Zapisnik sa 13. sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplioce

Z A P I S N I K

sa 13. sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice, održane dana 29. studenog 2022.  godine  u Vijećnici Općine Stubičke Toplice, Viktora Šipeka 16, Stubičke Toplice.

Prisutni:

Tomislav Mlinarić – predsjednik Općinskog vijeća,

Sabina Frgec, Marija Vrban, Željko Benger, Željko Frgec,  Anica Benger, Jurica Knezić, Nina Gradiški Zrinski, Tomislav Sokač, Nedjeljko Ćuk, Roman Rogović, Biserka Bosnar, Robert Pilski

 

Ostali prisutni:

Josip Beljak, načelnik Općine Stubičke Toplice

Maja Ivačević, pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Stubičke Toplice

Dubravka Špiček, savjetnica za proračun

Janko Rešetar, viši stručni suradnik za pravne poslove - vježbenik

Kristina Ljubić, ravnateljica Dječjeg vrtića ZVIREK

Silvija Drempetić, ravnateljica Općinske knjižnice Općine Stubičke Toplice

Helena Beljak, predsjednica Savjeta mladih Općine Stubičke Toplice

Senka Susović, novinarka Radio Stubice

Zapisničar:           Melita Šarić

Započeto:             18,00 sati

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice, Tomislav Mlinarić, otvara 13. sjednicu Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice, pozdravlja: načelnika Općine Stubičke Toplice Josipa Beljaka, Kristinu Ljubić, ravnateljicu dječjeg vrtića ZVIREK, Silviju Drempetić ravnateljicu Općinske knjižnice Općine Stubičke Toplice, Helenu Beljak predsjednicu Savjeta mladih Općine Stubičke Toplice, članove Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice, predstavnicu medija novinarku Senku Susović, kao i prisutne službenice i službenika Jedinstvenog upravnog odjela.

Predsjednik Općinskog vijeća konstatira da je na sjednici nazočno trinaest od trinaest vijećnika Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice te da Općinsko vijeće može donositi pravovaljane odluke.

Predsjednik Tomislav Mlinarić na usvajanje daje dopunjeni

D N E V N I    R E D

 

1.       Usvajanje zapisnika sa 11. sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice.

2.       Donošenje Proračuna Općine Stubičke Toplice za 2023. godinu i Projekcija za 2024. i 2025. godinu, sa pratećim odlukama.

 1. Donošenje Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Stubičke Toplice za 2023. godinu.
 2. Donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Stubičke Toplice za 2023. godinu.
 3. Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Stubičke Toplice za 2023. godinu.
 4. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih zastupnika iz Proračuna Općine Stubičke Toplice za 2023. godinu.
 5. Donošenje Odluke o odabiru u otvorenom postupku javne nabave male vrijednosti za predmet nabave Izgradnja i opremanje dječjeg igrališta Centar, Stubičke Toplice.
 6. Donošenje Odluke o odabiru u postupku jednostavne nabave usluge čišćenja snijega na javnim površinama u Općini Stubičke Toplice.
 7. Donošenje Odluke o odabiru u postupku jednostavne nabave radova sanacije klizišta u Gundulićevoj ulici u Stubičkim Toplicama.
 8. Donošenje Odluke o davanju koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti - dimnjačarskih poslova na području Općine Stubičke Toplice.
 9. Donošenje Odluke o socijalnoj skrbi na području Općine Stubičke Toplice.
 10. Usvajanje Analize stanja sustava civilne zaštite Općine Stubičke Toplice za 2022. godinu.
 11. Usvajanje Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite Općine Stubičke Toplice za 2023. godinu sa financijskim učincima za 2023., 2024. i 2025. godinu.
 12. Donošenje Plana djelovanja Općine Stubičke Toplice za 2023. godinu u području prirodnih nepogoda.
 13. Odluke o cijeni vodne usluge isporučitelja Općine Stubičke Toplice.
 14. Donošenje Odluke o stavljanju van snage Odluke o jednostavnoj nabavi.
 15. Davanje prethodne suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića ZVIREK.
 16. Donošenje Odluke o koeficijentima složenosti poslova za obračun plaće zaposlenih u Dječjem vrtiću ZVIREK.
 17. Informacija o Izvješću o ostvarenim i utrošenim vlastitim prihodima i rashodima Osnovne škole Vladimir Bosnar Stubičke Toplice za razdoblje od 01.01. – 30.06.2022. g.
 18. Informacija o Polugodišnjem financijskom izvješću Osnovne škole Vladimir Bosnar Stubičke Toplice za razdoblje od 01.01. – 30.06.2022. g.
 19. Donošenje Odluke o donošenju III. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Stubičke Toplice „Zona Stubaki“.
 20. Davanje prethodne suglasnosti na Prijedlog Pravilnika o radu Općinske knjižnice Stubičke Toplice.
 21. Davanje suglasnosti Dječjem vrtiću ZVIREK na Odluku o pokretanju postupka jednostavne nabave namirnica za prehranu djece u 2023. godini.
 22. Davanje suglasnosti Dječjem vrtiću ZVIREK na Odluku o pokretanju postupka jednostavne nabave plina u 2023. godini.
 23. Pitanja i prijedlozi.

 

Predloženi dopunjeni dnevni red jednoglasno je usvojen sa trinaest (13) glasova.

Ad.1.

Usvajanje zapisnika sa 11. sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice.

 

Tomislav Mlinarić, predsjednik Općinskog vijeća obavještava da je zapisnik sa 11. sjednice Općinskog vijeća dan u privitku poziva. U otvorenoj raspravni nije bilo primjedbi.

Zapisnik je jednoglasno usvojen sa trinaest (13) glasova.

Ad.2.

Donošenje Proračuna Općine Stubičke Toplice za 2023. godinu i Projekcija za 2024. i 2025. godinu, sa pratećim odlukama.

Tomislav Mlinarić, predsjednik Općinskog vijeća, obavijestio je da je prijedlog Proračuna sa pratećim odlukama dan u privitku poziva. Otvara raspravu.

Vijećnica Sabina Frgec javila se ispred vijećnika SDP-a. Izjavljuje da ju posebno raduje da su u proračunu predviđena sredstva za dogradnju škole i izgradnju sportske dvorane. Izražava nadu da će se obzirom da idu natječaji neka sredstva povući. Svakako pohvaljuje što je u proračun uvrštena izgradnja sportske dvorane i dogradnja škole.  Obavještava da su načelniku upućeni amandmani na proračun, te da nisu dobili odgovor. Želi da u zapisnik uđe ono što su predložili: povećanje stipendija, subvencija za smještaj učenika u učeničkim domovima, participativni proračun za mlade, produženi boravak za osnovnoškolce, djecu nižih razreda, izdvajanje za malo i srednje poduzetništvo u smislu da ih se bespovratno subvencionira za prijavu projekata na EU fondove, kao i da bi bilo dobro da se osmišljavaju projekti za prijavu na natječaj za obnovljive izvore energije. Općina smo koja obiluje geotermalnim izvorima i morali bi razmišljati u tom smjeru da koristimo prirodne resurse u vrijeme energetske krize. Sredstva bi se povlačila iz EU fondova. Proračun ne želi komentirati no napominje da su zatražili dokumentaciju za MUF kako bi usporedili podatke, no dokumentacija im nije dostavljena iako je to zatraženo 13. rujna. Primijetili su da su planirana povećanja prihoda za vodovod za dvjesto tisuća kuna na osnovu povećanja cijene vode. Smatraju da prijedlog ishitren obzirom da vodovod posluje u pozitivi. Kolega Frgec će pod točkom povećanja cijena vodne usluge dati amandman na prijedlog koji je realan i socijalno pravedan. Spominje i sat koji je predviđen proračunom, ne vidi da je to sada nužno potrebno, a da se istovremeno ne mogu se povećati iznosi stipendije za barem pedeset kuna po školarcu.

 

Kako u otvorenoj raspravi nema daljnjih primjedbi ni prijedloga na usvajanje se daje donošenje Proračuna Općine Stubičke Toplice za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu, sa pratećim odlukama

 

Sa sedam (7) glasova za i šest (6) suzdržanih glasova donosi se

O D L U K A

 

Članak 1.

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

IZVRŠENJE

IZVRŠENJE

PLAN

PLAN

PLAN

PLAN

PROJEKCIJA

PROJEKCIJA

PROJEKCIJA

PROJEKCIJA

31.12.2021.

31.12.2021.

1 (€)

1 (HRK)

2 (€)

2 (HRK)

3 (€)

3 (HRK)

4 (€)

4 (HRK)

5 (€)

5 (HRK)

BROJ KONTA

6

Prihodi poslovanja

1.688.066,70

12.718.739,92

2.149.500,43

16.195.411,00

2.765.160,00

20.834.098,10

2.969.260,00

22.371.889,54

3.102.130,00

23.372.998,57

7

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

131,38

990,00

50,43

380,00

19.910,00

150.011,90

0,00

0,00

0,00

0,00

UKUPNO PRIHODI:

1.688.198,08

12.719.729,92

2.149.550,86

16.195.791,00

2.785.070,00

20.984.110,00

2.969.260,00

22.371.889,54

3.102.130,00

23.372.998,57

3

Rashodi poslovanja

1.280.681,81

9.649.294,84

1.487.014,89

11.203.913,89

1.442.470,00

10.868.290,57

1.447.410,00

10.905.511,03

1.444.880,00

10.886.448,73

4

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

349.093,26

2.630.243,44

550.169,21

4.145.250,00

1.270.700,00

9.574.089,27

1.558.780,00

11.744.627,98

1.558.810,00

11.744.854,03

UKUPNO RASHODI:

1.629.775,07

12.279.538,28

2.037.184,10

15.349.163,89

2.713.170,00

20.442.379,84

3.006.190,00

22.650.139,01

3.003.690,00

22.631.302,76

RAZLIKA − MANJAK

58.423,01

440.191,64

112.366,76

846.627,11

71.900,00

541.730,16

-36.930,00

-278.249,47

98.440,00

741.695,81

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

8

Primici od financijske imovine i zaduživanja

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

119.450,00

899.996,03

0,00

0,00

5

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova

32.074,44

241.664,64

32.079,10

241.700,00

32.080,00

241.706,76

42.700,00

321.723,15

45.350,00

341.689,58

NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE

-32.074,44

-241.664,64

-32.079,10

-241.700,00

-32.080,00

-241.706,76

76.750,00

578.272,88

-45.350,00

-341.689,58

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK I VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA

-199.542,65

-1.503.454,11

0,00

0,00

132.730,00

1.000.053,04

92.910,00

700.029,64

53.090,00

400.006,23

DIO VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA KOJI ĆE SE POKRIT/RASPOREDITI U PLANIRANOM RAZDOBLJU

26.348,57

198.527,00

80.287,66

604.927,11

39.820,00

300.023,40

39.820,00

300.023,41

53.090,00

400.006,23

VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Članak 2.

Donose se prateće Odluke uz Proračun:

- Analiza i ocjena postojećeg financijskog stanja s prijedlogom mjera za otklanjanje uzroka negativnog poslovanja, mjerma za stabilno poslovanje i akcijskim planom provedbe navedenih mjera

- Odluka o pokriću manjka iz prethodnog razdoblja

- Odluka o Socijalnom programu Općine Stubičke Toplice za 2023. godinu

- Odluka o Programu javnih potreba u sportu za 2023. godinu

- Odluka o Programu javnih potreba u kulturi za 2023. godinu

- Odluka o Programu utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2023. godinu

- Odluka o programu utroška sredstava od turističke pristojbe za 2023. godinu.

- Odluka o Programu utroška sredstava šumskog doprinosa za 2023. godinu

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu 01. siječnja 2023. godine, a objavljuje se u «Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije ».

 

Ad.3.

Donošenje Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Stubičke Toplice za 2023. godinu.

 

Tomislav Mlinarić, predsjednik Općinskog vijeća obavijestio je da je prijedlog Odluke dan u privitku poziva. Otvara raspravu. U otvorenoj raspravi nije bilo pitanja.

Na usvajanje se daje Program građenja komunalne infrastrukture na području Općine Stubičke Toplice za 2023. godinu.

Sa osam (8) glasova za i pet (5) suzdržanih glasova donosi se

 

PROGRAM  GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU OPĆINE STUBIČKE TOPLICE ZA 2023. GODINU

 

 

 1. UVODNE ODREDBE

 

                1.1. Ovim Programomgrađenja komunalne infrastrukture na području Općine Stubičke Toplice u2023. godini (u daljnjem tekstu: Program) određuje se komunalna infrastruktura koja će se graditi u 2023. godini s procjenom pojedinih troškova po djelatnostima i iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja.

                1.2. Građenje komunalne infrastrukture u smislu Zakona o komunalnom gospodarstvu (''Narodne novine'', broj 68/2018, 110/18 i 32/20) obuhvaća slijedeće radnje i radove:

 • rješavanje imovinskopravnih odnosa na zemljištu za građenje komunalne infrastrukture
 • uklanjanje i/ili izmještanje postojećih građevina na zemljištu za građenje komunalne infrastrukture i radove na sanaciji tog zemljišta
 • pribavljanje projekata i druge dokumentacije potrebne za izdavanje dozvola i drugih akata za građenje i uporabu komunalne infrastrukture
 • građenje komunalne infrastrukture u smislu zakona kojim se uređuje gradnja građevina

1.3. Program građenja komunalne infrastrukture sadrži iskaz financijskih sredstava

potrebnih za realizaciju Programa (poglavlje 2.).

                      Također sadrži procjenu troškova projektiranja, revizije, građenja, provedbe stručnog nadzora građenja, i provedbe vođenja projekata građenja komunalne infrastrukture s naznakom izvora njihova financiranja (poglavlje 3.).

            Troškovi se iskazuju odvojeno za svaku građevinu i ukupno te se iskazuju odvojeno prema izvoru financiranja.

 

 1. SREDSTVA ZA OSTVARIVANJE PROGRAMA S NAZNAKOM IZVORA FINANCIRANJA

 

 Sredstva potrebna za ostvarivanje Programa osigurat će se iz sljedećih izvora:

IZVOR FINANCIRANJA

 

 1. Komunalna naknada

4.550,00

 1. Komunalni doprinos

1.500,00

 1. Sredstva iz Proračuna

87.490,00

 1. Naknada za koncesiju

-

 1. Vlastiti prihodi

1.990,00

 1. Pomoći iz inozemstva i unutar općeg proračuna

340.840,00

 1. Ostali prihodi za posebne namjene

16.510,00

 1. Donacije

 

 

 

 1. GRAĐENJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

 

Na temelju predvidivih sredstava za ostvarivanje Programa, u nastavku se određuju poslovi i radovi na gradnji objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2023. godini po vrsti komunalne djelatnosti, s procjenom pojedinih troškova, kako slijedi:

1. Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja

RED.BR.

NERAZVRSTANE CESTE

PLANIRANO UKUPNO (eura)

IZVOR FINANCIRANJA

1.1.

Izgradnja nerazvrstane ceste „dio Strmečke prema groblju“ ,  NC SS-2

1.990,00

6

 

a)       Izgradnja

1.990,00

1.2.

Izgradnja kanala oborinske odvodnje

21.240,00

3

 

NERAZVRSTANE CESTE UKUPNO

23.230,00

 

 

 

RED.BR.

JAVNE PROMETNE POVRŠINE NA KOJIMA NIJE DOZVOLJEN PROMET MOTORNIM VOZILIMA

PLANIRANO UKUPNO (eura)

IZVOR FINANCIRANJA

1.3.

Izgradnja nogostupa uz ŽC 2217 – Ulica Ljube Babića Đalskog

15.930,00

3,6

a)       Izgradnja

13.540,00

b)       Projektna dokumentacija

1.990,00

c)       Nadzor

400,00

1.4.

Izgradnja nogostupa uz nerazvrstanu cestu NC SS-15-odvojak Skušić

11.950,00

3

a)       Izgradnja

10.550,00

b)       Projektna dokumentacija

1.000,00

c)       Nadzor

400,00

JAVNE PROMETNE POVRŠINE NA KOJIMA NIJE DOZVOLJEN PROMET MOTORNIM VOZILIMA UKUPNO

27.880,00

1.Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja ukupno

 

51.110,00

2. Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja

RED.BR.

NERAZVRSTANE CESTE

PLANIRANO UKUPNO (eura)

IZVOR FINANCIRANJA

2.1.

Asfaltiranje nerazvrstanih cesta

66.360,00

2,3,6,7

a)        NC ST1-26, Breber

11.300,00

2,3,6,7

-          asfaltiranje

11.000,00

-          nadzor

300,00

b)       NC SS-14, odvojak Mlinarić

15.300,00

3,6,7

-          asfaltiranje

14.900,00

-          nadzor

400,00

c)       Dio NC SS-7, reciklažno dvorište prema Šturlan

22.000,00

3,6,7

-          asfaltiranje

21.400,00

-          nadzor

600,00

d)       NC SS-18, ŽC 2219-Pilarić

10.000,00

3,6,7

-          asfaltiranje

9.700,00

-          nadzor

300,00

e)       Dio NC ST1-9, Ulica Petra Preradovića - odvojak Kolarić

7.760,00

3,6,7

-          asfaltiranje

7.500,00

-          nadzor

260,00

2.2.

Sanacija klizišta u Gundulićevoj ulici Vladimira Nazora

92.900,00

6

-          izgradnja

90.400,00

-          nadzor

2.500,00

NERAZVRSTANE CESTE UKUPNO

159.260,00

 

 

RED.BR.

JAVNE ZELENE POVRŠINE

PLANIRANO UKUPNO (eura)

IZVOR FINANCIRANJA

2.3.

Rekonstrukcija dječjeg igrališta u centru Stubičkih Toplica

58.030,00

3,6

 

a)       Rekonstrukcija

57.030,00

 

 

b)       Nadzor

1.000,00

 

JAVNE ZELENE POVRŠINE UKUPNO

58.030,00

 

 

RED.BR.

JAVNA RASVJETA

PLANIRANO UKUPNO (eura)

IZVOR FINANCIRANJA

2.4.

Modernizacija javne rasvjete naselja Stubičke Toplice - centar

172.540,00

6

 

a)       Izgradnja

167.240,00

 

 

b)       Nadzor

5.300,00

 

2.5.

Izgradnja javne rasvjete

1.990,00

5

 

a)       Zagorska ulica od kbr. 90 do kbr. 106

1.990,00

 

 

JAVNA RASVJETA UKUPNO

174.530,00

 

 

 

 

 

RED.BR.

JAVNA PARKIRALIŠTA

PLANIRANO UKUPNO (eura)

IZVOR FINANCIRANJA

2.6.

Izgradnja parkirališta u centru

7.960,00

3

 

a)       Projektna dokumentacija

2.000,00

 

 

b)       Uklanjanje i izmještanje postojećih građevina

5.960,00

 

 

JAVNA PARKIRALIŠTA UKUPNO

7.960,00

 

 

2.Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja ukupno

399.780,00

 

3.Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi izvan građevinskog područja

RED.BR.

JAVNA PARKIRALIŠTA

PLANIRANO UKUPNO (eura)

IZVOR FINANCIRANJA

3.1.

Rekonstrukcija prometnog terminala Pila – Park vozača

1.990,00

3

 

a)       Izgradnja

0,00

 

b)       Nadzor

0,00

 

c)       Projektna dokumentacija

1.990,00

JAVNA PARKIRALIŠTA UKUPNO

 1.990,00

3. Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi izvan građevinskog područja ukupno

1.990,00

REKAPITULACIJA

Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja

51.110,00

Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja

399.780,00

Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi izvan građevinskog područja

1.990,00

 SVEUKUPNO:

452.880,00

 1. ZAVRŠNE ODREDBE

 

Program građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Stubičke Toplice za 2023. godinu objaviti će se u „Službenom glasniku Krapinsko – zagorske županije“, a stupa na snagu 01. siječnja 2023. godine.

Ad.4.

Donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Stubičke Toplice za 2023. godinu.

Tomislav Mlinarić, predsjednik Općinskog vijeća obavijestio je da je prijedlog Odluke dan u privitku poziva. Otvara raspravu. U otvorenoj raspravi nije bilo pitanja.

Na usvajanje se daje Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Stubičke Toplice za 2023. godinu.

Sa devet (9) glasova za i četiri (4) suzdržana glasa donosi se

PROGRAM  ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU OPĆINE STUBIČKE TOPLICE ZA 2023. GODINU

 

 1. UVODNE ODREDBE

 

                1.1. Ovim Programomodržavanja komunalne infrastrukture na području Općine Stubičke Toplice u2023. godini (u daljnjem tekstu: Program) utvrđuje se opis i opseg poslova održavanja komunalne infrastrukture s procjenom pojedinih troškova po djelatnostima i iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja.

 

                1.2.  Programom se na osnovi zadataka i mjera utvrđenih na području održavanja prometne i komunalne infrastrukture Općine Stubičke Toplice, a u skladu s predvidivim sredstvima i izvorima financiranja utvrđenih Proračunom Općine Stubičke Toplice za 2023. godinu, određuju radovi na održavanju komunalne infrastrukture i to:

-          održavanje nerazvrstanih cesta

-          održavanje javnih zelenih površina

-          održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene

-          održavanje javne rasvjete

 

1.3.  Predviđena sredstva za financiranje Programa u 2023. godini u ukupnom iznosu od 247.110,00 euraraspoređuju se za financiranje obavljanja komunalnih djelatnosti održavanja komunalne infrastrukture iz točke 1.2..Program će sefinancirati sredstvima komunalne naknade, komunalnog doprinosa, Proračuna Općine, naknade za koncesiju, vlastitih prihoda, pomoći od izvanproračunskog korisnika Državnog Proračuna te ostalih prihoda za posebne namjene.

 1. SREDSTVA ZA OSTVARIVANJE PROGRAMA S NAZNAKOM IZVORA FINANCIRANJA

 

2.1. Sredstva potrebna za ostvarivanje Programa osigurat će se iz sljedećih izvora:

IZVOR FINANCIRANJA

 

Komunalna naknada

64.490,00

Komunalni doprinos

17.100,00

Sredstva iz Proračuna

104.020,00

Naknada za koncesiju

2.120,00

Vlastiti prihodi

-

Pomoći od izvanproračunskog korisnika državnog proračuna

39.820,00

Ostali prihodi za posebne namjene

19.560,00

 

 

 1. ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

 

Na temelju predvidivih sredstava za ostvarivanje Programa, u nastavku se određuju poslovi i radovi na održavanju objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2023. godini po vrsti komunalne djelatnosti, s procjenom pojedinih troškova, kako slijedi:

Red. br.

OPIS STAVKE

mjere

Količina

Procijenjena vrijednost troškova

(euro)

Održavanje nerazvrstanih cesta

 

 

172.540,00

1.1.

Asfaltni kolnik

 

 

29.730,00

Zatvaranje udarnih rupa asfaltnom masom sa obradom rubova i ugradnjom kamenog materijala

m2

730,0

27.840,00           

Rezanje asfalta

m

200,0

1.000,00

Zatvaranje udarnih rupa-ručno

m2

4,0

70,00

 

Iskop kofera

m3

    55,0

                820,00

1.2.

Kolnik od kamenog materijala

29.820,00

Utovar i dovoz kamenog materijala sa deponija

h

100,0

4.310,00

Zatvaranje udarnih rupa ručno

m2

160,0

2.390,00

Strojno poravnanje rasutog kamenog materijala

m2

10.000,0

15.350,00

Valjanje rasutog kamenog materijala

h

40,0

1.130,00

Nabava i prijevoz kamenog materijala

t

850,0

6.640,00

1.3

Održavanje bankina

16.330,00

Skidanje bankina ručno

m

50,0

40,00

Skidanje bankina strojno

m

3.000,0

12.430,00

Popravak oštećenih dijelova bankina

m

930,0

3.860,00

1.4

Održavanje usjeka i zasjeka

4.980,00

Strojna izrada pokosa uz nerazvrstanu cestu sa utovarom i odvozom na deponiju                     

h

60,0

4.980,00

1.5.

 Održavanje opreme ceste

1.430,00

Popravak prometnih znakova

kom

4,0

40,00

Nabava i zamjena prometnog znaka

kom

4,0

330,00

Nabava i zamjena stupa prometnog znaka

kom

4,0

300,00

Nabava i prometnog ogledala

kom

2,0

520,00

Čišćenje i ličenje stupova prometnih znakova

kom

5,0

30,00

Popravak cestovnih stupića

kom

5,0

210,00

1.6.

Održavanje zelenila uz nerazvrstanu cestu

 

28.080,00

Malčanje trave

h

160,0

6.900,00

Obrezivanje grmlja i drveća-strojno sa drobljenjem

h

260,0

12.950,00

Obrezivanje grmlja i drveća-ručno

h

175,0

4.350,00

Čišćenje zemljišnog pojasa

h

90,0

3.880,00

1.7.

Tekuće održavanje mostova

2.900,00

Popravak betonskih mostova

h

125,0

2.900,00

1.8.

Čišćenje snijega

godišnje

-

39.820,00

1.9.

Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda

 

 

18.450,00

Strojno čišćenje cestovnog jarka sa utovarom i odvozom na deponij

m

5.700,0

13.240,00

Ručno čišćenje cestovnog jarka

m

40,0

30,00

Čišćenje slivnika

kom

50,0

580,00

Čišćenje linijske rešetke

m

60,0

500,00

Čišćenje cijevi propusta

h

65,0

750,00

Dobava i zamjena cestovnog rubnjaka

m

10,0

300,00

Nabava i zamjena linijske rešetke ČBR 235 mm x 16 mm

m

10,0

650,00

Nabava i zamjena poklopca revizijskih okana 600 x 600 mm nosivosti 15t

kom

5,0

860,00

Nabava i zamjena slivne rešetke 400x400 mm nosivosti 25t

kom

3,0

420,00

Demontaža postojećeg okvira poklopca revizijskog okna i montaža novog

kom

2,0

630,00

Demontaža postojećeg okvira slivne rešetke i montaža novog

kom

2,0

490,00

1.10.

Nepredviđeni radovi i usluge

1.000,00

Održavanje javnih zelenih površina

 

 

24.930,00

2.1.

Održavanje parkova i cvijeća (košnja trave, grabljenje lišća, uređenje i održavanje cvjetnih gredica, rezanje suhih stabala, održavanje ukrasnog grmlja, parkovnih klupa i ostali potrebni radovi uključujući i materijal)

paušal

1

8.200,00

2.2.

Sadnja cvijeća

paušal

1

13.270,00

2.3.

Održavanje dječjih igrališta

kom

4

3.320,00

2.4.

Nepredviđeni radovi, usluge i  materijal

paušal

1

140,00

Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene

 

 

11.810,00

3.1.

Održavanje fontane

kom

1

9.950,00

3.2.

Održavanje javnog sata

kom

1

300,00

3.3.

Održavanje urbane opreme

kom

2

200,00

3.4.

Održavanje autobusnih nadstrešnica

kom

6

960,00

3.5.

Održavanje oglasnih panoa

kom

5

200,00

3.6.

Nepredviđeni radovi i usluge

paušal

1

200,00

Javna rasvjeta

 

 

37.830,00

4.1.

Održavanje objekata javne rasvjete – uključuje elektromontažne radove te hitne intervencije

Po potrebi

-

1.330,00

4.2.

Utrošak el. energije

godišnje

-

33.180,00

4.3.

Nabava, montaža i demontaža božićne dekoracije

paušal

-

3.320,00

REKAPITULACIJA

Održavanje nerazvrstanih cesta

172.540,00

Održavanje javnih zelenih površina

24.930,00

Održavanje  građevina, uređaja i predmeta javne namjene

11.810,00

Javna rasvjeta

37.830,00

 SVEUKUPNO:

247.110,00

 1. ZAVRŠNE ODREDBE

 

Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Stubičke Toplice za 2023. godinu objaviti će se u „Službenom glasniku Krapinsko – zagorske županije“, a stupa na snagu 01. siječnja 2023. godine.

Ad.5.

Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Stubičke Toplice za 2023. godinu.

Tomislav Mlinarić, predsjednik Općinskog vijeća obavijestio je da je prijedlog Odluke dan u privitku poziva. Otvara raspravu. U otvorenoj raspravi nije bilo pitanja.

Na usvajanje se daje Odluku o izvršavanju Proračuna Općine Stubičke Toplice za 2023. godinu.

Sa sedam (7) glasova za i šest (6) suzdržanih glasova donosi se

O D L U K A

o izvršavanju Proračuna Općine Stubičke Toplice za 2023. godinu

 

Članak 1.

(1)    Ovom Odlukom uređuju se prihodi i primici te rashodi i izdaci proračuna i njihovo ostvarivanje odnosno izvršavanje, opseg zaduživanja i jamstava Općine Stubičke Toplice (dalje: Općine), upravljanje financijskom i nefinancijskom imovinom, prava i obveze korisnika proračunskih sredstava, pojedine ovlasti općinskog načelnika u izvršavanju Proračuna Općine Stubičke Toplice za 2023. godinu (dalje: Proračun), kazne za neispunjavanje obveza te druga pitanja u izvršavanju Proračuna.

Članak 2.

(1)    Proračun se sastoji od plana za proračunsku godinu i projekcija za sljedeće dvije godine, a sadrži financijske planove proračunskih korisnika prikazane kroz opći i posebni dio i obrazloženje proračuna.

(2)    Opći dio Proračuna sastoji se od sažetka Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja te Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja.

(3)    Posebni dio proračuna sastoji se od plana rashoda i izdataka Općine i njezinih proračunskih korisnika iskazanih po organizacijskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.

(4)    Račun prihoda i rashoda sastoji se od prihoda i rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji:

 1. Prihodi:

a) prihodi od poreza,

b) doprinosi za obvezna osiguranja,

c) pomoći

d) prihodi od imovine,

e) prihodi od pristojbi i naknada,

f) ostali prihodi

g) prihodi od prodaje nefinancijske imovine.

 1. Rashodi:

a) rashodi za zaposlene,

b) materijalni rashodi,

c) financijski rashodi,

d) subvencije,

e) pomoći,

f) naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade,

g) ostali rashodi i

h) rashodi za nabavu nefinancijske imovine.

(5)    U Računu financiranja iskazuju se primici od financijske imovine i zaduživanja te izdaci za financijsku imovinu i za otplatu kredita i zajmova.

(6)    Obrazloženje općeg dijela sadrži obrazloženje prihoda i rashoda, primitaka i izdataka Proračuna i prenesenog manjka odnosno viška Proračuna, u slučaju iz članka 29. stavka 4. Zakona o proračunu (Narodne novine br. 144/2021).

(7)    Obrazloženje posebnog dijela temelji se na obrazloženjima financijskih planova proračunskih korisnika, a sastoji se od obrazloženja programa koje se daje kroz obrazloženje aktivnosti i projekata zajedno s ciljevima i pokazateljima uspješnosti iz akata strateškog planiranja.

Članak 3.

(1)    Na temelju sredstava osiguranih u Proračunu, proračunski korisnici Općine izrađuju financijski plan za cijelu godinu.

(2)    Proračunski korisnici izrađuju financijski plan na osnovi uputa za izradu financijskog plana proračunskog korisnika.

(3)    Upute za izradu financijskog plana iz stavka 2. ovog članka izrađuje službenik Jedinstvenog upravnog odjela Općine zadužen za proračun, po primitku uputa za izradu proračuna jedinice lokalne samouprave od Ministarstva financija.

(4)    Upute za izradu financijskog plana dostavljaju se proračunskom korisniku do 31. listopada tekuće godine.

Članak 4.

(1)    Suglasnost na financijski plan te izmjene i dopune financijskog plana proračunskog korisnika daje Općinsko vijeće, bez obzira radi li se o promjenama u financijskom planu koje su vezane uz financiranje iz Proračuna Općine ili promjena vezanih uz vlastite i namjenske prihode i primitke.

(2)    Izmjene i dopune financijskog plana proračunskog korisnika donose se sukladno odredbama za donošenje izvornog financijskog plana i sukladno uputama za izradu financijskog plana iz članka 9. ove Odluke.

(3)    Financijski plan proračunskog korisnika te izmjene i dopune financijskog plana proračunskog korisnika izrađuju se paralelno uz Proračun, odnosno izmjene Proračuna Općine.

Članak 5.

(1)    Sredstva Proračuna osiguravaju se za rad i programe Općine, Jedinstvenog upravnog odjela Općine Stubičke Toplice te proračunskih korisnika prema podacima iz Registra korisnika proračuna te drugih korisnika koji su u njegovu Posebnom dijelu određeni za nositelje sredstava.

(2)    Proračunskim sredstvima korisnici se smiju koristiti samo za namjene koje su određene Proračunom, i to o visine utvrđene u njegovu Posebnom dijelu, prema načelima zakonitosti, svrsishodnosti i štedljivosti.

Članak 6.

(1)    Proračun se izvršava preko jedinstvenog računa - računa Proračuna i preko računa pravnih osoba proračunskih korisnika.

(2)    Proračun se izvršava na temelju zahtjeva proračunskih korisnika koji su usklađeni s financijskim planovima i likvidnim mogućnostima Proračuna.

Članak 7.

(1)    Sredstva za plaće, naknade, troškove i materijalna prava službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine isplaćuju se u skladu s posebnom odlukom kojom se uređuju plaće službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine.

Članak 8.

(1)    Sredstva za sufinanciranje javnih potreba utvrđenih programima koji se donose uz Proračun doznačuju se korisnicima u pravilu tromjesečno, u visini četvrtine planiranih sredstava u Proračunu, odnosno razmjerno ostvarenim prihodima Proračuna.

(2)    Po zahtjevu korisnika može se odobriti i drugačiji način isplate sredstava.

Članak 9.

(1)    Korisnici financiranja iz Proračuna Općine dužni su uz zahtjev za dodjelu sredstava dostaviti prijedlog financijskog plana i izvješća o korištenju sredstava sukladno Uredbi kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge, odnosno sklopljenom ugovoru.

(2)    Odgovorna osoba korisnika financiranja iz Proračuna Općine odgovorna je za zakonito i pravilno planiranje i izvršavanje financijskog plana.

(3)    Korisnicima financiranja iz Proračuna koji ne dostave financijski plan i izvješće iz prethodne godine neće se isplaćivati proračunska sredstva.

(4)    Odluku o neisplaćivanju proračunskih sredstava iz prethodnog stavka donosi općinski načelnik.

Članak 10.

(1)    Nositelji i korisnici financiranja iz Proračuna obvezni su koristiti sredstva Proračuna samo za namjene koje su raspoređene u njegovom posebnom dijelu po načelu zakonitosti, svrsishodnosti i štedljivosti.

Članak 11.

(1)    Ako se u tijeku izvršavanja Proračuna utvrdi da proračunska sredstva nisu pravilno korištena, korisniku će se umanjiti sredstva u visini nenamjenskog korištenja sredstava ili će se privremeno obustaviti isplata sredstava na stavkama s kojih sredstva nisu utrošena namjenski.

(2)    Odluku o umanjivanju i obustavi doznake sredstava donosi općinski načelnik.

Članak 12.

(1)    Općinski načelnik je odgovoran Općinskom vijeću za zakonito i pravilno planiranje i izvršavanje Proračuna, o čemu ga izvještava na način određen Statutom Općine.

(2)    Općinski načelnik dostavlja Proračun te izmjene i dopune Proračuna, kao i ovu Odluku,  Ministarstvu financija i Državnom uredu za reviziju u roku od 15 dana od dana njihova stupanja na snagu.

Članak 13.

(3)    Općinski načelnik podnosi Općinskom vijeću na donošenje polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna do 15. rujna tekuće proračunske godine.

(4)    Općinski načelnik podnosi Općinskom vijeću na donošenje godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna do 01. lipnja tekuće godine za prethodnu godinu.

Članak 14.

(1)    Odgovorna osoba proračunskog korisnika, Općinsko vijeće i općinski načelnik odgovorni su za potpunu i pravodobnu naplatu prihoda i primitaka iz svoje nadležnosti, za njihovu uplatu u Proračun i za izvršavanje svih rashoda i izdataka u skladu s namjenama.

(2)    Prihodi Proračuna ubiru se i uplaćuju u proračun u skladu sa zakonom ili drugim propisima, neovisno o visini prihoda planiranih u Proračunu.

Članak 15.

(1)    Ako se u tijeku proračunske godine zbog nastanka novih obveza za Proračun ili promjena gospodarskih kretanja povećaju rashodi i/ili izdaci, odnosno smanje prihodi i/ili primici Proračuna, općinski načelnik može obustaviti izvršavanje pojedinih rashoda i/ili izdataka (dalje: privremena obustava izvršavanja). Mjerama privremene obustave izvršavanja općinski načelnik može:

-         zaustaviti preuzimanje obveza i/ili

-         predložiti produljenje ugovorenih rokova plaćanja i/ili

-         zaustaviti preraspodjelu proračunskih sredstava.

(2)    Ako se za vrijeme provođenja mjera privremene obustave izvršavanja Proračuna Proračun ne može uravnotežiti, općinski načelnik mora najkasnije u roku od 15 dana prije isteka roka za privremenu obustavu izvršavanja Proračuna, predložiti izmjene i dopune Proračuna.

(3)    Izmjenama i dopunama Proračuna iz prethodnog stavka uravnotežuju se prihodi i primici, odnosno rashodi i izdaci Proračuna.

(4)    U tijeku postupka izmjena i dopuna Proračuna općinski načelnik može ponovno privremeno obustaviti izvršavanje pojedinih rashoda i/ili izdataka.

Članak 16.

(1)    Proračunska zaliha osigurava se u iznosu od 2.650,00 eura.

(2)    Proračunska zaliha može se koristiti isključivo za pokriće rashoda i izdataka Proračuna koji su se ostvarili iznad plana uslijed nepredviđenih okolnosti ili za rashode i izdatke koji nisu bili planirani Proračunom.

(3)    O korištenju sredstava proračunske zalihe odlučuje općinski načelnik.

Članak 17.

(1)    U okviru sredstava utvrđenih u Proračunu dopuštena je preraspodjela utvrđenih sredstava između pojedinih stavaka rashoda i izdataka unutar izvora financiranja opći prihodi i primici i unutar izvora financiranja namjenski primici, najviše do 5 % sredstava utvrđenih na razini skupine ekonomske klasifikacije koja se umanjuje.

(2)    Iznimno od stavka 1. ovoga članka, moguća je preraspodjela:

-         unutar izvora financiranja opći prihodi i primici najviše do 15% na razini skupine ekonomske klasifikacije sredstava utvrđenih na stavci rashoda koja se umanjuje ako se time osigurava povećanje sredstava učešća Općine planiranih u Proračunu za financiranje projekata koji se sufinanciraju iz sredstava Europske unije,

-         sredstava učešća Općine planiranih u Proračunu za financiranje projekata koji se sufinanciraju iz sredstava Europske unije iz izvora financiranja opći prihodi i primici te sredstava za financiranje projekata koja se refundiraju iz pomoći Europske unije bez ograničenja unutar istog razdjela, odnosno najviše do 15 % između projekata različitih razdjela,

-         sredstava iz izvora financiranja opći prihodi i primici na izvor financiranja namjenski prihodi i primici najviše do 15 % na razini skupine ekonomske klasifikacije,

-         sredstava za otplatu glavnice i kamata duga i jamstava Općine te negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule, ako za to postoji mogućnost i sukladno potrebi, bez ograničenja.

(3)    Sredstva iz stavka 2. podstavaka 1. i 2. ovog članka mogu se preraspodjelom osigurati za naknadno utvrđene aktivnosti i/ili projekte i/ili stavke.

(4)    Sredstva u Proračunu mogu se preraspodjeljivati samo u planu za tekuću godinu.

(5)    Sredstva u Proračunu ne mogu se preraspodijeliti između Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja.

(6)    O izvršenim preraspodjelama općinski načelnik izvještava Općinsko vijeće u polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna.

 

Članak 18.

(1)    Pogrešno ili više uplaćeni prihodi u Proračun vraćaju se uplatiteljima na teret tih prihoda.

(2)    Odluku o povratu iz prethodnog stavka ovog članka donosi općinski načelnik.

Članak 19.

(1)    Plaćanje predujma moguće je samo iznimno, na temelju suglasnosti općinskog načelnika.

Članak 20.

(1)    Namjenski prihodi i primici Proračuna jesu pomoći, donacije, prihodi za posebne namjene, prihodi od prodaje ili zamjene imovine u vlasništvu Općine, naknade s osnove osiguranja i namjenski primici od zaduživanja i prodaje dionica i udjela.

(2)    Prihodi i primici iz prethodnog stavka uplaćuju se u Proračun.

Članak 21.

(1)    Namjenski prihodi i primici koji nisu iskorišteni u prethodnoj godini prenose se u Proračun za tekuću proračunsku godinu.

Članak 22.

(1)    Proračunska sredstva koristit će se samo za namjene utvrđene u Proračunu i to do visine utvrđene u Posebnom dijelu Proračuna, prema načelima štednje i racionalnog korištenja odobrenih sredstava.

(2)    Rashodi i izdaci Proračuna koji se financiraju iz namjenskih prihoda i primitaka izvršavat će se do iznosa naplaćenih prihoda i primitaka za te namjene.

(3)    Iznimno od odredbe stavka 2. ovoga članka, općinski načelnik može odlučiti da se pojedini rashodi i izdaci, u slučaju nepravovremene naplate namjenskih prihoda i primitaka, pokrivaju i na teret ostalih proračunskih prihoda, a najviše do visine planiranih iznosa.

(4)    Proračunski korisnici mogu preuzeti obveze na teret Proračuna tekuće godine samo do visine i za namjene utvrđene u Posebnom dijelu Proračuna, a sukladno dinamici ostvarenja prihoda Proračuna.

(5)    Ako su namjenski prihodi i primici uplaćeni u nižem opsegu nego što je iskazano u Proračunu, korisnik može preuzeti i plaćati obveze samo u visini stvarno uplaćenih, odnosno raspoloživih sredstava.

(6)    Uplaćene i prenesene, a manje planirane pomoći, donacije i prihodi za posebne namjene mogu se izvršavati iznad iznosa utvrđenih u Proračunu, a do visine uplaćenih, odnosno prenesenih sredstava.

(7)    Uplaćeni i preneseni, a manje planirani namjenski primici od zaduživanja mogu se izvršavati iznad iznosa utvrđenih u Proračunu, a do visine uplaćenih, odnosno prenesenih sredstava, uz suglasnost Općinskog vijeća.

(8)    Uplaćene i prenesene, a neplanirane pomoći, donacije, prihodi za posebne namjene i namjenski primici od zaduživanja mogu se koristiti prema naknadno utvrđenim aktivnostima i/ili projektima u Proračunu uz prethodnu suglasnost Općinskog vijeća.

(9)    Za iznos nenamjenski utrošenih sredstava, proračunskom korisniku umanjit će se proračunska sredstva u godini u kojoj nenamjenski utrošena sredstva mora vratiti.

Članak 23.

(1)    Ustanove i druge pravne osobe kojima je osnivač Općina imaju pravo zadržati vlastite prihode i koristiti se njima, uz obvezu da o njihovom ostvarivanju i korištenju polugodišnje izvješćuju Općinsko vijeće.

(2)    O ostvarenim i utrošenim prihodima od vlastite djelatnosti korisnici izvješćuju Općinsko vijeće.

(3)    Proračunski korisnici ne dostavljaju zasebno izvješće iz stavka 1. i 2. ovog članka, već je izvješće sadržano u polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju financijskog plana.

(4)    Korisnici mogu preuzimati obveze i plaćati ih po stavkama rashoda za čije su financiranje planirani prihodi od vlastite djelatnosti isključivo do iznosa naplaćenih prihoda od vlastite djelatnosti.

(5)    Prihodi od vlastite djelatnosti korisnika planiraju se u financijskom planu i iskazuju u konsolidiranim financijskim izvještajima proračuna polugodišnje i godišnje.

Članak 24.

(1)    Imovinu Općine čine financijska i nefinancijska imovina kojom upravlja općinski načelnik u skladu s posebnim propisima i Statutom Općine.

Članak 25.

(1)    Raspoloživim novčanim sredstvima na računu Proračuna upravlja općinski načelnik.

(2)    Raspoloživa novčana sredstva na računu Proračuna mogu se polagati u Hrvatsku narodnu banku, poslovnu banku te ulagati u državne vrijednosne papire, poštujući načela sigurnosti, likvidnosti i isplativosti ulaganja.

(3)    Odluku o izboru banke iz prethodnog stavka ili ulaganju u državne vrijednosne papire donosi općinski načelnik.

(4)    Raspoloživa novčana sredstva na računu Općine ne smiju se ulagati u dionice i udjele trgovačkih društava.

(5)    Ostvarene kamate prihod su Proračuna.

Članak 26.

(1)    Sredstva za pokroviteljstva te za aktivnosti i projekte koja se izvršavaju kao subvencije, donacije i pomoći pojedinom korisniku, raspoređuje općinski načelnik ako krajnji korisnik nije utvrđen u Posebnom dijelu Proračuna, programu javnih potreba ili drugom aktu Općinskog vijeća.

Članak 27.

(1)    Općinski načelnik može, na zahtjev dužnika, odgoditi plaćanje ili odobriti obročnu otplatu duga, odnosno prodati, otpisati ili djelomično otpisati potraživanje ako se time bitno poboljšavaju dužnikove mogućnosti otplate duga od kojega inače ne bi bilo moguće naplatiti cjelokupni dug te otpisati ili djelomično otpisati potraživanje ako bi troškovi naplate potraživanja bili nerazmjerni visini potraživanja, a u skladu s Uredbom o kriterijima, mjerilima i postupku za odgodu plaćanja, obročnu otplatu duga te prodaju, otpis ili djelomičan otpis potraživanja.

(2)    Općinski načelnik može u cijelosti ili djelomično otpisati potraživanje, osim onog s naslova poreza i drugih javnih davanja, do pojedinačnog iznosa potraživanja od 663,61 eura, za koje ne postoji realna mogućnost naplate, a nakon što je ista pokušana u ovršnom postupku, i ako bi daljnje provođenje postupka ovrhe uzrokovalo Općini dodatne troškove u visini koje prelazi 1/3 iznosa duga.

(3)    Općinski načelnik može otpisati potraživanje prema dužniku pravnoj osobi, osim onoga s naslova poreza i drugih javnih davanja, koje se ne može naplatiti u stečajnom postupku, na temelju pravomoćnog rješenja o zaključenju stečajnog postupka nad pravnom osobom ili u postupku likvidacije na temelju pravomoćnog rješenja o brisanju pravne osobe iz sudskog registra.

(4)    Općinski načelnik može po službenoj dužnosti otpisati potraživanje prema dužniku fizičkoj i pravnoj osobi, osim onoga s naslova poreza i drugih javnih davanja, u iznosu do 6,64 eura.

(5)    Potraživanje, osim onog s naslova poreza i drugih javnih davanja, za koje je nastupila apsolutna zastara, općinski načelnik može otpisati bez obzira na iznos duga.

(6)    Općinski načelnik može dužniku fizičkoj osobi odobriti otpis duga s osnove kamata ukoliko dužnik glavnicu duga plati u cijelosti.

Članak 28.

(1)    Općina se može zaduživati uzimanjem kredita, zajmova i izdavanjem vrijednosnih papira.

(2)    Općina se može kratkoročno zadužiti najduže do 12 mjeseci, bez mogućnosti daljnjeg reprograma ili zatvaranja postojećih obveza po kratkoročnim kreditima ili zajmovima uzimanjem novih kratkoročnih kredita ili zajmova, i to samo za premošćivanje jaza nastalog zbog različite dinamike priljeva sredstava i dospijeća obveza.

(3)    Općina može se dugoročno zadužiti samo za investiciju koja se financira iz njezinog Proračuna, a koju potvrdi Općinsko vijeće uz suglasnost Vlade Republike Hrvatske, a na prijedlog ministra financija.

(4)    Iznimno od stavka 3. ovog članka, suglasnost za zaduživanje daje ministar financija ako se Općina zadužuje za realizaciju projekta koji se sufinancira iz fondova Europske unije, i to najviše do iznosa ukupno prihvatljivog troška projekta.

(5)    Ugovor o zaduživanju sklapa općinski načelnik na osnovi donesenog Proračuna, uz suglasnost Vlade Republike Hrvatske, odnosno ministra financija.

(6)    Suglasnost iz stavka 3. i 4. ovog članka je sastavni dio ugovora o zaduživanju.

Članak 29.

(1)    Ukupna godišnja obveza iz članka 28. ove Odluke može iznositi najviše do 20 % ostvarenih prihoda u godini koja prethodi godini u kojoj se zadužuje, sukladno Zakonu o proračunu.

(2)    U iznos ukupne godišnje obveze iz stavka 1. ovoga članka uključen je iznos prosječnoga godišnjeg anuiteta po kreditima, zajmovima, obvezama na osnovi izdanih vrijednosnih papira, danih jamstava i suglasnosti iz članka 127. stavka 1. Zakona o proračunu te dospjele obveze iskazane u zadnjem raspoloživom financijskom izvještaju.

(3)    Godišnje obveze na osnovi izdanih vrijednosnih papira utvrđuju se za anuitetne obveznice u iznosu godišnjeg anuiteta, a za obveznice kod kojih se amortizira glavnica o dospijeću godišnje obveze utvrđuju se za pretpostavljeno dospijeće pripadajućega godišnjeg dijela glavnice i pripadajućih kamata.

(4)    Pod ostvarenim proračunskim prihodima podrazumijevaju se ukupni ostvareni prihodi umanjeni za prihode:

-         od pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna te donacija i

-         s osnove dodatnih udjela u porezu na dohodak za financiranje decentraliziranih funkcija.

(5)    Odredbe ovoga članka ne odnose se na:

-        iznos zaduživanja do iznosa ukupno prihvatljivog troška projekta iz članka 122. stavka 1. Zakona o proračunu

-        zaduživanje za investicije iz područja unapređenja energetske učinkovitosti.

(6)    Dugoročno zaduženje Općine početkom 2023. godine iznosi 155.896,31 eura, a procijenjeno stanje duga Općine na dan 31. prosinca 2023. godine po bankovnim kreditima iznosit će 121.460,97 eura. Rizici za obveze po danim jamstvima osiguravaju se u Proračunu Općine.

(7)    Sredstva osigurana u Proračunu za otplatu ugovorenog kredita s pripadajućim kamatama, imaju u izvršavanju Proračuna prednost pred svim ostalim izdacima.

(8)    Otplata glavnice i kamata može se izvršavati iznad planiranih iznosa utvrđenih u Posebnom dijelu Proračuna.

Članak 30.

(1)    Općina, ustanove čiji je osnivač Općina i trgovačka društva u većinskom vlasništvu Općine mogu sklopiti ugovor o javno-privatnom partnerstvu pod uvjetima određenim u Zakonu o proračunu.

Članak 31.

(1)    Općinski načelnik i odgovorna osoba proračunskog korisnika čiji je osnivač Općina odgovoran je za:

-         planiranje i izvršavanje svog dijela Proračuna,

-         prikupljanje prihoda i primitaka iz svoje nadležnosti i njihovo uplaćivanje u Proračun,

-         preuzimanje obveza, verifikaciju obveza, izdavanje naloga za plaćanje na teret proračunskih sredstava i utvrđivanje prava naplate te za izdavanje naloga za naplatu u korist proračunskih sredstava,

-         zakonitost, svrhovitost, učinkovitost i za ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima.

(2)    Općinski načelnik može za obavljanje poslova iz stavka 1. ovog članka posebnom odlukom ovlastiti druge osobe. Prenošenjem ovlasti prenosi se i odgovornost, čime se ne isključuje odgovornost općinskog načelnika.

Članak 32.

(1)    Ukupno materijalno i financijsko poslovanje Općine nadzire Općinsko vijeće.

(2)    Zakonitost, svrhovitost i pravodobnost korištenja proračunskih sredstava Općine nadzire Ministarstvo financija.

Članak 33.

(1)    Ova Odluka objavit će se u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije, a stupa na snagu 01. siječnja 2023. godine.

Ad.6.

Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih zastupnika iz Proračuna Općine Stubičke Toplice za 2023. godinu.

Tomislav Mlinarić, predsjednik Općinskog vijeća obavijestio je da je prijedlog Odluke dan u privitku poziva. Otvara raspravu. U otvorenoj raspravi nije bilo pitanja.

Na usvajanje se daje Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih zastupnika iz Proračuna Općine Stubičke Toplice za 2023. godinu.

Sa dvanaest (12) glasova za i jednim (1) suzdržanim glasom donosi se

ODLUKA

o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih zastupnika iz proračuna Općine Stubičke Toplice za 2023. godinu

 

Članak 1.

(1)    Ovom Odlukom raspoređuju se sredstva za financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Stubičke Toplice za 2023. godinu, a koja su osigurana u Proračunu Općine Stubičke Toplice za 2023. godinu (dalje: Proračun).

(2)    Izrazi koji se koriste u ovoj Odluci, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.

Članak 2.

(1)    Pravo na redovito godišnje financiranje iz Proračuna imaju političke stranke koje su prema konačnim rezultatima izbora dobile mjesto člana u Općinskom vijeću Općine Stubičke Toplice (dalje: Općinsko vijeće) i nezavisni vijećnici.

Članak 3.

(1)    Sredstva za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika osiguravaju se u Proračunu za 2023. godinu u iznosu od 1.510,00 eura.

(2)    Za svakog člana Općinskog vijeća podzastupljenog spola, političkim strankama i nezavisnim vijećnicima pripada i pravo na naknadu u visini od 10% iznosa predviđenog po svakom članu Općinskog vijeća.

(3)    Podzastupljenost spola u smislu stavka 2. ovoga članka postoji ako je zastupljenost jednog spola u Općinskom vijeću niža od 40%.

Članak 4.

(1)    Sredstva iz članka 3. ove Odluke raspoređuju se na način da se utvrdi jednak iznos sredstava za svakog člana u Općinskom vijeću, tako da pojedinoj političkoj stranci koja je bila predlagatelj liste pripadaju sredstva razmjerno broju dobivenih mjesta članova u Općinskom vijeću, prema konačnim rezultatima izbora za članove Općinskog vijeća.

(2)    Ako je sa zajedničke liste koju su predložile dvije ili više političkih stranaka, prema konačnim rezultatima izbora, izabran član Općinskog vijeća koji nije član niti jedne od političkih stranaka koje su predložile zajedničku listu, sredstva za tog člana Općinskog vijeća raspoređuju se političkim strankama koje su predložile zajedničku listu sukladno njihovu sporazumu, a ako sporazum nije zaključen, razmjerno broju osvojenih mjesta članova Općinskog vijeća.

(3)    U slučaju udruživanja dviju ili više političkih stranaka financijska sredstva koja se raspoređuju sukladno stavku 1. ovoga članka pripadaju političkoj stranci koja je pravni sljednik političkih stranaka koje su udruživanjem prestale postojati.

(4)    Ako nezavisni vijećnik postane član političke stranke koja participira u Općinskom vijeću, sredstva za redovito godišnje financiranje iz Proračuna za tog vijećnika pripadaju političkoj stranci čiji je on postao član i doznačuju se na račun te političke stranke u razdoblju do isteka njegova mandata, neovisno o eventualnom istupanju iz te stranke u navedenom razdoblju.

Članak 5.

(1)    Raspoređena sredstva za redovito godišnje financiranje doznačuju se na žiroračun političke stranke, odnosno na poseban račun nezavisnog vijećnika, tromjesečno, u jednakim iznosima, odnosno ako se početak ili završetak mandata ne poklapaju s početkom ili završetkom tromjesečja, u tom se tromjesečju isplaćuje iznos razmjeran broju dana trajanja mandata.

Članak 6.

(1)    Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih aktivnosti i izborne promidžbe iz Proračuna Općine Stubičke Toplice za 2022. godinu (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 55a/21).

(2)    Ova Odluka objavit će se u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije, a stupa na snagu 01. siječnja 2023. godine.

Ad.7.

Donošenje Odluke o odabiru u otvorenom postupku javne nabave male vrijednosti za predmet nabave Izgradnja i opremanje dječjeg igrališta Centar, Stubičke Toplice.

Tomislav Mlinarić, predsjednik Općinskog vijeća obavijestio je da je prijedlog Odluke dan u privitku poziva. Otvara raspravu. U otvorenoj raspravi nije bilo pitanja.

Na usvajanje se daje Odluka o odabiru u otvorenom postupku javne nabave male vrijednosti za predmet nabave Izgradnja i opremanje dječjeg igrališta Centar, Stubičke Toplice.

Jednoglasno sa trinaest (13) glasova donosi se

ODLUKA O ODABIRU

u otvorenom postupku javne nabave male vrijednosti za predmet nabave:

Izgradnja i opremanje dječjeg igrališta Centar, Stubičke Toplice

Javni naručitelj Općina Stubičke Toplice (OIB:15490794749) sa sjedištem u Stubičkim Toplicama, Viktora Šipeka 16, u otvorenom postupku javne nabave male vrijednosti za predmet nabave Izgradnja i opremanje dječjeg igrališta Centar, Stubičke Toplice,  evidencijski broj nabave 12/2022, odabire, kao ekonomski najpovoljniju, ponudu ponuditelja TRGOVAČKI OBRT „BOBICA“, VL. ZLATKO BRLEK, OIB:92833610033, ZAGREBAČKA 123, VELIKA OSTRNA, 10370 DUGO SELO.

Procijenjena vrijednost predmeta nabave: 450.726,60 kuna.

Razlozi odabira, obilježja i prednosti odabrane ponude:

U postupku pregleda i ocjene ponuda odabranog ponuditelja je ocijenjena valjanom, nije utvrđeno postojanje osnova za isključenje te je utvrđeno da ponuditelj ispunjava sve uvjete sposobnosti. Cijena odabrane ponude iznosi 341.596,30 kuna (bez PDV-a), odnosno ukupno 426.995,38 kuna (sa PDV-om). Odabrani ponuditelj ponudio je rok isporuke 50 dana, te jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku od 6 godina. Ekonomski najpovoljnija ponuda utvrđena je primjenom kriterija cijene, roka isporuke i jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku, te je odabrani ponuditelj ostvario maksimalnih 100 bodova.

U ovom postupku javne nabave zaprimljene su tri ponude, i to prema redoslijedu zaprimanja:

 1. VIA PLAŽA, JUG II 10, 40323 PRELOG
 2. T.O. BOBICA, ZAGREBAČKA 123, VELIKA OSTRNA, 10370 DUGO SELO
 3. USLUGA d.o.o., GORNJA OBRIJEŽ 21, PAKRAC.

U ovom postupku javne nabave niti jedan ponuditelj nije isključen iz postupka nabave.

U ovom postupku javne nabave nije odbijena niti jedna ponuda.

Rok mirovanja iznosi 15 dana od dana dostave ove Odluke.

Po izvršnosti ove Odluke s odabranim ponuditeljem sklopit će se ugovor o javnoj nabavi robe.

Uputa o pravnom lijeku: Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave u roku od 10 dana primitka odluke o odabiru, u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda. Žalba se dostavlja neposredno, putem ovlaštenog davatelja poštanskih usluga ili elektroničkim sredstvima komunikacije putem međusobno povezanih informacijskih sustava Državne komisije i EOJN RH. Žalitelj je obvezan primjerak žalbe dostaviti naručitelju u roku za žalbu.

Ad.8.

Donošenje Odluke o odabiru u postupku jednostavne nabave usluge čišćenja snijega na javnim površinama u Općini Stubičke Toplice.

Tomislav Mlinarić, predsjednik Općinskog vijeća obavijestio je da je prijedlog Odluke dan u privitku poziva. Otvara raspravu. U otvorenoj raspravi nije bilo pitanja.

Na usvajanje se daje Odluke o odabiru u postupku jednostavne nabave usluge čišćenja snijega na javnim površinama u Općini Stubičke Toplice.

Jednoglasno sa trinaest (13) glasova donosi se

ODLUKA O ODABIRU

(Ev. br. 24/2022)

 

 

Predmet nabave: usluga čišćenja snijega na javnim površinama u Općini Stubičke Toplice.

Broj zaprimljenih ponuda: jedna.

 

Kriterij odabira: najniža cijena.

 

Kao najpovoljnija ponuda u postupku jednostavne nabave za nabavu usluge čišćenja snijega na javnim površinama u Općini Stubičke Toplice, evidencijski broj nabave 24/2022, za koji je Poziv na dostavu ponuda objavljen na web stranici Općine: www.stubicketoplice.hr dana 27. listopada 2022. godine, a ispravak dokumentacije o nabavi dana 28. listopada 2022. godine, odabire se ponuda ponuditelja:

PODACI O PONUDITELJU ČIJA JE PONUDA ODABRANA:

Naziv, sjedište i OIB:

Krunoslav Sokač vl. obrta Autoprijevoz i usluge RIOS, Strmec Stubički 233, 49244 Stubičke Toplice, OIB:89015727993

Cijena ponude u kn bez PDV:

190.900,00 kn

Ukupna cijena ponude u kn sa PDV:

238.625,00 kn

Ad.9.

Donošenje Odluke o odabiru u postupku jednostavne nabave radova sanacije klizišta u Gundulićevoj ulici u Stubičkim Toplicama.

Tomislav Mlinarić, predsjednik Općinskog vijeća obavijestio je da je prijedlog Odluke dan u privitku poziva. Otvara raspravu. U otvorenoj raspravi nije bilo pitanja.

Na usvajanje se daje Odluka o odabiru u postupku jednostavne nabave radova sanacije klizišta u Gundulićevoj ulici u Stubičkim Toplicama.

Jednoglasno sa trinaest (13) glasova donosi se

ODLUKA O ODABIRU

(Ev. br. 25/2022)

 

 

Predmet nabave: radovi sanacije klizišta u Gundulićevoj ulici u Stubičkim Toplicama.

Broj zaprimljenih ponuda: jedna.

 

Kriterij odabira: najniža cijena.

 

Kao najpovoljnija ponuda u postupku jednostavne nabave za nabavu radova sanacije klizišta u Gundulićevoj ulici u Stubičkim Toplicama, evidencijski broj nabave 25/2022, procijenjene vrijednosti nabave: 446.671,00 kuna, za koji je Poziv na dostavu ponuda objavljen na web stranici Općine: www.stubicketoplice.hr dana 8. studenog 2022. godine, odabire se ponuda ponuditelja:

PODACI O PONUDITELJU ČIJA JE PONUDA ODABRANA:

Naziv, sjedište i OIB:

ZAVRŠNI RADOVI KREŠO d.o.o., Čret 168a, 49217 Krapinske Toplice, OIB:16154988512

Cijena ponude u kn bez PDV:

445.268,00 kn

Ukupna cijena ponude u kn sa PDV:

556.585,00 kn

Ad.10.

Donošenje Odluke o davanju koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti - dimnjačarskih poslova na području Općine Stubičke Toplice.

Tomislav Mlinarić, predsjednik Općinskog vijeća obavijestio je da je prijedlog Odluke dan u privitku poziva. Otvara raspravu. U otvorenoj raspravi nije bilo pitanja.

Na usvajanje se daje Odluka o davanju koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti - dimnjačarskih poslova na području Općine Stubičke Toplice.

Jednoglasno sa trinaest (13) glasova donosi se

ODLUKA O DAVANJU KONCESIJE

za obavljanje komunalne djelatnosti - dimnjačarskih poslova na području Općine Stubičke Toplice

 1. Podaci o davatelju koncesije:

OPĆINA STUBIČKE TOPLICE (OIB: 15490794749) sa sjedištem u Stubičkim Toplicama, Viktora Šipeka 16 (dalje u tekstu: Davatelj koncesije).

 1. Naziv odabranog najpovoljnijeg ponuditelja:

LEUŠTEK j.d.o.o. Poznanovec, Ulica Zagorske brigade 30, OIB:61974650944 (dalje u tekstu: Koncesionar).

 

 1. Osnovna prava i obveze davatelja koncesije i koncesionara:

Sukladno Ugovoru o koncesiji za obavljanje komunalne djelatnosti - dimnjačarskih poslova na području Općine Stubičke Toplice.

 1. Vrsta i predmet koncesije:

Vrsta koncesije je koncesija za usluge.

Predmet koncesije je obavljanje komunalne djelatnosti - dimnjačarskih poslova na području Općine Stubičke Toplice.

 1. Priroda i opseg te mjesto, odnosno područje obavljanja djelatnosti koncesije:

Koncesijom se stječe pravo obavljanja komunalne djelatnosti - dimnjačarskih poslova na području Općine Stubičke Toplice, koje obuhvaća četiri naselja: Stubičke Toplice, Strmec Stubički, Pila i Sljeme. Dimnjačarskom službom smatra se čišćenje i kontrola dimovodnih građevina i uređaja za loženja u propisanim rokovima, s poduzimanjem odgovarajućih preventivnih mjera za sprječavanje opasnosti nastanka požara i eksplozije.

 1. Rok na koji se daje koncesija:

Koncesija se daje za vremensko razdoblje od 5 (pet) godina, računajući od dana stupanja na snagu Ugovora o koncesiji.

 1. Posebni uvjeti kojima tijekom trajanja koncesije mora udovoljavati odabrani najpovoljniji ponuditelj:

Sukladno Ugovoru o koncesiji za obavljanje komunalne djelatnosti - dimnjačarskih poslova na području Općine Stubičke Toplice.

Prije početka obavljanja poslova, koncesionar je dužan podnijeti Općinskom vijeću Općine Stubičke Toplice Cjenik na suglasnost (članka 19. st. 1. Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova, Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 23/2009). Pri svakoj promjeni cijene odnosno tarife svojih usluga, ovlašteni dimnjačar dužan je pribaviti prethodnu suglasnost načelnika Općine Stubičke Toplice. Cjenik obvezno sadrži vrstu usluge, način obračuna i plaćanja usluge, strukturu cijene, dan primjene cjenika.

 1. Iznos naknade za koncesiju:

Koncesionar se obvezuje plaćati Davatelju koncesije godišnju naknadu za koncesiju u iznosu od 16.000,00 (šesnaesttisuća) kuna.

Godišnja naknada za koncesiju plaća se u dva jednaka obroka, polugodišnje, s rokom dospijeća prvog obroka do 30. lipnja tekuće godine, a drugog obroka do 31. prosinca tekuće godine.

 1. Rok u kojem je  odabrani najpovoljniji ponuditelj obvezan sklopiti ugovor o koncesiji s davateljem koncesije:

Davatelj koncesije zatražit će potpisivanje ugovora o koncesiji u roku od najkasnije 10 (deset) dana od isteka razdoblja mirovanja, koje iznosi 15 dana od dana dostave odluke o davanju koncesije svakom ponuditelju. Ako je pokrenut postupak pravne zaštite, ugovor o koncesiji sklapa se kada odluka o davanju koncesije postane izvršna.

Za Davatelja koncesije ugovor o koncesiji potpisuje općinski načelnik Općine Stubičke Toplice.

 1. Obrazloženje razloga za odabir najpovoljnijeg ponuditelja:

Davatelj koncesije započeo je postupak za davanje koncesije objavom Obavijesti o namjeri davanja koncesije za opće dobro ili usluge ispod EU praga u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske, broj objave: 2022/S 01K-0036240 od 14. rujna 2022. g.

Nakon isteka roka za dostavu ponuda, dana 14. listopada 2022. godine, zaprimljena je jedna ponuda ponuditelja LEUŠTEK j.d.o.o. Poznanovec, Ulica Zagorske brigade 30.

Na temelju provedenog postupka pregleda i ocjene ponuda, utvrđeno je da je ponuditelj LEUŠTEK j.d.o.o. Poznanovec, Ulica Zagorske brigade 30, sukladno propisanim uvjetima i zahtjevima iz Obavijesti o namjeri davanja koncesije za opće dobro ili usluge ispod EU praga i Dokumentacije za nadmetanje, ispunio sve tražene uvjete i dokazao svoju sposobnost, te da je njegova ponuda, sukladno propisanim kriterijima za odabir - ekonomski najpovoljnije ponude, ocjenjena kao najpovoljnija.

 1. Vrsta i vrijednost jamstva za provedbu ugovora o koncesiji:

Prije sklapanja ugovora o koncesiji Koncesionar je dužan dostaviti Davatelju koncesije jamstvo za provedbu ugovora o koncesiji za slučaj povrede ugovornih obveza, i to zadužnicu / bjanko zadužnicu u iznosu 10% vrijednosti ukupno ponuđenog iznosa naknade za koncesiju za vrijeme trajanja ugovora o koncesiji, odnosno 8.000,00 kuna ili novčani polog u iznosu od 8.000,00 kuna uplaćen na račun Davatelja koncesije, koji ostaje kod Davatelja koncesije za cijelo vrijeme trajanja koncesije.

 1. Uputa o pravnom lijeku:

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba u roku od 10 (deset) dana od njenog primitka. Žalba se izjavljuje Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave, Koturaška cesta 43/IV, 10000 Zagreb u pisanom obliku. Žalitelj je obavezan primjerak žalbe dostaviti Davatelju koncesije u roku za žalbu.

Ad.11.

Donošenje Odluke o socijalnoj skrbi na području Općine Stubičke Toplice.

 

Tomislav Mlinarić, predsjednik Općinskog vijeća obavijestio je da je prijedlog Odluke dan u privitku poziva. Otvara raspravu.

Vijećnica Sabina Frgec želi podnijeti usmeni amandman. Predsjednik Općinskog vijeća pojašnjava da se amandman može uložiti ukoliko to prihvati i podrži većina vijećnika, te da je to po Poslovniku o radu Općinskog vijeća članak 26. i članak 27. ili u pisanom obliku dva radna dana prije održavanja sjednice.

Na usvajanje se daje prijedlog podnošenja amandmana usmenim putem direktno na sjednici Općinskog vijeća

Za prijedlog je glasalo šest (6) vijećnika, tri (3) vijećnika glasaju protiv i  četiri (4) vijećnika glasaju kao suzdržani, predsjednik konstatira da prijedlog podnošenja amandmana usmenim putem direktno na sjednici nije prošao.

Načelnik, Josip Beljak obratio se vijećnici da je prijedlog bio mjesec dana objavljen na webu, upućuje pitanje zašto tada nisu se obratili i uputili prijedlog.

Na usvajanje se daje prijedlog Odluke o socijalnoj skrbi na području Općine Stubičke Toplice.

Sa osam (8) glasova za i pet (5) suzdržanih glasova donosi se

ODLUKA

o socijalnoj skrbi na području Općine Stubičke Toplice

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se novčane naknade koje osigurava Općina Stubičke Toplice, te uvjeti i postupak njihova ostvarivanja.

Članak 2.

 Izrazi koji se koriste u ovoj Odluci, a imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod.

Članak 3.

Prava iz socijalne skrbi utvrđena ovom Odlukom mogu ostvariti hrvatski državljani s prebivalištem na području Općine Stubičke Toplice, zatim stranci sa stalnim boravkom, privremenim i dugotrajnim boravištem na području Općine Stubičke Toplice, te osobe bez državljanstva s privremenim i stalnim boravkom i dugotrajnim boravištem na području Općine Stubičke Toplice. 

II. NOVČANE NAKNADE

Članak 4.

 Novčane naknade koje osigurava Općina Stubičke Toplice su:

-         naknada za troškove stanovanja,

-         jednokratna naknada,

-         naknada za pogrebne troškove,

-         pomoć u obiteljskim paketima.

Članak 5.

Sredstva za ostvarivanje naknada propisanih ovom Odlukom osiguravaju se u proračunu Općine Stubičke Toplice.

Iznimno od stavka 1. ovoga članka, dio troškova stanovanja koji se odnosi na troškove ogrjeva korisnika koji se griju na drva osigurava se iz sredstava državnog proračuna.

 

Članak 6.

Prava socijalne skrbi utvrđena ovom Odlukom ne mogu se prenositi na drugu osobu niti nasljeđivati.

Korisnik može istodobno ostvariti više pojedinačnih prava socijalne skrbi iz ove odluke, osim ako ovom Odlukom nije drugačije određeno.

III. UVJETI OSTVARIVANJA NOVČANIH NAKNADA

NAKNADA ZA TROŠKOVE STANOVANJA

 

Članak 7.

Pravo na naknadu za troškove stanovanja priznaje se samcu odnosno kućanstvu korisniku zajamčene minimalne naknade, koji ima prebivalište na području Općine Stubičke Toplice, osim beskućniku koji se nalazi u prenoćištu, prihvatilištu ili mu je priznata usluga smještaja u organiziranom stanovanju, žrtvi nasilja u obitelji i žrtvi trgovanja ljudima kojoj je priznata usluga smještaja u kriznim situacijama.

Troškovi stanovanja odnose se na najamninu, komunalne naknade, troškove grijanja, vodne usluge te troškova koji su nastali zbog radova na povećanju energetske učinkovitosti zgrade.

Članak 8.

Pravo na naknadu za troškove stanovanja priznaje se u visini od 30% iznosa zajamčene minimalne naknade priznate samcu odnosno kućanstvu.

Ako su troškovi stanovanja manji od 30% iznosa zajamčene minimalne naknade, pravo na naknadu za troškove stanovanja priznaje se u iznosu stvarnih troškova stanovanja.

Članak 9.

Naknada za troškove stanovanja isplaćuje se izravno korisniku.

Korisnik je dužan svakog mjeseca do 15-og dana u mjesecu dostaviti Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Stubičke Toplice račune za režijske troškove za prethodni mjesec za koje mu je priznato pravo na naknadu za troškove stanovanja.

Iznimno od stavka 1. ovoga članka,Općina Stubičke Toplice platit će djelomično ili u cijelosti račun za vodne usluge za one korisnike koji su korisnici lokalnog vodovoda Sljeme-Pila-Strmec Stubički, kojim upravlja Općina Stubičke Toplice.

Članak 10.

Korisnik ostvaruje pravo na naknadu iz članka 7. ove Odluke s danom podnošenja urednog zahtjeva ili pokretanja postupka po službenoj dužnosti.

JEDNOKRATNA NAKNADA

 

Članak 11.

Pravo na jednokratnu naknadu priznaje se samcu ili kućanstvu koje zbog podmirenja izvanrednih troškova nastalih zbog trenutačnih životnih okolnosti nastalih uslijed trenutnih životnih okolnosti na koje ne mogu utjecati (rođenja ili obrazovanja djeteta, teške bolesti, dugotrajnog liječenja ili smrti člana obitelji, elementarne nepogode i slično) nije u mogućnosti podmiriti osnovne životne potrebe.

Jednokratna naknada prema ovoj Odluci ne može se ostvariti po osnovi postojanja dugovanja za režijske troškove, račune za kreditne kartice, troškove podmirenja kredita, te za troškove proizašle iz prekršajne ili kaznene odgovornosti podnositelja zahtjeva.

Članak 12.

Ukupan iznos priznatih jednokratnih naknada u jednoj kalendarskoj godini može iznositi najviše 2.500,00 kuna za samca odnosno 3.500,00 kuna za kućanstvo.

Jednokratna naknada može se isplatiti i u naravi ako se na temelju utvrđenih okolnosti ocijeni ili se može osnovano pretpostaviti da korisnik naknadu neće koristiti namjenski.

Članak 13.

Jednokratna naknada ostvaruje se temeljem zahtjeva korisnika, uz obveznu dostavu dokumentacije kojom se dokazuje ispunjavanje uvjeta za ostvarenje prava na jednokratnu naknadu temeljem ove Odluke.

 

POMOĆ U OBITELJSKIM PAKETIMA

Članak 14.

Pomoć u obiteljskim paketima ostvaruje samac odnosno kućanstvo korisnik naknade za troškove stanovanja.

Pomoć u obiteljskim paketima ostvaruje samac odnosno kućanstvo koji su se zbog elementarne nepogode (potres, poplava, požar i drugo), zdravstvenog stanja, nezaposlenosti i drugih kriznih situacija našli u nepovoljnim životnim okolnostima, dok te okolnosti traju.

Korisnike pomoći u obiteljskim paketima utvrđuje općinski načelnik.

Članak 15.

Pomoć u obiteljskim paketima ostvaruje se podjelom obiteljskih paketa koji sadrže: živežne namirnice i sredstva za održavanje osobne higijene.

Obiteljski paketi dijele se dva puta godišnje: uoči blagdana Uskrsa i Božića.

Članak 16.

Korisnici prava na pomoć u obiteljskim paketima mogu ostvariti, za svako dijete do 15 godina starosti, pomoć u prigodnim dječjim paketima povodom blagdana Svetog Nikole, sukladno proračunskim mogućnostima, o čemu odlučuje općinski načelnik.

PODMIRENJE POGREBNIH TROŠKOVA

Članak 17.

Općina Stubičke Toplice podmirit će pogrebne troškove umrlih osoba koje su u trenutku smrti imale prijavljeno prebivalištena području Općine Stubičke Toplice, pod uvjetom da te osobe nemaju članova uže obitelji niti obveznika zakonskoga ili ugovornog uzdržavanja, te da troškove pogreba ne podmiruje nadležno tijelo sukladno posebnom zakonu odnosno da se troškovi pogreba ne mogu podmiriti na temelju članstva preminule osobe u udruzi za solidarnu posmrtnu pripomoć ili iz police osiguranja.

Članak 18.

Pogrebni troškovi u smislu članka 17. ove Odluke uključuju: prijevoz umrle osobe do groblja, opremanje minimalnom pogrebnom opremom, grobno mjesto ukoliko je potrebno te uslugu ukopa.

Članak 19.

Općina Stubičke Toplice će zatražiti povrat sredstava isplaćenih za pogrebne troškove od nasljednika umrle osobe, odnosno iz njezine ostavine.

IV. POSTUPAK OSTVARIVANJA NOVČANIH NAKNADA

Članak. 20.

Postupak za ostvarivanje prava socijalne skrbi propisanih ovom Odlukom pokreće se na zahtjev stranke ili po službenoj dužnosti, uz pristanak korisnika.

Zahtjev se podnosi i o njemu rješenjem odlučuje Jedinstveni upravni odjel Općine Stubičke Toplice, ako ovom Odlukom nije drugačije utvrđeno.

Prilikom podnošenja zahtjeva za ostvarivanje prava socijalne skrbi, kao i tijekom korištenja prava, podnositelj zahtjeva dužan je dostaviti Jedinstvenom upravnom odjelu sve potrebne dokaze i isprave.

Članak 21.

Korisnik je dužan Jedinstvenom upravnom odjelu prijaviti svaku promjenu činjenica koje utječu na ostvarivanje prava socijalne skrbi propisanih ovom Odlukom, u roku od 15 dana od dana nastanka promjene.

Ako su se promijenile okolnosti o kojima ovisi ostvarivanje prava iz ove odluke, donijet će se novo rješenje, ako ovom odlukom nije drugačije određeno.

Članak 22.

Jedinstveni upravni odjel odlučuje, i po službenoj dužnosti, o prestanku prava iz članka 7. ove Odluke, ako utvrdi da su prestali uvjeti za njihovo ostvarivanje.

Jedinstveni upravni odjel će donijeti rješenje o prestanku prava na naknadu za troškove stanovanja i kada korisnik naknade to zatraži, te kada se utvrdi da korisnik više ne živi na području Općine Stubičke Toplice.

U slučaju smrti korisnika prava, pravo prestaje s danom smrti, o čemu se donosi rješenje.

V. NAKNADA ŠTETE 

Članak 23.

 Korisnik koji je ostvario neko pravo propisano ovom Odlukom dužan je vratiti neosnovano primljene iznose pomoći socijalne skrbi koje je stekao na temelju ove odluke, ako je:

-         na temelju neistinitih ili netočnih podataka za koje je znao ili morao znati da su neistiniti odnosno netočni, ili na drugi protupravan način, ostvario pravo koje mu ne pripada,

-         ostvario pravo zbog toga što nije prijavio promjenu koja utječe na gubitak ili opseg prava za koju je znao ili morao znati.

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 24.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o kriterijima za raspodjelu sredstava za potrebe socijalne skrbi (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 11/12, 2/14, 41/17 i 52a/18).

Članak 25.

Postupci započeti do stupanja na snagu ove Odluke dovršit će se po Odluci o kriterijima za raspodjelu sredstava za potrebe socijalne skrbi (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 11/12, 2/14, 41/17 i 52a/18).

Članak 26.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije.

Ad.12.

Usvajanje Analize stanja sustava civilne zaštite Općine Stubičke Toplice za 2022. godinu.

 

Tomislav Mlinarić, predsjednik Općinskog vijeća obavijestio je da je prijedlog Odluke dan u privitku poziva. Otvara raspravu. U otvorenoj raspravi nije bilo pitanja.

Na usvajanje se daje Analiza stanja sustava civilne zaštite Općine Stubičke Toplice za 2022. godinu.

Jednoglasno sa trinaest (13) glasova donosi se

ANALIZA STANJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE OPĆINE STUBIČKE TOPLICE

ZA 2022. GODINU

Tijekom 2022. godine provedene su sljedeće aktivnosti na području Općine Stubičke Toplice:

 • u veljači 2022. godine ažurirani su podaci za pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite Općine Stubičke Toplice
 • u travnju 2022. godine osposobljeni su novi članovi Stožera civilne zaštite Općine Stubičke Toplice
 • u travnju 2022. godine sklopljen je Ugovor o izravnoj dodjeli financijskih sredstava za financiranje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja Stanice Zlatar Bistrica
 • u svibnju 2022. godine donosi se Odluka o imenovanju povjerenika civilne zaštite i njihovih zamjenika za područje Općine Stubičke Toplice
 • u svibnju 2022. godine Ministarstvu unutarnjih poslova, Ravnateljstvu civilne zaštite, Područni ured civilne zaštite Varaždin, Službi civilne zaštite Krapina dostavljeno je izvješće o Pripremnim i provedbenim aktivnostima za turističku sezonu 2022.
 • u studenom 2022. godine Krapinsko-zagorskoj županiji, Upravnom odjelu za opće i zajedničke poslove dostavljeni su podaci potrebni za godišnju analizu stanja sustava civilne zaštite na području KZŽ kao i podaci za izradu Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području KZŽ
 • provedena je deratizacija u ožujku i  listopadu 2022. godine na cijelom području Općine. Deratizacija je obuhvatila javne površine, revizijska okna objekata za uklanjanje otpadnih voda – kanalizacijsku mreža dužine cca 3000 metara, stambene objekte – poljoprivredna i nepoljoprivredna domaćinstva (cca  1400), a u domaćinstvima gdje nije provedena sanacija (uklanjanje otpada, spremanje hrane u odgovarajuće spremnike, tehničko-građevinski zahvati sa ciljem sprječavanja ulaska glodavaca u objekte), članovima tih domaćinstava izvođači su dali usmene upute o načinima sanacije. Deratizacija je provedena prema uputi predstavnika Zavoda za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije.
 • dva puta mjesečno provodi se kontrola vode za piće lokalnog vodovoda

II.

FINANCIJSKI UČINCI ZA 2022. GODINU (na dan 15. studenoga 2022.)

AKTIVNOST

UTROŠENI IZNOS

Tekuće donacije DVD Strmec Stubički

91.859,94

Tekuće donacije DVD Pila

116.311,31

Tekuće donacije JVP Zabok

109.000,63

Tekuće donacije HGSS

6.000,00

Provođenje deratizacije i poslovi higijeničarske službe

87.552,50

Tekuće donacije udruzi od značaja za CZ

(Lovačka udruga „Jazavac“ Pila – Stubičke Toplice)

14.000,00

Donacija udruzi od posebnog značaja – Crveni križ

25.000,00

UKUPNO:

449.724,38

ZAKLJUČAK

Sustav civilne zaštite na području Općine Stubičke Toplice omogućava izvršavanje zadaća zaštite i spašavanja ugroženog stanovništva i njihove imovine zahvaljujući organiziranosti i opremljenosti sustava vatrogastva u cjelini, Hrvatske gorske službe spašavanja, zdravstvenih ustanova te ostalih gotovih operativnih snaga koje se civilnom zaštitom bave u okviru svoje redovite djelatnosti.

Ad.13.

Usvajanje Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite Općine Stubičke Toplice za 2023. godinu sa financijskim učincima za 2023., 2024. i 2025. godinu.

Tomislav Mlinarić, predsjednik Općinskog vijeća obavijestio je da je prijedlog Odluke dan u privitku poziva. Otvara raspravu. U otvorenoj raspravi nije bilo pitanja.

Na usvajanje se daje Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite Općine Stubičke Toplice za 2023. godinu sa financijskim učincima za 2023., 2024. i 2025. godinu.

Jednoglasno sa trinaest (13) glasova donosi se

GODIŠNJI PLAN RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE

OPĆINE STUBIČKE TOPLICE ZA 2023. GODINU

 

UVOD

Zakonom o sustavu civilne zaštite (Nar. nov. br. 78/15, 118/18 i 31/20, 20/21 i 114/22) određeno je da su jedinice lokalne samouprave dužne organizirati poslove iz samoupravnog djelokruga koji se odnose na planiranje, razvoj, učinkovito funkcioniranje i financiranje sustava civilne zaštite.

Nadležnost za donošenje godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite sa financijskim učincima za trogodišnje razdoblje proizlazi iz članka 17. st. 1. t. 1. Zakona o sustavu civilne zaštite.

A)     STOŽER CIVILNE ZAŠTITE

Odluku o osnivanju Stožera civilne zaštite Općine Stubičke Toplice donio je načelnik dana 01. srpnja 2021. godine kao i izmjenu Odluku o izmjeni Odluke o osnivanju Stožera civilne zaštite Općine Stubičke Toplice dana 13. srpnja 2021. godine te su iste objavljene u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije br. 28 iz 2021. godine i br. 32 iz 2021. godine. Stožer civilne zaštite Općine Stubičke Toplice je stručno, operativno i koordinativno tijelo za provođenje mjera i aktivnosti civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama. Stožer ima dvanaest članova, a imenovani su na prijedlog operativnih snaga sustava civilne zaštite: vatrogastva, Gradskog društva Crvenog križa, Državne uprave za zaštitu i spašavanje, Područnog ureda Krapina, Hrvatske gorske službe spašavanja, Stanica Krapina, pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite , Doma zdravlja i Lovačke udruge „Jazavac“ Pila – Stubičke Toplice.

Člankom 21. st. 2. Zakona o sustavu civilne zaštite određeno je da je stožer civilne zaštite stručno, operativno i koordinativno tijelo za provođenje mjera i aktivnosti civilne zaštite u velikom nesrećama i katastrofama. To je tijelo određeno kao operativna snaga sustava civilne zaštite.

U 2023. godini Stožer civilne zaštite usmjeriti će svoje aktivnosti na:

 • kontinuirani rad svih članova Stožera civilne zaštite
 •  održavanje sjednice Stožera
 • upoznavanje sa izmjenama u normativnom uređenju i promjenama u planskim dokumentima u sustavu civilne zaštite

Za aktivnost nije potrebno predvidjeti posebna financijska sredstva.

B)      OPERATIVNE SNAGE VATROGASTVA

Kao operativne snage vatrogastva su određene vatrogasne postrojbe i druge operativne snage vatrogastva određene Zakonom o vatrogastvu.

Vatrogasnu djelatnost na području Općine Stubičke Toplice obavljaju:

 1. Zagorska javna vatrogasna postrojba sa sjedištem u Zaboku – profesionalna te
 2. Dobrovoljno vatrogasno društvo Strmec Stubički, sa sjedištem u Strmcu Stubičkom i
 3. Dobrovoljno vatrogasno društvo Pila, sa sjedištem u Pili.

Operativne snage vatrogastva u akcijama provedenim u dosadašnjim godinama pokazale su se kao okosnica ukupnog sustava civilne zaštite, te se tijekom 2023. godine planiraju se i nadalje preventivne aktivnosti:

 • razmjena podataka važnih za provođenje mjera za sprječavanje požara – tijekom godine
 • provođenje vježbi civilne zaštite u suradnji sa DVD Strmec Stubički i DVD Pila
 • obilježavanje manifestacije „Mjesec zaštite od požara“ – svibanj 2023.
 • obilježavanje „Dana vatrogastva“, 04. svibnja 2023.
 • provođenje kontrole nastanka divljih odlagališta - svibanj do rujan 2023.
 • slanje upozorenja o uklanjanju raslinja i šikare na nekretninama travanj – listopad 2023.
 • čišćenje postojećih bunara pitke vode – lipanj do rujan 2023.
 • usvajanje financijskog plana i programa rada DVD-a na sjednici Općinskog vijeća – odmah po donošenju

Sredstva za financiranje operativnih snaga vatrogastva osigurana su u proračunu Općine Stubičke Toplice za 2023. godinu:

 • Aktivnost 100301 DVD Strmec Stubički i DVD Pila –53.040,00 EURA
 • Aktivnost 100302 JVP Zabok – 16.720 EURA

C)     OPERATIVNE SNAGE HRVATSKOG CRVENOG KRIŽA

Zakonom o Hrvatskom Crvenom križu (Nar. nov. br. 71/10 i 136/20) određeno je da je HCK izvršava posebne obveze izvršava u situacijama oružanih sukoba, velikih prirodnih, ekoloških, tehnoloških i drugih nesreća i epidemija s posljedicama masovnih stradanja ljudi.

Tijekom 2023. planirano je uključivanje u sljedeće aktivnosti Gradskog društva Crvenog križa Donja Stubica:

 • davanje poslovnog prostora u vlasništvu Općine Stubičke Toplice, bez naknade na uporabu, u akcijama dobrovoljnog davanja krvi – tijekom godine
 • davanje poslovnog prostora u vlasništvu Općine Stubičke Toplice, bez naknade na uporabu, u drugim akcijama solidarnosti – tijekom godine.

Operativne snage Gradskog društva Crvenog križa Donja Stubica uključivat će se u sustav civilne zaštite sukladno čl. 12. Pravilnika o metodologiji za izradu procjena ugroženosti i planova zaštite i spašavanja (Nar. nov. br. 30/14, 67/14, 82/15).

Sredstva za financiranje djelatnosti Crvenog križa  osigurana su u Proračunu Općine Stubičke Toplice za 2023. godinu:

 • Aktivnost 101901 – 7.860 EURA.

D)     OPERATIVNE SNAGE HRVATSKE GORSKE SLUŽBE SPAŠAVANJA

Općina Stubičke Toplice partner je Hrvatske gorske službe spašavanja Stanica Krapina, sa sjedištem u Zlatar Bistrici. Obzirom da je 80% područja Općine pokriveno Parkom prirode Medvednica nužna je suradnja sa HGSS-om. Stoga Općina Stubičke Toplice sklapa godišnji sporazum o zajedničkom interesu za djelovanje HGSS-a.

Službena stranica Općine povezana je putem linka sa web stranicom HGSS-a.

Tijekom 2023. planiraju se sljedeće aktivnosti:

 • sklapanje sporazuma o zajedničkom interesu za djelovanje HGSS-a Stanica Krapina

Operativne snage Hrvatske gorske službe spašavanja Stanica Krapina uključivat će se u sustav civilne zaštite sukladno čl. 12. Pravilnika o metodologiji za izradu procjena ugroženosti i planova zaštite i spašavanja (Nar. nov. br. 30/14, 67/14, 82/15).

Sredstva za financiranje djelatnosti osigurana su u Proračunu Općine Stubičke Toplice za 2023. godinu:

 • Aktivnost 100303 – 800,00 EURA

E)      UDRUGE

Udruge su Zakonom o civilnoj zaštiti identificirane kao pričuvni dio operativnih snaga sustava civilne zaštite, koji je osposobljen za provođenje pojedinih mjera i aktivnosti sustava civilne zaštite i svojim sposobnostima nadopunjuju sposobnosti temeljnih operativnih snaga.

Uvidom u Registar udruga utvrđeno je da na području Općine Stubičke Toplice djeluju dvije udruge od interesa za sustav civilne zaštite: Lovačka udruga „Jazavac“ Pila – Stubičke Toplice i Planinarsko društvo „Stubaki“, a obzirom da članovi poznaju teren planine Medvednica i posjeduju vještine snalaženja u prostoru. Lovačka udruga „Jazavac“ Pila – Stubičke Toplice ima u Statutu donesenom dana 30. kolovoza 2015. jasno određeno da će udruga obavljati između ostalog sljedeću djelatnost: „sudjelovanje u akcijama traganja i spašavanja Hrvatske gorske službe spašavanja u skladu s materijalnim i personalnim mogućnostima Udruge“, dok Planinarsko društvo „Stubaki“ nema takve izričite odredbe.

Tijekom 2023. godine, a radi usklađivanja sa člankom 32. st. 4. Zakona o sustavu civilne zaštite planiraju se sljedeće aktivnosti:

 • zaključivanje sporazuma kojim se utvrđuju zadaće LU „Jazavac“ u sustavu civilne zaštite

F)      KOORDINATOR NA LOKACIJI

Sukladno čl. 35. Zakona o sustavu civilne zaštite koordinator na lokaciji procjenjuje nastalu situaciju i njezine posljedice na terenu te u suradnji s nadležnim stožerom civilne zaštite usklađuje djelovanje operativnih snaga sustava civilne zaštite.

Obzirom da ga imenuje načelnik stožera civilne zaštite, sukladno specifičnostima izvanrednog događaja, nije predmet ovog Plana.

G)     PRAVNE OSOBE U SUSTAVU CIVILNE ZAŠTITE

Sukladno Procjeni ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za područje Općine Stubičke Toplice (Službeni glasnik KZŽ br. 02/20), Općinsko vijeće Općine Stubičke Toplice donijelo je  u kolovozu 2020. godine Odluku o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite.

Na području općine Stubičke Toplice sljedeće su pravne osobe značajne za sustav civilne zaštite:

 • Osnovna škola Vladimir Bosnar Stubičke Toplice
 • Stubaki prijevoz d.o.o.

Osim pravnih osoba, na području općine postoje fizičke osobe, obrtnici, koje raspolažu mehanizacijom i strojevima značajnim za aktivnosti reagiranja i spašavanja:

-         Krunoslav Sokač, vl. obrta AUTOPRIJEVOZ I USLUGE „RIOS“, sa sjedištem u Strmcu Stubičkom 233, 49244 Stubičke Toplice

-         Maks Šturlan, vl. obrta Građevinska mehanizacija i autoprijevoz, Strmec Stubički 138, 49244 Stubičke Toplice

Općina Stubičke Toplice će sklopiti ugovor za obavljanje higijeničarske službe za 2023. godinu.

OSTALE NESPOMENUTE PLANSKE AKTIVNOSTI

Tijekom 2023. predviđaju se sljedeće aktivnosti:

 • donošenje Plana vježbi civilne zaštite – načelnik, veljača 2023.
 • plan djelovanja Općine Stubičke Toplice u području prirodnih nepogoda za 2024.- studeni  2023.
 • donošenje Analize stanja sustava civilne zaštite za 2023. – načelnik, Općinsko vijeće, studeni 2023.
 • donošenje Odluke o godišnjem planu razvoja sustava civilne zaštite za 2024. – načelnik, Općinsko vijeće, studeni 2023.
 • donošenje programa zaštite pučanstva od zaraznih bolesti, načelnik, prosinac 2023.

Za provođenje aktivnosti osigurana su sredstva u Proračunu za 2023.

FINANCIJSKI UČINCI ZA 2023., 2024., i 2025. GODINU

 • tabela u prilogu

Ad.14.

Donošenje Plana djelovanja Općine Stubičke Toplice za 2023. godinu u području prirodnih nepogoda.

Tomislav Mlinarić, predsjednik Općinskog vijeća obavijestio je da je prijedlog Odluke dan u privitku poziva. Otvara raspravu. U otvorenoj raspravi nije bilo pitanja.

Na usvajanje se daje Plana djelovanja Općine Stubičke Toplice za 2023. godinu u području prirodnih nepogoda.

Jednoglasno sa trinaest (13) glasova donosi se

ODLUKA

 

Članak 1.

 

Donosi se Plan djelovanja Općine Stubičke Toplice u području prirodnih nepogoda za 2023. godinu.

Članak 2.

 

Plan djelovanja Općine Stubičke Toplice u području prirodnih nepogoda za 2023. godinu sastavni je dio ove Odluke.

Članak 3.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije.            

 

Ad.15.

Odluka o cijeni vodne usluge isporučitelja Općine Stubičke Toplice.

 

Tomislav Mlinarić, predsjednik Općinskog vijeća obavijestio je da je prijedlog Odluke dan u privitku poziva. Otvara raspravu.

Vijećnik Robert Pilski želi podnijeti usmeni amandman na točku dnevnog reda. Predsjednik  Općinskog vijeća na glasanje daje zahtjev za podnošenje usmenog amandmana. Vijećnici kluba vijećnika OO SDP-a ne žele se izjašnjavati glasanjem te se sa devet (9) glasova za donosi odluka da se odobrava podnošenje usmenog Amandmana vijećniku Robertu Pilskom.

Vijećnik Robert Pilski obavještava da mu je kao mještaninu i korisniku vodovoda jasno da vode nema dosta. Nekad je ulaz vode bio 13 metara kubnih, a sada je oko 9 kubika. Izlaz je 14 kubika vode. U ljetnom razdoblju potrošnja je oko 18 kubika vode. Ne slaže se sa cijenom koju je predložio načelnik jer je to povećanje za oko 40% , a smatra da je to za prvo povećanje previše. Smatra da bi realna cijena bila 7,00 kuna sa PDV-om odnosno 6,20 kuna bez PDV-a što je povećanje za 24%. Povećanje cijene na 10,00 kn za ostale korisnike koji nisu mještani smatra premalom te predlaže cijenu od 11,50 kuna što bi sa PDV-om iznosilo 13,00 kuna.

Načelnik, Josip Beljak prihvaća prijedlog vijećnika Roberta Pilskog. Prijedlog koji je predložen bila je projekcija i bio je svjestan da će to kod mještana izazvati negodovanje u jeku svih povećanja cijena koje su prisutne. Povećanje cijene je neophodno jer svaki tjedan pušta se voda Zagorskog vodovoda kako bi se nadomjestio nedostatak. Puni se rezervoar, jer da nema spoja u Pili, mještani bi bili jedan dan bez vode ili bi bila redukcija. Dotoka vode nema on je 9,5 kubika, a prijašnjih godina bilo je i do 18 kubika dotoka vode. Prijašnjih zima nije bilo snijega i akumulacije vode. Nada se da će ove godine biti snijega i da će se to možda reflektirati na dotok vode, no do tada, dokle god se mora puniti rezervoar iz Zagorskog vodovoda primorani smo dići cijenu vode kako bi se pokrio trošak kupnje vode iz Zagorskog vodovoda. Prihvatljiv mu je i prijedlog vijećnika Roberta Pilskog i slaže se da se o njemu glasa.

Vijećnica Sabina Frgec prokomentirala je da je neetično prepisivati te da će se prepoznati oni koji to jesu.

Na usvajanje se daje Odluka o cijeni vodne usluge isporučitelja Općine Stubičke Toplice

Sa dvanaest (12) glasova za i jednim (1) glasom protiv donosi se

ODLUKA

o cijeni vodne usluge isporučitelja Općine Stubičke Toplice

 

 

Članak 1.

Ovom Odlukom određuje se cijena vode za količinu po m3 isporučene vode na lokalnom vodovodu Sljeme – Pila – Strmec Stubički isporučitelja Općine Stubičke Toplice i to za kategorije korisnika fizičke i pravne osobe sa prebivalištem odnosno sjedištem na području isporuke lokalnog vodovoda i ostali potrošači.

Članak 2.

Cijena vode za 1 m3 isporučene vode za kategoriju korisnika fizičke i pravne osobesa prebivalištem odnosno sjedištem na području isporuke lokalnog vodovoda iznosi 6,20 kuna / 0,82 eura.

Cijena vode za 1 m3 isporučene vode za kategoriju korisnika ostali potrošači iznosi 11,50 kuna / 1,53 eura.

Članak 3.

Na cijene iz članka 2. ove Odluke obračunava se porez na dodanu vrijednost po stopi od 13%.

Članak 4.

Obračun potrošnje vode obavlja se svaka dva mjeseca, na temelju očitanja potrošene količine vode po m3 na svakom mjernom mjestu korisnika.

Račune za potrošnju vode ispostavlja Jedinstveni upravni odjel Općine Stubičke Toplice dvomjesečno, sa rokom dospijeća obveze 20. dana u mjesecu.

 

Članak 5.

Ova Odluka objavit će se na mrežnim stranicama Općine Stubičke Toplice, a stupa na snagu 01. siječnja 2023. godine.

Ad.16.

Donošenje Odluke o stavljanju van snage Odluke o jednostavnoj nabavi.

 

Tomislav Mlinarić, predsjednik Općinskog vijeća, obavijestio je da je materijal dan u privitku poziva. Otvara raspravu. U otvorenoj raspravi nije bilo pitanja.

Sa sedam (7) glasova za, četiri (4) glasa protiv i dva (2) suzdržana glasa glasova donosi se

ODLUKA

o stavljanju van snage Odluke o jednostavnoj nabavi

 

Članak 1.

Ovom Odlukom stavlja se van snage Odluka o jednostavnoj nabavi (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 9/17, 27/18 i 2/19).

 

Članak 2.

Ova Odluka objavit će se u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije, a stupa na snagu 01. siječnja 2023. godine.

Ad.17.

Davanje prethodne suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića ZVIREK.

 

Tomislav Mlinarić, predsjednik Općinskog vijeća, obavijestio je da je materijal dan u privitku poziva. Otvara raspravu. U otvorenoj raspravi nije bilo pitanja.

Jednoglasno sa 13 (trinaest) glasova donosi se

ODLUKA

 

Daje se prethodna suglasnost na Prijedlog Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića ZVIREK, koji je donijelo Upravno vijeće Dječjeg vrtića ZVIREK pod oznakom KLASA:601-04/22-11/33, URBROJ:2113-27-02-22-1 od 24. studenog 2022. godine.

Ad.18.

Donošenje Odluke o koeficijentima složenosti poslova za obračun plaće zaposlenih u Dječjem vrtiću ZVIREK.

 

Tomislav Mlinarić, predsjednik Općinskog vijeća, obavijestio je da je materijal dan u privitku poziva. Otvara raspravu. U otvorenoj raspravi nije bilo pitanja.

Jednoglasno sa 13 (trinaest) glasova donosi se

O D L U K A

O KOEFICIJENTIMA SLOŽENOSTI POSLOVA ZA OBRAČUN PLAĆE ZAPOSLENIH U DJEČJEM VRTIĆU ZVIREK

Članak 1.

(1)    Ovom Odlukom određuju se koeficijenti složenosti poslova za obračun plaće zaposlenih u Dječjem vrtiću ZVIREK Stubičke Toplice.

(2)    Izrazi koji se koriste u ovoj Odluci, a imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod.

Članak 2.

(1)    Koeficijenti iz članka 1. ove Odluke određuju se kako slijedi:

NAZIV RADNOG MJESTA

STRUČNA SPREMA

KOEFICIJENT

1.1. RAVNATELJ

VSS

2,317

1.2. RAVNATELJ

VŠS

2,037

2. STRUČNO-PEDAGOŠKA SLUŽBA

2.1. Stručni suradnik

-         Sa položenim stručnim ispitom

VSS

1,599

-         Bez položenog stručnog ispita

VSS

1,357

-         Stručni suradnik - mentor

VSS

1,788

-         Stručni suradnik - savjetnik

VSS

1,948

2.2. Odgojitelj  

-         Sa položenim stručnim ispitom

VSS/VŠS

1,599 / 1,490

-         Bez položenog stručnog ispita

VSS/VŠS

1,357 / 1,187

-         Odgojitelj - mentor

VSS/VŠS

1,788 / 1,614

-         Odgojitelj - savjetnik

VSS/VŠS

1,948 / 1,706

2.3. Odgojitelj – pomoćnik za dijete s teškoćama u razvoju

-         Sa položenim stručnim ispitom

VSS/VŠS

1,599 / 1,490

-         Bez položenog stručnog ispita

VSS/VŠS

1,357 / 1,187

-         Odgojitelj - mentor

VSS/VŠS

1,788 / 1,614

-         Odgojitelj - savjetnik

VSS/VŠS

1,948 / 1,706

2.4. Pomoćnik za dijete s teškoćama u razvoju

SSS

1,119

2.5. Viša medicinska sestra / zdravstvena voditeljica

VŠS

1,490

3. ADMINISTRATIVNO-TEHNIČKA SLUŽBA

3.1. Voditelj računovodstva

VŠS/VSS

1,349

3.2. Kuharica

SSS

0,994

3.3. Pomoćna kuharica

PKV

0,726

3.4. Domar-ložač

SSS

0,994

3.5. Spremačica

NKV

0,726

(2)    Radnicima koji uz redovan program provode i posebne programe propisane Državnim pedagoškim standardom predškolskog odgoja i naobrazbe, osnovna neto plaća povećava se:

-         za program predškole za 150 sati programa za 10%

-         za program predškole za 250 sati programa za 15%

-         za program igraonice za 10%

-         za program folklora za 10%

-         za program engleskog jezika za vođenje jedne skupine za 10%

-         za program engleskog jezika za vođenje dvije skupine za 15%

-         za program engleskog jezika za vođenje tri skupine za 20%.

(3)    Kada se radni odnos zasniva s osobom koja ne ispunjava propisane uvjete iz članka 24. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine br. 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22, dalje: Zakon), a na temelju odredbe članka 26. stavka 5. Zakona, primjenjuje se koeficijent za obračun plaće kao za odgojitelja (VSS/VŠS) bez položenog stručnog ispita.

Članak 3.

(1)    Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o utvrđivanju kriterija za određivanje plaća zaposlenih u Dječjem vrtiću ZVIREK Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 8/10, 14/10, 34A/14, 33/19 i 44/21).

(2)    Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije.

Ad.19.

Informacija o Izvješću o ostvarenim i utrošenim vlastitim prihodima i rashodima Osnovne škole Vladimir Bosnar Stubičke Toplice za razdoblje od 01.01. – 30.06.2022. g.

Tomislav Mlinarić, predsjednik Općinskog vijeća, obavijestio je da je materijal dan u privitku poziva. Otvara raspravu. U otvorenoj raspravi nije bilo pitanja.

Obzirom da je ova točka dnevnog reda dana kao informacija o istoj se ne glasa.

 

Ad.20.

Informacija o Polugodišnjem financijskom izvješću Osnovne škole Vladimir Bosnar Stubičke Toplice za razdoblje od 01.01. – 30.06.2022. g.

Tomislav Mlinarić, predsjednik Općinskog vijeća, obavijestio je da je materijal dan u privitku poziva. Otvara raspravu. U otvorenoj raspravi nije bilo pitanja.

Obzirom da je ova točka dnevnog reda dana kao informacija o istoj se ne glasa.

Ad.21.

Donošenje Odluke o donošenju III. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Stubičke Toplice „Zona Stubaki“.

Tomislav Mlinarić, predsjednik Općinskog vijeća obavijestio je da je prijedlog Odluke dan u privitku poziva. Otvara raspravu. U otvorenoj raspravi nije bilo pitanja.

Na usvajanje se daje Odluka o donošenju III. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Stubičke Toplice „Zona Stubaki“.

Vijećnik Roman Rogović izuzima se od glasanja.

Jednoglasno sa dvanaest (12) glasova donosi se

O D L U K A

O DONOŠENJU III. IZMJENA I DOPUNA

DETALJNOG PLANA UREĐENJA STUBIČKE TOPLICE

„ZONA STUBAKI“

Članak 1.

(1)           Donose se III. Izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja Stubičke Toplice „Zona Stubaki“ (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br.18/11, 15/12, 04/14, 20/14, 22/22) - u daljnjem tekstu: Plan.

(2)           III. Izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja Stubičke Toplice „Zona Stubaki“ izradila je tvrtka APE d.o.o. iz Zagreba u koordinaciji s nositeljem izrade.

Članak 2.

(1)           Ovim izmjenama i dopunama Detaljnog plana uređenja Stubičke Toplice „Zona Stubaki“ mijenja se tekstualni dio plana (Odredbe za provedbu) i svi grafički dijelovi plana.

(2)           Izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja Stubičke Toplice „Zona Stubaki“ sadržane su u elaboratu "III. Izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja Stubičke Toplice „Zona Stubaki“" koji sadrži:

I. OSNOVNI DIO PLANA

I.0. Opći podaci o stručnom izrađivaču plana i odgovornom voditelju izrade

I.1. TEKSTUALNI DIO

                IZMJENE I DOPUNE ODREDBI ZA PROVEDBU

I.2. GRAFIČKI DIO (u mjerilu 1:1000)

1. Detaljna namjena površina

2. Prometna, telekomunikacijska i komunalna infrastrukturna mreža

2.1. Promet

2.2. Elektroničke komunikacije i energetski sustavi

2.3. Vodoopskrba i odvodnja

3. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina

4. Uvjeti gradnje

I.3. OBRAZLOŽENJE PLANA

II. PRILOZI PLANA

II.1. POPIS SEKTORSKIH DOKUMENATA I PROPISA

II.2. ZAHTJEVI I MIŠLJENJA

II.3. IZVJEŠĆE O JAVNOJ RASPRAVI

II.4. EVIDENCIJA POSTUPKA IZRADE I DONOŠENJA PLANA

II.5. SAŽETAK ZA JAVNOST

 

B. ODREDBE ZA PROVEDBU

Članak 3.

U članku 5. stavku 1. podstavku 1. riječ: „pristup“, briše se, a nakon oznake: „6-6“ dodaje se tekst: „i 6a-6a“.

Članak 4.

(1)                U članku 6. stavku 1. podstavku 2. tekst: „(sve na građevnoj čestici oznake «2»)“, briše se.

(2)                U članku 6. stavku 2. prije podstavka 1. dodaje se novi podstavak 1. koji glasi:

„ - graditi informativni i prezentacijski punktovi za potrebe zone Stubaki, ali i u cilju prezentacije i promocije turističke ponude šireg područja,“.

(3)                U članku 6. stavku 2. dosadašnjem podstavku 5. koji postaje podstavak 6. ispred teksta: „i dječja igrališta“ dodaje se zarez i tekst: „poučne staze“.

Članak 5.

U članku 7. stavku 1. podstavku 1. tekst : „(na građevnoj čestici oznake «1»)“, briše se.

Članak 6.

(1)                U članku 10., u tablici u prvom stupcu s oznakama građevnih čestica, svakom broju dodaje se dijakritički znak točka „.“ čime brojevi postaju redni brojevi.

(2)                U članku 10. u tablici u retku „2.“ broj: „49909“ zamjenjuje se brojem: „46843“.

(3)                U članku 10. u tablici nakon retka „7.“ dodaje se novi redak : „7a.“ koji glasi:

Prateći ugostiteljsko-turistički sadržaji (T4)

1665

0,4

Članak 7.

(1)                U članku 11., u tablici u prvom stupcu s oznakama građevnih čestica, svakom broju dodaje se dijakritički znak točka „.“ čime brojevi postaju redni brojevi.

(2)                U članku 11. u tablici nakon retka „7.“ dodaje se novi redak : „7a.“ koji glasi:

7a

Prateći ugostiteljsko-turistički sadržaji (T4)

 

3

9

Članak 8.

U članku 19. na kraju stavka 2. dodaje se tekst: „i „18““.

 

Članak 9.

U članku 20. stavku 1. dodaje se oznaka stavka te se nakon stavka 1. dodaje stavak 2. koji glasi:

(2)     Uz kolno pješačku površinu – profil 6a-6a dozvoljeno je uređenje dodatnih parkirališnih mjesta u zelenilu. Dio za parkiranje se može prekriti sipinom, travnim rešetkama ili popločiti betonskim kockama.“

Članak 10.

U članku 27. dodaje se stavak 4. koji glasi:

„(4) Nova elektronička komunikacijska infrastruktura za pružanje javne komunikacijske usluge putem elektromagnetskih valova, bez korištenja vodova, koja će se odrediti ovisno o pokrivenosti područja radijskim signalom svih davatelja usluga i budućim potrebama prostora, planiranjem postave osnovnih postaja i njihovih antenskih sustava na antenskim prihvatima omogućena je na izgrađenim i planiranim građevinama i rešetkastim i/ili jednocjevnim stupovima, bez detaljnog definiranja (točkastog označavanja) lokacija vodeći računa o mogućnosti pokrivanja tih područja radijskim signalom koji će se emitirati antenskim sustavima smještenim na te antenske prihvate (zgrade i/ili stupove) uz načelo zajedničkog korištenja od strane svih operatora gdje god je to moguće.“

 

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 11.

Elaborat iz članka 2. ove Odluke, izrađen je kao izvornik u 5 (pet) primjeraka plana, ovjerenih pečatom Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice, od kojih se po jedan primjerak čuva u pismohrani Općine Stubičke Toplice i u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Stubičke Toplice.

Članak 12.

Grafički dio Plana iz točaka I.2. te Obvezni prilozi iz točke II. članka 2., koji su sastavni dio ove Odluke, nisu predmet objave.

Članak 13.

Uvid u Plan može se izvršiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općini Stubičke Toplice.

Članak 14.

(1) Danom stupanja na snagu ove Odluke stavljaju se izvan snage odredbe za provedbu i svi kartografski prikazi grafičkog dijela Detaljnog plana uređenja Stubičke Toplice „Zona Stubaki“ (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 18/11, 15/12, 04/14, 20/14, 22/22.) koji su predmet ovih III. izmjena i dopuna DPU-a.

(2) Postupci započeti po odredbama Odluke iz prethodnog stavka ovoga članka, do stupanja na snagu ove Odluke dovršit će se po odredbama te Odluke, ukoliko nisu u suprotnosti sa Zakonom i posebnim propisima.

Članak 15.

Po stupanju na snagu ove Odluke izradit će se i objaviti pročišćeni tekst odredbi za provođenje sukladno članku 113. Zakona o prostornom uređenju.

Članak 16.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije.

Ad.22.

Davanje prethodne suglasnosti na Prijedlog Pravilnika o radu Općinske knjižnice Stubičke Toplice.

Tomislav Mlinarić, predsjednik Općinskog vijeća, obavijestio je da je materijal dan u privitku poziva. Otvara raspravu. U otvorenoj raspravi nije bilo pitanja.

Jednoglasno sa 13 (trinaest) glasova donosi se

ODLUKA

 

Daje se prethodna suglasnost na Prijedlog Pravilnika o izmjenama Pravilnika o radu Općinske knjižnice Stubičke Toplice, koji je donijela ravnateljica Općinske knjižnice Stubičke Toplice pod oznakom KLASA:007-01/22-01/01 od 22. studenog 2022. godine

Ad.23.

Davanje suglasnosti Dječjem vrtiću ZVIREK na Odluku o pokretanju postupka jednostavne nabave namirnica za prehranu djece u 2023. godini.

Tomislav Mlinarić, predsjednik Općinskog vijeća, obavijestio je da je materijal dan u privitku poziva. Otvara raspravu. U otvorenoj raspravi nije bilo pitanja.

Jednoglasno sa 13 (trinaest) glasova donosi se

O D L U K A

 

I

Daje se suglasnost Dječjem vrtiću ZVIREK na Odluku o pokretanju provedbe postupka jednostavne nabave namirnica za prehranu djece u 2023. godini, KLASA:406-03/22-01/01, URBROJ:2113-27-02-22-2 od 24.11.2022. godine.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad.24.

Davanje suglasnosti Dječjem vrtiću ZVIREK na Odluku o pokretanju postupka jednostavne nabave plina u 2023. godini.

 

Tomislav Mlinarić, predsjednik Općinskog vijeća, obavijestio je da je materijal dan u privitku poziva. Otvara raspravu. U otvorenoj raspravi nije bilo pitanja.

Jednoglasno sa 13 (trinaest) glasova donosi se

O D L U K A

 

Daje se suglasnost Dječjem vrtiću ZVIREK na Odluku o pokretanju provedbe postupka jednostavne nabave plina u 2023. godini, KLASA:406-03/22-01/02, URBROJ:2113-27-02-22-2 od 24.11.2022. godine.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad.25.

Pitanja i prijedlozi.

Vijećnica Sabina Frgec vijećnicima je pročitala pismo upućen na njen e-mail od stanovnice Mirele Behin, a koji se odnosi a radove asfaltiranja:

„ Poštovani gospodine Beljak i poštovani predstavnici većine u vijeću Općine Stubičke Toplice.

Moje ime je Mirela Behin i sa svojom obitelji živim u Strmcu Stubičkom, doselili smo jer smo smatrali Stubičke Toplice mjestom u kojem naše dijete ima lijepu budućnost, da se razumijemo i dalje to smatramo i dok smo živi ovo je naš Dom. No, nekako s tim dojmom da ugodna sredina koja prihvaća i poznate i nepoznate, a ubrzo stvara osjećaj sigurnosti i pripadnosti zajednici za sobom nosi uređeno vodstvo, malo smo se prevarili. Nije to razlog za biti ljut, ali je razlog za biti kritičan jer vjerojatno sad dok ovo slušate ili gledate u pod i mislite:  "kaj ova hoće, ljudi si svašta uzimaju za pravo, misli da nam nešto s tim može, bedasta je što u opće trudi" itd., ali osobno me brine što mislite jer stolac je ugodan dok na njemu sjedite, ali svake 4 godine nekome je drugome ugodno u toj poziciji, a to pak ovisi o ljudima koji biraju vodstvo. jednog dana kad će netko drugi sjediti u Vašoj stolici biti će te puni kritika koje sada objektivno ne možete doživjeti jer ste subjektivno okruženi ljudima koja Vas bodre i daju poguranac jer imate moć i novac. Sutra kada budete objektivni shvatiti će te da ipak neke stvari radili krivo. Ova sredina zaista ima temelj da raste, ova Općina ima sve preduvjete da bude napredna i još više poželjna za život, ali draga gospodo to isključivo ovisi o Vama, dok stojite na mjestu i cijela će zajednica stajati s Vama, nesvjesna da može bolje. Prijeđimo na stvar, digli ste ruku za izvođača radova koji je trebao urediti i asfaltirati ceste na području Općine, za ne mali novac s kratkim rokom završetka od pazite 16 dana, nadam se da čitate ono što izglasavate, danas je 29.11.2022. dan kada je načelnik obećao telefonski da će stići asfalt  predviđen nazivom kroz javnu nabavu - Uređenje ulice Grupa 6 (NC SS-35, LISAK), uz opasku kako se ograđuje ako neće doći jer on to ne može kontrolirati, pa se zato pitam tko bi trebao. Moj dolazak na općinu i komunikacija s općinom počela je 13.9.2022., kroz stalna upozoravanja kako se ne poštuje troškovnik objavljen na EOJN, s obzirom da je dio sredstava dobiven preko natječaja MRRFEU od 190.000,00 znači da se nije poštivao niti taj ugovor, tada Vam skrećem pažnju da širina nasipanog materijala ne odgovara stanju u troškovniku, osim toga iskolčenje koje je plaćeno nikada nije odrađeno tako da zapravo visinu niti ne znamo, jednako tako izračunato je da se pojavljuje višak od 66m2 asfalta, nakon opetovanih molbi da se radi onako kako je u ugovoru i napisano izašli ste na teren te sav onaj nedostatak materijala dostavili na gradilište, zar nije žalosno da treba dežurati, mjeriti i biti dosadan da bi bilo pošteno, a istim tim ugovorom imate osiguran nadzor koji to ne kontrolira,  sami ste rekli POSEL I POŠTENJE, hm posel dobro debelo kasni, a poštenje treba istjerivati. Izvođači radova 26.11. dovoze asfalt, kojega nemaju gdje navući jer je ulica dan prije raskopana kako bi se riješila odvodnja za gornje objekte u ulici koji poplavljuju, asfalt se odvozi tko zna kamo jer eto to javno niste objavili pa se pohvalili, nakon toga čujemo se telefon i kažete da će sve biti riješeno do danas, nažalost danas ni pas nije prošao po ulici, a kamoli kamion s asfaltom. Ukoliko ste temprirali radove pitam se zašto se išlo u zahvat uređenja kolnika ako se znalo da postoji problem s odvodnjom puno prije nego je odlučeno da ga se riješi. Telefonom Vas upozoravam da pratite linije privatnih zemljišta te da se radovi izvode isključivo na općinskom zemljištu, jer ipak ili ulazite u privatni posjed svima ili nikome, ipak je to javni novac. I dalje očekujemo posel tj. asfalt ali i poštenje, širinu asflata koja će pokrivati općinsko zemljište, a ne i privatna zemljišta jer mi svoj dodatni asfalt plačamo iz vlastitog džepa, naravno, mjerimo i pratimo i dalje, iako je rok za izvršenje radova davno prošao, nadam se da će te barem penalizirati kašnjenje. Do nekog novog susreta, želim Vam uspješan rad, ali i da svoju moć nečinjenja upotrebljavate manje, a moć činjenja nužnih stvari, jer ipak imate većinu i novac u rukama većine, stvarno upotrijebite i zaista objektivno pogledate na sav potrošen novac na ovakve projekte kao i utrošene količine i odrađene širine i kilometre asflata, jako se brzo nakupi količina koja je višak, a nigdje nije ugrađena.

 S poštovanjem, Mirela Behin mag.polit.univ.spec.polit.“

 Nakon čitanja moli vijećnike da pogledaju sučeljavanje Beljak – Frgec.

Vijećnik Željko Frgec ponovio je pitanje vezano za rješavanje problematike u naselju Pila obzirom da je načelnik još prije godinu dana redao da će zvati Hrvatske vode. I dalje je sve zarašteno i u grmlju, što je opasno, u slučaju da dođe veća voda sve bude poplavljeno. Jednako tako ništa nije poduzeto za dvorište u Pili koje i dalje stoji neuređeno.

Načelnik je priznao da je dosta vremena prošlo. Već više puta su poslane opomene, ako zna nekog tko je vlasnik, nasljednik ili član obitelji da dostavi. 

Maja Ivačević, pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela podsjeća da općina nije zaboravila problem dvorišta i da općina postupa u skladu sa ovlastima i nadležnosti koju ima.  Popis vlasnika koji je dan od strane vijećnika je dio onih koji su upisani u zemljišne knjige i posjedovnom listu. No ne može se postupati na temelju dane izjave jer su općini svi upisani jednaki vlasnici odnosno suvlasnici koji su dužni postupati prema  odluci.

Vijećnik Željko Frgec konstatira da se na taj način problem nikada neće riješiti on je dao podatak tko su stvarni vlasnici, jer to se zna svi znaju tko su stvarni vlasnici te zemlje.

Pročelnica ponavlja da su ti isti vlasnici upisano zajedno sa drugim vlasnicima. Općina nema pravne osnove da radi razliku između upisanih i onih koje je dostavio vijećnik. Ponavlja da su iste te osobe dobile opomene u nekoliko navrata jer se nalaze u grupi vlasnika navedene nekretnine.

Vijećnik konstatira da tada neka očisti općina i neka pošalje račun, općina puno puta baci novce bez veze a ono što bi trebala rješavati ne rješava. Općina nije samo pometanje nogostupa i cesta ili čišćenje lišća ili košenje trave, već je tu da pomaže i mještanima. Pila treba ući u proračun. U Pili se nekoliko godina nije radilo ništa. Traži se nešto minimalno i to nije nerealno, nije normalno da jedno mjesto tako izgleda.

Načelnik odgovara da općina ni na području Stubičkih Toplica ni Strmca Stubičkog ne čisti privatna zemljišta, na što vijećnik odgovara da taj privatni posjed ugrožava susjede, da se tu kote lisice i zmije.

Vijećnik Robert Pilski pita da ukoliko vlasnik ne očisti općina pošalje dopis i ako on ne postupa ne može ga se kazniti.

Vijećnik Roman Rogović obavijestio je prisutne da je osobno razgovarao sa vlasnikom nekretnine i ponudio da će to besplatno očistiti no odgovorili su da trebaju pitati pravnika i nisu se nikad više javili. Navodi da je potpuno jasno tko je vlasnik i može se doći do njega ali je nesređeno stanje u knjigama i nemoguće je to riješiti. Osobno ima isti problem kod svoje kuće jer ima takvu susjedu.

Vijećnica Sabina Frgec skreće pažnju da imamo Odluku o komunalnom redu, da imamo više građevina u samom centru Stubičkih Toplica na koje se ta odluka očito ne primjenjuje. Točno se zna tko su vlasnici, narušava se izgled centra i opasnost su za ljude, leglo štakora, zmija i ostalog. Konstatira da se ništa ne radi po tom pitanju već godinama. I upozorava se što se vidi u zapisnicima. Vezano na kolegu Frgec i mještane u Pili, na taj problem se upozoravalo već u prošlom sazivu. Slaže se sa prijedlogom kolege da općina očisti o svom trošku jer to nije samo ruglo već i leglo zaraze za mještane koji uplaćuju sredstva u Proračun. Imamo odluku predlaže da pravnici to pogledaju, čini joj se da ima i Zakon o obveznim odnosima kojim se regulira pravo na život u slučaju ugroženosti, ako je ugrožen ljudski život treba se djelovati.

Vijećnik  Željko Benger pita dali bi se to moglo riješiti da imamo komunalnog redara koji bi imao ovlasti, na što pročelnica odgovara da bi se u tom slučaju taj problem mogao riješiti. Vijećnik nadalje postavlja pitanje zašto nemamo komunalnog redara na što odgovara načelnik da malo koja općina ga ima, to su dodatni troškovi. Trenutno se radi na tome da bi se organizirao njegov rad kao što je organiziran rad poljoprivrednog redara i čije se postupanje može završiti ovrhom. U ovom slučaju nemamo komunalnog redara i to nije moguće.

Vijećnik  Jurica Knezić obratio se primjedbom vezano za ugrožavanje ljudskog života, da koliko je on upoznat od kada je osobno u ambulanti, dvije ambulante pokrivaju dvije i pol tisuće stanovnika i nikad nije bilo ugriza zmija, lisica ni štakora već su vlasnici većinom napadnuti od strane kućnih ljubimaca ili pokoje pčele.

Vijećnica rezimira da prema tome ona može zapustiti svoje dvorište i nikome ništa, neće platiti nikakvu kaznu. Postavlja pitanje načelniku vezano na asfaltiranje i prekoračenje rokova.

Načelnik odgovara da jasno stoji u ugovoru da za prekoračenje postoji penalizacija za svaki dan koji će biti prekoračen. Na izvođaču je da to odradi što prije da plati što manju kaznu. Puno puta se čuo sa gđom. Behin i gdinom. Kozjakom. Tu je i drugi problem, a to je što su se i oni međusobno posvađali. Radovi će biti izvedeni.

Vijećnica postavlja upit da li će se penalizirati izvođač radova zato što nije izvršio radove u roku jer je izglasano  da će radovi biti završeni u roku od 16 dana od dana potpisa ugovora. Penalizirat će mu se svaki dan?

Vijećnik Željko Frgec komentira da mu se ne može penalizirati svaki dan jer postoji određeno ograničenje.

Sjednica je sa radom završila u 19,46 sati.

KLASA:024-03/22-01/23

URBROJ:2140-27-2-22-3

Stubičke Toplice, 29.11.2022.

Zapisničar                                                                                                           Predsjednik Općinskog vijeća

                                                                                                                                    Općine Stubičke Toplice

Melita Šarić                                                                                                                   Tomislav Mlinarić

Kako do nas / Kontakt