke Toplice. Prijavljeno je ukupno 12 različitih lokacija unutar naselja ukupne dužine 984 metara, u naravi makadamski putevi, na kojima se planira izvesti asfaltni kolnik prosječne širine 3 metra, bankina obostrano u širini od 50 cm, te odvodnja oborinskih voda na 3 lokacije. Cilj projekta je poboljšanje dostupnosti komunalne infrastrukture, čime će se podići razina komunalnih usluga i standarda te djelovati ka zaustavljanju procesa depopulacije i poticanju procesa demografskog oživljavanja brdsko-planinskih područja. Vrijednost prijavljenog projekta je 1.000.000,00 kn. Ministarstvo je Odlukom o odabiru projekata, KLASA:973-02/22-01/1, URBROJ:538-09-1-2/563-22-9 od 5. travnja 2022. godine, odobrilo financiranje projekta sa 190.000,00 kn. Slijedom odobrenog iznosa sredstava, odustalo se od 3 dionice za asfaltiranje te je početkom mjeseca lipnja pokrenut otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti za predmet nabave Modernizacije nerazvrstanih cesta, na 9 različitih lokacija.

 

Projekt izgradnje i opremanja dječjeg igrališta Centar prijavljen je na javni poziv LAG-a Zeleni bregi: „Ulaganja u opće društvenu infrastrukturu i pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo“. LAG je svojom Odlukom o odabiru projekta brd: 03/22/01 od 15. travnja 2022. godine, odabrao ovaj projekt za dodjelu potpore u iznosu od 249.212,70 kn. Izgradnjom i opremanjem dječjeg igrališta Centar, koje se nalazi u samom centru mjesta Stubičke Toplice, poboljšat će se uvjeti i dostupnosti novih sadržaja za sve stanovnike, a posebice za najmlađe. Postavit će se 12 novih sprava za igranje. Ukupna vrijednost ovog projekta je 610.408,25 kn, dok se vrijednost nove opreme za dječje igralište i građevinskih radova procjenjuje na oko 563.000,00 kn.

Pripremljena je potrebna dokumentacija za sanaciju klizišta u Gundulićevoj ulici u Stubičkim Toplicama. Naime, kao posljedica potresa 28. i 29. prosinca 2020. godine, na pješačkoj stazi koju koristi veliki broj stanovnika, uočena su velika oštećenja na potpornom zidu (nosiva konstrukcija) te opasnost od rušenja istog na stambeni objekt. U trupu predmetne staze prolaze infrastrukturne instalacije (voda, plin, kanalizacija..) koje bi zbog pomicanja terena mogle biti oštećene te dodatno utjecati na klizanje terena i stvaranja još veće ugroze. Glavni projekat je izrađen tako da se uklapa u okolnu konfiguraciju terena te zatečeno stanje klizišta i ulice. Ovim velikim projektom obuhvaćeni su svi radovi na sanaciji klizišta kako bi se osigurala potrebna stabilnost Gundulićeve ulice: potrebno je izvesti novu armirano betonsku potpornu konstrukciju koja će biti smještena uz postojeći potporni zid te će stabilizirati ulicu. Nadalje, potrebno je izraditi armirano betonski potporni zid sa drenažom i sustavom odvodnje koja će drenirati padinu iznad zida i stabilizirati klizište. Projekt je prijavljen na javni poziv Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja te su Općini dodijeljena bespovratna financijska sredstva u iznosu 1.020.937,50 kn, što je 100% vrijednosti projekta.

Na natječaj Ministarstva turizma i sporta za sufinanciranje izgradnje, građevinskog zahvata i opremanja sportskih građevina u 2022. godini, prijavljen je projekt Rekreacijskog centra Strmec Stubički. Predviđeni zahvat u prostoru nalazi se Strmcu Stubičkom, na k.č.br. 1922/8, koja je u vlasništvu Općine Stubičke Toplice. Rekreacijski centar Strmec Stubički planira se na južnoj polovici nekretnine. Na antistresnu podlogu postavit će se 10 sprava za vježbanje: sprava za istezanje nogu, zračna hodalica, sprava za veslanje, zračni skijaš, zračni šetač, sprava trinity ciklus, sprava za vježbe skakanjem, sprava za vježbe hodanjem, sprava dip station i sprava za podizanje tijela. Postavljanjem sprava za vježbanje na otvorenom promovira se zdrav načina života, boravak na otvorenom i potiče na fizičku aktivnost. Sprave su dostupne svima, u svako doba, bez dodatnih troškova za stanovnike Općine. Ministarstvo će projekt sufinancirati sa 150.000,00 kn.

              I u ovom izvještajnom razdoblju nastavilo se sa aktivnostima za rekonstrukciju prometnog terminala Pila, s kojima se započelo prošle godine. Zahvat se sastoji od izgradnje parkirališta i uređenja kolnih ulaza, izgradnje pratećih sadržaja (odnosno 4 objekta) za cjelokupno funkcioniranje terminala, zatim izgradnje pješačke staze te infrastrukturnog opremanja terminala. Prostor terminala će služiti za razna društveno-javna događanja.

                Sa ciljem podizanja svijesti o važnosti odvajanja i recikliranja otpada, građanima je podijeljeno ukupno 250 kompostera zapremnine 350 L za kompostiranje iz kućanstva i vrta.

                U izvještajnom razdoblju ulagalo se i u redovno održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture. Za izgradnju kanala oborinskih voda utrošeno je 120.265,63 kn, na održavanje javne rasvjete utrošeno je 3.625,00 kn.U tekuće i investicijsko održavanja cesta uloženo je 624.401,12 kn. Na čišćenje snijega i posipavanje nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima utrošeno je 61.572,50 kn.

                Završen je projekt izgradnje nogostupa u ulici Brezina, ukupne dužine 60 m.

                Na održavanje javnih zelenih površina utrošeno je 54.925,25 kn.

                Nastavljeno je sa isplatom poticaja u poljoprivredi, provođenjem mjera deratizacije i dezinsekcije te poslova higijeničarske službe, subvencijama obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima.

                Kao i prethodnih godina, nastavilo se sa ulaganjem u održavanje vatrogasnih i mjesnih domova Strmec Stubički i Pila, u cilju osiguravanja njihove funkcionalnosti, uređenosti i opremljenosti. Isplaćene su tekuće donacije Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Strmec Stubički i Pila, Javnoj vatrogasnoj postrojbi Zabok, Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja, Turističkoj zajednici Općine Stubičke Toplice, Župi Sv. Josipa, te Crvenom križu.

                Kako je općinski načelnik ujedno i predsjednik Turističke zajednice Općine Stubičke Toplice, neposredno je i aktivno sudjelovao u radu tijela Turističke zajednice te se i dalje kontinuirano radi na obogaćivanju turističke ponude Općine Stubičke Toplice.

                Uspješno je realiziran još jedan Mali ulični festival – MUF od 3.-5.6.2022. godine. Ove godine još veći, još posjećeniji i još raznovrsniji ponudom: brojna ulična događanja, priredbe, radionice, predstave i koncerti zvučnih imena hrvatske i regionalne estrade kao i nezaobilazna gastro ponuda privukli su rekordan broj posjetitelja.

                U području socijalne skrbi, Općina nastoji temeljem socijalnog programa osigurati barem minimalna sredstva za podmirenje troškova života onim sugrađanima čija je egzistencija ugrožena. Povodom blagdana Uskrs podijeljeno je 11 poklon paketa korisnicima naknade za podmirenje troškova stanovanja i umirovljenicima s područja Općine Stubičke Toplice. Isplaćene su jednokratne novčane pomoći za 18 novorođenčadi.

                Nastavilo se sa sufinanciranjem autobusnog i željezničkog prijevoza učenicima srednjih škola te studentima, kao i sufinanciranjem smještaja i prehrane učenika srednjih škola u učeničke domove te isplatom stipendija učenicima srednjih škola i studentima. Općina je u izvještajnom razdoblju sufinancirala logopedsku službe i programe hipoterapije djeci s teškoćama u razvoju.

                U Osnovnoj školi Vladimir Bosnar Stubičke Toplice nastavilo se sa provođenjem školske sheme u svrhu promoviranja zdrave prehrambene navike s ciljem povećanja udjela voća i povrća, mlijeka i mliječnih proizvoda u svakodnevnoj prehrani kako bi se spriječila debljina i bolesti uzrokovane neadekvatnom prehranom u dječjoj dobi, te omogućavanja školskoj djeci dodatnog obroka svježeg voća ili povrća, mlijeka ili mliječnih proizvoda.

                Općinski načelnik je svakodnevno primao građane radi rješavanja problematike iz djelokruga poslova općinske uprave i javnih ustanova u vlasništvu Općine, ali i radi saslušanja njihovih prijedloga i sugestija za unapređenje rada i kvalitete života u Općini Stubičke Toplice.

Otvara raspravu.

 

Vijećnica Sabina Frgec spaja toče izvješće i rebalans proračuna. Skreće pažnju da je u načelnikovom izvješću vidljivo da u prvih šest mjeseci jedini projekt kojim se može pohvaliti je Mali ulični festival i da nije bilo ulaganja u infrastrukturu. No navodi da sredstva koja su uložena u festival su frapantna i po onom što je vidljivo općina nije prihodovala sredstva. Konstatira da na žalost još uvijek nije od općine dobila tražene podatke o MUF-u. Mišljenja je da je općina oda takve manifestacije trebala prihodovati sredstva. Žao joj je da privatnici više ne sudjeluju u organizaciji kao i što financijski više ne podupiru manifestaciju jer sve spada na teret i trošak općine odnosno na javni novac, a ta sredstva bi se trebala pametnije potrošiti i uložiti u naše mještane. Vezano na rebalans proračuna podsjetila je da se zna da su bili protiv kupnje zemljišta 50 m od Slamarice, bez elaborata i procijenjenog stanja vrijednosti zemljišta. Postavlja upit jesu li panirali povišenje učeničkih i studentskih stipendija prema njihovom prijedlogu na godišnjoj bazi to oko dvadeset i pet tisuća kuna. Također tu je prijedlog za uvođenje novih stipendija.

Usporedbom iznosa povećanja stipendija na godišnjoj razini i iznosa koji je potrošen na svečanu večeru povodom Dana općine od sedamdeset tisuća kuna ili troškovi održavanja fontane, svakako bi trebalo razmišljati koji su prioriteti načelnika i vijećnika koji odobravaju ili ne odobravaju predložene iznose. Postavlja pitanje dali se razmišljalo da se smanje troškovi. Predlaže da se isključi javna rasvjeta kako bi se ostvarile uštede. Za primjer navodi Njemačku koja je već počela sa mjerama. Taj dio sredstava bi se usmjerio prema građanima jer se očekuju veliki financijski izdaci i troškovi, pa da se na taj način mještanima olakša. Konstatira da na kraju krajeva svi punimo proračun.

 

Kako nema više pitanja  i prijedloga na usvajanje se daje donošenje Polugodišnjeg izvješće o radu općinskog načelnika za razdoblje siječanj – lipanj 2022. godine.

Sa sedam (7) glasova za i četiri (4) suzdržana glasa donosi se

 

O D L U K A

 o usvajanju Polugodišnjeg izvješća o radu općinskog načelnika

za razdoblje od 01.01. – 30.6.2022. godine

 

 

U s v a j a  s e  Polugodišnje izvješće o radu općinskog načelnika Općine Stubičke Toplice za razdoblje od 01.01. – 30.6.2022. godine.

 

 

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od donošenja.

 

 

Ad.4.

Donošenje polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Stubičke Toplice za 2022. godinu s pratećim odlukama.

 

Tomislav Mlinarić, predsjednik Općinskog vijeća, obavijestio je da je Proračun sa pratećim odlukama dan u privitku poziva. Otvara raspravu.

U otvorenoj raspravi nije bilo pitanja.

Na usvajanje se daje donošenje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Stubičke Toplice za 2022. godinu sa pratećim odlukama.

Sa osam (8) glasova za i tri (3) suzdržana glasa donosi se

 

O D L U K A

 

                Općinsko vijeće Općine Stubičke Toplice donosi Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Stubičke Toplice za 2022. godinu sa prihodima od 6.617.603,56  kuna i rashodima od 5.938.820,11  kuna, kako slijedi:

                                                                                                                                              Plan                       Izvršenje

Prihodi se po strukturi raspoređuju po:

- prihodima poslovanja                                                                                     13.886,017,00              6.617.153,56

- prihodima od nefinancijske imovine                                                               201.500,00                         450,00

 

Rashodi se odnose na:

- rashode poslovanja                                                                                          9.756.167,00               5.145.101,92

- rashode za nefinancijsku imovinu                                                                 3.769.650,00                  793,718,19

 

Razlika- višak/manjak                                                                                          561.700,00                  678.783,45

 

Neto zaduživanje                                                                                         -241.700,00                -120.830,32

Ukupan donos viška/manjka iz prethodne godine                                                         0,00             -1.304.927,11

Višak/manjak iz preth.godine koji će se pokriti/rasporediti                         - 320.000,00                             0,00

 

Višak/manjak+neto zaduživanje/financiranje +

Korišteno u prethodnim godinama                                                                                    -                 -746.975,98

 

Članak 2.

 

Donose se prateće Odluke uz Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Stubičke Toplice za 2022. g.:

 

-          Odluka  o izvršenju Socijalnog programa Općine Stubičke Toplice za za razdoblje 01.01.2022. do 30.06.2022.

-          Odluka o izvršenju Programa javnih potreba u sportu zaza razdoblje 01.01.2022. do 30.06.2022.

-          Odluka o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi zaza razdoblje 01.01.2022. do 30.06.2022.  

-          Odluka o izvršenju Programa utroška sredstava od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo za za razdoblje 01.01.2022. do 30.06.2022.

-          Odluka o izvršenju Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za za razdoblje 01.01.2022. do 30.06.2022.

-          Odluka o izvršenju programa utroška sredstava boravišne pristojbe za za razdoblje 01.01.2022. do 30.06.2022.

-          Odluka o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za razdoblje 01.01.2022. do 30.06.2022.

-          Izvještaj o korištenju proračunske zalihe Općine Stubičke Toplice u razdoblju od 01.01.2022. do 30.06.2022.

-          Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala na dan 30.06.2022.

-          Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima

 

Ad.5.

Donošenje I. izmjene Proračuna Općine Stubičke Toplice za 2022. godinu s pratećim odlukama.

 

Tomislav Mlinarić, predsjednik Općinskog vijeća, obavijestio je da je prijedlog prve izmjene Proračuna sa pratećim odlukama dan u privitku poziva. Otvara raspravu.

U otvorenoj raspravi nije bilo pitanja.

Na usvajanje se daje donošenje prve izmjene Proračuna Općine Stubičke Toplice za 2022. godinu sa pratećim odlukama.

Sa osam (8) glasova za, dva glasa (2) protiv i jednim (1) suzdržanim glasom donosi se

 

O D L U K A

 

Članak 1.

 

                Općinsko vijeće Općine Stubičke Toplice donosi prvu izmjenu Proračuna Općine Stubičke Toplice za 2022. godinu sa prihodima od 16.195.791,00  kuna i rashodima od 15.349.163,89  kuna, kako slijedi:

 

                                                                                                                                              Plan                       Izmjena

Prihodi se po strukturi raspoređuju po:

- prihodima poslovanja                                                                                    13.886.017,00              16.195.411,00

- prihodima od nefinancijske imovine                                                              201.500,00                          380,00

UKUPNO PRIHODI:                                                                                       14.087.518,00              16.195.791,00

 

Rashodi se odnose na:

- rashode poslovanja                                                                                          9.756.167,00              11.203.913,89

- rashode za nefinancijsku imovinu                                                                 3.769,650,00                4.145.250,00

UKUPNO RASHODI:                                                                                     13.525.817,00              15.349.163,89

 

Razlika                                                                                                                     561.700,00                   846.627,11

 

Primici od financijske imovine  i zaduživanja                                                              0,00                              0,00

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova                                              241.700,00                    241.700,00

NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE                                                      -241.700,00                    -241.700,00

 

Preneseni višak ili preneseni manjak

Ukupan donos Viška/Manjka iz prethodne godine

Višak/manjak iz prethodnih godina koji će se rasporediti/pokriti              -320.000,00                       -604.927,11

 

 

 

Članak 2.

 

Donose se prateće Odluke uz prvu izmjenu Proračuna:

- prva izmjena Odluke o socijalnom programu Općine Stubičke Toplice za 2022. godinu

- prva izmjena Odluke o programu javnih potreba u sportu za 2022. godinu

- prva izmjena Odluke o programu javnih potreba u kulturi za 2022. godinu

- prva izmjena Odluke o programu utroška sredstava od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo za 2022. godinu

- prva izmjena Odluke o programu utroška sredstava turističke pristojbe za 2022. godinu

- prva izmjena Odluke o programu utroška sredstava šumskog doprinosa za 2022. godinu

 

Članak 3.

 

Prva izmjena Proračuna Općine Stubičke Toplice za 2021. godinu objavit će se u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije“.

 

Ad.6.

Donošenje I. izmjene Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Stubičke Toplice za 2022. godinu.

 

 

Tomislav Mlinarić, predsjednik Općinskog vijeća, obavještava prisutne da su u prilogu poziva dani materijali. Otvara raspravu.

 

Obzirom da nema pitanja niti prijedloga, predlaže se usvajanje I. izmjene Programa građenja uređaja i objekata komunalne infrastrukture.

 

Sa sedam (7) glasova za i četiri (4) suzdržana glasa donosi se

 

ODLUKA   O   I. IZMJENI PROGRAMA  GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU OPĆINE STUBIČKE TOPLICE

ZA 2022. GODINU

 

 

 1.          UVODNE ODREDBE

 

                1.1. Ovom Prvom izmjenom Programagrađenja komunalne infrastrukture na području Općine Stubičke Toplice u2022. godini (u daljnjem tekstu: Program) određuje se komunalna infrastruktura koja će se graditi u 2022. godini s procjenom pojedinih troškova po djelatnostima i iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja.

 

                1.2. Građenje komunalne infrastrukture u smislu Zakona o komunalnom gospodarstvu (''Narodne novine'', broj 68/2018, 110/18 i 32/20) obuhvaća slijedeće radnje i radove:

 • rješavanje imovinskopravnih odnosa na zemljištu za građenje komunalne infrastrukture
 • uklanjanje i/ili izmještanje postojećih građevina na zemljištu za građenje komunalne infrastrukture i radove na sanaciji tog zemljišta
 • pribavljanje projekata i druge dokumentacije potrebne za izdavanje dozvola i drugih akata za građenje i uporabu komunalne infrastrukture
 • građenje komunalne infrastrukture u smislu zakona kojim se uređuje gradnja građevina

 

1.3. I. izmjena Programa građenja komunalne infrastrukture sadrži iskaz financijskih

Sredstava potrebnih za realizaciju Programa (poglavlje 2.).

                      Također sadrži procjenu troškova projektiranja, revizije, građenja, provedbe stručnog nadzora građenja, i provedbe vođenja projekata građenja komunalne infrastrukture s naznakom izvora njihova financiranja (poglavlje 3.).

            Troškovi se iskazuju odvojeno za svaku građevinu i ukupno te se iskazuju odvojeno prema izvoru financiranja.

 

 

 

 1.          SREDSTVA ZA OSTVARIVANJE PROGRAMA S NAZNAKOM IZVORA FINANCIRANJA

 

 Sredstva potrebna za ostvarivanje Programa osigurat će se iz sljedećih izvora:

 

IZVOR FINANCIRANJA

 

 1. Komunalna naknada

-

 1. Komunalni doprinos

-

 1. Sredstva iz Proračuna

649.850,00

 1. Naknada za koncesiju

43.000,00

 1. Vlastiti prihodi

2.400,00

 1. Pomoći iz inozemstva i unutar općeg proračuna

439.300,00

 1. Ostali prihodi za posebne namjene

106.000,00

 1. Donacije

-

 

 

 1.          GRAĐENJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

 

Na temelju predvidivih sredstava za ostvarivanje Programa, u nastavku se određuju poslovi i radovi na gradnji objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2022. godini po vrsti komunalne djelatnosti, s procjenom pojedinih troškova, kako slijedi:

 

 

1. Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja

 

RED.BR.

NERAZVRSTANE CESTE

PLANIRANO 2022.

 (kn)

I. IZMJENA

(kn)

IZVOR FINANCIRANJA

1.1.

Izgradnja nerazvrstane ceste „dio Strmečke prema groblju“ ,  NC SS-2

100.000,00

0,00

 

 

a)       Izgradnja

97.000,00

0,00

 

 

       b)   Nadzor

3.000,00

0,00

 

1.2.

Izgradnja kanala oborinske odvodnje

80.000,00

150.000,00

3

 

NERAZVRSTANE CESTE UKUPNO

180.000,00

150.000,00

 

 

 

 

 

 

RED.BR.

JAVNE PROMETNE POVRŠINE NA KOJIMA NIJE DOZVOLJEN PROMET MOTORNIM VOZILIMA

PLANIRANO 2022.

 (kn)

I. IZMJENA

(kn)

IZVOR FINANCIRANJA

1.3.

Izgradnja nogostupa uz ŽC 2217 – Ulica Ljube Babića Đalskog

500.000,00

0,00

 

 

a)       Izgradnja

465.000,00

0,00

 

 

b)       Projektna dokumentacija

20.000,00

0,00

 

 

c)       Nadzor

15.000,00

0,00

 

 

JAVNE PROMETNE POVRŠINE NA KOJIMA NIJE DOZVOLJEN PROMET MOTORNIM VOZILIMAUKUPNO

500.000,00

0,00

 

 

1.Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja ukupno

 

680.000,00

 

   150.000,00

 

 

 

2. Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja

 

RED.BR.

NERAZVRSTANE CESTE

PLANIRANO 2022.

 (kn)

I. IZMJENA

(kn)

 

IZVOR FINANCIRANJA

2.1.

Asfaltiranje nerazvrstanih cesta

400.000,00

763,050,00

2,3,6,7

 

a)       Dio NC ST1-7, Ulica zagorskih brigada

120.000,00

115.290,00

2,3,6,7

 

-          asfaltiranje

116.000,00

112.375,00

 

 

-          nadzor

4.000,00

2.360,00

 

 

-          projektna dokumentacija

0,00

555,00

 

 

b)       Dio NC ST1-12, Naselje Podgaj

75.000,00

95.977,50

3,6,7

 

-          asfaltiranje

72.000,00

93.062,50

 

 

-          nadzor

3.000,00

2.360,00

 

 

-          projektna dokumentacija

0,00

555,00

 

 

c)       Dio NC ST1-16, Zagorska ulica

60.000,00

63.440,00

3,6,7

 

-          asfaltiranje

57.000,00

60.525,00

 

 

-          nadzor

3.000,00

2.360,00

 

 

-          projektna dokumentacija

0,00

555,00

 

 

d)       Dio NC ST1-20, Ulica Brezina

0,00

71.577,50

3,6,7

 

-          asfaltiranje

0,00

68.662,50

 

 

-          nadzor

0,00

2.360,00

 

 

-          projektna dokumentacija

0,00

555,00

 

 

e)       NC ST1-24, Sljemenski put-odvojak

0,00

81.077,50

3,6,7

 

-          asfaltiranje

0,00

78.162,50

 

 

-          nadzor

0,00

2.360,00

 

 

-          projektna dokumentaciji

0,00

555,00

 

 

f)        NC SS-35, ŽC 2219-odvojak Lisak

80.000,00

109.590,00

3,6,7

 

-          asfaltiranje

77.000,00

106.675,00

 

 

-          nadzor

3.000,00

2.360,00

 

 

-          projektna dokumentacija

0,00

555,00

 

 

g)       Dio NC SS-24

65.000,00

39.215,00

3,6,7

 

-          asfaltiranje

62.000,00

36.300,00

 

 

-          nadzor

3.000,00

2.360,00

 

 

-          projektna dokumentacija

0,00

555,00

 

 

h)       Dio NC P-7

0,00

145.055,00

3,6,7

 

-          asfaltiranje

0,00

142.125,00

 

 

-          nadzor

0,00

2.370,00

 

 

-          projektna dokumentacija

0,00

560,00

 

 

i)        Dio NC SS-20

0,00

41.827,50

3,6,7

 

-          asfaltiranje

0,00

38.912,50

 

 

-          nadzor

0,00

2.360,00

 

 

-          projektna dokumentacija

0,00

555,00

 

2.2.

Rekonstrukcija prometne površine za poboljšanje sigurnosti prometa u Ulici Vladimira Nazora

5.000,00

57.000,00

3

 

-          izgradnja

5.000,00

57.000,00

 

 

NERAZVRSTANE CESTE UKUPNO

405.000,00

820.050,00

 

 

 

 

 

 

RED.BR.

JAVNE ZELENE POVRŠINE

PLANIRANO 2022.

 (kn)

I. IZMJENA

(kn)

IZVOR FINANCIRANJA

2.3.

Rekonstrukcija dječjeg igrališta u centru Stubičkih Toplica

315.000,00

249.300,00

3,6

 

JAVNE ZELENE POVRŠINE UKUPNO

315.000,00

   249.300,00

 

 

 

 

 

 

RED.BR.

JAVNA RASVJETA

PLANIRANO 2022.

 (kn)

I. IZMJENA

(kn)

IZVOR FINANCIRANJA

2.4.

Modernizacija javne rasvjete naselja Stubičke Toplice - centar

1.300.000,00

0,00

3,5,6,8

 

a)       Izgradnja

1.260.000,00

              0,00

 

 

b)       Nadzor

40.000,00

              0,00

 

2.5.

Izgradnja javne rasvjete

25.000,00

0,00

3

 

a)       Strmec Stubički od kbr. 69G do reciklažnog dvorišta

25.000,00

0,00

 

 

b)       Ulica zagorskih brigada kod kbr. 58

0,00

2.500,00

 

 

c)       Bregovita ulica kod kbr. 50

0,00

2.500,00

 

 

JAVNA RASVJETA UKUPNO

1.325.000,00

5.000,00

 

 

 

 

 

 

RED.BR.

JAVNE PROMETNE POVRŠINE NA KOJIMA NIJE DOZVOLJEN PROMET MOTORNIM VOZILIMA

PLANIRANO 2022.

 (kn)

I. IZMJENA

(kn)

IZVOR FINANCIRANJA

2.6.

Izgradnja nogostupa u Brezinoj ulici

20.000,00

16.200,00

3

 

JAVNE PROMETNE POVRŠINE NA KOJIMA NIJE DOZVOLJEN PROMET MOTORNIM VOZILIMAUKUPNO

20.000,00

16.200,00

 

 

2.Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja ukupno

 

2.065.000,00

 

1.090.550,00

 

 

 

3.Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi izvan građevinskog područja

 

RED.BR.

JAVNA PARKIRALIŠTA

PLANIRANO 2022.

 (kn)

I. IZMJENA

(kn)

IZVOR FINANCIRANJA

3.1.

Rekonstrukcija prometnog terminala Pila – Park vozača

10.000,00

0,00

3

 

a)       Izgradnja

0,00

0,00

 

 

b)       Nadzor

0,00

0,00

 

 

c)       Projektna dokumentacija

10.000,00

0,00

 

 

JAVNA PARKIRALIŠTA UKUPNO

10.000,00

0,00

 

 

3. Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi izvan građevinskog područja ukupno

10.000,00

0,00

 

 

REKAPITULACIJA

Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja

150.000,00

Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja

1.090.550,00

Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi izvan građevinskog područja

0,00

 

 SVEUKUPNO:

1.240.550,00

 

 1.          ZAVRŠNE ODREDBE

 

4.1.              I. izmjena Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na

području Općine Stubičke Toplice za 2022. godinu objaviti će se u „Službenom glasniku Krapinsko – zagorske županije“.

 

 

 

Ad.7.

Donošenje I. izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Stubičke Toplice za 2022. godinu.

 

Tomislav Mlinarić, predsjednik Općinskog vijeća, obavještava prisutne da su u prilogu poziva dani materijali. Otvara raspravu.

 

Obzirom da nema pitanja niti prijedloga, predlaže se usvajanje I. izmjene Programa održavanja uređaja i objekata komunalne infrastrukture.

 

Sa sedam (7) glasova za i četiri (4) suzdržana glasa donosi se

 

ODLUKA  O  I. IZMJENI PROGRAMA  ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU OPĆINE STUBIČKE TOPLICE

ZA 2022. GODINU

 1.         UVODNE ODREDBE

 

                1.1. Ovim I. izmjenama Programaodržavanja komunalne infrastrukture na području Općine Stubičke Toplice u2022. godini (u daljnjem tekstu: Program) utvrđuje se opis i opseg poslova održavanja komunalne infrastrukture s procjenom pojedinih troškova po djelatnostima i iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja.

 

                1.2.  I. izmjenom Programa se na osnovi zadataka i mjera utvrđenih na području održavanja prometne i komunalne infrastrukture Općine Stubičke Toplice, a u skladu s predvidivim sredstvima i izvorima financiranja utvrđenih Proračunom Općine Stubičke Toplice za 2022. godinu, određuju radovi na održavanju komunalne infrastrukture i to:

-          održavanje nerazvrstanih cesta

-          održavanje javnih zelenih površina

-          održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene

-          održavanje javne rasvjete

 

1.3.  Predviđena sredstva za financiranje I. izmjene Programa u 2022. godini u ukupnom iznosu od 2.171.300,00 kunaraspoređuju se za financiranje obavljanja komunalnih djelatnosti održavanja komunalne infrastrukture iz točke 1.2..I. izmjena Programa će sefinancirati sredstvima komunalne naknade, komunalnog doprinosa, Proračuna Općine, naknade za koncesiju, vlastitih prihoda, pomoći od izvanproračunskog korisnika Državnog Proračuna te ostalih prihoda za posebne namjene.

 

 1.          SREDSTVA ZA OSTVARIVANJE PROGRAMA S NAZNAKOM IZVORA FINANCIRANJA

 

2.1. Sredstva potrebna za ostvarivanje Programa osigurat će se iz sljedećih izvora:

 

IZVOR FINANCIRANJA

 

Komunalna naknada

520.000,00

Komunalni doprinos

330.000,00

Sredstva iz Proračuna

939.200,00

Naknada za koncesiju

12.000,00

Vlastiti prihodi

-

Pomoći od izvanproračunskog korisnika državnog proračuna

300.000,00

Ostali prihodi za posebne namjene

70.100,00

 

 

 1.          ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Na temelju predvidivih sredstava za ostvarivanje Programa, u nastavku se određuju poslovi i radovi na održavanju objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2022. godini po vrsti komunalne djelatnosti, s procjenom pojedinih troškova, kako slijedi:

 

 

Red. br.

OPIS STAVKE

mjere

Količina

Procijenjena vrijednost troškova

Održavanje nerazvrstanih cesta

 

 

1.525.000,00

1.1.

Asfaltni kolnik

 

 

164.200,00

 

Zatvaranje udarnih rupa asfaltnom masom sa obradom rubova i ugradnjom kamenog materijala

m2

520,0

140.000,00           

 

Rezanje asfalta

m

135,0

5.000,00

 

Zatvaranje udarnih rupa-ručno

m2

8,0

1.000,00

 

Iskop kofera

m3

    160,0

           18.200,00

1.2.

Kolnik od kamenog materijala

 

 

274.000,00

 

Utovar i dovoz kamenog materijala sa deponija

h

90,0

29.000,00

 

Zatvaranje udarnih rupa ručno

m2

450,0

50.000,00

 

Strojno poravnanje rasutog kamenog materijala

m2

11.100,0

125.000,00

 

Valjanje rasutog kamenog materijala

h

110,0

20.000,00

 

Nabava i prijevoz kamenog materijala

t

830,0

50.000,00

1.3

Održavanje bankina

 

 

181.300,00

 

Skidanje bankina ručno

m

250,0

1.500,00

 

Skidanje bankina strojno

m

4.600,0

145.000,00

 

Popravak oštećenih dijelova bankina

m

1.100,0

34.800,00

1.4

Održavanje usjeka i zasjeka

 

 

60.000,00

 

Strojna izrada pokosa uz nerazvrstanu cestu sa utovarom i odvozom na deponiju                     

h

100,0

60.000,00

1.5.

 Održavanje opreme ceste

 

 

21.500,00

 

Popravak prometnih znakova

kom

4,0

500,00

 

Nabava i zamjena prometnog znaka

kom

4,0

5.000,00

 

Nabava i zamjena stupa prometnog znaka

kom

10,0

5.000,00

 

Nabava i prometnog ogledala

kom

5,0

7,500,00

 

Čišćenje i ličenje stupova prometnih znakova

kom

10,0

2.000,00

 

Popravak cestovnih stupića

kom

5,0

1.500,00

1.6.

Održavanje zelenila uz nerazvrstanu cestu

 

 

280.000,00

 

Malčanje trave

h

300,0

95.000,00

 

Obrezivanje grmlja i drveća-strojno sa drobljenjem

h

260,0

100.000,00

 

Obrezivanje grmlja i drveća-ručno

h

330,0

50.000,00

 

Čišćenje zemljišnog pojasa

h

107,0

35.000,00

1.7.

Tekuće održavanje mostova

 

 

25.200,00

 

Popravak betonskih mostova

h

140,0

25.200,00

1.8.

Čišćenje snijega

godišnje

-

300.000,00

1.9.

Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda

 

 

208.500,00

 

Strojno čišćenje cestovnog jarka sa utovarom i odvozom na deponij

m

7.500,0

133.000,00

 

Ručno čišćenje cestovnog jarka

m

160,0

1.000,00

 

Čišćenje slivnika

kom

50,0

5.000,00

 

Čišćenje linijske rešetke

m

100,0

6.000,00

 

Čišćenje cijevi propusta

h

230,0

20.000,00

 

Dobava i zamjena cestovnog rubnjaka

m

10,0

2.000,00

 

Nabava i zamjena linijske rešetke ČBR 235 mm x 16 mm

m

10,0

7.000,00

 

Nabava i zamjena poklopca revizijskih okana 600 x 600 mm nosivosti 15t

kom

5,0

5.000,00

 

Nabava i zamjena slivne rešetke 400x400 mm nosivosti 25t

kom

3,0

2.500,00

 

Demontaža postojećeg okvira poklopca revizijskog okna i montaža novog

kom

10,0

24.000,00

 

Demontaža postojećeg okvira slivne rešetke i montaža novog

kom

2,0

3.000,00

1.10.

Nepredviđeni radovi i usluge

 

 

10.300,00

Održavanje javnih zelenih površina

 

 

210.500,00

2.1.

Održavanje parkova i cvijeća (košnja trave, grabljenje lišća, uređenje i održavanje cvjetnih gredica, rezanje suhih stabala, održavanje ukrasnog grmlja, parkovnih klupa i ostali potrebni radovi uključujući i materijal)

paušal

1

 

75.000,00

 

2.2.

Sadnja cvijeća

paušal

1

119.000,00

2.3.

Održavanje dječjih igrališta

kom

4

15.000,00

2.4.

Nepredviđeni radovi, usluge i  materijal

paušal

1

1.500,00

Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene

 

 

81.300,00

3.1.

Održavanje fontane

kom

1

           70.000,00

3.2.

Održavanje javnog sata

kom

1

1.000,00

3.3.

Održavanje urbane opreme

kom

2

2.000,00

3.4.

Održavanje autobusnih nadstrešnica

kom

6

5.000,00

3.5.

Održavanje oglasnih panoa

kom

5

2.000,00

3.6.

Nepredviđeni radovi i usluge

paušal

1

1.300,00

Javna rasvjeta

 

 

354.500,00

4.1.

Održavanje objekata javne rasvjete – uključuje elektromontažne radove te hitne intervencije

Po potrebi

-

10.000,00

4.2.

Utrošak el. energije

godišnje

-

300.000,00

4.3.

Nabava, montaža i demontaža božićne dekoracije

godišnje

-

44.500,00

 

 

 

REKAPITULACIJA

Održavanje nerazvrstanih cesta

1.525.000,00

Održavanje javnih zelenih površina

210.500,00

Održavanje  građevina, uređaja i predmeta javne namjene

81.300,00

Javna rasvjeta

354.500,00

 

 SVEUKUPNO:

2.171.300,00

 

 

 1.          ZAVRŠNE ODREDBE

 

8.1.              I. izmjena Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Stubičke Toplice za 2022. godinu objaviti će se u „Službenom glasniku Krapinsko – zagorske županije“.

 

 

Ad.8.

Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Stubičke Toplice za 2022. godinu.

 

Tomislav Mlinarić, predsjednik Općinskog vijeća, obavještava prisutne da su u prilogu poziva dani materijali. Otvara raspravu.

 

Obzirom da nema pitanja niti prijedloga, predlaže se usvajanje Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Stubičke Toplice za 2022. godinu.

 

Sa osam (8) glasova za i tri (3) suzdržana glasa donosi se

 

O D L U K A

o izvršavanju Proračuna Općine Stubičke Toplice za 2022. godinu

 

Članak 1.

(1)    Ovom Odlukom uređuju se prihodi i primici te rashodi i izdaci proračuna i njihovo ostvarivanje odnosno izvršavanje, opseg zaduživanja i jamstava Općine Stubičke Toplice (dalje: Općine), upravljanje financijskom i nefinancijskom imovinom, prava i obveze korisnika proračunskih sredstava, pojedine ovlasti općinskog načelnika u izvršavanju Proračuna Općine Stubičke Toplice za 2022. godinu (dalje: Proračun), kazne za neispunjavanje obveza te druga pitanja u izvršavanju Proračuna.

Članak 2.

(1)    Proračun se sastoji od plana za proračunsku godinu i projekcija za sljedeće dvije godine, a sadrži financijske planove proračunskih korisnika prikazane kroz opći i posebni dio i obrazloženje proračuna.

(2)    Opći dio Proračuna sastoji se od sažetka Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja te Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja.

(3)    Posebni dio proračuna sastoji se od plana rashoda i izdataka Općine i njezinih proračunskih korisnika iskazanih po organizacijskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.

(4)    Račun prihoda i rashoda sastoji se od prihoda i rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji:

 1.        Prihodi:

a) prihodi od poreza,

b) doprinosi za obvezna osiguranja,

c) pomoći

d) prihodi od imovine,

e) prihodi od pristojbi i naknada,

f) ostali prihodi

g) prihodi od prodaje nefinancijske imovine.

 1.        Rashodi:

a) rashodi za zaposlene,

b) materijalni rashodi,

c) financijski rashodi,

d) subvencije,

e) pomoći,

f) naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade,

g) ostali rashodi i

h) rashodi za nabavu nefinancijske imovine.

(5)    U Računu financiranja iskazuju se primici od financijske imovine i zaduživanja te izdaci za financijsku imovinu i za otplatu kredita i zajmova.

(6)    Obrazloženje općeg dijela sadrži obrazloženje prihoda i rashoda, primitaka i izdataka Proračuna i prenesenog manjka odnosno viška Proračuna, u slučaju iz članka 29. stavka 4. Zakona o proračunu (Narodne novine br. 144/2021).

(7)    Obrazloženje posebnog dijela temelji se na obrazloženjima financijskih planova proračunskih korisnika, a sastoji se od obrazloženja programa koje se daje kroz obrazloženje aktivnosti i projekata zajedno s ciljevima i pokazateljima uspješnosti iz akata strateškog planiranja.

Članak 3.

(1)    Na temelju sredstava osiguranih u Proračunu, proračunski korisnici Općine izrađuju financijski plan za cijelu godinu.

(2)    Proračunski korisnici izrađuju financijski plan na osnovi uputa za izradu financijskog plana proračunskog korisnika.

(3)    Upute za izradu financijskog plana iz stavka 2. ovog članka izrađuje službenik Jedinstvenog upravnog odjela Općine zadužen za proračun, po primitku uputa za izradu proračuna jedinice lokalne samouprave od Ministarstva financija.

(4)    Upute za izradu financijskog plana dostavljaju se proračunskom korisniku do 31. listopada tekuće godine.

Članak 4.

(1)    Suglasnost na financijski plan te izmjene i dopune financijskog plana proračunskog korisnika daje Općinsko vijeće, bez obzira radi li se o promjenama u financijskom planu koje su vezane uz financiranje iz Proračuna Općine ili promjena vezanih uz vlastite i namjenske prihode i primitke.

(2)    Izmjene i dopune financijskog plana proračunskog korisnika donose se sukladno odredbama za donošenje izvornog financijskog plana i sukladno uputama za izradu financijskog plana iz članka 9. ove Odluke.

(3)    Financijski plan proračunskog korisnika te izmjene i dopune financijskog plana proračunskog korisnika izrađuju se paralelno uz Proračun, odnosno izmjene Proračuna Općine.

Članak 5.

(1)    Sredstva Proračuna osiguravaju se za rad i programe Općine, Jedinstvenog upravnog odjela Općine Stubičke Toplice te proračunskih korisnika prema podacima iz Registra korisnika proračuna te drugih korisnika koji su u njegovu Posebnom dijelu određeni za nositelje sredstava.

(2)    Proračunskim sredstvima korisnici se smiju koristiti samo za namjene koje su određene Proračunom, i to o visine utvrđene u njegovu Posebnom dijelu, prema načelima zakonitosti, svrsishodnosti i štedljivosti.

Članak 6.

(1)    Proračun se izvršava preko jedinstvenog računa - računa Proračuna i preko računa pravnih osoba proračunskih korisnika.

(2)    Proračun se izvršava na temelju zahtjeva proračunskih korisnika koji su usklađeni s financijskim planovima i likvidnim mogućnostima Proračuna.

 

Članak 7.

(1)    Sredstva za plaće, naknade, troškove i materijalna prava službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine isplaćuju se u skladu s posebnom odlukom kojom se uređuju plaće službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine.

 

Članak 8.

(1)    Sredstva za sufinanciranje javnih potreba utvrđenih programima koji se donose uz Proračun doznačuju se korisnicima u pravilu tromjesečno, u visini četvrtine planiranih sredstava u Proračunu, odnosno razmjerno ostvarenim prihodima Proračuna.

(2)    Po zahtjevu korisnika može se odobriti i drugačiji način isplate sredstava.

Članak 9.

(1)    Korisnici financiranja iz Proračuna Općine dužni su uz zahtjev za dodjelu sredstava dostaviti prijedlog financijskog plana i izvješća o korištenju sredstava sukladno Uredbi kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge, odnosno sklopljenom ugovoru.

(2)    Odgovorna osoba korisnika financiranja iz Proračuna Općine odgovorna je za zakonito i pravilno planiranje i izvršavanje financijskog plana.

(3)    Korisnicima financiranja iz Proračuna koji ne dostave financijski plan i izvješće iz prethodne godine neće se isplaćivati proračunska sredstva.

(4)    Odluku o neisplaćivanju proračunskih sredstava iz prethodnog stavka donosi općinski načelnik.

Članak 10.

(1)    Nositelji i korisnici financiranja iz Proračuna obvezni su koristiti sredstva Proračuna samo za namjene koje su raspoređene u njegovom posebnom dijelu po načelu zakonitosti, svrsishodnosti i štedljivosti.

Članak 11.

(1)    Ako se u tijeku izvršavanja Proračuna utvrdi da proračunska sredstva nisu pravilno korištena, korisniku će se umanjiti sredstva u visini nenamjenskog korištenja sredstava ili će se privremeno obustaviti isplata sredstava na stavkama s kojih sredstva nisu utrošena namjenski.

(2)    Odluku o umanjivanju i obustavi doznake sredstava donosi općinski načelnik.

Članak 12.

(1)    Općinski načelnik je odgovoran Općinskom vijeću za zakonito i pravilno planiranje i izvršavanje Proračuna, o čemu ga izvještava na način određen Statutom Općine.

(2)    Općinski načelnik dostavlja Proračun te izmjene i dopune Proračuna, kao i ovu Odluku,  Ministarstvu financija i Državnom uredu za reviziju u roku od 15 dana od dana njihova stupanja na snagu.

Članak 13.

(3)    Općinski načelnik podnosi Općinskom vijeću na donošenje polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna do 15. rujna tekuće proračunske godine.

(4)    Općinski načelnik podnosi Općinskom vijeću na donošenje godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna do 01. lipnja tekuće godine za prethodnu godinu.

Članak 14.

(1)    Odgovorna osoba proračunskog korisnika, Općinsko vijeće i općinski načelnik odgovorni su za potpunu i pravodobnu naplatu prihoda i primitaka iz svoje nadležnosti, za njihovu uplatu u Proračun i za izvršavanje svih rashoda i izdataka u skladu s namjenama.

(2)    Prihodi Proračuna ubiru se i uplaćuju u proračun u skladu sa zakonom ili drugim propisima, neovisno o visini prihoda planiranih u Proračunu.

Članak 15.

(1)    Ako se u tijeku proračunske godine zbog nastanka novih obveza za Proračun ili promjena gospodarskih kretanja povećaju rashodi i/ili izdaci, odnosno smanje prihodi i/ili primici Proračuna, općinski načelnik može obustaviti izvršavanje pojedinih rashoda i/ili izdataka (dalje: privremena obustava izvršavanja). Mjerama privremene obustave izvršavanja općinski načelnik može:

-         zaustaviti preuzimanje obveza i/ili

-         predložiti produljenje ugovorenih rokova plaćanja i/ili

-         zaustaviti preraspodjelu proračunskih sredstava.

(2)    Ako se za vrijeme provođenja mjera privremene obustave izvršavanja Proračuna Proračun ne može uravnotežiti, općinski načelnik mora najkasnije u roku od 15 dana prije isteka roka za privremenu obustavu izvršavanja Proračuna, predložiti izmjene i dopune Proračuna.

(3)    Izmjenama i dopunama Proračuna iz prethodnog stavka uravnotežuju se prihodi i primici, odnosno rashodi i izdaci Proračuna.

(4)    U tijeku postupka izmjena i dopuna Proračuna općinski načelnik može ponovno privremeno obustaviti izvršavanje pojedinih rashoda i/ili izdataka.

Članak 16.

(1)    Proračunska zaliha osigurava se u iznosu od 30.000,00 kuna (3.981,68 eura).

(2)    Proračunska zaliha može se koristiti isključivo za pokriće rashoda i izdataka Proračuna koji su se ostvarili iznad plana uslijed nepredviđenih okolnosti ili za rashode i izdatke koji nisu bili planirani Proračunom.

(3)    O korištenju sredstava proračunske zalihe odlučuje općinski načelnik.

Članak 17.

(1)    U okviru sredstava utvrđenih u Proračunu dopuštena je preraspodjela utvrđenih sredstava između pojedinih stavaka rashoda i izdataka unutar izvora financiranja opći prihodi i primici i unutar izvora financiranja namjenski primici, najviše do pet posto sredstava utvrđenih na razini skupine ekonomske klasifikacije koja se umanjuje.

(2)    Iznimno od stavka 1. ovoga članka, moguća je preraspodjela:

-         unutar izvora financiranja opći prihodi i primici najviše do 15 posto na razini skupine ekonomske klasifikacije sredstava utvrđenih na stavci rashoda koja se umanjuje ako se time osigurava povećanje sredstava učešća Općine planiranih u Proračunu za financiranje projekata koji se sufinanciraju iz sredstava Europske unije,

-         sredstava učešća Općine planiranih u Proračunu za financiranje projekata koji se sufinanciraju iz sredstava Europske unije iz izvora financiranja opći prihodi i primici te sredstava za financiranje projekata koja se refundiraju iz pomoći Europske unije bez ograničenja unutar istog razdjela, odnosno najviše do 15 posto između projekata različitih razdjela,

-         sredstava iz izvora financiranja opći prihodi i primici na izvor financiranja namjenski prihodi i primici najviše do 15 posto na razini skupine ekonomske klasifikacije,

-         sredstava za otplatu glavnice i kamata duga i jamstava Općine te negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule, ako za to postoji mogućnost i sukladno potrebi, bez ograničenja.

(3)    Sredstva iz stavka 2. podstavaka 1. i 2. ovog članka mogu se preraspodjelom osigurati za naknadno utvrđene aktivnosti i/ili projekte i/ili stavke.

(4)    Sredstva u Proračunu mogu se preraspodjeljivati samo u planu za tekuću godinu.

(5)    Sredstva u Proračunu ne mogu se preraspodijeliti između Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja.

(6)    O izvršenim preraspodjelama općinski načelnik izvještava Općinsko vijeće u polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna.

 

Članak 18.

(1)    Pogrešno ili više uplaćeni prihodi u Proračun vraćaju se uplatiteljima na teret tih prihoda.

(2)    Odluku o povratu iz prethodnog stavka ovog članka donosi općinski načelnik.

Članak 19.

(1)    Plaćanje predujma moguće je samo iznimno, na temelju suglasnosti općinskog načelnika.

Članak 20.

(1)    Namjenski prihodi i primici Proračuna jesu pomoći, donacije, prihodi za posebne namjene, prihodi od prodaje ili zamjene imovine u vlasništvu Općine, naknade s osnove osiguranja i namjenski primici od zaduživanja i prodaje dionica i udjela.

(2)    Prihodi i primici iz prethodnog stavka uplaćuju se u Proračun.

Članak 21.

(1)    Namjenski prihodi i primici koji nisu iskorišteni u prethodnoj godini prenose se u Proračun za tekuću proračunsku godinu.

Članak 22.

(1)    Proračunska sredstva koristit će se samo za namjene utvrđene u Proračunu i to do visine utvrđene u Posebnom dijelu Proračuna, prema načelima štednje i racionalnog korištenja odobrenih sredstava.

(2)    Rashodi i izdaci Proračuna koji se financiraju iz namjenskih prihoda i primitaka izvršavat će se do iznosa naplaćenih prihoda i primitaka za te namjene.

(3)    Iznimno od odredbe stavka 2. ovoga članka, općinski načelnik može odlučiti da se pojedini rashodi i izdaci, u slučaju nepravovremene naplate namjenskih prihoda i primitaka, pokrivaju i na teret ostalih proračunskih prihoda, a najviše do visine planiranih iznosa.

(4)    Proračunski korisnici mogu preuzeti obveze na teret Proračuna tekuće godine samo do visine i za namjene utvrđene u Posebnom dijelu Proračuna, a sukladno dinamici ostvarenja prihoda Proračuna.

(5)    Ako su namjenski prihodi i primici uplaćeni u nižem opsegu nego što je iskazano u Proračunu, korisnik može preuzeti i plaćati obveze samo u visini stvarno uplaćenih, odnosno raspoloživih sredstava.

(6)    Uplaćene i prenesene, a manje planirane pomoći, donacije i prihodi za posebne namjene mogu se izvršavati iznad iznosa utvrđenih u Proračunu, a do visine uplaćenih, odnosno prenesenih sredstava.

(7)    Uplaćeni i preneseni, a manje planirani namjenski primici od zaduživanja mogu se izvršavati iznad iznosa utvrđenih u Proračunu, a do visine uplaćenih, odnosno prenesenih sredstava, uz suglasnost Općinskog vijeća.

(8)    Uplaćene i prenesene, a neplanirane pomoći, donacije, prihodi za posebne namjene i namjenski primici od zaduživanja mogu se koristiti prema naknadno utvrđenim aktivnostima i/ili projektima u Proračunu uz prethodnu suglasnost Općinskog vijeća.

(9)    Za iznos nenamjenski utrošenih sredstava, proračunskom korisniku umanjit će se proračunska sredstva u godini u kojoj nenamjenski utrošena sredstva mora vratiti.

Članak 23.

(1)    Ustanove i druge pravne osobe kojima je osnivač Općina imaju pravo zadržati vlastite prihode i koristiti se njima, uz obvezu da o njihovom ostvarivanju i korištenju polugodišnje izvješćuju Općinsko vijeće.

(2)    O ostvarenim i utrošenim prihodima od vlastite djelatnosti korisnici izvješćuju Općinsko vijeće.

(3)    Proračunski korisnici ne dostavljaju zasebno izvješće iz stavka 1. i 2. ovog članka, već je izvješće sadržano u polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju financijskog plana.

(4)    Korisnici mogu preuzimati obveze i plaćati ih po stavkama rashoda za čije su financiranje planirani prihodi od vlastite djelatnosti isključivo do iznosa naplaćenih prihoda od vlastite djelatnosti.

(5)    Prihodi od vlastite djelatnosti korisnika planiraju se u financijskom planu i iskazuju u konsolidiranim financijskim izvještajima proračuna polugodišnje i godišnje.

Članak 24.

(1)    Imovinu Općine čine financijska i nefinancijska imovina kojom upravlja općinski načelnik u skladu s posebnim propisima i Statutom Općine.

Članak 25.

(1)    Raspoloživim novčanim sredstvima na računu Proračuna upravlja općinski načelnik.

(2)    Raspoloživa novčana sredstva na računu Proračuna mogu se polagati u Hrvatsku narodnu banku, poslovnu banku te ulagati u državne vrijednosne papire, poštujući načela sigurnosti, likvidnosti i isplativosti ulaganja.

(3)    Odluku o izboru banke iz prethodnog stavka ili ulaganju u državne vrijednosne papire donosi općinski načelnik.

(4)    Raspoloživa novčana sredstva na računu Općine ne smiju se ulagati u dionice i udjele trgovačkih društava.

(5)    Ostvarene kamate prihod su Proračuna.

Članak 26.

(1)    Sredstva za pokroviteljstva te za aktivnosti i projekte koja se izvršavaju kao subvencije, donacije i pomoći pojedinom korisniku, raspoređuje općinski načelnik ako krajnji korisnik nije utvrđen u Posebnom dijelu Proračuna, programu javnih potreba ili drugom aktu Općinskog vijeća.

Članak 27.

(1)    Općinski načelnik može, na zahtjev dužnika, odgoditi plaćanje ili odobriti obročnu otplatu duga, odnosno prodati, otpisati ili djelomično otpisati potraživanje ako se time bitno poboljšavaju dužnikove mogućnosti otplate duga od kojega inače ne bi bilo moguće naplatiti cjelokupni dug te otpisati ili djelomično otpisati potraživanje ako bi troškovi naplate potraživanja bili nerazmjerni visini potraživanja, a u skladu s Uredbom o kriterijima, mjerilima i postupku za odgodu plaćanja, obročnu otplatu duga te prodaju, otpis ili djelomičan otpis potraživanja.

(2)    Općinski načelnik može u cijelosti ili djelomično otpisati potraživanje, osim onog s naslova poreza i drugih javnih davanja, do pojedinačnog iznosa potraživanja od 5.000,00 kuna (663,61 eura), za koje ne postoji realna mogućnost naplate, a nakon što je ista pokušana u ovršnom postupku, i ako bi daljnje provođenje postupka ovrhe uzrokovalo Općini dodatne troškove u visini koje prelazi 1/3 iznosa duga.

(3)    Općinski načelnik može otpisati potraživanje prema dužniku pravnoj osobi, osim onoga s naslova poreza i drugih javnih davanja, koje se ne može naplatiti u stečajnom postupku, na temelju pravomoćnog rješenja o zaključenju stečajnog postupka nad pravnom osobom ili u postupku likvidacije na temelju pravomoćnog rješenja o brisanju pravne osobe iz sudskog registra.

(4)    Općinski načelnik može po službenoj dužnosti otpisati potraživanje prema dužniku fizičkoj i pravnoj osobi, osim onoga s naslova poreza i drugih javnih davanja, u iznosu do 50,00 kuna 6,64 eura).

(5)    Potraživanje, osim onog s naslova poreza i drugih javnih davanja, za koje je nastupila apsolutna zastara, općinski načelnik može otpisati bez obzira na iznos duga.

(6)    Općinski načelnik može dužniku fizičkoj osobi odobriti otpis duga s osnove kamata ukoliko dužnik glavnicu duga plati u cijelosti.

Članak 28.

(1)    Općina se može zaduživati uzimanjem kredita, zajmova i izdavanjem vrijednosnih papira.

(2)    Općina se može kratkoročno zadužiti najduže do 12 mjeseci, bez mogućnosti daljnjeg reprograma ili zatvaranja postojećih obveza po kratkoročnim kreditima ili zajmovima uzimanjem novih kratkoročnih kredita ili zajmova, i to samo za premošćivanje jaza nastalog zbog različite dinamike priljeva sredstava i dospijeća obveza.

(3)    Općina može se dugoročno zadužiti samo za investiciju koja se financira iz njezinog Proračuna, a koju potvrdi Općinsko vijeće uz suglasnost Vlade Republike Hrvatske, a na prijedlog ministra financija.

(4)    Iznimno od stavka 3. ovog članka, suglasnost za zaduživanje daje ministar financija ako se Općina zadužuje za realizaciju projekta koji se sufinancira iz fondova Europske unije, i to najviše do iznosa ukupno prihvatljivog troška projekta.

(5)    Ugovor o zaduživanju sklapa općinski načelnik na osnovi donesenog Proračuna, uz suglasnost Vlade Republike Hrvatske, odnosno ministra financija.

(6)    Suglasnost iz stavka 3. i 4. ovog članka je sastavni dio ugovora o zaduživanju.

Članak 29.

(1)    Ukupna godišnja obveza iz članka 28. ove Odluke može iznositi najviše do 20 posto ostvarenih prihoda u godini koja prethodi godini u kojoj se zadužuje, sukladno Zakonu o proračunu.

(2)    U iznos ukupne godišnje obveze iz stavka 1. ovoga članka uključen je iznos prosječnoga godišnjeg anuiteta po kreditima, zajmovima, obvezama na osnovi izdanih vrijednosnih papira, danih jamstava i suglasnosti iz članka 127. stavka 1. Zakona o proračunu te dospjele obveze iskazane u zadnjem raspoloživom financijskom izvještaju.

(3)    Godišnje obveze na osnovi izdanih vrijednosnih papira utvrđuju se za anuitetne obveznice u iznosu godišnjeg anuiteta, a za obveznice kod kojih se amortizira glavnica o dospijeću godišnje obveze utvrđuju se za pretpostavljeno dospijeće pripadajućega godišnjeg dijela glavnice i pripadajućih kamata.

(4)    Pod ostvarenim proračunskim prihodima podrazumijevaju se ukupni ostvareni prihodi umanjeni za prihode:

-         od pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna te donacija i

-         s osnove dodatnih udjela u porezu na dohodak za financiranje decentraliziranih funkcija.

(5)    Odredbe ovoga članka ne odnose se na:

-        iznos zaduživanja do iznosa ukupno prihvatljivog troška projekta iz članka 122. stavka 1. Zakona o proračunu

-        zaduživanje za investicije iz područja unapređenja energetske učinkovitosti.

(6)    Dugoročno zaduženje Općine početkom 2022. godine iznosilo je 1.438.282,93 kuna (190.892,95 eura), a procijenjeno stanje duga Općine na kraju 2022. godine po bankovnim kreditima iznosit će 1.174.600,73 kuna (155.896,31 eura). Rizici za obveze po danim jamstvima osiguravaju se u Proračunu Općine.

(7)    Sredstva osigurana u Proračunu za otplatu ugovorenog kredita s pripadajućim kamatama, imaju u izvršavanju Proračuna prednost pred svim ostalim izdacima.

(8)    Otplata glavnice i kamata može se izvršavati iznad planiranih iznosa utvrđenih u Posebnom dijelu Proračuna.

Članak 30.

(1)    Općina, ustanove čiji je osnivač Općina i trgovačka društva u većinskom vlasništvu Općine mogu sklopiti ugovor o javno-privatnom partnerstvu pod uvjetima određenim u Zakonu o proračunu.

Članak 31.

(1)    Općinski načelnik i odgovorna osoba proračunskog korisnika čiji je osnivač Općina odgovoran je za:

-         planiranje i izvršavanje svog dijela Proračuna,

-         prikupljanje prihoda i primitaka iz svoje nadležnosti i njihovo uplaćivanje u Proračun,

-         preuzimanje obveza, verifikaciju obveza, izdavanje naloga za plaćanje na teret proračunskih sredstava i utvrđivanje prava naplate te za izdavanje naloga za naplatu u korist proračunskih sredstava,

-         zakonitost, svrhovitost, učinkovitost i za ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima.

(2)    Općinski načelnik može za obavljanje poslova iz stavka 1. ovog članka posebnom odlukom ovlastiti druge osobe. Prenošenjem ovlasti prenosi se i odgovornost, čime se ne isključuje odgovornost općinskog načelnika.

Članak 32.

(1)    Ukupno materijalno i financijsko poslovanje Općine nadzire Općinsko vijeće.

(2)    Zakonitost, svrhovitost i pravodobnost korištenja proračunskih sredstava Općine nadzire Ministarstvo financija.

Članak 33.

(1)    Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Stubičke Toplice za 2022. godinu (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 55a/21).

(2)    Ova Odluka stupa na snagu osam dana nakon objave u  Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije.

 

 

Ad.9.

Donošenje Odluke o dodatnom financiranju vatrogasne djelatnosti i aktivnosti Zagorske javne vatrogasne postrojbe.

 

Tomislav Mlinarić, predsjednik Općinskog vijeća, obavještava prisutne da su u prilogu poziva dani materijali. Otvara raspravu.

 

Obzirom da nema pitanja niti prijedloga, predlaže se donošenje odluke.

 

Jednoglasno sa jedanaest (11) glasova donosi se

 

ODLUKA

o dodatnom financiranju vatrogasne djelatnosti i aktivnosti

Zagorske javne vatrogasne postrojbe

 

Članak 1.

Općina Stubičke Toplice će iz svojih sredstava iz proračuna dodatno financirati vatrogasnu djelatnost i aktivnosti Zagorske javne vatrogasne postrojbe sa sjedištem u Zaboku, Prilaz dr. Franje Tuđmana 7 D, OIB: 18672052928 (dalje u tekstu: Postrojba), kako bi se osigurala sredstva koja Postrojbi nedostaju za obavljanje njene redovite vatrogasne djelatnosti i aktivnosti, odnosno financirat će Postrojbu iznad minimalnih financijskih standarda, i to u godinama u kojima se utvrde nedostajuća sredstva.

 

Članak 2.

Novčani iznos koji će Općina Stubičke Toplice osigurati u proračunu za dodatno financiranje vatrogasne djelatnosti i aktivnosti Postrojbe godišnje iznosi: 12.343,36 kuna / 1.638,25 EURA.

 

Članak 3.

Međusobna prava i obveze vezano uz financiranje Postrojbe iznad minimalnih financijskih standarda za decentralizirane funkcije vatrogastva uredit će se posebnim ugovorom između Postrojbe i Općine Stubičke Toplice.

 

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana nakon donošenja.

 

Ad.10.

Donošenje Odluke o pokretanju postupka za evidentiranje izvedenog stanja nerazvrstane ceste NC SS - 5 „Strmečka cesta – reciklažno dvorište“.

 

Tomislav Mlinarić, predsjednik Općinskog vijeća, obavještava prisutne da su u prilogu poziva dani materijali. Otvara raspravu.

 

Obzirom da nema pitanja niti prijedloga, predlaže se donošenje odluke.

 

Jednoglasno sa jedanaest (11) glasova donosi se

 

O D L U K A

o pokretanju postupka za evidentiranje izvedenog stanja nerazvrstane ceste

NC SS - 5 „Strmečka cesta – reciklažno dvorište“

             Utvrđuje se da je cesta NC SS - 5 „Strmečka cesta – reciklažno dvorište“ (od spoja na  k.č. br. 2541 k.o. Strmec Stubički (dio Strmečke ceste prema groblju), zapadno do spoja na k.č.br. 2516/9 k.o. Strmec Stubički, te južno do spoja na k.č.br 2585 k.o. Strmec Stubički, približne dužine 630 m), u naselju Strmec Stubički u k.o. Strmec Stubički, nerazvrstana cesta koja se na dan stupanja na snagu Zakona o cestama (Narodne novine broj 84/11, 18/13, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14 i 110/19) koristila za promet vozila i bila pristupačna većem broju korisnika, te je kao takva sadržana u Jedinstvenoj bazi podataka o nerazvrstanim cestama na području Općine Stubičke Toplice.

             Za nerazvrstanu cestu izradit će se geodetski elaborat izvedenog stanja radi evidentiranja u katastru i upisa u zemljišne knjige kao javnog dobra u općoj uporabi u neotuđivom vlasništvu Općine Stubičke Toplice.

             Zadužuje se općinski načelnik i Jedinstveni upravni odjel Općine Stubičke Toplice za provedbu ove Odluke.

             Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od donošenja.

 

 

Ad.11.

Donošenje Pravilnika o dopuni Pravilnika o utvrđivanju kriterija, uvjeta i postupka za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola i studentima s područja Općine Stubičke Toplice, po prijedlogu Kluba vijećnika SDP-a Stubičke Toplice.

 

Tomislav Mlinarić, predsjednik Općinskog vijeća, obavještava prisutne da su u prilogu poziva dani materijali. Otvara raspravu.

 

Vijećnica Sabina Frgec obrazlaže prijedlog riječima da se radi o dodatnim kriterijima stipendiranja, o sportskim i umjetničkim stipendijama koje bi se dodjeljivale studentima i učenicima. Nije nužno da su korisnici stipendije odlikaši i nužno dobri u svom školovanju sa prosjekom iznad 4,5 već da su uspješni sportaši ili nadareni učenici. Smatra da je potrebno da se kriteriji isprave. Za sportaše je potrebna potvrda sportskog saveza da se radi o vrhunskim sportašima. Predlaže se iznos od 550,00 kuna mjesečno. Isto i za umjetničku stipendiju da se djeca koja su nadarena u umjetničkom smislu npr. dramske umjetnosti ili glazbene, ne mora značiti da postiže nužno dobar uspjeh, a ovdje može ostvariti financijska sredstva koja bi mu bila od velike pomoći. Zna se koliko košta bavljenje sportom ili drugim aktivnostima. Moli da se prijedlog podrži.

 

Vijećnik Roman Rogović pridružuje se radu sjednice u 19,10 sati.

Sjednici je nazočno ukupno dvanaest (12) vijećnika.

 

Na upit vijećnice Anice Benger koliko ima takve djece predsjednik odgovara da nema taj podatak i  da je mišljenja da o tome treba raspravljati Radno tijelo za socijalnu problematiku i školstvo. Sada je potrebno odlučiti o donošenju odluke. Potrebno je utvrditi koji su to kriteriji uspješnosti za sportske i umjetničke stipendije kako bi se isti mogli vrednovati. Mišljenja je da je potrebna razrada prijedloga.

 

Vijećnica Sabina Frgec podsjeća je se prijedlog vuče od 2019. godine te da je on 2020. g. bio već na Radnom tijelu. Postoji zapisnik Radnog tijela gdje je predsjednik istog rekao da prijedlog ide direktno na Općinsko vijeće i načelniku. 2020. godine bilo je donošenje Pravilnika o dodjeli stipendija i tada je uložila amandman da se uvedu sportske i umjetničke stipendije. Ne vidi svrhu da se prijedlog ponovno upućuje na Radno tijelo, jer tada rečeno da to ovisi o načelniku i sredstvima u proračunu.

 

Načelnik Općine, Josip Beljak odgovara da nije problem dati stipendiju nekom nadarenom učeniku neovisno o tome dali je on sportaš ili nadareni glazbenik. Problem su parametri koji nisu sto posto definirani. Do sada se nije dogodilo da netko nije dobio stipendiju a da je možda izvrstan sportaš ili glazbenik. Oni koji su se javili sa zamolbom  da im se financira put na natjecanje ili nogometni kamp. Za primjer je bio naveden Karlo Iljaša. Njemu je kupljeno plivačko odijelo. Ako bude netko tko ostvaruje tako ekstremno dobre rezultate uvijek je nagrađen od općine. Ako se slučajno pojavi netko tko nije ostvario stipendiju putem tri kriterija koja imamo: socijala, nadarenost i deficitarno zanimanje sigurno će biti nagrađen od strane općine za svoja postignuća. Smatra da je potrebno definirati što je izvrstan uspjeh dali je to biti prvi u državi ili  biti prvi u županiji. Pitanje kako vrednovati uspjehe.

 

Vijećnica Sabina navodi da su oni dali prijedlog kriterija, na što načelnik odgovara da jesu no da oni nisu razrađeni te ponavlja da ukoliko se i pojavi takav učenik on će svakako biti adekvatno nagrađen odlukom načelnika.

 

Vijećnik Željko Benger postavlja pitanje kako da takav učenik uopće da podnese zahtjev, ako nije u kvoti za nadarene učenike. To mora biti objavljeno.

 

Načelnik konstatira da kada se sve definira i odrede parametri da će svakako biti objavljeno.

 

Kako više nema pitanja ni prijedloga predsjednik na glasanje daje donošenje Pravilnika o dopuni Pravilnika o utvrđivanju kriterija, uvjeta i postupka za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola i studentima s područja Općine Stubičke Toplice, po prijedlogu Kluba vijećnika SDP-a Stubičke Toplice, za prijedlog lasa četiri (4) vijećnika, osam (8) vijećnika glasa suzdržano.

Predsjednik konstatira da Pravilnik nije donesen.

 

Ad.12.

Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o visini naknade troškova.

 

Tomislav Mlinarić, predsjednik Općinskog vijeća, obavještava prisutne da su u prilogu poziva dani materijali. Otvara raspravu.

 

Obzirom da nema pitanja niti prijedloga, predlaže se donošenje odluke.

 

Jednoglasno sa dvanaest (12) glasova donosi se

 

ODLUKA O IZMJENAMA ODLUKE

o visini naknade troškova

 

        Članak 1.

 

U Odluci o visini naknade troškova (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 38/13 i 32/21) riječi: „službenici i namještenici Jedinstvenog upravnog odjela Općine Stubičke Toplice“ brišu se.

 

Članak 2.

U članku 3. stavku 1. riječi: „120,00 kuna“ zamjenjuju se riječima: „15,93 eura“.

 

Članak 3.

 

U članku 4. riječi: „750,00 kuna“ zamjenjuju se riječima: „99,54 eura“.

 

Članak 4.

 

Ova Odluka objavit će se u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije, a stupa na snagu na dan uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj.

 

Ad.13.

Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o mjerilima za financiranje predškolskog odgoja i obrazovanja na području Općine Stubičke Toplice.

 

Tomislav Mlinarić, predsjednik Općinskog vijeća, obavještava prisutne da su u prilogu poziva dani materijali. Otvara raspravu.

 

Obzirom da nema pitanja niti prijedloga, predlaže se donošenje odluke.

Jednoglasno sa dvanaest (12) glasova donosi se

 

 

ODLUKA O IZMJENAMA ODLUKE

O MJERILIMA ZA FINANCIRANJE PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA NA PODRUČJU OPĆINE STUBIČKE TOPLICE

 

Članak 1.

U Odluci o mjerilima za financiranje predškolskog odgoja i obrazovanja na području Općine Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 31/16, 16/21 i 55a/21), u članku 5. stavku 1. riječi “2.250,00 kuna” zamjenjuju se riječima: “298,63 eura”.

 

Članak 2.

U članku 6a. stavku 1. riječi “1.350,00 kuna” zamjenjuju se riječima: “179,18 eura”.

U stavku 2. riječi “1.450,00 kuna” zamjenjuju se riječima: “192,45 eura”.

U stavku 4. riječi “1.500,00 kuna” zamjenjuju se riječima: “199,08 eura”.

U stavku 6. riječi “1.700,00 kuna” zamjenjuju se riječima: “225,63 eura”.

U stavku 7. riječi “1.700,00 kuna” zamjenjuju se riječima: “225,63 eura”.

 

Članak 3.

U članku 10. stavku 2. riječi “15,00 kuna” zamjenjuju se riječima: “1,99 eura”.

 

Članak 4.

Ova Odluka objavit će se u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije, a stupa na snagu na dan uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj.

 

Ad.14.

Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Stubičke Toplice.

 

Tomislav Mlinarić, predsjednik Općinskog vijeća, obavještava prisutne da su u prilogu poziva dani materijali. Otvara raspravu.

 

Obzirom da nema pitanja niti prijedloga, predlaže se donošenje odluke.

 

Jednoglasno sa dvanaest (12) glasova donosi se

 

ODLUKA O IZMJENAMA ODLUKE

o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada

na području Općine Stubičke Toplice

 

Članak 1.

U Odluci o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 4/22), u članku 22. u stavku 3. riječi: „98,00 kuna“ zamjenjuju se riječima: „13,01 eura“.

 

Članak 2.

U članku 24. u stavku 2. riječi: „30,00 (slovima: trideset) kuna“ zamjenjuju se riječima: „3,98 eura“.

U stavku 3. riječi: „30,00 kuna“ zamjenjuju se riječima: „3,98 eura“, a riječi: „68,00 kuna“ zamjenjuju se riječima: „9,03 eura“.

 

Članak 3.

U članku 25. stavku 3. riječi „27,20 kuna“ zamjenjuju se riječima: „3,61 eura“,  a riječi „40,80 kuna“ zamjenjuju se riječima: „5,42 eura“.

 

Članak 4.

U članku 27. u stavku 1. točki 1., 2., 9. i 10. riječi: „500,00 kuna“ zamjenjuju se riječima: „66,36 eura“.

U točki 3. i 4. riječi: „250,00 kuna“ zamjenjuju se riječima: „33,18 eura“.

U točki 5., 6., 7. i 8. riječi: 300,00 kuna“ zamjenjuju se riječima: „39,82 eura“.

 

Članak 5.

Ova Odluka objavit će se u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije, a stupa na snagu na dan uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj.

 

Ad.15.

Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o sufinanciranju nabave udžbenika učenicima srednjih škola.

 

Tomislav Mlinarić, predsjednik Općinskog vijeća, obavještava prisutne da su u prilogu poziva dani materijali. Otvara raspravu.

 

Obzirom da nema pitanja niti prijedloga, predlaže se donošenje odluke.

 

Jednoglasno sa dvanaest (12) glasova donosi se

 

ODLUKA O IZMJENAMA ODLUKE

o sufinanciranju nabave udžbenika učenicima srednjih škola

 

Članak 1.

U Odluci o sufinanciranju nabave udžbenika učenicima srednjih škola (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 4/20) u članku 4. stavku 1. riječi: „od 400,00 kuna“ zamjenjuju se riječima: „do 53,09 eura“.

 

Članak 2.

Ova Odluka objavit će se u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije, a stupa na snaguna dan uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj.

Ad.16.

Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade (B).

 

Tomislav Mlinarić, predsjednik Općinskog vijeća, obavještava prisutne da su u prilogu poziva dani materijali. Otvara raspravu.

 

Obzirom da nema pitanja niti prijedloga, predlaže se donošenje odluke.

 

Jednoglasno sa dvanaest (12) glasova donosi se

 

ODLUKA O IZMJENI ODLUKE

o vrijednosti boda komunalne naknade (b)

 

Članak 1.

U Odluci o vrijednosti boda komunalne naknade (B) (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 52a/18) u članku 2. riječi: „1,80 kuna“ zamjenjuju se riječima: „0,24 eura“.

Članak 2.

Ova Odluka objavit će se u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije, a stupa na snagu na dan uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj.

 

Ad.17.

Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o općinskim porezima Općine Stubičke Toplice.

 

Tomislav Mlinarić, predsjednik Općinskog vijeća, obavještava prisutne da su u prilogu poziva dani materijali. Otvara raspravu.

 

Obzirom da nema pitanja niti prijedloga, predlaže se donošenje odluke.

 

Jednoglasno sa dvanaest (12) glasova donosi se

 

ODLUKA O IZMJENAMA ODLUKE O OPĆINSKIM POREZIMA

OPĆINE STUBIČKE TOPLICE

 

Članak 1.

U Odluci o općinskim porezima Općine Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 53a/19) u članku 4. stavku 1. riječi: „12,00 kuna“ zamjenjuju se riječima: „1,59 eura“.

Članak 2.

U članku 5. stavku 1. točki 1. riječi „360,00 kuna“ zamjenjuju se riječima: „47,78 eura“.

U točki 2. riječi „3.250,00 kuna“ zamjenjuju se riječima: „431,35 eura“.

U točki 3. riječi „500,00 kuna“ zamjenjuju se riječima: „66,36 eura“.

U točki 4. riječi „200,00 kuna“ zamjenjuju se riječima: „26,54 eura“.

 

Članak 3.

Ova Odluka objavit će se u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije, a stupa na snagu na dan uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj.

 

 

Ad.18.

Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o kriterijima za financiranje školske kuhinje.

Tomislav Mlinarić, predsjednik Općinskog vijeća, obavještava prisutne da su u prilogu poziva dani materijali. Otvara raspravu.

 

Obzirom da nema pitanja niti prijedloga, predlaže se donošenje odluke.

 

Jednoglasno sa dvanaest (12) glasova donosi se

 

ODLUKA O IZMJENI ODLUKE

o kriterijima za financiranje školske kuhinje

 

        Članak 1.

 

U Odluci o kriterijima za financiranje školske kuhinje (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 41/17) u članku 1. riječi: „1.300,00 kuna“ zamjenjuju se riječima: „172,54 eura“.

 

Članak 2.

Ova Odluka objavit će se u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije, a stupa na snagu na dan uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj.

 

Ad.19.

Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama.

 

Tomislav Mlinarić, predsjednik Općinskog vijeća, obavještava prisutne da su u prilogu poziva dani materijali. Otvara raspravu.

 

Obzirom da nema pitanja niti prijedloga, predlaže se donošenje odluke.

 

Jednoglasno sa dvanaest (12) glasova donosi se

 

ODLUKA O IZMJENAMA ODLUKE O UVJETIMA I NAČINU DRŽANJA KUĆNIH LJUBIMACA I NAČINU POSTUPANJA S NAPUŠTENIM I IZGUBLJENIM ŽIVOTINJAMA

 

 

Članak 1.

U Odluci o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 15/18) u članku 26. stavku 1. riječi: „1.000,00 kuna“ zamjenjuju se riječima: „132,72 eura“.

U stavku 2. riječi: „3.000,00 kuna“ zamjenjuju se riječima: „398,17 eura“.

Članak 2.

Ova Odluka objavit će se u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije, a stupa na snagu na dan uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj.

 

 

 

Ad.20.

Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu.

 

Tomislav Mlinarić, predsjednik Općinskog vijeća, obavještava prisutne da su u prilogu poziva dani materijali. Otvara raspravu.

 

Obzirom da nema pitanja niti prijedloga, predlaže se donošenje odluke.

 

Jednoglasno sa dvanaest (12) glasova donosi se

 

 

ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE

O KOMUNALNOM DOPRINOSU

 

Članak 1.

U Odluci o komunalnom doprinosu (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 52A/18), u članku 5. stavku 1. riječi: “15,00 kuna” zamjenjuju se riječima: “1,99 eura”.

U stavku 2. riječi: “13,50 kuna” zamjenjuju se riječima: “1,79 eura”.

 

Članak 2.

U članku 8. stavku 2. riječi: “1.000,00 kuna” zamjenjuju se riječima: “132,72 eura”, riječi “manji ili jednak 5.000,00 kuna” zamjenjuju se riječima: “manji ili jednak 663,61 eura”, riječi: “veći od 5.000,00 kuna” zamjenjuju se riječima: “veći od 663,61 eura”, a riječi: “300,00 kuna” zamjenjuju se riječima: “39,82 eura”.

U stavku 4. riječi: “1.000,00 kuna” zamjenjuju se riječima: “132,72 eura”.

 

Članak 3.

U članku 9. stavak 2. briše se.

 

Članak 4.

Iza članka 9. dodaje se članak 9.a. koji glasi:

 

“Članak 9.a.

Općinsko vijeće Općine Stubičke Toplice može, na prijedlog općinskog načelnika, osloboditi u cijelosti ili djelomično obveze plaćanja komunalnog doprinosa investitora koji gradi ili dograđuje građevinu namijenjenu zdravstvenoj, ugostiteljskoj, turističkoj ili gospodarskoj djelatnosti, koja je od posebnog interesa za opće dobro i razvoj Općine Stubičke Toplice, pod uvjetom da neće mijenjati namjenu građevine u roku od deset godina od izvršnosti rješenja o komunalnom doprinosu.

 

Investitor je dužan podnijeti zahtjev za oslobođenjem od obveze plaćanja komunalnog doprinosa općinskom načelniku nakon što je nadležnom tijelu podnio zahtjeva za izdavanje akta kojim se odobrava gradnja sukladno posebnom zakonu, ali prije donošenja akta kojim se odobrava gradnja.”

 

Članak 5.

U članku 11. stavku 1. riječi: “7,50 kuna” zamjenjuju se riječima: “1,00 euro”, a riječi: “7,20 kuna” zamjenjuju se riječima “0,96 eura”.

U stavku 2. riječi: “3,00 kuna” zamjenjuju se riječima: “0,40 eura”, a riječi: “2,50 kuna” zamjenjuju se riječima: “0,33 eura”.

 

Članak 6.

U članku 12. riječi: “manji ili jednak 1.000,00 kuna” zamjenjuju se riječima: “manji ili jednak 132,72 eura”, a riječi: “veći od 1.000,00 kuna” zamjenjuju se riječima: “veći od 132,72 eura”.

 

Članak 7.

Ova Odluka objavit će se u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije, a stupa na snagu na dan uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj.

 

Ad.21.

Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o komunalnom redu.

 

Tomislav Mlinarić, predsjednik Općinskog vijeća, obavještava prisutne da su u prilogu poziva dani materijali. Otvara raspravu.

 

Obzirom da nema pitanja niti prijedloga, predlaže se donošenje odluke.

 

Jednoglasno sa dvanaest (12) glasova donosi se

 

ODLUKA O IZMJENAMA ODLUKE O KOMUNALNOM REDU

 

Članak 1.

U Odluci o komunalnom redu (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 33/19) u članku 29. stavku 4. riječi: „500,00 kuna“ zamjenjuju se riječima: „66,36 eura“.

Članak 2.

U članku 99. riječi: „ od 5.000,00 do 10.000,00 kuna“ zamjenjuju se riječima: „od 663,61 eura do 1.327,23 eura“.

Članak 3.

U članku 100. riječi: „od 3.000,00 do 6.000,00 kuna“ zamjenjuju se riječima: „od 398,17 eura do 796,34 eura“.

Članak 4.

 

U članku 101. Riječi: “od 2.000,00 do 3.000,00 kuna” zamjenjuju se riječima: “od 265,45 eura do 398,17 eura ”.

Članak 5.

 

U članku 102. riječi: „od 1.000,00 do 2.000,00 kuna“ zamjenjuju se riječima: „od 132,72 eura do 265,45“.

Članak 6.

Ova Odluka objavit će se u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije, a stupa na snagu na dan uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj.

 

 

Ad.22.

Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o nerazvrstanim cestama na području Općine Stubičke Toplice.

 

Tomislav Mlinarić, predsjednik Općinskog vijeća, obavještava prisutne da su u prilogu poziva dani materijali. Otvara raspravu.

 

Obzirom da nema pitanja niti prijedloga, predlaže se donošenje odluke.

 

Jednoglasno sa dvanaest (12) glasova donosi se

 

ODLUKA O IZMJENAMA ODLUKE

O NERAZVRSTANIM CESTAMA NA PODRUČJU OPĆINE STUBIČKE TOPLICE

 

Članak 1.

U Odluci o nerazvrstanim cestama na području Općine Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 3/13), u članku 34. stavku 3. riječi: “100,00 kuna” zamjenjuju se riječima: “13,27 eura”.

 

Članak 2.

U članku 35. riječi: “5.000,00 kuna” zamjenjuju se riječima: “663,61 eura”.

 

Članak 3.

U članku 36. riječi: “2.500,00 kuna” zamjenjuju se riječima: “331,81 eura”.

 

Članak 4.

U članku 37. riječi: “1.000,00 kuna” zamjenjuju se riječima: “132,72 eura”.

 

Članak 4.

Ova Odluka objavit će se u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije, a stupa na snagu na dan uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj.

 

Ad.23.

Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o cjeniku za korištenje poslovnog prostora i drugih nekretnina u vlasništvu Općine Stubičke Toplice.

 

Tomislav Mlinarić, predsjednik Općinskog vijeća, obavještava prisutne da su u prilogu poziva dani materijali. Otvara raspravu.

 

Obzirom da nema pitanja niti prijedloga, predlaže se donošenje odluke.

 

Jednoglasno sa dvanaest (12) glasova donosi se

 

ODLUKA O IZMJENAMA ODLUKE

O CJENIKU ZA KORIŠTENJE POSLOVNOG PROSTORA I DRUGIH NEKRETNINA U VLASNIŠTVU OPĆINE STUBIČKE TOPLICE

 

Članak 1.

U Odluci o cjeniku za korištenje poslovnog prostora i drugih nekretnina u vlasništvu Općine Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 27/15, 10/18 i 32/21), u članku 1. stavku 1. točki 1., 4., 9. i 11. riječi: „200,00 kuna“ zamjenjuju se riječima: „26,54 eura“.

U točki 2., 3., 6. i 7. riječi: „50,00 kuna“ zamjenjuju se riječima: „6,64 eura“.

U točki 5. i 12. riječi: „100,00 kuna“ zamjenjuju se riječima: „13,27 eura“.

U točki 8. riječi: „18,75 kuna“ zamjenjuju se riječima: „2,49 eura“.

U točki 10. riječi: „125,00 kuna“ zamjenjuju se riječima: „16,59 eura“.

U točki 13. riječi: „20,00 kuna“ zamjenjuju se riječima: „2,65 eura“.

 

Članak 2.

U članku 2. točka 1. podtočka 1.1. riječi: „125,00 kuna“ zamjenjuju se riječima: „16,59 eura“, a riječi: „250,00 kuna“ zamjenjuju se riječima: „33,18 eura“.

U podtočki 1.2. riječi: „250,00 kuna“ zamjenjuju se riječima: „33,18 eura“, a riječi: „500,00 kuna“ zamjenjuju se riječima: „66,36 eura“..

U točki 2. podtočka 2.1. riječi: „250,00 kuna“ zamjenjuju se riječima: „33,18 eura“.

U podtočki 2.2. riječi: „500,00 kuna“ zamjenjuju se riječima: „66,36 eura“.

 

Članak 3.

U članku 4. stavku 1. riječi „50,00 kuna“ zamjenjuju se riječima: „6,64 eura“.

 

Članak 4.

Ova Odluka objavit će se u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije, a stupa na snagu na dan uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj.

 

Ad.24.

Donošenje Odluke o jednokratnoj novčanoj pomoći za novorođeno dijete na području Općine Stubičke Toplice.

 

Tomislav Mlinarić, predsjednik Općinskog vijeća, obavještava prisutne da su u prilogu poziva dani materijali. Otvara raspravu.

 

Obzirom da nema pitanja niti prijedloga, predlaže se donošenje odluke.

 

Jednoglasno sa dvanaest (12) glasova donosi se

 

ODLUKA O JEDNOKRATNOJ NOVČANOJ POMOĆI ZA NOVOROĐENO DIJETE NA

PODRUČJU OPĆINE STUBIČKE TOPLICE

 

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se uvjeti i način ostvarivanja novčane pomoći za novorođeno dijete, te visina i način isplate novčane pomoći koju osigurava Općina Stubičke Toplice.

Izrazi koji se koriste u ovoj Odluci, a koji imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.

Članak 2.

Pravo na jednokratnu novčanu pomoć za novorođeno dijete ostvaruje roditelj koji ima prijavljeno prebivalište na području Općine Stubičke Toplice, i to na istoj adresi kao i dijete za koje podnosi zahtjev, i ako drugi roditelj ima prijavljeno prebivalište na području Općini Stubičke Toplice, osim u slučaju jednoroditeljskih obitelji i samohranih roditelja.

Novčana pomoć može se ostvariti samo jedanput za isto dijete.

 

Članak 3.

Visina novčane pomoći iznosi:

-         za prvo dijete roditelja podnositelja zahtjeva: 1.500,00 kuna (199,08 eura)

-         za drugo dijete roditelja podnositelja zahtjeva: 3.000,00 kuna (398,17 eura)

-         za treće i svako sljedeće dijete roditelja podnositelja zahtjeva: 5.000,00 kuna (663,61 eura)

Sredstva za novčane potpore osiguravaju se u proračunu Općine Stubičke Toplice

 

Članak 4.

Zahtjev za ostvarivanje prava na novčanu potporu podnosi se Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Stubičke Toplice u roku od 90 dana od rođenja djeteta.

 

Roditelj podnositelj zahtjeva dužan je uz zahtjev priložiti:

-         dokaz o prebivalištu oba roditelja,

-         dokaz o prebivalištu djeteta za koje podnosi zahtjev,

-         dokaz o broju malodobne djece koja s njim žive u zajedničkom kućanstvu i njihovu prebivalištu,

-         dokaz o razvodu braka ili prestanku izvanbračne zajednice (pravomoćna presuda o razvodu braka, odobren Plan o zajedničkoj roditeljskoj skrbi, pravomoćno rješenje o dodjeli djece na brigu i skrb u slučaju prestanka izvanbračne zajednice, i sl.),

-         broj tekućeg računa koji glasi na ime podnositelja zahtjeva.

Jedinstveni upravni odjel može, prema potrebi, zahtijevati i druge dokaze.

 

Članak 5.

Jedinstveni upravni odjel rješenjem odlučuje o novčanoj pomoći u roku od 30 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva.

Novčana pomoć isplaćuje se na tekući račun roditelja podnositelja zahtjeva.

 

Članak 6.

Korisnik novčane pomoći dužan je Jedinstvenom upravnom odjelu prijaviti promjenu svojih osobnih podataka i osobnih podataka djeteta te drugih činjenica koje bi utjecale na isplatu, u roku od 15 dana od dana nastanka promjene.

 

Članak 7.

Postupci započeti do stupanja na snagu ove Odluke dovršit će se po Odluci o kriterijima za raspodjelu sredstava za potrebe socijalne skrbi (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 11/12, 2/14, 41/17 i 52a/18).

 

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije.

 

Ad.25.

Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete pružanja dimnjačarskih usluga na području Općine Stubičke Toplice.

 

Tomislav Mlinarić, predsjednik Općinskog vijeća, obavještava prisutne da su u prilogu poziva dani materijali. Otvara raspravu.

 

Obzirom da nema pitanja niti prijedloga, predlaže se donošenje odluke.

 

Jednoglasno sa dvanaest (12) glasova donosi se

 

ODLUKA

 

Daje se prethodna suglasnost na Opće uvjete pružanja dimnjačarskih usluga na području Općine Stubičke Toplice, koje je dostavio isporučitelj komunalne usluge LEUŠTEK j.d.o.o. Poznanovec, dopisom od 9. rujna 2022. godine.

 

Opći uvjeti pružanja dimnjačarskih usluga na području Općine Stubičke Toplice u prilogu su ove Odluke i čine njezin sastavni dio.

 

Opći uvjeti pružanja dimnjačarskih usluga na području Općine Stubičke Toplice objavit će se u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije, na mrežnoj stranici Općine Stubičke Toplice: www.stubicketoplice.hr, te na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama isporučitelja komunalne usluge LEUŠTEK j.d.o.o. Poznanovec.

 

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana nakon donošenja.

 

Ad.26.

Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća Općinske knjižnice Stubičke Toplice o ostvarenju vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka i njihovog trošenja prema ekonomskoj, funkcijskoj i organizacijskoj klasifikaciji te izvorima financiranja u razdoblju od 01.01.2022. do 30.06.2022. s obrazloženjem.

 

Tomislav Mlinarić, predsjednik Općinskog vijeća, obavještava prisutne da su u prilogu poziva dani materijali. Otvara raspravu.

 

Obzirom da nema pitanja niti prijedloga, predlaže se donošenje odluke.

 

Jednoglasno sa dvanaest (12) glasova donosi se

O D L U K A

 

                Usvaja se Izvješće Općinske knjižnice Stubičke Toplice o ostvarenju vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka te njihovog trošenja prema ekonomskoj, programskoj, funkcijskoj i organizacijskoj klasifikaciji te izvorima financiranja za razdoblje od 01.01.2022. do 30.06.2022. s obrazloženjem, koje je ravnateljica Općinske knjižnice dostavila dopisom KLASA:400-01/22-01/14 od 22.07.2022. g.

 

 

Ad.27.

Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o radu Općinske knjižnice Stubičke Toplice od 01.01.2022. do 30.06.2022. godine

Tomislav Mlinarić, predsjednik Općinskog vijeća, obavještava prisutne da su u prilogu poziva dani materijali. Otvara raspravu.

 

Obzirom da nema pitanja niti prijedloga, predlaže se donošenje odluke.

 

 

Jednoglasno sa dvanaest (12) glasova donosi se

O D L U K A

 

                Usvaja se Izvješće o radu Općinske knjižnice Stubičke Toplice od 01.01.-30.06.2022. godine, koje je ravnateljica Općinske knjižnice Stubičke Toplice dostavila dopisom KLASA:611-02/22/01-06 od11.07.2022. g.

 

 

Ad.28.

Donošenje Odluke o usvajanju prijedloga polugodišnjeg Izvještaja o izvršenju financijskog plana Općinske knjižnice Stubičke Toplice za 2022. godinu s obrazloženjem i Posebnim izvještajem o zaduživanju na domaćem i strano tržištu novca i kapitala za 2022. godinu.

Tomislav Mlinarić, predsjednik Općinskog vijeća, obavještava prisutne da su u prilogu poziva dani materijali. Otvara raspravu.

 

Obzirom da nema pitanja niti prijedloga, predlaže se donošenje odluke.

 

Jednoglasno sa dvanaest (12) glasova donosi se

O D L U K U

 

Usvaja se Prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana Općinske knjižnice Stubičke Toplice za 2022. godinu s obrazloženjem i Posebnim izvještajem o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala za 2022. godinu, koji je ravnateljica Općinske knjižnice Stubičke Toplice dostavila dopisom KLASA:400-01/22-01/13 od 22.07.2022. g.

 

 

Ad.29.

Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na I. izmjenu Financijskog plana Općinske knjižnice Stubičke Toplice za 2022. godinu.

 

Tomislav Mlinarić, predsjednik Općinskog vijeća, obavještava prisutne da su u prilogu poziva dani materijali. Otvara raspravu.

 

Obzirom da nema pitanja niti prijedloga, predlaže se donošenje odluke.

Jednoglasno sa dvanaest (12) glasova donosi se

 

O D L U K A

 

Daje se suglasnost na Prijedlog I. izmjene financijskog plana Općinske knjižnice Stubičke Toplice za 2022. godinu, koji je ravnateljica Općinske knjižnice Stubičke Toplice dostavila dopisom KLASA:400-01/22-01/18 od 29. rujna 2022. g.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Ad.30.

Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja Dječjeg vrtića ZVIREK o ostvarenju vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka te njegovog trošenja prema ekonomskoj, programskoj i funkcijskoj klasifikaciji za razdoblje od 01.01.2022. do 30.06.2022. godine.

 

Tomislav Mlinarić, predsjednik Općinskog vijeća, obavještava prisutne da su u prilogu poziva dani materijali. Otvara raspravu.

 

Obzirom da nema pitanja niti prijedloga, predlaže se donošenje odluke.

 

Jednoglasno sa dvanaest (12) glasova donosi se

O D L U K A

 

                Usvaja se Izvještaj Dječjeg vrtića ZVIREK o ostvarenju vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka te njegovog trošenja prema ekonomskoj, programskoj i funkcijskoj klasifikaciji za razdoblje od 01.01.2022. do 30.06.2022. godine, koji je Dječji vrtić ZVIREK dostavio dopisom KLASA:400-03/22-01/09, URBROJ:2113-27-01-22-1 od 19.07.2022. g.

 

 

Ad.31.

Donošenje Odluke o usvajanju prijedloga Izvještaja o izvršenju financijskog plana Dječjeg vrtića ZVIREK za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2022. godine.

 

Tomislav Mlinarić, predsjednik Općinskog vijeća, obavještava prisutne da su u prilogu poziva dani materijali. Otvara raspravu.

 

Obzirom da nema pitanja niti prijedloga, predlaže se donošenje odluke.

 

Jednoglasno sa dvanaest (12) glasova donosi se

O D L U K A

 

Usvaja se Prijedlog Izvještaja o izvršenju financijskog plana Dječjeg vrtića ZVIREK za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2022. godine, koji je Dječji vrtić ZVIREK dostavio dopisom KLASA:601-04/22-01/03, URBROJ:2113-27-01-22-4 od 19.07.2022. g.

 

Ad.32.

Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Godišnji plan i program rada Dječjeg vrtića ZVIREK za ped. god. 2022./2003.

Tomislav Mlinarić, predsjednik Općinskog vijeća, obavještava prisutne da su u prilogu poziva dani materijali. Otvara raspravu.

 

Obzirom da nema pitanja niti prijedloga, predlaže se donošenje odluke.

 

Jednoglasno sa dvanaest (12) glasova donosi se

 

O D L U K A

 

Daje se suglasnost Dječjem vrtiću ZVIREK na Godišnji plan i program rada Dječjeg vrtića ZVIREK za pedagošku godinu 2022. / 2023. godinu, koju je Dječji vrtić ZVIREK dostavio dopisom KLASA:601-04/22-11/29, URBROJ:2113-27-02-22-1 od 26. rujna 2022. g.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Ad.33.

Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na I. izmjenu Financijskog plana Dječjeg vrtića ZVIREK za 2022. godinu.

Tomislav Mlinarić, predsjednik Općinskog vijeća, obavještava prisutne da su u prilogu poziva dani materijali. Otvara raspravu.

 

Obzirom da nema pitanja niti prijedloga, predlaže se donošenje odluke.

 

Jednoglasno sa dvanaest (12) glasova donosi se

 

O D L U K U

 

Daje se suglasnost na Prijedlog I. izmjene financijskog plana Dječjeg vrtića Zvirek za 2022. godinu, koji je Dječji vrtić ZVIREK dostavio Odlukom KLASA:400-01/22-01/01, URBROJ:2113-27-02-22-5 od 26. rujna 2022. g.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Ad.34.

Donošenje Odluke o usvajanju godišnjeg Izvješća o radu Dječjeg vrtića ZVIREK za ped. god. 2021./2022.

 

Tomislav Mlinarić, predsjednik Općinskog vijeća, obavještava prisutne da su u prilogu poziva dani materijali. Otvara raspravu.

 

Obzirom da nema pitanja niti prijedloga, predlaže se donošenje odluke.

 

Jednoglasno sa dvanaest (12) glasova donosi se

O D L U K A

 

                Usvaja se Godišnje izvješće o radu Dječjeg vrtića ZVIREK za pedagošku godinu 2021. /2022., koje je Dječji vrtić ZVIREK dostavio dopisom KLASA:601-04/22-01/02, URBROJ:2113-27-02-22-5 od 13.09.2022. g.

 

Ad. 35.

Donošenje Odluke o financiranju šire javne potrebe osnovnog školstva.

 

Tomislav Mlinarić, predsjednik Općinskog vijeća, obavještava prisutne da su u prilogu poziva dani materijali. Otvara raspravu.

 

Obzirom da nema pitanja niti prijedloga, predlaže se donošenje odluke.

 

Jednoglasno sa dvanaest (12) glasova donosi se

O D L U K U

o financiranju šire javne potrebe osnovnog školstva

 

Članak 1.

Općina Stubičke Toplice će u školskoj godini 2022./2023. financirati širu javnu potrebu osnovnog školstva -  obavljanje poslova e-tehničara u sklopu projekata e-Škole i Škole za život, u iznosu od 500,00 kuna (66,36 eura) mjesečno, uvećano za pripadajuće poreze i doprinose.

Sredstva iz prethodnog stavka ovog članka osiguravaju se za plaću donosno naknadu za rad e-tehničara.

 

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od donošenja.

 

Ad.36.

Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na pripajanje trgovačkog društva HUMVIO d.o.o. Hum na Sutli trgovačkom društvu Zagorski vodovod d.o.o. Zabok i na prijedlog ugovora o pripajanju društava s ograničenom odgovornošću Zagorski vodovod d.o.o. i HUMVIO d.o.o.

 

Tomislav Mlinarić, predsjednik Općinskog vijeća, obavještava prisutne da su u prilogu poziva dani materijali. Otvara raspravu.

 

Obzirom da nema pitanja niti prijedloga, predlaže se donošenje odluke.

 

Jednoglasno sa dvanaest (12) glasova donosi se

O D L U K U

 

Daje se suglasnost na pripajanje trgovačkog društva HUMVIO d.o.o. Hum na Sutli trgovačkom društvu Zagorski vodovod d.o.o. Zabok.

Daje se suglasnost na prijedlog ugovora o pripajanju društava s ograničenom odgovornošću Zagorski vodovod d.o.o. i HUMVIO d.o.o., koji prijedlog ugovora je prilog i sastavni dio ove Odluke.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Ad.37.

Donošenje Pravilnika o izmjenama Pravilnika o plaćama i organizaciji rada u Općinskoj knjižnici Stubičke Toplice.

Tomislav Mlinarić, predsjednik Općinskog vijeća, obavještava prisutne da su u prilogu poziva dani materijali. Otvara raspravu.

 

Obzirom da nema pitanja niti prijedloga, predlaže se donošenje pravilnika.

 

Jednoglasno sa dvanaest (12) glasova donosi se

 

PRAVILNIK O IZMJENAMA PRAVILNIKA O PLAĆAMA I ORGANIZACIJI RADA U OPĆINSKOJ KNJIŽNICI STUBIČKE TOPLICE

 

Članak 1.

U Pravilniku o plaćama i organizaciji rada u Općinskoj knjižnici Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 15/18, 2/19 i 60b/19) u članku 13. stavku 2. riječi: „416,66“ zamjenjuju se riječima: “55,30 eura“.

Članak 2.

U članku 14. stavku 1. riječi „5.421,54 kuna“ zamjenjuju se riječima: „719,56 eura“.

Članak 3.

U članku 22. stavku 2. riječi: „150,00 kuna“ zamjenjuju se riječima: „19,91 eura“.

Članak 4.

U članku 24. stavku 2. riječi „5.000,00 kuna“ zamjenjuju se riječima: „663,61 eura“.

Članak 5.

Ovaj Pravilnik objavit će se u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije, a stupa na snagu na dan uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj.

 

Ad.38.

Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Dječjeg vrtića ZVIREK.

Tomislav Mlinarić, predsjednik Općinskog vijeća, obavještava prisutne da su u prilogu poziva dani materijali. Otvara raspravu.

 

Obzirom da nema pitanja niti prijedloga, predlaže se donošenje odluke.

 

Jednoglasno sa dvanaest (12) glasova donosi se

 

O D L U K A

 

Daje se prethodna suglasnost na prijedlog Statuta Dječjeg vrtića ZVIREK Stubičke Toplice, u tekstu koji je dostavio Dječji vrtić ZVIREK dopisom KLASA:601-04/22-01/02, URBROJ:2113-27-01/22-7 od 13. listopada 2022. godine.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije.

 

Ad.39.

Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o radu Zagorske javne vatrogasne postrojbe za 2021. g.

Tomislav Mlinarić, predsjednik Općinskog vijeća, obavještava prisutne da su u prilogu poziva dani materijali. Otvara raspravu.

 

Obzirom da nema pitanja niti prijedloga, predlaže se donošenje odluke.

 

Jednoglasno sa dvanaest (12) glasova donosi se

 

O D L U K A

 

Usvaja se Izvješće o radu Zagorske javne vatrogasne postrojbe za 2021. g., koje je Zagorska javna vatrogasna postrojba dostavila dopisom KLASA:021-05/22-01/01, URBROJ:2197-15-01-22-1 od 25.02.2022. g.

 

 

Ad.40. Pitanja i prijedlozi.

 

 

Sjednica je sa radom završila u 20,27 sati.

 

KLASA:024-03/22-01/17

URBROJ:2140-27-2-22-4

Stubičke Toplice, 19.10.2022.

 

Zapisničar                                                                                                           Predsjednik Općinskog vijeća

                                                                                                                                    Općine Stubičke Toplice

               

Melita Šarić                                                                                                                   Tomislav Mlinarić

 

 

Kako do nas / Kontakt