Zapisnik sa 20. sjednice općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice

Z A P I S N I K

sa 20. sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice, održane dana 03. srpnja 2023.  godine  u Vijećnici Općine Stubičke Toplice, Viktora Šipeka 16, Stubičke Toplice.

Prisutni:

Tomislav Mlinarić – predsjednik Općinskog vijeća,

Sabina Frgec, Marija Vrban, Željko Benger, Željko Frgec, Anica Benger, Jurica Knezić, Nina Gradiški Zrinski, Tomislav Sokač, Nedjeljko Ćuk, Biserka Bosnar, Robert Pilski

 

Odsutni: Roman Rogović (opravdano)

 

Ostali prisutni:

 

Josip Beljak, načelnik Općine Stubičke Toplice

Janko Rešetar, vježbenik

Kristina Ljubić, ravnateljica Dječjeg vrtića ZVIREK

Senka Susović, novinarka Radio Stubice

 

Zapisničar:           Melita Šarić

Započeto:             20,07 sati

 

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice, Tomislav Mlinarić, otvara 20. sjednicu Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice, pozdravlja: načelnika Općine Stubičke Toplice Josipa Beljaka, Kristinu Ljubić, ravnateljicu dječjeg vrtića ZVIREK, članove Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice, predstavnicu medija novinarku Senku Susović, kao i prisutne službenicu i službenika Jedinstvenog upravnog odjela.

Predsjednik Općinskog vijeća konstatira da je na sjednici nazočno dvanaest od trinaest vijećnika Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice te da Općinsko vijeće može donositi pravovaljane odluke.

 

Predsjednik Tomislav Mlinarić na usvajanje daje

 

D N E V N I    R E D

 

  1.        Usvajanje zapisnika sa 19. sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice.
  2.        Donošenje Odluke o donošenju IV. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Stubičke Toplice „Zona Stubaki“,.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
  3.        Davanje prethodne suglasnosti na Pravilnik o izmjenama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Zvirek.
  4.        Davanje suglasnosti za zapošljavanje  pomoćnog kuhara/kuharice u Dječjem vrtiću Zvirek.

5.       Davanje suglasnosti DVD Strmec Stubički na realizaciju Financijskog plana za  2022. godinu.

  1.        Davanje suglasnosti DVD Strmec Stubički na realizaciju Plana rada za 2022. godinu.
  2.        Davanje suglasnosti DVD Pila na realizaciju Financijskog plana za  2022. godinu.
  3.        Davanje suglasnosti DVD Pila na realizaciju Plana rada za 2022. godinu.
  4.        Pitanja i prijedlozi.

 

Predloženi dnevni red jednoglasno je usvojen.

 

Ad.1.

Usvajanje zapisnika sa 19. sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice.

 

Tomislav Mlinarić, predsjednik Općinskog vijeća obavještava da je zapisnik sa 19. sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice dan u privitku poziva.

U otvorenoj raspravi nije bilo primjedbi.

Zapisnik sa 19. sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice jednoglasno je usvojen sa dvanaest (12) glasova.

 

Ad.2.

Donošenje Odluke o donošenju IV. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Stubičke Toplice „Zona Stubaki“,.      

Tomislav Mlinarić, predsjednik Općinskog vijeća, obavještava prisutne da su u prilogu poziva dani materijali. Otvara raspravu.

Obzirom da nema pitanja niti prijedloga, predlaže se donošenje Odluke o donošenju IV. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Stubičke Toplice „Zona Stubaki“,.  

Jednoglasno sa dvanaest (12) glasova donosi se

 

O D L U K A O DONOŠENJU

IV. IZMJENA I DOPUNA DETALJNOG PLANA UREĐENJA

STUBIČKE TOPLICE „ZONA STUBAKI“

 

Članak 1.

(1)           Donose se IV. Izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja Stubičke Toplice „Zona Stubaki“ (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br.18/11, 15/12, 04/14, 20/14, 22/22, 64/22) - u daljnjem tekstu: Plan.

(2)           IV. Izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja Stubičke Toplice „Zona Stubaki“ izradila je tvrtka APE d.o.o. iz Zagreba u koordinaciji s nositeljem izrade.

Članak 2.

(1)           Ovim izmjenama i dopunama Detaljnog plana uređenja Stubičke Toplice „Zona Stubaki“ mijenja se tekstualni dio plana (Odredbe za provedbu) i svi grafički dijelovi plana.

(2)           Izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja Stubičke Toplice „Zona Stubaki“ sadržane su u elaboratu "IV. Izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja Stubičke Toplice „Zona Stubaki" koji sadrži:

I. OSNOVNI DIO PLANA

I.0. Opći podaci o stručnom izrađivaču plana i odgovornom voditelju izrade

I.1. TEKSTUALNI DIO

                IZMJENE I DOPUNE ODREDBI ZA PROVEDBU

I.2. GRAFIČKI DIO (u mjerilu 1:1000)

1. Detaljna namjena površina

2. Prometna, telekomunikacijska i komunalna infrastrukturna mreža

2.1. Promet

2.2. Elektroničke komunikacije i energetski sustavi

2.3. Vodoopskrba i odvodnja

3. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina

4. Uvjeti gradnje

I.3. OBRAZLOŽENJE PLANA

 

II. PRILOZI PLANA

II.1. POPIS SEKTORSKIH DOKUMENATA I PROPISA

II.2. ZAHTJEVI I MIŠLJENJA

II.3. IZVJEŠĆE O JAVNOJ RASPRAVI

II.4. EVIDENCIJA POSTUPKA IZRADE I DONOŠENJA PLANA

II.5. SAŽETAK ZA JAVNOST

 


B. ODREDBE ZA PROVEDBU

Članak 3.

U članku 5. stavku 1. podstavku 1. nakon oznake: „5-5“ dodaje se tekst: „5a-5a“; a tekst: „i 6a-6a“, briše se.

Članak 4.

(1)                U članku 10. u tablici, u retku 2. broj: „46843“, zamjenjuje se brojem: „49909“.

(2)                U članku 10. u tablici, u retku 4. broj: „5447“, zamjenjuje se brojem: „8266“.

(3)                U članku 10. u tablici, u retku 5. broj: „1912“, zamjenjuje se brojem: „623“.

(4)                U članku 10. u tablici, redak 6. i 7a., brišu se; a redci 7.-9. postaju redci: 6.-8.

Članak 5.

U članku 11. u tablici, redak 6. i 7a., brišu se; a redci 7.-9. postaju redci: 6.-8.

Članak 6.

Podnaslov 3. prije članka 18. mijenja se i glasi:

„3.          Način opremanja zemljišta prometnom, uličnom infrastrukturnom
                mrežom i mrežom elektroničkih komunikacija

Članak 7.

U članku 18. stavku 1. riječi: „komunalnom i telekomunikacijskom“, brišu se, a nakon riječi: „mrežom“, dodaje se tekst: „i mrežom elektroničkih komunikacija“.

Članak 8.

U članku 19. stavku 2. tekst: „i «18»“, briše se.

Članak 9.

U članku 20. stavku 2. prva rečenica se briše.

Članak 10.

U članku 27. stavak 3. mijenja se i glasi:

„(3)         Ukoliko je potrebno izvesti određene radove ili podignuti novu građevinu, sukladno posebnim propisima potrebno je pribaviti suglasnost vlasnika komunikacijskog voda, opreme i spojnog puta radi poduzimanja mjera zaštite i osiguranja njihova nesmetanog rada. Planom je određeno izmještanje postojećih DTK u građevne čestice prometne mreže, pri čemu je potrebno ishoditi posebne uvjete za izmještanje, odnosno prikupiti suglasnost nadležne pravne osobe s javnim ovlastima.“

 


 

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 11.

Elaborat iz članka 2. ove Odluke, izrađen je kao izvornik u 5 (pet) primjeraka plana, ovjerenih pečatom Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice, od kojih se po jedan primjerak čuva u pismohrani Općine Stubičke Toplice i u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Stubičke Toplice.

Članak 12.

Grafički dio Plana iz točaka I.2. te Obvezni prilozi iz točke II. članka 2., koji su sastavni dio ove Odluke, nisu predmet objave.

Članak 13.

Uvid u Plan može se izvršiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općini Stubičke Toplice.

Članak 14.

(1)           Danom stupanja na snagu ove Odluke stavljaju se izvan snage odredbe za provedbu i svi kartografski prikazi grafičkog dijela Detaljnog plana uređenja Stubičke Toplice „Zona Stubaki“ (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 18/11, 15/12, 04/14, 20/14, 22/22, 64/22) koji su predmet ovih IV. izmjena i dopuna DPU-a.

(2)          Postupci započeti po odredbama Odluke iz prethodnog stavka ovoga članka, do stupanja na snagu ove Odluke dovršit će se po odredbama te Odluke, ukoliko nisu u suprotnosti sa Zakonom i posebnim propisima.

Članak 15.

Po stupanju na snagu ove Odluke izradit će se i objaviti pročišćeni tekst odredbi za provođenje sukladno članku 113. Zakona o prostornom uređenju.

Članak 16.

Ova Odluka stupa na snagu osam dana od objave u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije“.

 

Ad.3.

Davanje prethodne suglasnosti na Pravilnik o izmjenama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Zvirek.

 

Tomislav Mlinarić, predsjednik Općinskog vijeća, obavještava prisutne da su u prilogu poziva dani materijali. Otvara raspravu.

Obzirom da nema pitanja niti prijedloga, predlaže se davanje prethodne suglasnosti na prijedlog Pravilnika o izmjenama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Zvirek.

Jednoglasno sa dvanaest (12) glasova donosi se

O D L U K A

 

                Daje se prethodna suglasnost na prijedlog Pravilnika o izmjenama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića ZVIREK.

                Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Ad.4.

Davanje suglasnosti za zapošljavanje  pomoćnog kuhara/kuharice u Dječjem vrtiću Zvirek.

 

Tomislav Mlinarić, predsjednik Općinskog vijeća, obavještava prisutne da su u prilogu poziva dani materijali. Otvara raspravu.

Obzirom da nema pitanja niti prijedloga, predlaže se Davanje suglasnosti za zapošljavanje  pomoćnog kuhara/kuharice u Dječjem vrtiću Zvirek.

Jednoglasno sa dvanaest (12) glasova donosi se

 

O D L U K A

 

                Daje se suglasnost za zapošljavanje pomoćnog kuhara/kuharice u Dječjem vrtiću ZVIREK.

 

                Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Ad.5.

Davanje suglasnosti DVD-u Strmec Stubički na realizaciju Financijskog plana za  2022. godinu.

 

Tomislav Mlinarić, predsjednik Općinskog vijeća, obavještava prisutne da su u prilogu poziva dani materijali. Otvara raspravu.

Obzirom da nema pitanja niti prijedloga, predlaže se davanje suglasnosti DVD-u Strmec Stubički na realizaciju Financijskog plana za  2022. godinu.

Jednoglasno sa dvanaest (12) glasova donosi se

O D L U K A

Članak 1.

Daje se suglasnost na realizaciju Financijskog plana Dobrovoljnog vatrogasnog društva Strmec Stubički za 2022. godinu.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

 

Ad.6.

Davanje suglasnosti DVD-u Strmec Stubički na realizaciju Plana rada za 2022. godinu.

 

Tomislav Mlinarić, predsjednik Općinskog vijeća, obavještava prisutne da su u prilogu poziva dani materijali. Otvara raspravu.

Obzirom da nema pitanja niti prijedloga, predlaže se davanje suglasnosti DVD-u Strmec Stubički na realizaciju Plana rada za 2022. godinu.

Jednoglasno sa dvanaest (12) glasova donosi se

 

O D L U K A

Članak 1.

Daje se suglasnost na realizaciju Plana rada Dobrovoljnog vatrogasnog društva Strmec Stubički za 2022. godinu.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Ad.7.

Davanje suglasnosti DVD-u Pila na realizaciju Financijskog plana za  2022. godinu.

 

Tomislav Mlinarić, predsjednik Općinskog vijeća, obavještava prisutne da su u prilogu poziva dani materijali. Otvara raspravu.

Obzirom da nema pitanja niti prijedloga, predlaže se davanje suglasnosti DVD-u Pila na realizaciju Financijskog plana za  2022. godinu.

Jednoglasno sa dvanaest (12) glasova donosi se

 

O D L U K A

Članak 1.

Daje se suglasnost na realizaciju Financijskog plana Dobrovoljnog vatrogasnog društva Pila za 2022. godinu.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

 

Ad.8.

Davanje suglasnosti DVD-u Pila na realizaciju Plana rada za 2022. godinu.

 

Tomislav Mlinarić, predsjednik Općinskog vijeća, obavještava prisutne da su u prilogu poziva dani materijali. Otvara raspravu.

Obzirom da nema pitanja niti prijedloga, predlaže se davanje suglasnosti DVD-u Pila na realizaciju Plana rada za 2022. godinu.

Jednoglasno sa dvanaest (12) glasova donosi se

 

O D L U K A

Članak 1.

Daje se suglasnost na realizaciju Plana rada Dobrovoljnog vatrogasnog društva Pila za 2022. godinu.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

 

Ad.9.

Pitanja i prijedlozi.

 

 

 

Sjednica je sa radom završila u 20,12 sati.

 

KLASA:024-03/23-01/13

URBROJ:2140-27-2-23-2

Stubičke Toplice, 03.07.2023.

 

Zapisničar                                                                                                           Predsjednik Općinskog vijeća

                                                                                                                                    Općine Stubičke Toplice

               

Melita Šarić                                                                                                                   Tomislav Mlinarić

 

 

Kako do nas / Kontakt