Zapisnik sa 15. sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice

Z A P I S N I K

sa 15., završne, sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice, održane dana 29. prosinca 2022.  godine  u Vijećnici Općine Stubičke Toplice, Viktora Šipeka 16, Stubičke Toplice.

Prisutni:

Tomislav Mlinarić – predsjednik Općinskog vijeća,

Sabina Frgec, Marija Vrban, Željko Benger,  Anica Benger, Jurica Knezić, Nina Gradiški Zrinski, Tomislav Sokač, Roman Rogović, Biserka Bosnar, Robert Pilski

 

Odsutni: Željko Frgec (opravdano), Nedjeljko Ćuk (opravdano)

 

Predsjednik Općinskog vijeća, Tomislav Mlinarić pozdravlja ostale prisutne:

 

Josipa Beljaka, načelnika Općine Stubičke Toplice

Kristinu Ljubić, ravnateljicu Dječjeg vrtića ZVIREK

Brigitte Gmaz, ravnateljicu Osnovne škole Vladmir Bosnar ujedno i predsjednicu Udruge Hrvatska žena Stubičke Toplice

Silviju Drempetić, ravnateljicu Općinske knjižnice Općine Stubičke Toplice

Senku Susović, ispred Radio Stubice

te predstavnike Udruga sa područja Općine Stubičke Toplice:

 

Boženu Borovčak – predsjednicu Udruge Korak po korak do sklada

Vladimira Krmelića – ispred Udruge veterana i dragovoljaca domovinskog rata, ogranak Stubičke Toplice

Anđelka Šoštara – tajnika Sportskog ribolovnog društva Stubaki

Marijana Pilskog  - predsjednika Dobrovoljnog vatrogasnog društva Pila

Miljenka Pilarića – ispred Dobrovoljnog vatrogasnog društva Strmec Stubički

Moniku Barić – predsjednicu Društva Naša djeca Stubičke Toplice

Mariju Komin – predsjednicu Udruge Švicarsko-hrvatskog društva

Juraja Komina – tajnika Udruge Švicarsko-hrvatskog društva

Josipa Petrinjaka – predsjednika Stolnoteniskog kluba Stubaki

Anđelka Zrinskog – predsjednika Disc golf kluba

Tinu Zrinski – tajnicu Disc golf kluba

Željka Javorščaka – predsjednika Taekwondo kluba „Kapelščak“

 

Maju Ivačević, pročelnicu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Stubičke Toplice

Dubravku Špiček, savjetnicu za proračun kao i ostale službenike i namještenike Jedinstvenog upravnog odjela Općine Stubičke Toplice.

 

Zapisničar:           Melita Šarić

Započeto:             18,00 sati

 

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice, Tomislav Mlinarić, otvara 15. sjednicu Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice, konstatira da je na sjednici nazočno jedanaest od trinaest vijećnika Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice te da Općinsko vijeće može donositi pravovaljane odluke,  na usvajanje daje dopunjeni

 

D N E V N I    R E D

 

 1.       Usvajanje zapisnika sa 13. sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice.

2.      Donošenje II. izmjene Proračuna Općine Stubičke Toplice za 2022. godinu sa pratećim odlukama.

 1.       Donošenje II. izmjene Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Stubičke Toplice za 2022. godinu.
 2.       Donošenje II. izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Stubičke Toplice za 2022. godinu.

5.      Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić ZVIREK.

 1.       Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statutarne Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Dječjeg vrtića ZVIREK.
 2.       Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općinske knjižnice Stubičke Toplice.

8.      Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o visini naknade za domara Mjesnog doma Pila.

 1.       Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o visini naknade za domara Mjesnog doma Strmec Stubički.
 2.   Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu i Vlastitom pogonu Općine Stubičke Toplice.
 3.   Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o koeficijentima složenosti poslova za obračun plaće zaposlenih u Dječjem vrtiću ZVIREK.
 4.   Pitanja i prijedlozi.

 

Predloženi dopunjeni dnevni red jednoglasno je usvojen sa jedanaest (11) glasova.

 

Ad.1.

Usvajanje zapisnika sa 13. sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice.

 

Tomislav Mlinarić, predsjednik Općinskog vijeća obavještava da je zapisnik sa 13. sjednice Općinskog vijeća dan u privitku poziva. U otvorenoj raspravni vijećnica Sabina Frgec traži da se u zapisnik uvrsti i tekst pisma gđe. Mirele Behin koje je pročitano vijećnicima, te predlaže da će u tu svrhu isto pismo proslijediti putem e-maila.

Zapisnik je jednoglasno usvojen sa trinaest (13) glasova.

 

Ad.2.

Donošenje II. izmjene Proračuna Općine Stubičke Toplice za 2022. godinu sa pratećim odlukama.

 

Tomislav Mlinarić, predsjednik Općinskog vijeća, obavijestio je da je prijedlog Proračuna sa pratećim odlukama dan u privitku poziva. Otvara raspravu.

 

Kako u otvorenoj raspravi nema daljnjih primjedbi ni prijedloga na usvajanje se daje donošenje II. izmjenu Proračuna Općine Stubičke Toplice za 2022. godinu sa pratećim odlukama.

 

Za II. izmjenu Proračuna glasalo je šest (6) vijećnika, jedan (1) vijećnik glasao je protiv dok su se četiri (4) vijećnika izjasnila kao suzdržani.

Predsjednik konstatira da Odluka nije donesena uz pojašnjenje da je za donošenje Odluke potrebni imati sedam glasova.

 

Ad.3.

Donošenje II. izmjene Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Stubičke Toplice za 2022. godinu.

 

Tomislav Mlinarić, predsjednik Općinskog vijeća obavijestio je da je prijedlog Odluke dan u privitku poziva. Otvara raspravu. U otvorenoj raspravi nije bilo pitanja.

 

Na usvajanje se daje II. izmjena Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Stubičke Toplice za 2022. godinu.

 

Sa šest (6) glasova za i pet (5) suzdržanih glasova donosi se

 

II. IZMJENE PROGRAMA  GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU OPĆINE STUBIČKE TOPLICE ZA 2022. GODINU

 1.           UVODNE ODREDBE

 

                1.1. Ovom Drugom izmjenom Programagrađenja komunalne infrastrukture na području Općine Stubičke Toplice u2022. godini (u daljnjem tekstu: Program) određuje se komunalna infrastruktura koja će se graditi u 2022. godini s procjenom pojedinih troškova po djelatnostima i iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja.

 

                1.2. Građenje komunalne infrastrukture u smislu Zakona o komunalnom gospodarstvu (''Narodne novine'', broj 68/2018, 110/18 i 32/20) obuhvaća slijedeće radnje i radove:

 •          rješavanje imovinskopravnih odnosa na zemljištu za građenje komunalne infrastrukture
 •          uklanjanje i/ili izmještanje postojećih građevina na zemljištu za građenje komunalne infrastrukture i radove na sanaciji tog zemljišta
 •          pribavljanje projekata i druge dokumentacije potrebne za izdavanje dozvola i drugih akata za građenje i uporabu komunalne infrastrukture
 •          građenje komunalne infrastrukture u smislu zakona kojim se uređuje gradnja građevina

 

1.3. II. izmjena Programa građenja komunalne infrastrukture sadrži iskaz financijskih

Sredstava potrebnih za realizaciju Programa (poglavlje 2.).

                      Također sadrži procjenu troškova projektiranja, revizije, građenja, provedbe stručnog nadzora građenja, i provedbe vođenja projekata građenja komunalne infrastrukture s naznakom izvora njihova financiranja (poglavlje 3.).

            Troškovi se iskazuju odvojeno za svaku građevinu i ukupno te se iskazuju odvojeno prema izvoru financiranja.

 

 1.           SREDSTVA ZA OSTVARIVANJE PROGRAMA S NAZNAKOM IZVORA FINANCIRANJA

 

 Sredstva potrebna za ostvarivanje Programa osigurat će se iz sljedećih izvora:

 

IZVOR FINANCIRANJA

 

 1.         Komunalna naknada

-

 1.         Komunalni doprinos

23.700,00

 1.         Sredstva iz Proračuna

646.750,00

 1.         Naknada za koncesiju

-

 1.         Vlastiti prihodi

-

 1.         Pomoći iz inozemstva i unutar općeg proračuna

190.000,00

 1.         Ostali prihodi za posebne namjene

125.300,00

 1.         Donacije

-

 

 

 1.           GRAĐENJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

 

Na temelju predvidivih sredstava za ostvarivanje Programa, u nastavku se određuju poslovi i radovi na gradnji objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2022. godini po vrsti komunalne djelatnosti, s procjenom pojedinih troškova, kako slijedi:

 

 

 

1. Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja

 

RED.BR.

NERAZVRSTANE CESTE

PLANIRANO 2022.

 (kn)

I. IZMJENA

(kn)

II. IZMJENA

(kn)

IZVOR FINANCIRANJA

1.1.

Izgradnja nerazvrstane ceste „dio Strmečke prema groblju“ ,  NC SS-2

100.000,00

0,00

0,00

 

 

a)        Izgradnja

97.000,00

0,00

0,00

 

 

       b)   Nadzor

3.000,00

0,00

0,00

 

1.2.

Izgradnja kanala oborinske odvodnje

80.000,00

150.000,00

168.600,00

3

 

NERAZVRSTANE CESTE UKUPNO

180.000,00

150.000,00

168.600,00

 

 

 

 

 

 

 

RED.BR.

JAVNE PROMETNE POVRŠINE NA KOJIMA NIJE DOZVOLJEN PROMET MOTORNIM VOZILIMA

PLANIRANO 2022.

 (kn)

I. IZMJENA

(kn)

II. IZMJENA

(kn)

IZVOR FINANCIRANJA

1.3.

Izgradnja nogostupa uz ŽC 2217 – Ulica Ljube Babića Đalskog

500.000,00

0,00

0,00

 

 

a)       Izgradnja

465.000,00

0,00

0,00

 

 

b)       Projektna dokumentacija

20.000,00

0,00

0,00

 

 

c)        Nadzor

15.000,00

0,00

0,00

 

 

JAVNE PROMETNE POVRŠINE NA KOJIMA NIJE DOZVOLJEN PROMET MOTORNIM VOZILIMAUKUPNO

500.000,00

0,00

0,00

 

 

1.Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja ukupno

 

680.000,00

 

   150.000,00

 

168.600,00

 

 

 

 

2. Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja

 

RED.BR.

NERAZVRSTANE CESTE

PLANIRANO 2022.

 (kn)

I. IZMJENA

(kn)

 

II. IZMJENA

(kn)

IZVOR FINANCIRANJA

2.1.

Asfaltiranje nerazvrstanih cesta

400.000,00

763,050,00

726.000,00

2,3,6,7

 

a)        Dio NC ST1-7, Ulica zagorskih brigada

120.000,00

115.290,00

115.665,00

2,3,6,7

 

-          asfaltiranje

116.000,00

112.375,00

112.375,00

 

 

-          nadzor

4.000,00

2.360,00

2.360,00

 

 

-          projektna dokumentacija

0,00

555,00

555,00

 

 

b)       Dio NC ST1-12, Naselje Podgaj

75.000,00

95.977,50

88.400,00

3,6,7

 

-          asfaltiranje

72.000,00

93.062,50

85.485,00

 

 

-          nadzor

3.000,00

2.360,00

2.360,00

 

 

-          projektna dokumentacija

0,00

555,00

555,00

 

 

c)        Dio NC ST1-16, Zagorska ulica

60.000,00

63.440,00

53.415,00

3,6,7

 

-          asfaltiranje

57.000,00

60.525,00

50.500,00

 

 

-          nadzor

3.000,00

2.360,00

2.360,00

 

 

-          projektna dokumentacija

0,00

555,00

555,00

 

 

d)       Dio NC ST1-20, Ulica Brezina

0,00

71.577,50

73.815,00

3,6,7

 

-          asfaltiranje

0,00

68.662,50

70.900,00

 

 

-          nadzor

0,00

2.360,00

2.360,00

 

 

-          projektna dokumentacija

0,00

555,00

555,00

 

 

e)        NC ST1-24, Sljemenski put-odvojak

0,00

81.077,50

83.315,00

3,6,7

 

-          asfaltiranje

0,00

78.162,50

80.400,00

 

 

-          nadzor

0,00

2.360,00

2.360,00

 

 

-          projektna dokumentaciji

0,00

555,00

555,000

 

 

f)        NC SS-35, ŽC 2219-odvojak Lisak

80.000,00

109.590,00

127.095,00

3,6,7

 

-          asfaltiranje

77.000,00

106.675,00

124.180,00

 

 

-          nadzor

3.000,00

2.360,00

2.360,00

 

 

-          projektna dokumentacija

0,00

555,00

555,00

 

 

g)       Dio NC SS-24

65.000,00

39.215,00

36.075,00

3,6,7

 

-          asfaltiranje

62.000,00

36.300,00

33.160,00

 

 

-          nadzor

3.000,00

2.360,00

2.360,00

 

 

-          projektna dokumentacija

0,00

555,00

555,00

 

 

h)       Dio NC P-7

0,00

145.055,00

124.205,00

3,6,7

 

-          asfaltiranje

0,00

142.125,00

121.275,00

 

 

-          nadzor

0,00

2.370,00

2.370,00

 

 

-          projektna dokumentacija

0,00

560,00

560,00

 

 

i)         Dio NC SS-20

0,00

41.827,50

24.015,00

3,6,7

 

-          asfaltiranje

0,00

38.912,50

21.100,00

 

 

-          nadzor

0,00

2.360,00

2.360,00

 

 

-          projektna dokumentacija

0,00

555,00

555,00

 

2.2.

Rekonstrukcija prometne površine za poboljšanje sigurnosti prometa u Ulici Vladimira Nazora

5.000,00

57.000,00

56.200,00

3

 

-          izgradnja

5.000,00

57.000,00

56.200,00

3

 

NERAZVRSTANE CESTE UKUPNO

405.000,00

820.050,00

782.200,00

 

 

 

 

 

 

 

RED.BR.

JAVNE ZELENE POVRŠINE

PLANIRANO 2022.

 (kn)

I. IZMJENA

(kn)

II. IZMJENA

(kn)

IZVOR FINANCIRANJA

2.3.

Rekonstrukcija dječjeg igrališta u centru Stubičkih Toplica

315.000,00

249.300,00

18.750,00

3,6

 

JAVNE ZELENE POVRŠINE UKUPNO

315.000,00

   249.300,00

   18.750,00

 

 

 

 

 

 

 

RED.BR.

JAVNA RASVJETA

PLANIRANO 2022.

 (kn)

I. IZMJENA

(kn)

II. IZMJENA

(kn)

IZVOR FINANCIRANJA

2.4.

Modernizacija javne rasvjete naselja Stubičke Toplice - centar

1.300.000,00

0,00

0,00

3,5,6,8

 

a)        Izgradnja

1.260.000,00

              0,00

0,00

 

 

b)       Nadzor

40.000,00

              0,00

0,00

 

2.5.

Izgradnja javne rasvjete

25.000,00

0,00

0,00

3

 

a)        Strmec Stubički od kbr. 69G do reciklažnog dvorišta

25.000,00

0,00

0,00

 

 

b)       Ulica zagorskih brigada kod kbr. 58

0,00

2.500,00

0,00

 

 

c)        Bregovita ulica kod kbr. 50

0,00

2.500,00

0,00

 

 

JAVNA RASVJETA UKUPNO

1.325.000,00

5.000,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

RED.BR.

JAVNE PROMETNE POVRŠINE NA KOJIMA NIJE DOZVOLJEN PROMET MOTORNIM VOZILIMA

PLANIRANO 2022.

 (kn)

I. IZMJENA

(kn)

II. IZMJENA

(kn)

IZVOR FINANCIRANJA

2.6.

Izgradnja nogostupa u Brezinoj ulici

20.000,00

16.200,00

16.200,00

3

 

JAVNE PROMETNE POVRŠINE NA KOJIMA NIJE DOZVOLJEN PROMET MOTORNIM VOZILIMAUKUPNO

20.000,00

16.200,00

16.200,00

 

 

2.Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja ukupno

 

2.065.000,00

 

1.090.550,00

 

817.150,00

 

 

 

 

3.Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi izvan građevinskog područja

 

RED.BR.

JAVNA PARKIRALIŠTA

PLANIRANO 2022.

 (kn)

I. IZMJENA

(kn)

 

IZVOR FINANCIRANJA

3.1.

Rekonstrukcija prometnog terminala Pila – Park vozača

10.000,00

0,00

0,00

3

 

a)        Izgradnja

0,00

0,00

0,00

 

 

b)       Nadzor

0,00

0,00

0,00

 

 

c)        Projektna dokumentacija

10.000,00

0,00

0,00

 

 

JAVNA PARKIRALIŠTA UKUPNO

10.000,00

0,00

0,00

 

 

3. Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi izvan građevinskog područja ukupno

10.000,00

0,00

0,00

 

 

 

 

REKAPITULACIJA

Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja

168.600,00

Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja

817.150,00

Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi izvan građevinskog područja

0,00

 

 SVEUKUPNO:

985.750,00

 

 1.           ZAVRŠNE ODREDBE

 

4.1.               II. izmjena Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na

području Općine Stubičke Toplice za 2022. godinu objaviti će se u „Službenom glasniku Krapinsko – zagorske županije“.

 

Ad.4.

Donošenje II. izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Stubičke Toplice za 2022. godinu.

 

Tomislav Mlinarić, predsjednik Općinskog vijeća obavijestio je da je prijedlog Odluke dan u privitku poziva. Otvara raspravu. U otvorenoj raspravi nije bilo pitanja.

Na usvajanje se daje II. izmjena Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Stubičke Toplice za 2022. godinu.

 

Sa osam (8) glasova za i tri (3) suzdržana glasa donosi se

 

II. IZMJENA PROGRAMA  ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU OPĆINE STUBIČKE TOPLICE ZA 2022. GODINU

 

 1.        UVODNE ODREDBE

 

                1.1.  Ovim II. izmjenama Programaodržavanja komunalne infrastrukture na području Općine Stubičke Toplice u2022. godini (u daljnjem tekstu: Program) utvrđuje se opis i opseg poslova održavanja komunalne infrastrukture s procjenom pojedinih troškova po djelatnostima i iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja.

 

                1.2.  II. izmjenom Programa se na osnovi zadataka i mjera utvrđenih na području održavanja prometne i komunalne infrastrukture Općine Stubičke Toplice, a u skladu s predvidivim sredstvima i izvorima financiranja utvrđenih Proračunom Općine Stubičke Toplice za 2022. godinu, određuju radovi na održavanju komunalne infrastrukture i to:

-          održavanje nerazvrstanih cesta

-          održavanje javnih zelenih površina

-          održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene

-          održavanje javne rasvjete

 

1.3.  Predviđena sredstva za financiranje II. izmjene Programa u 2022. godini u ukupnom iznosu od 2.091.400,00 kuna raspoređuju se za financiranje obavljanja komunalnih djelatnosti održavanja komunalne infrastrukture iz točke 1.2..II. izmjena Programa će sefinancirati sredstvima komunalne naknade, komunalnog doprinosa, Proračuna Općine, naknade za koncesiju, vlastitih prihoda, pomoći od izvanproračunskog korisnika Državnog Proračuna te ostalih prihoda za posebne namjene.

 

 

 1.        SREDSTVA ZA OSTVARIVANJE PROGRAMA S NAZNAKOM IZVORA FINANCIRANJA

 

2.1. Sredstva potrebna za ostvarivanje Programa osigurat će se iz sljedećih izvora:

 

IZVOR FINANCIRANJA

 

Komunalna naknada

515.000,00

Komunalni doprinos

306.300,00

Sredstva iz Proračuna

840.000,00

Naknada za koncesiju

55.000,00

Vlastiti prihodi

-

Pomoći od izvanproračunskog korisnika državnog proračuna

300.000,00

Ostali prihodi za posebne namjene

75.100,00


 1.         ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Na temelju predvidivih sredstava za ostvarivanje Programa, u nastavku se određuju poslovi i radovi na održavanju objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2022. godini po vrsti komunalne djelatnosti, s procjenom pojedinih troškova, kako slijedi:

 

 

 

Red. br.

OPIS STAVKE

mjere

Planirana količina  2022.

Planirana sredstva 2022.

Planirana količina I. izmjena

Planirana sredstva I. izmjena

Planirana količina II. izmjena

Planirana sredstva II. izmjena

Održavanje nerazvrstanih cesta

 

 

1.100.000,00

 

1.525.000,00

 

1.494.200,00

1.1.

Asfaltni kolnik

 

 

104.200,00

 

164.200,00

 

29.250,00

 

Zatvaranje udarnih rupa asfaltnom masom sa obradom rubova i ugradnjom kamenog materijala

m2

500,0

90.000,00

520,0

140.000,00

75,0

16.000,00

 

Rezanje asfalta

m

200,0

5.000,00

135,0

5.000,00

70,0

3.000,00

 

Zatvaranje udarnih rupa-ručno

m2

4,0

1.000,00

8,0

1.000,00

2,0

250,00

 

Iskop kofera

m3

55,0

8.200,00

160,0

18.200,00

100,0

10.000,00

1.2.

Kolnik od kamenog materijala

 

 

224.000,00

 

274.000,00

 

324.450,00

 

Utovar i dovoz kamenog materijala sa deponija

h

100,0

29.000,00

90,0

29.000,00

65,0

19.450,00

 

Zatvaranje udarnih rupa ručno

m2

160,0

20.000,00

450,0

50.000,00

1.250,0

140.000,00

 

Strojno poravnanje rasutog kamenog materijala

m2

8.060,0

105.000,00

11.100,0

125.000,00

12.500,0

130.000,00

 

Valjanje rasutog kamenog materijala

h

170,0

20.000,00

110,0

20.000,00

30,0

5.000,00

 

Nabava i prijevoz kamenog materijala

t

800,0

50.000,00

830,0

50.000,00

490,0

30.000,00

1.3

Održavanje bankina

 

 

86.300,00

 

181.300,00

 

236.500,00

 

Skidanje bankina ručno

m

50,0

    1.500,00

250,0

1.500,00

250,0

1.500,00

 

Skidanje bankina strojno

m

1.900,0

60.000,00

4.600,0

145.000,00

7.300,0

210.000,00

 

Popravak oštećenih dijelova bankina

m

930,0

24.800,00

1.100,0

34.800,00

850,0

25.000,00

1.4

Održavanje usjeka i zasjeka

 

 

23.500,00

 

60.000,00

 

110.000,00

 

Strojna izrada pokosa uz nerazvrstanu cestu sa utovarom i odvozom na deponiju                     

h

50,0

23.500,00

100,0

60.000,00

200,00

110.000,00

1.5.

 Održavanje opreme ceste

 

 

15.000,00

 

21.500,00

 

13.500,00

 

Popravak prometnih znakova

kom

4,0

500,00

4,0

500,00

0,0

0,00

 

Nabava i zamjena prometnog znaka

kom

4,0

5.000,00

4,0

5.000,00

4,0

2.500,00

 

Nabava i zamjena stupa prometnog znaka

kom

4,0

1.000,00

10,0

5.000,00

7,0

4.000,00

 

Nabava  prometnog ogledala

kom

2,0

5.000,00

5,0

7.500,00

2,0

4.000,00

 

Čišćenje i ličenje stupova prometnih znakova

kom

10,0

2.000,00

10,0

2,000,00

0,0

0,00

 

Popravak cestovnih stupića

kom

5,0

1.500,00

5,0

1.500,00

10,0

3.000,00

1.6.

Održavanje zelenila uz nerazvrstanu cestu

 

 

180.000,00

 

280.000,00

 

225.000,00

 

Malčanje trave

h

160,0

45.000,00

300,0

95.000,00

160,0

51.000,00

 

Obrezivanje grmlja i drveća-strojno sa drobljenjem

h

260,0

80.000,00

260,0

100.000,00

240,0

89.000,00

 

Obrezivanje grmlja i drveća-ručno

h

175,0

30.000,00

330,0

50.000,00

360,0

65.000,00

 

Čišćenje zemljišnog pojasa

h

90,0

25.000,00

107,0

35.000,00

50,0

20.000,00

1.7.

Tekuće održavanje mostova

 

 

25.200,00

 

25.200,00

 

55.000,00

 

Popravak betonskih mostova

h

125,0

25.200,00

140,0

25.200,00

320

55.000,00

1.8.

Čišćenje snijega

01.01.-31.12.

-

300.000,00

-

300.000,00

-

300.000,00

1.9.

Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda

 

 

131.500,00

 

208.500,00

 

195.500,00

 

Strojno čišćenje cestovnog jarka sa utovarom i odvozom na deponij

m

5.700,0

93.000,00

7.500,0

133.000,00

8.000,0

125.000,00

 

Ručno čišćenje cestovnog jarka

m

40,0

1.000,00

160,0

1.000,00

50,0

500,00

 

Čišćenje slivnika

kom

50,0

5.000,00

50,0

5.000,00

35,0

3.000,00

 

Čišćenje linijske rešetke

m

60,0

3.000,00

100,0

6.000,00

120,0

8.000,00

 

Čišćenje cijevi propusta

h

65,0

6.000,00

230,0

20.000,00

370,0

32.000,00

 

Dobava i zamjena cestovnog rubnjaka

m

10,0

2.000,00

10,0

2.000,00

20,0

4.000,00

 

Nabava i zamjena linijske rešetke ČBR 235mm x 16mm

m

10,0

7.000,00

10,0

7.000,00

0,0

0,00

 

Nabava i zamjena poklopca revizijskih okana 600 x 600 mm nosivosti 15t

kom

5,0

5.000,00

5,0

5.000,00

2,0

3.000,00

 

Nabava i zamjena slivne rešetke 400 x 400 mm nosivosti 25t

kom

3,0

2.500,00

3,0

2.500,00

0,0

0,00

 

Demontaža postojećeg okvira poklopca revizijskog okna i montaža novog

kom

2,0

4.000,00

10,0

24.000,00

10,0

20.000,00

 

Demontaža postojećeg okvira slivne rešetke i montaža novog

kom

2,0

3.000,00

2,0

3.000,00

0,0

0,00

1.10.

Nepredviđeni radovi i usluge

 

 

10.300,00

 

10.300,00

 

5.000,00

Održavanje javnih zelenih površina

 

 

179.000,00

 

210.500,00

 

185.700,00

2.1.

Održavanje parkova i cvijeća (košnja trave, grabljenje lišća, uređenje i održavanje cvjetnih gredica, rezanje suhih stabala, održavanje ukrasnog grmlja, parkovnih klupa i ostali potrebni radovi uključujući i materijal)

paušal

1

48.000,00

1

75.000,00

1

75.000,00

2.2.

Sadnja cvijeća

paušal

1

105.000,00

1

119.000,00

1

103.000,00

2.3.

Održavanje dječjih igrališta

kom

4

25.000,00

4

15.000,00

4

6.500,00

2.4.

Nepredviđeni radovi, usluge i  materijal

paušal

1

1.000,00

1

1.500,00

0

1.200,00

Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene

 

 

69.000,00

 

81.300,00

 

70.900,00

3.1.

Održavanje fontane

kom

1

47.000,00

1

70.000,00

1

65.000,00

3.2.

Održavanje javnog sata

kom

1

4.000,00

1

1.000,00

1

1.000,00

3.3.

Održavanje urbane opreme

kom

2

3.000,00

2

2.000,00

2

1.300,00

3.4.

Održavanje autobusnih nadstrešnica

kom

6

9.000,00

6

5.000,00

6

1.400,00

3.5.

Održavanje oglasnih panoa

kom

5

3.000,00

5

2.000,00

5

1.200,00

3.6.

Nepredviđeni radovi i usluge

paušal

1

3.000,00

1

1.300,00

1

1.000,00

Javna rasvjeta

 

 

195.000,00

 

354.500,00

 

340.600,00

4.1.

Održavanje objekata javne rasvjete – uključuje elektromontažne radove te hitne intervencije

Po potrebi

-

30.000,00

-

10.000,00

-

6.100,00

4.2.

Utrošak el. energije

01.01.-31.12.

-

140.000,00

-

300.000,00

-

290.000,00

4.3.

Nabava, montaža i demontaža božićne dekoracije

paušal

-

25.000,00

 

44.500,00

 

44.500,00

 


REKAPITULACIJA

Održavanje nerazvrstanih cesta

1.494.200,00

Održavanje javnih zelenih površina

185.700,00

Održavanje  građevina, uređaja i predmeta javne namjene

70.900,00

Javna rasvjeta

340.600,00

 

 SVEUKUPNO:

2.091.400,00

 

 1.         ZAVRŠNE ODREDBE

 

 1.          II. izmjena Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture

na području Općine Stubičke Toplice za 2022. godinu objaviti će se u „Službenom glasniku Krapinsko – zagorske županije“.

 

Ad.5.

Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić ZVIREK.

 

Tomislav Mlinarić, predsjednik Općinskog vijeća, obavijestio je da je materijal dan u privitku poziva. Otvara raspravu. U otvorenoj raspravi nije bilo pitanja.

 

Jednoglasno sa 13 (trinaest) glasova donosi se

 

Odluka o izmjenama i dopunama

Odluke o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić ZVIREK

 

Članak 1.

U Odluci o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić ZVIREK (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 15/22) dodaje se članak 2.a. koji glasi

„Prednost pri upisu u Dječji vrtić ZVIREK za iduću pedagošku godinu imaju djeca koja imaju prebivalište ili boravište na području Dječjeg vrtića ZVIREK koja do 1. travnja tekuće godine navrše četiri godine života.“

Članak 2.

Članak 3. mijenja se i glasi:

Prednost pri upisu u redovite programe Dječjeg vrtića ZVIREK ostvaruje se prema slijedećim kriterijima, odnosno ostvarenim bodovima:

OPIS KRITERIJA

BROJ BODOVA

 1.         

Djeca roditelja invalida Domovinskog rata

10

 1.         

Djeca iz obitelji s troje ili više djece

10

 1.         

Djeca oba zaposlena roditelja

15

 1.         

Djeca s teškoćama u razvoju i kroničnim bolestima koja imaju nalaz i mišljenje nadležnog tijela iz sustava socijalne skrbi ili potvrdu izabranog pedijatra ili obiteljskog liječnika da je razmjer teškoća u razvoju ili kronične bolesti okvirno u skladu s listom oštećenja funkcionalnih sposobnosti sukladno propisu kojim se uređuje metodologija vještačenja

NE PODLIJEŽU POSTUPKU BODOVANJA

 1.         

Djeca samohranih roditelja

15

 1.         

Djeca jednoroditeljskih obitelji

15

 1.         

Djeca osoba s invaliditetom upisanih u Hrvatski registar osoba s invaliditetom

10

 1.         

Djeca koja su ostvarila pravo na socijalnu uslugu smještaja u udomiteljskim obiteljima

10

 1.         

Djeca koja imaju prebivalište ili boravište na području Dječjeg vrtića ZVIREK

15

 1.      

Djeca roditelja koji primaju doplatak za djecu ili roditelja korisnika zajamčene minimalne naknade

5

 

Članak 3.

Članak 5. mijenja se i glasi:

„Djeca roditelja invalida Domovinskog rata, ostvaruju pravo na 10 bodova. Za ostvarivanje ove prednosti potrebno je dostaviti Rješenje o utvrđivanju statusa invalida Domovinskog rata.

Djeca iz obitelji s troje ili više djece ostvaruju pravo na 10 bodova. Za ostvarivanje ove prednosti potrebno je dostaviti rodne listove ili izvatke iz matice rođenih za svu djecu u obitelji.

Djeca oba zaposlena roditelja ostvaruju 15 bodova. Za ostvarivanje ove prednosti potrebno je dostaviti potvrdu poslodavca ili potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji.

Djeca s teškoćama u razvoju i kroničnim bolestima ne podliježu postupku bodovanja. Za ostvarivanje ove prednosti potrebno je dostaviti nalaz i mišljenje nadležnog tijela iz sustava socijalne skrbi ili potvrdu izabranog pedijatra ili obiteljskog liječnika da je razmjer teškoća u razvoju ili kronične bolesti okvirno u skladu s listom oštećenja funkcionalnih sposobnosti sukladno propisu kojim se uređuje metodologija vještačenja.

U odgojno-obrazovne skupine s redovitim programom uključuju se djeca s teškoćama u razvoju, na temelju mišljenja stručnog povjerenstva (osnovanog po propisima iz područja socijalne skrbi), mišljenja stručnih suradnika (pedagoga, psihologa, stručnjaka edukacijsko-rehabilitacijskog profila), više medicinske sestre i ravnatelja Dječjeg vrtića ZVIREK kao i odgovarajućih medicinskih i drugih nalaza, mišljenja i rješenja nadležnih tijela, ustanova i vještaka, i to:

- djeca s lakšim teškoćama koja s obzirom na vrstu i stupanj teškoće, uz osiguranje potrebnih specifičnih uvjeta mogu svladati osnove programa s ostalom djecom u skupini, a uz osnovnu teškoću nemaju dodatne teškoće, osim lakših poremećaja glasovno-govorne komunikacije;
- djeca s težim teškoćama uz osiguranje potrebnih specifičnih uvjeta.

Ako stručni tim Dječjeg vrtića na temelju dokumentacije o specifičnim razvojnim/ili zdravstvenim potrebama djeteta i inicijalnog razgovora sa roditeljima odnosno skrbnicima djece, uz nazočnost djeteta, ocijeni da se te potrebe ne mogu zadovoljiti u sklopu redovitog programa, povjerenstvo za upis djece odbit će zahtjev za upis djeteta u redoviti program i predložiti drugi odgovarajući program koji Dječji vrtić može ponuditi.

Djeca samohranih roditelja ostvaruju 15 bodova. Za ostvarivanje ove prednosti potrebno je dostaviti dokaz o statusu samohranog roditelja: rodni list, smrtni list za preminulog roditelja ili potvrda o nestanku drugog roditelja ili rješenje CZSS-a o privremenom uzdržavanju djeteta.

Djeca jednoroditeljskih obitelji ostvaruju 15 bodova. Za ostvarivanje ove prednosti potrebno je dostaviti dokaz o statusu jednoroditeljske obitelji: presudu o raskidu braka ili drugu javnu ispravu kojom se dokazuje status jednoroditeljske obitelji.

Djeca osoba s invaliditetom upisanih u Hrvatski registar osoba s invaliditetom ostvaruju 10 bodova. Za ostvarivanje ove prednosti potrebno je dostaviti dokaz o upisu u Hrvatski registar osoba s invaliditetom.

Djeca koja su ostvarila pravo na socijalnu uslugu smještaja u udomiteljskim obiteljima ostvaruju 10 bodova. Za ostvarivanje ove prednosti potrebno je dostaviti rodni list i presliku rješenja centra za socijalnu skrb o priznavanju prava na uslugu smještaja kod udomitelja.

Djeca koja imaju prebivalište ili boravište na području Vrtića ostvaruju 15 bodova. Za ostvarivanje ove prednosti potrebno je dostaviti dokaz o prebivalištu ili boravištu djeteta.

Djeca roditelja koji primaju doplatak za djecu ili roditelja korisnika zajamčene minimalne naknade ostvaruju 5 boda. Za ostvarivanje ove prednosti potrebno je dostaviti rješenje o pravu na doplatak za djecu ili rješenje o pravu na zajamčenu minimalnu naknadu.“

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije.

 

Ad.6.

Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statutarne Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Dječjeg vrtića ZVIREK.

 

Tomislav Mlinarić, predsjednik Općinskog vijeća, obavijestio je da je materijal dan u privitku poziva. Otvara raspravu. U otvorenoj raspravi nije bilo pitanja.

 

Jednoglasno sa 13 (trinaest) glasova donosi se

 

O D L U K A

 

 

Daje se prethodna suglasnost na Prijedlog Statutarne Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Dječjeg vrtića ZVIREK, u tekstu koji je dostavio Dječji vrtić ZVIREK dopisom KLASA:601-04/22-01/02, URBROJ:2113-27-01/22-9 od 20. prosinca 2022. godine.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Ad.7.

Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općinske knjižnice Stubičke Toplice.

 

Tomislav Mlinarić, predsjednik Općinskog vijeća, obavijestio je da je materijal dan u privitku poziva. Otvara raspravu. U otvorenoj raspravi nije bilo pitanja.

 

Jednoglasno sa 13 (trinaest) glasova donosi se

 

O D L U K A

 

 

Daje se prethodna suglasnost na Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općinske knjižnice Stubičke Toplice, u tekstu koji je dostavila Općinska knjižnica Stubičke Toplice dopisom KLASA:007-01/22-01/04 od 20. prosinca 2022. godine.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Ad.8.

Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o visini naknade za domara Mjesnog doma Pila.

 

Tomislav Mlinarić, predsjednik Općinskog vijeća, obavijestio je da je materijal dan u privitku poziva. Otvara raspravu. U otvorenoj raspravi nije bilo pitanja.

 

Jednoglasno sa 13 (trinaest) glasova donosi se

 

 

ODLUKA O IZMJENAMA ODLUKE

O VISINI NAKNADE ZA DOMARA MJESNOG DOMA PILA

 

Članak 1.

U Odluci o visini naknade za domara Mjesnog doma Pila, KLASA:372-01/19-01/63 URBROJ:2113/03-01-19-2 od 27. studenog 2019. godine, u članku 1. riječi: “250,00 kuna” zamjenjuju se riječima: “33,18 eura”.

 

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu na dan uvođenja eura kao službene valute Republike Hrvatske, odnosno dana 01. siječnja 2023. godine.

 

Ad.9.

Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o visini naknade za domara Mjesnog doma Strmec Stubički.

 

Tomislav Mlinarić, predsjednik Općinskog vijeća, obavijestio je da je materijal dan u privitku poziva. Otvara raspravu. U otvorenoj raspravi nije bilo pitanja.

 

Jednoglasno sa 13 (trinaest) glasova donosi se

 

 

ODLUKU O IZMJENAMA ODLUKE

O VISINI NAKNADE ZA DOMARA MJESNOG DOMA STRMEC STUBIČKI

 

Članak 1.

U Odluci o visini naknade za domara Mjesnog doma Strmec Stubički, KLASA:372-01/19-01/62 URBROJ:2113/03-01-19-2 od 27. studenog 2019. godine, u članku 1. riječi: “400,00 kuna” zamjenjuju se riječima: “53,09 eura”.

 

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu na dan uvođenja eura kao službene valute Republike Hrvatske, odnosno dana 01. siječnja 2023. godine.

 

 

Ad.10.

Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu i Vlastitom pogonu Općine Stubičke Toplice.

 

Tomislav Mlinarić, predsjednik Općinskog vijeća, obavijestio je da je materijal dan u privitku poziva. Otvara raspravu. U otvorenoj raspravi nije bilo pitanja.

 

Jednoglasno sa 13 (trinaest) glasova donosi se

 

ODLUKU O IZMJENI ODLUKE

O KOEFICIJENTIMA ZA OBRAČUN PLAĆE SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA U JEDINSTVENOM UPRAVNOM ODJELU I VLASTITOM POGONU

OPĆINE STUBIČKE TOPLICE

 

Članak 1.

U Odluci o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu i Vlastitom pogonu Općine Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 55a/21), u članku 2. u tablici II. VLASTITI POGON, za radno mjesto „Komunalni radnik“ koeficijent se mijenja i glasi: „1,1“.

 

Članak 2.

Ova Odluka objavit će se u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije, a stupa na snagu 1. siječnja 2023. godine.

 

Ad.11.

Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o koeficijentima složenosti poslova za obračun plaće zaposlenih u Dječjem vrtiću ZVIREK.

 

Tomislav Mlinarić, predsjednik Općinskog vijeća, obavijestio je da je materijal dan u privitku poziva. Otvara raspravu. U otvorenoj raspravi nije bilo pitanja.

 

Jednoglasno sa 13 (trinaest) glasova donosi se

 

ODLUKA O IZMJENI ODLUKE

O KOEFICIJENTIMA SLOŽENOSTI POSLOVA ZA OBRAČUN PLAĆE ZAPOSLENIH U DJEČJEM VRTIĆU ZVIREK

 

Članak 1.

 

U Odluci o koeficijentima složenosti poslova za obračun plaće zaposlenih u Dječjem vrtiću ZVIREK (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 53/22) u članku 2., u tablici, u točki 4.4. za radno mjesto “spremačica”, koeficijent se mijenja i glasi: “0,79150”.

 

Članak 2.

 

Ova Odluka objavit će se u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije, a stupa na snagu 1. siječnja 2023. godine.

 

Ad.12.

Pitanja i prijedlozi.

 

Vijećnica Sabina Frgec ispred kluba SDP-a podnosi usmeni prijedlog načelniku da obzirom da će se 2023. godini svim učenicima biti osiguran besplatni topli obrok u osnovnim školama, sredstva namijenjena za plaćanje toplog obroka djeci roditelja slabijeg imovinskog stanja i djece koja dolaze iz obitelji sa više djece preusmjere na povećanje đačkih i studentskih stipendija.

 

Predsjednik zahvaljuje vijećnici te čestita sretan i veseo Božić te uspješnu 2023. godinu. Zahvaljuje na pažnji i dolasku na sjednicu te poziva sve da se pridruže domjenku.

 

Načelnik Josip Beljak pridružuje se čestitkama te svim želi sve najbolje u 2023. godini, zahvaljuje na konstruktivnom radu tijekom cijele godine. Zahvaljuje djelatnicama i  djelatnicima na trudu i angažmanu tijekom  godine, a kako je ovo zadnja sjednica pročelnice Maje Ivačević pred porođaj istoj želi puno sreće i da nam se što prije vrati. Zahvaljuje udrugama na svemu što čine tijekom godine. Pridružuje se pozivu nastavku druženja uz domjenak.

 

Sjednica je sa radom završila u 18,12 sati.

 

KLASA:024-03/22-01/26

URBROJ:2140-27-2-22-3

Stubičke Toplice, 29.12.2022.

 

Zapisničar                                                                                                           Predsjednik Općinskog vijeća

                                                                                                                                    Općine Stubičke Toplice

               

Melita Šarić                                                                                                                   Tomislav Mlinarić

 

 

Kako do nas / Kontakt