Zapisnik sa 19. sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice

Z A P I S N I K

sa 19. sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice, održane dana 06. lipnja 2023.  godine  u Vijećnici Općine Stubičke Toplice, Viktora Šipeka 16, Stubičke Toplice.

Prisutni:

Tomislav Mlinarić – predsjednik Općinskog vijeća,

Sabina Frgec, Marija Vrban, Željko Benger, Željko Frgec, Anica Benger, Jurica Knezić, Nina Gradiški Zrinski, Tomislav Sokač, Nedjeljko Ćuk, Biserka Bosnar, Robert Pilski

 

Odsutni: Roman Rogović (opravdano)

 

Ostali prisutni:

 

Josip Beljak, načelnik Općine Stubičke Toplice

Dubravka Špiček, savjetnica za proračun

Janko Rešetar, vježbenik

Kristina Ljubić, ravnateljica Dječjeg vrtića ZVIREK

Senka Susović, novinarka Radio Stubice

 

Zapisničar:           Melita Šarić

Započeto:             20,00 sati

 

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice, Tomislav Mlinarić, otvara 19. sjednicu Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice, pozdravlja: načelnika Općine Stubičke Toplice Josipa Beljaka, Kristinu Ljubić, ravnateljicu dječjeg vrtića ZVIREK, članove Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice, predstavnicu medija novinarku Senku Susović, kao i prisutne službenice i službenika Jedinstvenog upravnog odjela.

Predsjednik Općinskog vijeća konstatira da je na sjednici nazočno dvanaest od trinaest vijećnika Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice te da Općinsko vijeće može donositi pravovaljane odluke.

 

Predsjednik Tomislav Mlinarić na usvajanje daje

 

D N E V N I    R E D

 

 1.        Usvajanje zapisnika sa 17. sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice i 18. sjednice povodom obilježavanja Dana Općine Stubičke Toplice – 27. travnja.
 2.        Donošenje I. izmjene Proračuna Općine Stubičke Toplice za 2023. godinu s pratećim odlukama.
 3.        Donošenje I. izmjene Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Stubičke Toplice za 2023. godinu.
 4.        Donošenje I. izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Stubičke Toplice za 2023. godinu.
 5.        Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu i vlastitom pogonu Općine Stubičke Toplice.
 6.        Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o mjerilima za financiranje  predškolskog odgoja i obrazovanja na području Općine Stubičke Toplice.
 7.        Donošenje Odluke o usvajanju Rezolucije o proglašenju Stubičkih Toplica sigurnim mjestom za žene.
 8.        Pitanja i prijedlozi.

 

 

Ad.1.

Usvajanje zapisnika sa 17. sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice i 18. sjednice povodom obilježavanja Dana Općine Stubičke Toplice – 27. travnja.

 

Tomislav Mlinarić, predsjednik Općinskog vijeća obavještava da je zapisnik sa 17. sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice i 18. sjednice povodom obilježavanja Dana Općine Stubičke Toplice – 27. travnja dan u privitku poziva.

U otvorenoj raspravi od vijećnice Sabine Frgec postavljen je upit za zapisnik sa 16. sjednice Općinskog vijeća, na što je odgovoreno da će se provjeriti. Predsjednik je potvrdio da je isti dopunjen u dijelu koji je tražen od strane  vijećnice i da je takav i potpisan sa njegove strane.

Zapisnici sa 17. sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice i 18. sjednice povodom obilježavanja Dana Općine Stubičke Toplice – 27. travnja  je jednoglasno su usvojeni sa dvanaest (12) glasova.

 

Ad.2.

Donošenje I. izmjene Proračuna Općine Stubičke Toplice za 2023. godinu s pratećim odlukama.

 

Tomislav Mlinarić, predsjednik Općinskog vijeća, obavijestio je da je prijedlog prve izmjene Proračuna sa pratećim odlukama dan u privitku poziva. Otvara raspravu.

U otvorenoj raspravi nije bilo pitanja.

Na usvajanje se daje donošenje prve izmjene Proračuna Općine Stubičke Toplice za 2023. godinu sa pratećim odlukama.

Sa osam (8) glasova za i četiri (4) suzdržana glasa donosi se

 

O D L U K A

 

Članak 1.

 

                Općinsko vijeće Općine Stubičke Toplice donosi prvu izmjenu Proračuna Općine Stubičke Toplice za 2023. godinu kako slijedi:

 

                                                                                                                                              Plan                       Izmjena

Sažetak računa prihoda i rashoda:

- prihodima poslovanja                                                                                     2.756.160,00                3.833.728,42

- prihodima od prodaje nefinancijske imovine                                                 19.910,00                              0,00

UKUPNO PRIHODI:                                                                                      2.785.070,00                3.833.728,42

 

Rashodi se odnose na:

- rashode poslovanja                                                                                          1.442.470,00               1.550.168,81

- rashode za nabavu nefinancijske imovine                                                    1.270.700,00               2.121.068,42

UKUPNO RASHODI:                                                                                     2.713.170,00               3.671.237,23

 

Razlika                                                                                                                      71.900,00                  162.491,19

 

Sažetak računa zaduživanja/financiranja

Primici od financijske imovine  i zaduživanja                                                              0,00                              0,00

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova                                                32.080,00                     32.080,00

NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE                                                    - 32.080,00                   - 32.080,00

 

RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

Ukupan donos Viška/Manjka iz prethodnih godina                                        132.730,00                   -223.321,19

Višak/manjak iz prethodnih godina koji će se rasporediti/pokriti                  39.820,00                      130.411,19

 

VIŠAK/MANJAK+NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA+RASPOLOŽIVA SREDSTVA

IZ PRETHODNIH GODINA                                                                                       0,00                                 0,00

 

 

Članak 2.

 

Donose se prateće Odluke uz prvu izmjenu Proračuna:

- prva izmjena Odluke o socijalnom programu Općine Stubičke Toplice za 2023. godinu

- prva izmjena Odluke o programu javnih potreba u sportu za 2023. godinu

- prva izmjena Odluke o programu javnih potreba u kulturi za 2023. godinu

- prva izmjena Odluke o programu utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2023.godinu

- prva izmjena Odluke o programu utroška sredstava turističke pristojbe za 2023. godinu

- prva izmjena Odluke o programu utroška sredstava šumskog doprinosa za 2023. godinu

 

Članak 3.

 

Prva izmjena Proračuna Općine Stubičke Toplice za 2023. godinu objavit će se u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije“.

 

Ad.3.

Donošenje I. izmjene Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Stubičke Toplice za 2023. godinu.

 

Tomislav Mlinarić, predsjednik Općinskog vijeća, obavještava prisutne da su u prilogu poziva dani materijali. Otvara raspravu.

Obzirom da nema pitanja niti prijedloga, predlaže se usvajanje I. izmjene Programa građenja uređaja i objekata komunalne infrastrukture.

 

Jednoglasno se donosi

 

I. IZMJENA PROGRAMA  GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU OPĆINE STUBIČKE TOPLICE

ZA 2023. GODINU

 1.          UVODNE ODREDBE

 

                1.1. Ovom prvom izmjenom Programagrađenja komunalne infrastrukture na području Općine Stubičke Toplice u2023. godini (u daljnjem tekstu: Program) određuje se komunalna infrastruktura koja će se graditi u 2023. godini s procjenom pojedinih troškova po djelatnostima i iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja.

 

                1.2. Građenje komunalne infrastrukture u smislu Zakona o komunalnom gospodarstvu (''Narodne novine'', broj 68/2018, 110/18 i 32/20) obuhvaća slijedeće radnje i radove:

 • rješavanje imovinskopravnih odnosa na zemljištu za građenje komunalne infrastrukture
 • uklanjanje i/ili izmještanje postojećih građevina na zemljištu za građenje komunalne infrastrukture i radove na sanaciji tog zemljišta
 • pribavljanje projekata i druge dokumentacije potrebne za izdavanje dozvola i drugih akata za građenje i uporabu komunalne infrastrukture
 • građenje komunalne infrastrukture u smislu zakona kojim se uređuje gradnja građevina

 

1.3. I. izmjena Programa građenja komunalne infrastrukture sadrži iskaz financijskih

sredstava potrebnih za realizaciju Programa (poglavlje 2.).

                      Također sadrži procjenu troškova projektiranja, revizije, građenja, provedbe stručnog nadzora građenja, i provedbe vođenja projekata građenja komunalne infrastrukture s naznakom izvora njihova financiranja (poglavlje 3.).

            Troškovi se iskazuju odvojeno za svaku građevinu i ukupno te se iskazuju odvojeno prema izvoru financiranja.

 

 

 

 1.          SREDSTVA ZA OSTVARIVANJE PROGRAMA S NAZNAKOM IZVORA FINANCIRANJA

 

 Sredstva potrebna za ostvarivanje Programa osigurat će se iz sljedećih izvora:

 

IZVOR FINANCIRANJA

 

 1. Komunalna naknada

-

 1. Komunalni doprinos

108.870,00

 1. Sredstva iz Proračuna

57.260,00

 1. Naknada za koncesiju

-

 1. Vlastiti prihodi

-

 1. Pomoći iz inozemstva i unutar općeg proračuna

1.073.653,42

 1. Ostali prihodi za posebne namjene

14.070,00

 1. Donacije

-

 

 1.          GRAĐENJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Na temelju predvidivih sredstava za ostvarivanje Programa, u nastavku se određuju poslovi i radovi na gradnji objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2023. godini po vrsti komunalne djelatnosti, s procjenom pojedinih troškova, kako slijedi:

 

1. Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja

 

RED.BR.

NERAZVRSTANE CESTE

PLANIRANO UKUPNO (eura)

I. IZMJENA(eura)

IZVOR FINANCIRANJA

1.1.

Izgradnja nerazvrstane ceste „dio Strmečke prema groblju“ ,  NC SS-2

1.990,00

1.990,00

6

 

a)       Izgradnja

1.990,00

1.990,00

 

1.2.

Izgradnja kanala oborinske odvodnje

21.240,00

21.240,00

3

 

NERAZVRSTANE CESTE UKUPNO

23.230,00

23.230,00

 

 

 

 

 

 

RED.BR.

JAVNE PROMETNE POVRŠINE NA KOJIMA NIJE DOZVOLJEN PROMET MOTORNIM VOZILIMA

PLANIRANO UKUPNO (eura)

I. IZMJENA(eura)

IZVOR FINANCIRANJA

1.3.

Izgradnja nogostupa uz ŽC 2217 – Ulica Ljube Babića Đalskog

15.930,00

15.930,00

2,6

 

a)       Izgradnja

13.540,00

13.540,00

 

 

b)       Projektna dokumentacija

1.990,00

1.990,00

 

 

c)       Nadzor

400,00

400,00

 

1.4.

Izgradnja nogostupa uz nerazvrstanu cestu NC SS-15-odvojak Skušić

11.950,00

0,00

 

 

a)       Izgradnja

10.550,00

0,00

 

 

b)       Projektna dokumentacija

1.000,00

0,00

 

 

c)       Nadzor

400,00

0,00

 

 

JAVNE PROMETNE POVRŠINE NA KOJIMA NIJE DOZVOLJEN PROMET MOTORNIM VOZILIMA UKUPNO

27.880,00

15.930,00

 

 

1.Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja ukupno

 

51.110,00

 

39.160,00

 

 

 

2. Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja

 

RED.BR.

NERAZVRSTANE CESTE

PLANIRANO UKUPNO (eura)

I. IZMJENA(eura)

IZVOR FINANCIRANJA

2.1.

Asfaltiranje nerazvrstanih cesta

66.360,00

66.360,00

2,6,7

 

a)        NC ST1-26, Breber

11.300,00

14.800,00

2,6,7

 

-          asfaltiranje

11.000,00

14.250,00

 

 

-          nadzor

300,00

550,00

 

 

b)       NC SS-14, odvojak Mlinarić

15.300,00

18.300,00

6,7

 

-          asfaltiranje

14.900,00

17.650,00

 

 

-          nadzor

400,00

650,00

 

 

c)       Dio NC SS-7, reciklažno dvorište prema Šturlan

22.000,00

24.500,00

6,7

 

-          asfaltiranje

21.400,00

23.650,00

 

 

-          nadzor

600,00

850,00

 

 

d)       NC SS-18, ŽC 2219-Pilarić

10.000,00

0,00

6,7

 

-          asfaltiranje

9.700,00

0,00

 

 

-          nadzor

300,00

0,00

 

 

e)       Dio NC ST1-9, Ulica Petra Preradovića - odvojak Kolarić

7.760,00

8.760,00

6,7

 

-          asfaltiranje

7.500,00

8.250,00

 

 

-          nadzor

260,00

510,00

 

2.2.

Sanacija klizišta u Gundulićevoj ulici i sanacija nerazvrstanih cesta

92.900,00

789.875,00

6

 

a)       Sanacija klizišta

92.900,00

80.000,00

 

 

-          izgradnja

90.400,00

74.200,00

 

 

-          nadzor

2.500,00

5.800,00

 

 

b)       Sanacija NC ST1-17-Ulica Antuna Mihanovića

0,00

140.375,00

 

 

-          projektna dokumentacija

0,00

2.375,00

 

 

-          izgradnja

0,00

132.625,00

 

 

-          nadzor

0,00

5.375,00

 

 

c)       Sanacija NC ST1-7 -Ulica zagorskih brigada

0,00

196.375,00

 

 

-          projektna dokumentacija

0,00

3.000,00

 

 

-          izgradnja

0,00

186.000,00

 

 

-          nadzor

0,00

7.375,00

 

 

d)       Sanacija NC ST1-16-Zagorska ulica

0,00

123.125,00

 

 

-          projektna dokumentacija

0,00

2.000,00

 

 

-          izgradnja

0,00

116.500,00

 

 

-          nadzor

0,00

4.625,00

 

 

e)       Sanacija  NC P-1- Gospočići-vodosprema

0,00

250.000,00

 

 

-          projektna dokumentacija

0,00

3.000,00

 

 

-          izgradnja

0,00

240.000,00

 

 

-          nadzor

0,00

7.000,00

 

2.3.

Sanacija nestabilnog pokosa na lokaciji Sljemenski put

0,00

8.750,00

2

 

-          projektna dokumentacija

0,00

8.750,00

 

 

-          izgradnja

0,00

0,00

 

 

NERAZVRSTANE CESTE UKUPNO

159.260,00

864.985,00

 

 

 

 

 

 

RED.BR.

JAVNE ZELENE POVRŠINE

PLANIRANO UKUPNO (eura)

I. IZMJENA(eura)

IZVOR FINANCIRANJA

2.4.

Rekonstrukcija dječjeg igrališta u centru Stubičkih Toplica

58.030,00

68.380,00

2,3,6

 

a)       Rekonstrukcija

57.030,00

67.380,00

 

 

b)       Nadzor

1.000,00

1.000,00

 

2.5.

Izgradnja dječjih igrališta

0,00

1.330,00

 

2.6.

Izgradnja rekreacijskog centra Strmec Stubički

0,00

57.428,42

 

 

a)       Izgradnja

0,00

55.858,42

 

 

b)       Nadzor

0,00

1.570,00

 

2.7.

Modernizacija malonogometnog igrališta Strmec Stubički

0,00

16.550,00

 

 

a)       Izgradnja

0,00

15.350,00

 

 

b)       Nadzor

0,00

1.200,00

 

 

JAVNE ZELENE POVRŠINE UKUPNO

58.030,00

143.688,42

 

 

 

 

 

 

RED.BR.

JAVNA RASVJETA

PLANIRANO UKUPNO (eura)

I. IZMJENA(eura)

IZVOR FINANCIRANJA

2.8.

Modernizacija javne rasvjete naselja Stubičke Toplice - centar

172.540,00

172.540,00

6

 

a)       Izgradnja

167.240,00

167.240,00

 

 

b)       Nadzor

5.300,00

5.300,00

 

2.9.

Izgradnja javne rasvjete

1.990,00

9.200,00

2

 

a)       Zagorska ulica od kbr. 90 do kbr. 106

1.990,00

6.200,00

 

 

b)       Mlinarska ulica kod kbr. 17

0,00

2.000,00

 

 

c)       Bregovita ulica kod kbr. 48

0,00

1.000,00

 

 

JAVNA RASVJETA UKUPNO

174.530,00

181.740,00

 

 

 

 

 

 

RED.BR.

JAVNA PARKIRALIŠTA

PLANIRANO UKUPNO (eura)

I. IZMJENA

(eura)

IZVOR FINANCIRANJA

2.10.

Izgradnja parkirališta u centru

7.960,00

13.000,00

2,3

 

a)       Projektna dokumentacija

2.000,00

2.000,00

 

 

b)       Uklanjanje i izmještanje postojećih građevina

5.960,00

5.960,00

 

 

c)       Izgradnja

0,00

5.040,00

 

 

JAVNA PARKIRALIŠTA UKUPNO

7.960,00

13.000,00

 

 

 

 

 

 

RED.BR.

GRAĐEVINE I UREĐAJI JAVNE NAMJENE

PLANIRANO UKUPNO (eura)

I. IZMJENA

(eura)

IZVOR FINANCIRANJA

2.11.

Nabava i ugradnja javnog sata u parku

0,00

9.290,00

2

 

GRAĐEVINE I UREĐAJI JAVNE NAMJENE UKUPNO

0,00

9.290,00

 

 

2.Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja ukupno

399.780,00

1.212.703,42

 

 

 

 

 

3. Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi izvan građevinskog područja

 

RED.BR.

JAVNA PARKIRALIŠTA

PLANIRANO UKUPNO (eura)

I. IZMJENA(eura)

IZVOR FINANCIRANJA

3.1.

Rekonstrukcija prometnog terminala Pila – Park vozača

1.990,00

1.990,00

3

 

a)       Izgradnja

0,00

0,00

 

 

b)       Nadzor

0,00

0,00

 

 

c)       Projektna dokumentacija

1.990,00

1.990,00

 

 

JAVNA PARKIRALIŠTA UKUPNO

 1.990,00

1.990,00

 

 

3. Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi izvan građevinskog područja ukupno

1.990,00

1.990,00

 

 

REKAPITULACIJA

Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja

39.160,00 €

Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja

1.212.703,42 €

Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi izvan građevinskog područja

1.990,00 €

 

 SVEUKUPNO:

1.253.853,42 €

 

 

 1.          ZAVRŠNE ODREDBE

 

4.1.             I. izmjena Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na

području Općine Stubičke Toplice za 2023. godinu objaviti će se u „Službenom glasniku Krapinsko – zagorske županije“.

 

Ad.4.

Donošenje I. izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Stubičke Toplice za 2023. godinu.

 

Tomislav Mlinarić, predsjednik Općinskog vijeća, obavještava prisutne da su u prilogu poziva dani materijali. Otvara raspravu.

 

Obzirom da nema pitanja niti prijedloga, predlaže se usvajanje I. izmjene Programa održavanja uređaja i objekata komunalne infrastrukture.

 

Sa sedam (7) glasova za, jednim (1) glasom protiv i četiri (4) suzdržana glasa donosi se

 

I. IZMJENA PROGRAMA  ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU OPĆINE STUBIČKE TOPLICE

ZA 2023. GODINU

 1.        UVODNE ODREDBE

 

                1.1.  Ovim I. izmjenama Programaodržavanja komunalne infrastrukture na području Općine Stubičke Toplice u2023. godini (u daljnjem tekstu: Program) utvrđuje se opis i opseg poslova održavanja komunalne infrastrukture s procjenom pojedinih troškova po djelatnostima i iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja.

 

                1.2.  I. izmjenom Programa se na osnovi zadataka i mjera utvrđenih na području održavanja prometne i komunalne infrastrukture Općine Stubičke Toplice, a u skladu s predvidivim sredstvima i izvorima financiranja utvrđenih Proračunom Općine Stubičke Toplice za 2023. godinu, određuju radovi na održavanju komunalne infrastrukture i to:

-          održavanje nerazvrstanih cesta

-          održavanje javnih zelenih površina

-          održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene

-          održavanje javne rasvjete

 

1.3.  Predviđena sredstva za financiranje I. izmjene Programa u 2023. godini u ukupnom iznosu od 246.340,00 euraraspoređuju se za financiranje obavljanja komunalnih djelatnosti održavanja komunalne infrastrukture iz točke 1.2..I. izmjena Programa će sefinancirati sredstvima komunalne naknade, komunalnog doprinosa, Proračuna Općine, naknade za koncesiju, vlastitih prihoda, pomoći od izvanproračunskog korisnika Državnog Proračuna te ostalih prihoda za posebne namjene.

 

 

 1.        SREDSTVA ZA OSTVARIVANJE PROGRAMA S NAZNAKOM IZVORA FINANCIRANJA

 

2.1. Sredstva potrebna za ostvarivanje Programa osigurat će se iz sljedećih izvora:

 

IZVOR FINANCIRANJA

 

Komunalna naknada

69.000,00

Komunalni doprinos

95.630,00

Sredstva iz Proračuna

50.110,00

Naknada za koncesiju

2.120,00

Vlastiti prihodi

-

Pomoći od izvanproračunskog korisnika državnog proračuna

26.820,00

Ostali prihodi za posebne namjene

2.660,00

 

 

 1.        ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Na temelju predvidivih sredstava za ostvarivanje Programa, u nastavku se određuju poslovi i radovi na održavanju objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2023. godini po vrsti komunalne djelatnosti, s procjenom pojedinih troškova, kako slijedi:

 

 

 

Red. br.

OPIS STAVKE

mjere

Planirana količina  2023.

Planirana sredstva 2023.

(eura)

Planirana količina I. izmjena

Planirana sredstva I. izmjena

(eura)

Održavanje nerazvrstanih cesta

 

 

172.540,00

 

171.640,00

1.1.

Asfaltni kolnik

 

 

29.730,00

 

29.730,00

 

Zatvaranje udarnih rupa asfaltnom masom sa obradom rubova i ugradnjom kamenog materijala

m2

730,0

27.840,00

765,0

27.840,00

 

Rezanje asfalta

m

200,0

1.000,00

200,00

1.000,00

 

Zatvaranje udarnih rupa-ručno

m2

4,0

70,00

6,0

70,00

 

Iskop kofera

m3

55,0

820,00

72,0

820,00

1.2.

Kolnik od kamenog materijala

 

 

29.820,00

 

32.820,00

 

Utovar i dovoz kamenog materijala sa deponija

h

100,0

4.310,00

104,0

4.310,00

 

Zatvaranje udarnih rupa ručno

m2

160,0

2.390,00

480,0

5.390,00

 

Strojno poravnanje rasutog kamenog materijala

m2

10.000,0

15.350,00

12.250,0

15.350,00

 

Valjanje rasutog kamenog materijala

h

40,0

1.130,00

55,0

1.130,00

 

Nabava i prijevoz kamenog materijala

t

850,0

6.640,00

850,0

6.640,00

1.3

Održavanje bankina

 

 

16.330,00

 

16.330,00

 

Skidanje bankina ručno

m

50,0

40,00

53,0

40,00

 

Skidanje bankina strojno

m

3.000,0

12.430,00

3.300,00

12,430,00

 

Popravak oštećenih dijelova bankina

m

930,0

3.860,00

1.000,00

3.860,00

1.4

Održavanje usjeka i zasjeka

 

 

4.980,00

 

4.980,00

 

Strojna izrada pokosa uz nerazvrstanu cestu sa utovarom i odvozom na deponiju                     

h

60,0

4.980,00

75,0

4.980,00

1.5.

 Održavanje opreme ceste

 

 

1.430,00

 

1.430,00

 

Popravak prometnih znakova

kom

4,0

40,00

4,0

40,00

 

Nabava i zamjena prometnog znaka

kom

4,0

330,00

3,0

330,00

 

Nabava i zamjena stupa prometnog znaka

kom

4,0

300,00

3,0

300,00

 

Nabava  prometnog ogledala

kom

2,0

520,00

2,0

520,00

 

Čišćenje i ličenje stupova prometnih znakova

kom

5,0

30,00

12,0

30,00

 

Popravak cestovnih stupića

kom

5,0

210,00

25,0

210,00

1.6.

Održavanje zelenila uz nerazvrstanu cestu

 

 

28.080,00

 

28.080,00

 

Malčanje trave

h

160,0

6.900,00

150,0

6.900,00

 

Obrezivanje grmlja i drveća-strojno sa drobljenjem

h

260,0

12.950,00

235,0

12.250,00

 

Obrezivanje grmlja i drveća-ručno

h

175,0

4.350,00

175,0

4.350,00

 

Malčiranje grmlja i drveća šumskim malčerom

h

0,0

0,00

10,0

700,00

 

Čišćenje zemljišnog pojasa

h

90,0

3.880,00

80,0

3.880,00

1.7.

Tekuće održavanje mostova

 

 

2.900,00

 

2.900,00

 

Popravak betonskih mostova

h

125,0

2.900,00

125,0

2.900,00

1.8.

Čišćenje snijega

01.01.-31.12.

 

39.820,00

 

38.920,00

1.9.

Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda

 

 

18.450,00

 

15.450,00

 

Strojno čišćenje cestovnog jarka sa utovarom i odvozom na deponij

m

5.700,0

13.240,00

4.150,0

10.240,00

 

Ručno čišćenje cestovnog jarka

m

40,0

30,00

40,0

30,00

 

Čišćenje slivnika

kom

50,0

580,00

70,0

580,00

 

Čišćenje linijske rešetke

m

60,0

500,00

60,0

500,00

 

Čišćenje cijevi propusta

h

65,0

750,00

65,0

750,00

 

Dobava i zamjena cestovnog rubnjaka

m

10,0

300,00

10,0

300,00

 

Nabava i zamjena linijske rešetke ČBR 235mm x 16mm

m

10,0

650,00

10,0

650,00

 

Nabava i zamjena poklopca revizijskih okana 600 x 600 mm nosivosti 15t

kom

5,0

860,00

5,0

860,00

 

Nabava i zamjena slivne rešetke 400 x 400 mm nosivosti 25t

kom

3,0

420,00

3,0

420,00

 

Demontaža postojećeg okvira poklopca revizijskog okna i montaža novog

kom

2,0

630,00

2,0

630,00

 

Demontaža postojećeg okvira slivne rešetke i montaža novog

kom

2,0

490,00

2,0

490,00

1.10.

Nepredviđeni radovi i usluge

 

 

1.000,00

 

1.000,00

Održavanje javnih zelenih površina

 

 

24.930,00

 

24.930,00

2.1.

Održavanje parkova i cvijeća (košnja trave, grabljenje lišća, uređenje i održavanje cvjetnih gredica, rezanje suhih stabala, održavanje ukrasnog grmlja, parkovnih klupa i ostali potrebni radovi uključujući i materijal)

paušal

1

8.200,00

1

8.200,00

2.2.

Sadnja cvijeća

paušal

1

13.270,00

1

13.270,00

2.3.

Održavanje dječjih igrališta

kom

4

3.320,00

4

3.320,00

2.4.

Nepredviđeni radovi, usluge i  materijal

paušal

1

140,00

1

140,00

Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene

 

 

11.810,00

 

11.810,00

3.1.

Održavanje fontane

kom

1

9.950,00

1

9.950,00

3.2.

Održavanje javnog sata

kom

1

300,00

1

300,00

3.3.

Održavanje urbane opreme

kom

2

200,00

2

200,00

3.4.

Održavanje autobusnih nadstrešnica

kom

6

960,00

6

960,00

3.5.

Održavanje oglasnih panoa

kom

5

200,00

5

200,00

3.6.

Nepredviđeni radovi i usluge

paušal

1

200,00

1

200,00

Javna rasvjeta

 

 

37.830,00

 

37.960,00

4.1.

Održavanje objekata javne rasvjete – uključuje elektromontažne radove te hitne intervencije

Po potrebi

-

1.330,00

-

1.330,00

4.2.

Utrošak el. energije

01.01.-31.12.

-

33.180,00

-

33.180,00

4.3.

Nabava, montaža i demontaža božićne dekoracije

paušal

-

3.320,00

-

3.450,00

                                                  


REKAPITULACIJA

Održavanje nerazvrstanih cesta

171.640,00 €

Održavanje javnih zelenih površina

24.930,00 €

Održavanje  građevina, uređaja i predmeta javne namjene

11.810,00 €

Javna rasvjeta

37.960,00 €

 

 SVEUKUPNO:

246.340,00 €

 

 1.        ZAVRŠNE ODREDBE

 

I. izmjena Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Stubičke Toplice za 2023. godinu objaviti će se u „Službenom glasniku Krapinsko – zagorske županije“.

 

Ad.5.

Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu i vlastitom pogonu Općine Stubičke Toplice.

 

Tomislav Mlinarić, predsjednik Općinskog vijeća, obavještava prisutne da su u prilogu poziva dani materijali. Otvara raspravu.

 

Obzirom da nema pitanja niti prijedloga, predlaže se donošenje Odluke o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu i vlastitom pogonu Općine Stubičke Toplice.

 

Jednoglasno se donosi

 

ODLUKA O IZMJENI ODLUKE

O KOEFICIJENTIMA ZA OBRAČUN PLAĆE SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA U JEDINSTVENOM UPRAVNOM ODJELU I VLASTITOM POGONU

OPĆINE STUBIČKE TOPLICE

Članak 1.

U Odluci o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu i Vlastitom pogonu Općine Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 55a/21, 64/22    ), u članku 2. u tablici II. VLASTITI POGON, za radno mjesto „Komunalni izvidnik “ koeficijent se mijenja i glasi: „1,15“.

 

Članak 2.

Ova Odluka objavit će se u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije, a stupa na snagu osam dna od dana objave.

 

Ad.6.

Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o mjerilima za financiranje  predškolskog odgoja i obrazovanja na području Općine Stubičke Toplice.

 

Tomislav Mlinarić, predsjednik Općinskog vijeća, obavještava prisutne da su u prilogu poziva dani materijali. Otvara raspravu.

 

Vijećnica Sabina Frgec zahvalila na danoj riječi i obratila se načelniku i ostalim vijećnicima da je svima jasno da je povećanje ekonomske cijene vrtića neophodno tim više što su Vlada i ministarstvo donijeli odluku o povećanju plaća zaposlenih u vrtiću i da se plaće trebaju izjednačiti sa plaćama u obrazovanju, ujedno napominje da su plaće u obrazovanju, kada se uspoređuju sa EU na samome dnu. Ono s čime se ne slažu je dizanje ekonomske cijene, a razgovarajući sa ostalim gradonačelnicima i načelnicima, kod nas se diže cijena ispred svih ostalih i za sada je to najviša ekonomska cijena vrtića u županiji, dvije tisuće osamsto kuna. Šokirani su načinom na koji je ova odluka sastavljena. U istom košu je povećanje cijene vrtića i odluka o sufinanciranju. Podsjeća da su odluku o boravku i sufinanciranju Topličkih  vrtičanaca predložili već prije godinu dana i skrenuli pažnju da neće biti mjesta. Tada je njihov prijedlog odbijen uz obrazloženje da u vrtiću ima mjesta. Stalno su skretali pažnju da treba razmišljati, unaprijed nadograđivati kapacitete, sada će određeni broj djece ostati neupisan. Podržavaju ovu odluku, jer to je bio njihov prijedlog. Frapira ih to što se prije par mjeseci to kategorički odbijalo, a sada se odluka provodi, ali trpati u isti koš Odluku o sufinanciranju vrtića i podizanje ekonomske cijene vrtića za roditelje u trenutku kada nam se proračun dobro puni, prema izvješću, kada se troši na manifestacije osamdeset tisuća eura godišnje, kada se kupio parking za preko sto tisuća eura. Problem je razlika za sto kuna,  koju ćete razliku dodatno povisiti roditeljima i to drugi puta u roku od godine do godine i pol, problem je dvanaest tisuća eura, da roditelji ne osjete povećanje cijene. Ima situacija u vrtiću gdje mama ima jedno dijete upisao u vrtić, a drugo dijete nije dobilo mjesto najvjerojatnije. To majku frustrira jer se mora vratit na posao, a nema kuda sa djetetom. Sad još dižete cijenu vrtića i sve to u istoj odluci. Ovom prilikom moli predsjednika Općinskog vijeća da dozvoli da usmeno podnesu amandman da se odluka razdvoji na dva dijela. Povećanje cijene vrtića za roditelje posebna odluka, a druga odluka da bude da se sufinancira boravak Topličke djece u drugim vrtićima jer u Zvireku neće biti mjesta.

 

Predsjednik se obraća vijećnici da je i prije dopuštenja već iznijela amandman odnosno prijedlog.  Procedura se zna, prvo je potrebno pitati vijećnike, a potom se  može usmeno iznijeti amandman. To je prema Poslovniku o radu Općinskog vijeća.

 

Vijećnica konstatira da su ga malo povrijedili.

 

Predsjednik daje na glasanje prijedlog za izlaganje amandmana Kluba Vijećnika SDP-a.

Za prijedlog je glasalo pet (5) vijećnika, četiri (4) vijećnika glasala su protiv dok su tri  (3) vijećnika glasala kao suzdržana. Predsjednik konstatira da prijedlog za usmeno izlaganje amandmana nije prošlo.

 

 

Načelnik Josip Beljak obratio se vijećnici i rekao da to što je iznijela da se neće sufinancirati ostali vrtići nije istina. To nikada nije rekao. Rekao je da dokle god ima mjesta za našu djecu u dječjem vrtiću Zvirek nećemo sufinancirati boravak djece u ostalim vrtićima. Bilo je slučajeva kada su pojedini roditelji željeli voditi djecu u druge vrtiće, no to nismo odobrili dokle god ima mjesta u Zvireku. Ono što se sada pojavilo, da nema mjesta za svu djecu, rješavati će se na načina da općina sufinancira boravak djece u istim iznosima kao i za djecu koja idu u Zvirek. Ekonomska cijena od dvije tisuće kuna je realna cijena koja je postavljena prema izračunima, i koja je možda trenutno najviša u županiji. Predložio je da pita i gradonačelnika Donje Stubice, Nikolu Gospočića, kakva je situacija.

Cijena je tamo nešto niža no grad još svaki mjesec izdvaja još dodatno za rad  vrtića, jednako kao i mi, što je u prosjeku svaki mjesec pet tisuća eura za normalno funkcioniranje vrtića. Predlaže vijećnici da usporedi dvije tisuće i dvjesto pedeset kuna odnosno dvije tisuće osamsto kuna, što je petsto i pedeset kuna povećanja ekonomske cijene, mi pokrivamo četiristo pedeset, a roditelji sto. Svaki roditelj koji vidi u kakvoj situaciji živimo svi skupa, uvidjet će da je cijena u ovim uvjetima potpuno normalna. Cijena i u ostalim vrtićima je oko tisuću kuna, razliku ćemo i tako pokriti. Vjeruje da će i Donja Stubica uskoro ići sa izmjenom ekonomske cijene jer je njihova trenutno neodrživa kao što je bila i naša. Čini mu se da je kod njih trenutno dvije i pol tisuće kuna no ne vjeruje da im ona pokriva troškove. Ako će ići na povišenje za roditelje bi cijena bila oko tisuću kuna što je recimo psihološka granica preko koje se ne ide. Još prošlu godinu bio je zajednički sastanak gradonačelnika i načelnika na temu cijene vrtića i svi su se složili da je tisuću kuna cijena koju se neće prelaziti, makar ona nije ni blizu 50% onoga što je ekonomska cijena. 2022. godine za vrtić se izdvajalo oko  milijun i dvjesto tisuća kuna, a da će se ove godine izdvajati preko dva milijuna kuna što je gotovo za 50% više. Išlo se na minimalno povećanje cijene prema roditeljima, tako da bar jedan dio i oni podmire. Zadnji puta kada se povećala cijena na devetsto kuna niti jedan roditelj nije uputio žalbu ili kritiku. Ljudi su shvatili da je to u današnje vrijeme realno.

 

Vijećnica Sabina Frgec govori da nije točno što je načelnik naveo jer oni su podnijeli prijedlog da se kao mjerilo unese odredba da se roditeljima sufinancira boravak u vrtiću i taj prijedlog je odbijen. Tražili su i besplatan vrtić za djecu s teškoćama u razvoju i to je također odbijeno. No ipak to podržavaju i stoje iza toga da Općina  mora sufinancirati boravak djece u drugim vrtićima jer nema mjesta i djeca ne mogu ostati neupisana, roditelj se mora vratiti na posao. Šaljemo krivu poruku majkama. No obratila se načelniku da ima krivo posložene prioritete, kupljeno je parkiralište i nije bio problem izdvojiti milijun kuna bez procjene, sada će se na manifestacije potrošiti osamdesetak tisuća eura. Da se pokrije ta razlika od dvanaest tisuće eura godišnje to jeste sto kuna koje se daje roditeljima je 0,45 % sveukupnog proračuna općine. Ne vidi razloga zašto su odluke išle zajedno u paketu i zašto se ne mogu razdvojiti. Osobno smatra da ima krivo posložene prioritete. Nosimo tablu Općina Stubičke Toplice, Općina prijatelj djece. Sto kuna, odnosno dvanaest tisuća kuna godišnje za Općinu Stubičke Toplice ne bi trebao biti problem. Mogli smo svojim primjerom pokazati na koji način djelujemo, razmišljamo i nosimo ploču Općina prijatelj djece.  Sad se koristi njihov prijedlog, oni će ga podržati, dok je prije godinu dana to bilo nepotrebno, sada više nema mjesta u vrtiću, treba ga dograditi, pucamo po šavovima. Planiranje i gledanje u naprijed malo kaska.

 

Načelnik se obratio vijećnici da je to njeno mišljenje i da je to njeno pravo. Dižemo u proračunu stavku za četrdeset tisuća eura naš dio za sufinanciranje vrtića. Mjesta nema ni u Donjoj Stubici, Oroslavje ove godine nije uopće raspisalo natječaj za upis djece. Generalno je problem i to ne samo kod nas već svugdje.  Ne stoji da je rečeno da nećemo sufinancirati boravak djece u drugim vrtićima kada se kod nas djeca neće moći upisati.

 

Vijećnica Sabina Frgec traži odobrenje za povlačenje vijećnika Kluba SDP-a na 5 minuta što je odobreno.

Vijećnici Kluba SDP-a povlače se radi konzultacija na 5 minuta u 20,17 sat.

Vijećnici Kluba SDP-a pridružili su se nastavku sjednice u 20,20 sati.

 

Obzirom da više nema pitanja niti prijedloga, predlaže se Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o mjerilima za financiranje  predškolskog odgoja i obrazovanja na području Općine Stubičke Toplice.

 

Sa sedam (7) glasova za i pet (5) suzdržanih se donosi

 

ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE

O MJERILIMA ZA FINANCIRANJE PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA NA PODRUČJU OPĆINE STUBIČKE TOPLICE

 

Članak 1.

 

U Odluci o mjerilima za financiranje predškolskog odgoja i obrazovanja na području Općine Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 31/16, 16/21, 55a/21 i 48/22), 

Članak 5. stavak 1. mijenja se i glasi:

“Ekonomska cijena za korištenje redovitih programa koji se provode u Dječjem vrtiću ZVIREK iznosi 371,62 eura mjesečno, a obuhvaća troškove utvrđene Državnim pedagoškim standardom predškolskog odgoja i obrazovanja, odnosno sljedeće troškove: izdatke za radnike (bruto plaće, naknade i materijalna prava radnika); prehranu djece; uvjete boravka djece (materijalni izdaci, energija i komunalije, tekuće održavanje objekta i opreme), nabavu namještaja i opreme i nabavu sitnog inventara.”

 

Članak 2.

 

Članak 6.a mijenja se i glasi:

Općina Stubičke Toplice sufinancira boravak prvog djeteta u Dječjem vrtiću ZVIREK u iznosu od 238,90 eura mjesečno.

Općina Stubičke Toplice sufinancira boravak drugog djeteta u Dječjem vrtiću ZVIREK u iznosu od 252,17 eura mjesečno.

Općina Stubičke Toplice financira boravak trećeg i svakog sljedećeg djeteta, koji istovremeno koriste redoviti program Dječjeg vrtića ZVIREK, u cijelosti.

Boravak djece čiji je roditelj hrvatski ratni vojni invalid (HRVI) iz Domovinskog rata, Općina Stubičke Toplice sufinancira u iznosu od 265,44 mjesečno.

Boravak djece samohranog roditelja (roditelj koji sam skrbi za svoje dijete i uzdržava ga) ili iz jednoroditeljske obitelji (obitelj koju čine dijete, odnosno djeca i jedan roditelj), Općina Stubičke Toplice sufinancira u iznosu od 298,63 eura mjesečno.

Boravak djece s utvrđenim teškoćama u razvoju Općina Stubičke Toplice sufinancira u iznosu od 298,63 eura mjesečno.”

Iza stavka 6. dodaje se novi stavak 7. koji glasi:

“Općina Stubičke Toplice će sufinancirati ekonomske cijene Dječjih vrtića izvan mjesta prebivališta djeteta, u istim iznosima kao i za djecu upisanu u Dječji vrtić “ZVIREK”, pod uvjetom da dijete i roditelji imaju prebivalište na području Općine Stubičke Toplice.

Članak 3.

Ova Odluka objavit će se u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije, a stupa na snagu 01. srpnja 2023. godine.

 

Ad.7.

Donošenje Odluke o usvajanju Rezolucije o Proglašenju Stubičkih Toplica sigurnim mjestom za žene.

 

Vijećnica Sabina Frgec obavještava vijećnike da je to nova Rezolucija u Republici Hrvatskoj i da su je do sada

donijeli  Grad Rijeka i Grad Zagreb, pred usvajanjem je u i Krapinsko-zagorskoj županiji. Mi smo prva Općina

koja je uopće ispred SDP-a izašla sa tim prijedlogom. To nije nešto novo što vijećnici nisu čuli. Tom rezolucijom

Općina Stubičke Toplice, izričito bi bila protiv bilo kakve diskriminacije prema ženama, po rodnoj osnovi

bilo kod zapošljavanja, vezano za seksističke plakate. U takvim slučajevima Općina Stubičke Toplice bi trebala

reagirati i reči  da se sa time ne slaže i da se takvi plakat moraju ukloniti. Vrijeđanja… bilo vani na javnom prostoru

bilo preko društvenih mreža, nasilje bilo fizičko bilo verbalno, bilo koji oblik nasilja. Općina Stubičke Toplice dužna je pružiti zaštitu ženama, osuditi nasilje i sklonit je na sigurno mjesto. Rezoluciju su usvojili brojni Evropski

gradovi, općine i županije. Apelira na kolege vijećnike i kolegice vijećnice da podrže prijedlog, da  Stubičke

Toplice usvoje rezoluciju i proglase se mjestom sigurnim za žene i osuđuju bilo kakav oblik nasilja prema ženama,

Bilo verbalno nasilje, bilo fizičko nasilje, bilo ekonomsko nasilje, seksističko vrijeđanje koje se doživljava iz dana

u dan sve više. Napominje da se vodi briga jer svi ovdje prisutni imaju majke, djevojke. Osvrnula se na kampanju

koja je bila izrazito prljava i izrazito ponižavajuća za ženu. Govori da bi voljela da se to nikad ne ponovi i dogodi.

Također ako njeno dijete i bilo koje drugo dijete, djevojčica, odluči baviti javnim poslom, voditi bilo kakvu javnu

funkciju da ne bude diskriminirana zbog toga što je žena, da ne bude ponižavana zbog toga što je žena, već da

bude priznata, da joj se daju krila, jer žene mogu dati veliki doprinos lokalnoj zajednici. Predlaže da se usvoji

Rezolucija jer ne iziskuje nikakva financijska sredstva koja bi opterećivala općinski proračun. Prijedlog je upućen

još u travnju svim vijećnicima, da se upoznaju sa prijedlogom. Nitko nije ništa komentirao do dana današnjeg.

 

Vijećnik Jurica Knezić, podsjeća da je on liječnik i da nisu samo žene te koje su diskriminirane i nisu žene samo žrtve niti psihičkog niti fizičkog zlostavljanja niti bilo kakvog drugog oblika socio ekonomskog zlostavljanja. Ovdje se spominju samo žene, u svih devet točaka, ne zna gdje su  muški u toj priči. Nada se će Općina jednako postupati i prema ženama i prema muškarcima. Izražava mišljenje da se spolovi nikad ne bi mogli potpuno izjednačiti   kao primjer navodi poslove na dalekovodu i građevini. Mišljenja je da su i muškarci žrtve zlostavljanja kao i žene. Osobno mu je ovo u redu i podržati će Rezoluciju no osobno je za nultu stopu tolerancije.

 

Vijećnica se slaže sa izneseni i Općina bi trebala imati nultu stopu tolerancije na bolo kakvu vrstu nasilja: fizičku, verbalnu, ekonomsku, socijalnu. No ovo je jedan društveni doseg. No žene su u puno podređenijem položaju. Osvrnula se žene u kampanji i načinila je usporedbu sa muškarcima u kampanji. Zaključuje da su žene za 20% manje plaćene za isti posao koji rade kao i muškarci.

 

Vijećnik Jurica Knezić konstatira da se slažu da su generalno protiv bilo kakvog nasilja.

 

Jednoglasno se donosi

 

REZOLUCIJA

o proglašenju Općine Stubičke Toplice sigurnim mjestom za žene

 

I

Općinsko vijeće Općine Stubičke Toplice:

–  uzimajući u obzir Opću deklaraciju o ljudskim pravima;

–  uzimajući u obzir članke 2. i 3. Ugovora o Europskoj uniji (UEU);

–  uzimajući u obzir Povelju Europske unije o temeljnim pravima;

–  uzimajući u obzir Konvenciju za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda i relevantnu sudsku praksu Europskog suda za ljudska prava;

– uzimajući u obzir Konvenciju Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji (Istanbulska konvencija);

– uzimajući u obzir Prijedlog direktive Komisije od 8. ožujka 2022. o suzbijanju nasilja nad ženama i nasilja u obitelji;

– uzimajući u obzir komunikaciju Komisije od 12. studenoga 2020. naslovljenu „Unija ravnopravnosti: Strategija za rodnu ravnopravnost za razdoblje 2020. – 2025.”;

– uzimajući u obzir Rezoluciju Europskog parlamenta od 16. rujna 2021. u kojoj se Komisiji preporučuje da rodno uvjetovano nasilje uvrsti u članak 83. stavak 1. UFEU-a kao novo područje kriminaliteta;

– uzimajući u obzir Rezoluciju Europskog parlamenta od 12. veljače 2020. o strategiji EU-a za okončanje genitalnog sakaćenja žena diljem svijeta;

–  uzimajući u obzir Konvenciju UN-a o uklanjanju svih oblika diskriminacije žena;

–  uzimajući u obzir Konvenciju br. 190 Međunarodne organizacije rada o iskorjenjivanju nasilja i uznemiravanja u svijetu rada;

– uzimajući u obzir cilj održivog razvoja Ujedinjenih naroda broj 5 - „Rodna ravnopravnost”;

– uzimajući u obzir Rezoluciju Europskog parlamenta od 14. prosinca 2021. s preporukama Komisiji o borbi protiv rodno uvjetovanog nasilja na internetu;

-uzimajući u obzir Rezoluciju vlade Autonomne zajednice Valencija o proglašenju te regije sigurnim mjestom za žene

 

 1.       budući da je ravnopravnost žena i muškaraca jedna od temeljnih vrijednosti Europske unije i jedno od temeljnih prava utvrđenih u ugovorima i Povelji Europske unije o temeljnim pravima;
 2.       budući da je borba protiv rodno uvjetovanog nasilja u EU-u odgovornost svih nas koja iziskuje zajedničke napore i djelovanje na svim razinama vlasti, prije svega lokalnih i regionalnih vlasti, koje u tome imaju ključnu ulogu jer su najbliže građankama i građanima;
 3.       budući da je iskorjenjivanje rodno uvjetovanog nasilja, uključujući nasilje muškaraca nad ženama i djevojčicama, jedan od preduvjeta za postizanje stvarne rodne ravnopravnosti;

 

s obzirom na navedeno, Općinsko vijeće Općine Stubičke Toplice proglašava Općinu Stubičke Toplice sigurnim mjestom za žene te utvrđuje kako će svim raspoloživim kapacitetima Općina Stubičke Toplice:

 

 1.               raditi na uvođenje javnih politika kojima se, s jedne strane, jamči sigurnost žena i, s druge, izričito kažnjava svaki oblik rodno uvjetovanog nasilja, i pri tom osigurati potpunu i ravnopravnu uključenost žena u taj proces;
 2.               osigurati izravan i neprekidan pristup specijaliziranim, sigurnim i sveobuhvatnim uslugama potpore za žrtve rodno uvjetovanog nasilja, uključujući nasilje u obitelji i seksualno nasilje;
 3.               osigurati brzu reakciju službi nadležnih za to da bez diskriminacije evidentiraju i obrađuju slučajeve rodno uvjetovanog nasilja te predvidjeti mjere za djelotvornu i hitnu zaštitu žrtava i njihove djece;
 4.               primjenjivati politiku nulte tolerancije na seksističko oglašavanje, među ostalim na javnim mjestima i u javnom prijevozu, jer se njime promiču štetni rodni stereotipi;
 5.               sustavno uzimati u obzir sigurnost i potrebe žena pri odlučivanju o proračunskim mjerama povezanima s javnim uslugama kao što su javna rasvjeta, javni prijevoz ili resursi u socijalnim službama koje se bave žrtvama rodno uvjetovanog nasilja;

6.              organizirati obrazovne programe / osposobljavanje / prezentacije u školi  kao dopunu kurikulima  o odnosima i seksualnosti te od rane dobi povećavati osviještenost o posljedicama rodno uvjetovanog uznemiravanja i nasilja;

 1.               pomno pratiti situaciju i imati nultu toleranciju prema svim oblicima rodno uvjetovanog nasilja na internetu;
 2.               osvješćivati javnost o rodno uvjetovanom nasilju putem komunikacijskih kampanja čiji cilj, među ostalim, treba biti informirati žrtve o tome gdje i kako pristupiti službama za potporu, pri čemu te aktivnosti moraju biti najintenzivnije oko Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama (25. studenog);
 3.               služiti kao primjer u organizaciji i radu lokalnih  vlasti na području Krapinsko- zagorske županije.

 

II

 

Ova Rezolucija objaviti će se u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije.

 

Ad.8.

Pitanja i prijedlozi.

 

Vijećnik Željko Benger postavlja pitanje vezano za e-mail koji je upućen od susjeda Tomislava Šimunića.

 

Načelnik odgovara da problemi definitivno postoje no i da ima druga strana medalje. Oni kao vlasnici su bili pored kada se čistilo, mogli su pokazati kako žele, no kriv je i izvođač, kriva je i globalna situacija.

 

Vijećnik Željko Benger odgovara da on u svom djelokrugu rada ne bi dozvolio da se napravi šteta, gradilište se može zaustaviti no treba poduzeti radnje da se spriječi šteta. Navode da im voda ide u kuću. Je li netko to išao pogledati.

Načelnik potvrđuje da su bili vani prije dva tjedna i da je bio mir do danas i da ne zna što se sada dogodilo. Činjenica je da dođu dva Nepalca na gradilište rade i čiste, dođe i naš radnik, Tomica  je bio vani  mogao ih je upozoriti kako hoće da izvedu radove. No nitko ne bježi od toga da će to popraviti i sanirati. Čeka se postavljanje galendera i asfaltiranje, sve će se vratiti u prvobitno stanje. Potkopali su jedan temelj garaže i to će biti riješeno, riješili su mu oborinske vode, produžena je škarpa. Radovi bi se morali završiti do 30. lipnja.

 

Vijećnik Željko Benger iznosi da ga je kontaktirao Nikola Sporiš kod njega je veliki problem, postoji li mogućnost da mu se od strane općine pomogne, problem mu je spojiti se na kanalizaciju. Čija je kanalizacija, smije li se spajati. Voda se prelijeva preko ceste.

 

Načelnik odgovara da će se prokopati kanal kako bi se skupljale vode, a što se tiče kanalizacije to je općinska kanalizacija i smije se priključiti. Količina oborina koja je pala tih dana bila je velika, pitanje je jeli bi i kanal mogao gutati toliku količinu. Kontaktiran je centar za socijalnu skrb, jer njiva iznad je je od Potočkog koji je korisnik usluge Centra, a koji mu je i skrbnik. Dozvolili su da se prekopa. Tako će se voda preusmjerit, no na kraju voda završava kod Stubmara. Ljudi su svašta radili čak puštali vodu i na cestu, drugi radi toga prigovaraju. To će se opet morati sanirati.

 

Vijećnik Željko Benger predlaže da se žurnije aktivira jer takve situacije mogu prouzročiti i nastanke klizišta. Voda će uči u kuću i nastati će šteta. Apelira da se to što prije riješi.

 

Vijećnik Nedjeljko Ćuk uključuje se u raspravu riječima da kod takvih kiša svi bi mogli tražiti pomoć, prije dva tjedna pola Pile je plivalo i plavilo. Apelira da moramo biti svjesni i sami  poduzeti radnje da si pomogmeno. Kod njega osobno je falio centimetar da ne pliva. I to ne zahvaljujući njemu ili šakrpi. Ima oborinsku odvodnji fi 500 cijev ali voda nema kamo dalje. Na Sljemenu su šumari ostavili smeće zatrpao se jedan kanal, iza Dogana drugi. Dvorišta su bila poplavljena i kod susjeda odvjetnika i kod njega. Voda je sve odnijela. Postavlja pitanje jeli da sada u takvoj situaciji šalje Općini zahtjev da to rješava?

 

Vijećnik Željko Benger postavlja pitanje da tko je u takvim slučajevima onda nadležan da to rješava?

 

Nedjeljko Ćuk odgovara da su u ovom slučaju krive bile Hrvatske šume, već taj dan i drugi dan su djelatnici Općine išli gore to rješavati, ali ne mogu sve. Govori općenito što ljudi rade i kod gradnje objekata i ostalog, svi mahom puštaju odvodnju na javnu površinu, susjed pušta susjedu, a sve piše u građevinskoj dozvoli. Komisija kada izlazi traži da se stavi rešetka. Nitko se ne pridržava uvjeta koji se propisuju. I on bi rado da Općina sve riješi. Vjeruje da u situaciji u Pili da nisu bageri otvorili kanale svi bi plivali. Na žalost je cijeli sustav je kriv. I danas je u Pili bila upitna situacija.

 

Sjednica je sa radom završila u 20,40 sati.

 

KLASA:024-03/23-01/12

URBROJ:2140-27-2-23-2

Stubičke Toplice, 06.06.2023.

 

Zapisničar                                                                                                           Predsjednik Općinskog vijeća

                                                                                                                                    Općine Stubičke Toplice

               

Melita Šarić                                                                                                                   Tomislav Mlinarić

 

 

Kako do nas / Kontakt