Zapisnik sa 12. sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice

Z A P I S N I K

sa 12.  sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice, održane dana 28. rujna 2022.  godine 

elektronički - putem aplikacije Skyp

 

Tomislav Mlinarić, predsjednik Općinskog vijeća, pozdravio je vijećnike koji su prijavili svoje sudjelovanje na aplikaciji skayp. U cilju evidentiranja moli da svi vijećnici upišu svoje ime u opciju čavrljanje. Pojašnjava da će se glasanje vršiti na načina da vijećnici u opciju čavrljanje upišu svoje ime i da se izjasne sa ZA, PROTIV ili SUZDRŽAN.

 

U cilju utvrđivanja prisutnosti proziva vijećnike koji su upisali svoja imena za prisutnost i vijećnike koji su se putem kamera priključili sjednici. Konstatira da na sjednici sudjeluju:

Sabina Frgec, Željko Benger, Marija Vrban, Željko Frgec, Anica Benger, Jurica Knezić, Nina Gradiški Zrinski, Tomislav Sokač, Nedjeljko Ćuk, Roman Rogović, Robert Pilski i on kao predsjednik, načelnik Općine Stubičke Toplice Josip Beljak, pročelnica Maja Ivačević i referentica za uredsko poslovanje ujedno i zapisničar Melita Šarić.

Sjednici koja se održava elektroničkim putem ukupno prisustvuje dvanaest (12) vijećnika.

U rad sjednice nije se prijavila: Biserka Bosnar (opravdano)

Predsjednik zahvaljuje svim vijećnicima koji su se uključili u sjednicu te predlaže

DNEVNI RED

 

 1.       Donošenje Odluke o izradi III. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Stubičke Toplice „Zona Stubaki“.

 

 

Predsjednik  moli da vijećnici prilikom izjašnjavanja ZA, PROTIV ili SUZDRŽAN  u čavraljanje upišu svoje ime i pored toga kako su se izjasnili.

 

Predloženi dnevni red usvojen je sa dvanaest (12) glasova za.  

 

Ad.1.

Donošenje Odluke o izradi III. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Stubičke Toplice „Zona Stubaki“.

 

 

Tomislav Mlinarić, predsjednik Općinskog vijeća, obavještava prisutne da su u prilogu poziva dani materijali prijedloga Odluke o donošenju III. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Stubičke Toplice „Zona Stubaki“. Sjednica je sazvana po žurnom postupku sukladno članku 30. Poslovnika o  radu Općinskog vijeća, na molbu Županije  i investitora. Radi se o interesu našeg mjesta i ponovno smo im izašli u susret. Otvara raspravu.

 

Vijećnica Sabina Frgec upućuje pitanje načelniku da pojasni vezano za zemljište o čemu se radi, te koristi priliku i moli predsjednika da na prvu slijedeću sjednicu pozove investitora kako bi prezentirao projekt Stubaki d.d., kako bi vijećnici bili upoznati sa istim i kako bi mogli braniti svoje odluke donesene na vijeću.

 

Načelnik, Josip Beljak zahvaljuje na pitanju i potvrđuje da je prijedlog vijećnice dobro došao, te da se na sjednicu vijeća pozvati investitor, kako pojasnio o kakvom se projektu radi. Sjednica je sazvana upravo na želju investitora. Radi se čestici od 300 metara kvadratnih koja je  „prošla ispod radara“ i koja nije otkupljena što u konačnici uvjetuje i izdavanje građevinske dozvole. U međuvremenu došlo se do vlasnice nekretnine, no problem je da je stvarni vlasnik umro prije stotinu godina. Postupak koji je potrebno provesti može biti dulji od postupka donošenja III. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja. Iz tog razloga provode se oba postupka pa će se utvrditi koji će biti brži. Investitori ne žele ništa prepustiti slučaju i stoga su zamolili za ovu sjednicu, budući da su u petak na Županiju uputili zahtjev  o mogućem utjecaju projekta na okoliš, a što je i izdano u roku dva dana. Svaka minuta je bitna jer se otvaranje natječaja za turizam očekuje početkom listopada. Stoga je potrebno ishođenje građevinske dozvole. Volja investitora postoji i nema spora oko održavanja sjednice stoga će se investitor pozvati na sjednicu kako bi pojasnio detalje vezane uz projekt.

Kako nema pitanja i prijedloga na usvajanje se daje donošenje Odluke o donošenju III. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Stubičke Toplice „Zona Stubaki“.

Moli da vijećnici prilikom izjašnjavanja ZA, PROTIV ili SUZDRŽAN  u čavrljanje upišu svoje ime i pored toga kako su se izjasnili.

 

Vijećnik Roman Rogović izjašnjava se uzdržanim. Njegov glas kod glasanja se ne broji.

 

Sa jedanaest (11) jednim ne izjašnjenim glasom donosi se

 

ODLUKA O IZRADI

III. IZMJENA I DOPUNA
DETALJNOG PLANA UREĐENJA STUBIČKE TOPLICE
„ZONA STUBAKI“

 

Članak 1.

Ovom Odlukom pristupa se izradi III. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Stubičke Toplice „Zona Stubaki“ (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije, br. 18/11, 15/12, 3/13 – ispravak, 4/14 i 20/14 – ispravak, 22/22), u daljnjem tekstu: III. Izmjene i dopune DPU-a.

 

I       PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU I DONOŠENJE PLANA

Članak 2.

III. Izmjene i dopune DPU-a se izrađuju u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19 - u daljnjem tekstu: Zakon), Pravilnikom o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (NN 106/98, 39/04, 45/04, 163/04, 9/11), Uredbom o informacijskom sustavu prostornog uređenja (NN 115/15 – u daljnjem tekstu: Uredba), te ostalim propisima od utjecaja na izradu.

Temeljem članka 86. stavka 3. Zakona, pribavljeno je mišljenje Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Krapinsko-zagorske županije, KLASA:351-01/22-01/99, URBROJ: 2140-08-22-2 od 27. rujna 2022. g., kojim je utvrđeno da za III. Izmjene i dopune DPU-a nije potrebno provoditi postupak ocjene odnosno strateške procjene utjecaja na okoliš.

 

II      RAZLOZI ZA DONOŠENJE PLANA

Članak 3.

Detaljni plan uređenja Stubičke Toplice „Zona Stubaki“ usvojen je 2011. godine, a do sada su izrađene dvoje Izmjene i dopune, od kojih su druge izrađene 2022. godine.

U međuvremenu, a temeljem traženja vlasnika zemljišta pojavila se potreba i za manjim izmjenama granica građevnih čestica u dijelu sportsko-rekreacijske i ugostiteljsko turističke namjene.

Plan će se izraditi u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju.

 

III    OBUHVAT PLANA

Članak 4.

Granica obuhvata III. Izmjena i dopuna DPU-a istovjetna je Detaljnom plan uređenja Stubičke Toplice „Zona Stubaki“ u ukupnoj površini DPU-a od cca 12,5 ha.

 

IV    SAŽETA OCJENA STANJA U OBUHVATU PLANA

Članak 5.

PPUO-om na području DPU-a planirana je zona zdravstveno-rekreativnog turizma unutar naselja te dijelom građevinsko područje naselja  - pretežito stanovanje.

Područje obuhvata DPU-a nalazi u neposrednoj blizini centra naselja Stubičke Toplice. Tangira ga potok Vidak koje se u tom dijelu ulijeva u potok Topličinu, a koji dijele područje obuhvata od postojećeg hotelsko – zdravstvenog kompleksa s južne strane.

Cijeli se prostor proteže dolinom spomenutih potoka do samog ruba katastarske granice Općine Stubičke Toplice prema sjevernom dijelu, koja graniči sa Gradom Oroslavje, a pretežito je neizgrađen.

 

V      CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA PLANA

Članak 6.

Utvrđuju se sljedeći ciljevi i programska polazišta: izmjena razgraničenja sportsko-rekreacijske i ugostiteljsko turističke namjene i to na način da se smanji površina sportsko-rekreacijske namjene koja je namijenjena za izgradnju i uređenje tematskog parka.

 

VI    POPIS SEKTORSKIH STRATEGIJA, PLANOVA, STUDIJA I DRUGIH DOKUMENATA PROPISANIH POSEBNIM ZAKONIMA KOJIMA, ODNOSNO U SKLADU S KOJIMA SE UTVRĐUJU ZAHTJEVI  ZA IZRADU PLANA

Članak 7.

Za potrebe izrade III. Izmjena i dopuna DPU-a nije planirana posebna izrada stručnih podloga, nego će se u izradi koristiti raspoloživi podaci, dokumenti prostornog uređenja Općine Stubičke Toplice te druga dokumentacija koju iz svog djelokruga osiguravaju javnopravna tijela te stručne službe Općine Stubičke Toplice.

 

VII   NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA PLANA

Članak 8.

Stručno rješenje III. Izmjena i dopuna DPU-a izradit će odabrani stručni izrađivač.

 

VIII       POPIS JAVNOPRAVNIH TIJELA ODREĐENIH POSEBNIH PROPISIMA KOJA DAJU ZAHTJEVE ZA IZRADU PLANA TE DRUGIH SUDIONIKA KORISNIKA PROSTORA KOJI TREBAJU SUDJELOVATI U IZRADI PLANA

Članak 9.

Podatke i dokumentaciju javnopravnih tijela iz svog djelokruga za potrebe izrade Plana zatražit će se od:

 1.        MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel Krapina za područje Krapinsko zagorske županije, Magistratska 12, Krapina;
 2.        MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA, PU Krapinsko-zagorska, Služba zajedničkih i upravnih poslova, Ulica Dr. Franje Tuđmana 10, Krapina;
 3.        MINISTARSTVO PROSTORNOGA UREĐENJA, GRADITELJSTVA I DRŽAVNE IMOVINE, Ulica Ivana Dežmana 10, Zagreb;

4.       MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA, Ravnateljstvo civilne zaštite, Područni ured civilne zaštite Varaždin, Služba civilne zaštite Krapina, Ul. Ivana Rendića 7, Krapina;

 1.        HRVATSKE CESTE, Sektor za studije i projektiranje, Vončinina 3, Zagreb;
 2.        HRVATSKE ŽELJEZNICE, Služba za razvoj, Mihanovićeva 12, Zagreb;
 3.        HRVATSKE VODE, VGI "Krapina - Sutla", Zagrebačka 13, Veliko Trgovišće;
 4.        HRVATSKA AGENCIJA ZA MREŽNE DJELATNOSTI, Roberta Frangeša Mihanovića 9, Zagreb;
 5.        HRVATSKE ŠUME, UŠP Zagreb, Vladimira Nazora 7, Zagreb;
 6.     JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM PRIRODNIM VRIJEDNOSTIMA NA PODRUČJU KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE, Radoboj 8, Radoboj;
 7.     KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA, UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I  ZAŠTITU OKOLIŠA, Ispostava Donja Stubica, Trg Matije Gupca 20, Donja Stubica;
 8.     ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE, Magistratska 1, Krapina;
 9.     ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE KRAPINSKO ZAGORSKE ŽUPANIJE, Janka Leskovara 40, Pregrada;
 10.     MINISTARSTVO ZDRAVSTVA, UPRAVA ZA SANITARNU INSPEKCIJU, Sektor županijske sanitarne inspekcije, Služba za središnju Hrvatsku, Frane Galovića bb, Krapina;
 11.     HEP Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Zabok, Matije Gupca 57, Zabok;
 12.     ZAGORSKI VODOVOD d.o.o., Ksavera Šandora Gjalskog 1, Zabok;
 13.     HRVATSKI TELEKOM, Regija 1 – sjever, Matije Gupca 24a, Zabok;
 14.     EKO-FLOR PLUS d.o.o., Mokrice 180/C, Oroslavje;
 15.     ZAGORSKI METALAC d.o.o., Celine 2, Zabok.

 

Javnopravna tijela dužna su svoje zahtjeve (podatke, planske smjernice i propisane dokumente) dostaviti Nositelju izrade u roku najviše 8 (osam) dana od zaprimanja zahtjeva za dostavu podataka. Ukoliko zahtjevi ne budu dostavljeni u roku smatrat će se da zahtjeva nema.

 

IX    PLANIRANI ROK ZA IZRADU PLANA, ODNOSNO NJEGOVIH POJEDINIH FAZA I ROK ZA PRIPREMU ZAHTJEVA ZA IZRADU PROSTORNOG PLANA TIJELA I OSOBA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA, AKO JE TAJ ROK, OVISNO O SLOŽENOSTI POJEDINOG PODRUČJA, DUŽI OD TRIDESET DANA

Članak 10.

Za izradu Plana utvrđuju se sljedeći rokovi:

1.      Dostava podataka i dokumentacije javnopravnih tijela iz prethodnog članka za izradu Plana - u roku od 8 dana,

 1.       Izrada Nacrta prijedloga Plana - u roku od najviše 8 dana od dostave Izrađivaču podloga i zahtjeva javnopravnih tijela iz prethodne točke;
 2.       Prijedlog plana za javnu raspravu – utvrdit će načelnik Općine Stubičke Toplice u roku 8 kalendarskih dana od dana dostave nacrta prijedloga Plana
 3.       Javni uvid u Prijedlog Plana - u trajanju od 8 dana,
 4.       Izrada Izvješća o javnoj raspravi - u roku od najviše 15 dana od proteka roka za davanje pisanih prijedloga i primjedbi,
 5.       Nacrt konačnog prijedloga Plana – dostavit će stručni Izrađivač načelniku Općine Stubičke Toplice u roku 8 kalendarskih dana od dana završetka izrade Izvješća o javnoj raspravi,
 6.       Konačni prijedlog Plana – utvrdit će načelnik Općine Stubičke Toplice u roku 8 kalendarskih dana od dana dostave nacrta konačnog prijedloga Plana od strane stručnog Izrađivača,
 7.       Konačni prijedlog Plana načelnik Općine Stubičke Toplice uputit će Općinskom vijeću Općine Stubičke Toplice na donošenje.
 8.     potreban broj izvornika Plana – izradit će stručni Izrađivač u vidu uvezanih i ovjerenih elaborata sukladno propisima te ih poslati Nositelju, u roku 15 kalendarskih dana od dana dostave objavljene Odluke o donošenju Plana usvojene na Općinskom vijeću.

X      IZVORI FINANCIRANJA IZRADE PLANA

Članak 11.

Sredstva za izradu Plana osigurat će investitor, odnosno podnositelj zahtjeva za izradu Plana.

 

XI    ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 12.

Nositelj izrade dostavit će primjerak ove Odluke javnopravnim tijelima navedenim u članku 9. ove Odluke s pozivom za dostavom zahtjeva (podaci, planske smjernice i propisani dokumenti) za izradu Plana u propisanom roku. Ukoliko javnopravna tijela ne dostave zahtjeve u određenom roku, smatrat će se da ih nemaju. U tom slučaju moraju se u izradi Plana poštivati uvjeti koje za sadržaj prostornog plana određuju odgovarajući važeći propisi i dokumenti.

Nositelj izrade dostavit će primjerak ove Odluke i:

-          Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine.

Nositelj izrade će po objavi ove Odluke obavijestiti javnost o izradi Plana na mrežnoj stranici Općine Stubičke Toplice i kroz informacijski sustav prostornog uređenja.

 

Članak 13.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije“.

 

 

 

 

Predsjednik zahvaljuje vijećnicima na sudjelovanju sjednici, te istu zaključuje u 20,10 sati.

 

KLASA:024-03/22-01/18

URBROJ:2140-27-2-22-2

Stubičke Toplice, 28.09.2022.

 

Zapisničar                                                                                                           Predsjednik Općinskog vijeća

                                                                                                                                    Općine Stubičke Toplice

               

Melita Šarić                                                                                                                   Tomislav Mlinarić

 

 

Kako do nas / Kontakt