Zapisnik sa 21. sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice

Z A P I S N I K

sa 21. sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice, održane dana 04. listopada 2023.  godine  u Vijećnici Općine Stubičke Toplice, Viktora Šipeka 16, Stubičke Toplice.

Prisutni:

Tomislav Mlinarić – predsjednik Općinskog vijeća,

Sabina Frgec, Marija Vrban, Željko Benger, Željko Frgec, Anica Benger, Jurica Knezić, Nina Gradiški Zrinski, Tomislav Sokač, Nedjeljko Ćuk, Roman Rogović, Biserka Bosnar, Robert Pilski

 

Odsutni: /

 

Ostali prisutni:

 

Josip Beljak, načelnik Općine Stubičke Toplice

Janko Rešetar, vježbenik

Dubravka Špiček, savjetnica za proračun

Kristina Ljubić, ravnateljica Dječjeg vrtića ZVIREK

Silvija Drempetić, ravnateljica Općinske knjižnice Stubičke Toplice

Senka Susović, novinarka Radio Stubice

 

Zapisničar:           Dubravka Špiček

Započeto:             20,00 sati

 

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice, Tomislav Mlinarić, poziva prisutne da minutom šutnje odaju počast sumještaninu, danas poginulom na dužnosti, a iz pijeteta prema obitelji. Prisutni su se pridružili pozivu te minutom šutnje odali počast. Predsjednik predlaže da se obitelji, ispred općine i općinskog vijeća uputi telegram sućuti. Otvara 21. sjednicu Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice, pozdravlja: načelnika Općine Stubičke Toplice Josipa Beljaka, Kristinu Ljubić, ravnateljicu dječjeg vrtića ZVIREK, Silviju Drempetić, ravnateljicu Općinske knjižnice Stubičke Toplice, predstavnicu medija novinarku Senku Susović, članove Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice, kao i prisutne službenicu i službenika Jedinstvenog upravnog odjela.

Predsjednik Općinskog vijeća konstatira da je na sjednici nazočno trinaest od trinaest vijećnika Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice te da Općinsko vijeće može donositi pravovaljane odluke.

 

Predsjednik Tomislav Mlinarić na usvajanje daje dopunjeni

 

D N E V N I    R E D

 

 1.        Usvajanje zapisnika sa 20. sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice.
 2.        Usvajanje Polugodišnjeg izvješća o radu općinskog načelnika za razdoblje siječanj - lipanj 2023. godine.
 3.        Donošenje polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Stubičke Toplice za 2023. godinu s pratećim odlukama.

4.       Donošenje Odluke o davanju mišljenja na konačni nacrt  Strategije razvoja Urbane aglomeracije Zagreb za razdoblje do kraja 2027. i konačni nacrt Akcijskog plana Strategije razvoja Urbane aglomeracije Zagreb za razdoblje do 2027..

 1.        Donošenje Odluke o procjeni rizika od velikih nesreća za Općinu Stubičke Toplice.
 2.        Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o cjeniku za korištenje poslovnog prostora i drugih nekretnina u vlasništvu Općine Stubičke Toplice.
 3.        Donošenje Odluke o plaćanju komunalnog doprinosa – KLARA LISEC.
 4.        Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o mjerilima za financiranje predškolskog odgoja i obrazovanje na području Općine Stubičke Toplice ( prijedlog vijećnika Romana Rogovića).
 5.        Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu i vlastitom pogonu Općine Stubičke Toplice.
 6.     Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o radu Općinske knjižnice Stubičke Toplice od 01.01.2023. do 30.06.2023. godine
 7.     Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg izvješća o radu Dječjeg vrtića ZVIREK za ped. god. 2022./2023.
 8.     Donošenje Odluke o financiranju šire javne potrebe osnovnog školstva.- e-tehničar.
 9.     Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na pripajanje trgovačkih društava KRAKOM-VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. i VIOP d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju trgovačkom društvu Zagorski vodovod d.o.o. Zabok i davanje ovlaštenja općinskom načelniku za donošenje Odluke o pripajanju istih na Skupštini Zagorskog vodovoda d.o.o..
 10.     Informacija o provedenom nadzoru Turističke zajednice Općine Stubičke Toplice.
 11.     Donošenje Odluke o ispravku Odluke o izmjeni Odluke o koeficijentima složenosti poslova za obračun plaće zaposlenih u Dječjem vrtiću ZVIREK.
 12.     Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o koeficijentima složenosti poslova za obračun plaće zaposlenih u Dječjem vrtiću ZVIREK.
 13.     Pitanja i prijedlozi.

 

Predloženi dopunjeni dnevni red jednoglasno je usvojen.

 

Ad.1.

Usvajanje zapisnika sa 20. sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice.

 

Tomislav Mlinarić, predsjednik Općinskog vijeća obavještava da je zapisnik sa 20. sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice dan u privitku poziva.

U otvorenoj raspravi nije bilo primjedbi.

Zapisnik sa 20. sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice jednoglasno je usvojen sa trinaest (13) glasova.

 

Ad.2.

Usvajanje Polugodišnjeg izvješća o radu općinskog načelnika za razdoblje siječanj - lipanj 2023. godine.

 

Tomislav Mlinarić, predsjednik Općinskog vijeća, obavijestio je da je tekst izvješća o radu općinskog načelnika dan u privitku poziva.

POLUGODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU

ZA RAZDOBLJE OD 1.1. – 30.06.2023. GODINE

 

                Sukladno članku 46. Statuta Općine Stubičke Toplice („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj: 16/09, 9/13, 15/18 i 7/21) i članku 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), općinski načelnik zastupa Općinu Stubičke Toplice i nositelj je izvršne vlasti u Općini Stubičke Toplice.

                Sukladno članku 47. st. 1. Statuta Općine Stubičke Toplice i članku 35.b st. 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, općinski načelnik dva puta godišnje podnosi polugodišnje izvješće o svom radu Općinskom vijeću, i to do 31. ožujka tekuće godine za razdoblje srpanj-prosinac prethodne godine i do 15. rujna za razdoblje siječanj-lipanj tekuće godine.

           Ovo polugodišnje izvješće o radu općinskog načelnika podnosi se Općinskom vijeću za razdoblje od 01. siječnja do zaključno 30. lipnja 2023. godine, a temeljem gore navedenih zakonskih i podzakonskih propisa.

U izvještajnom razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja 2023. godine općinski načelnik je sukladno odredbama Zakona o lokalnoj i regionalnoj (područnoj) samoupravi i Statuta Općine Stubičke Toplice obavljao poslove u okviru svoje nadležnosti, obavljao je izvršne poslove iz samoupravnog djelokruga Općine Stubičke Toplice koji su mu povjereni zakonom, utvrđivao je prijedloge općih akata koje donosi Općinsko vijeće Općine Stubičke Toplice, davao mišljenje o prijedlozima odluka i drugih akata, izvršavao i osiguravao izvršavanje općih akata Općinskog vijeća, prostornog plana te drugih akata Općinskog vijeća, upravljao nekretninama i pokretninama u vlasništvu Općine, kao i prihodima i rashodima Općine, usmjeravao djelovanje Jedinstvenog upravnog odjela Općine u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Općine, nadzirao njihov rad, te obavljao i druge poslove u skladu sa zakonom, Statutom i drugim aktima Općinskog vijeća.

Općinski načelnik je i u ovom izvještajnom razdoblju inicirao i nadzirao poslove vezane uz izradu i izvršavanje proračuna, izradu propisanih i ostalih izvješća u svezi s izvršenjem proračuna, prikupljanje prihoda koji pripadaju Općini, te druge poslove i aktivnosti vezane za financijsko poslovanje Općine, a koji proizlaze iz ovlaštenja utvrđenih Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakonom o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, Zakonom o proračunu i Statutom Općine Stubičke Toplice.

O donesenim aktima, kao i o svojim drugim aktivnostima, redovito je obavještavao javnost putem lokalnih medija, radio emisija, zatim internetske stranice Općine: www.stubicketoplice.hr.  Također, predstavnici medija redovito prate rad općinskog načelnika te Jedinstvenog upravnog odjela, o čemu izvještavaju javnost.

U razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja 2023. godine Općina Stubičke Toplice ostvarila je ukupne prihode u iznosu od 1.353.196,73 eura Ukupni rashodi i izdaci u istom razdoblju iznose 1.586.621,96 eura.

Detaljni podaci o izvršenju Proračuna Općine Stubičke Toplice sadržani su u Polugodišnjem izvještaju  o izvršenju proračuna Općine Stubičke Toplice za 2023. godinu.

Na poziv za iskaz interesa za financiranje projekata prema Programu podrške brdsko-planinskim područjima, koji poziv je objavilo Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova europske unije, prijavljen je projekt Modernizacije nerazvrstanih cesta, čime se nastavlja sa uređivanjem i asfaltiranjem nerazvrstanih cesta na području Općine Stubičke Toplice. Cilj projekta je poboljšanje dostupnosti komunalne infrastrukture, čime će se podići razina komunalnih usluga i standarda te djelovati ka zaustavljanju procesa depopulacije i poticanju procesa demografskog oživljavanja brdsko-planinskih područja. Vrijednost prijavljenog projekta je 66.283,13 eura. Uskoro se očekuje potpisivanje ugovora sa Ministarstvom regionalnoga razvoja i fondova Europske unije te će se radovi izvoditi u drugom dijelu godine.

 

Završen je Projekt izgradnje i opremanja dječjeg igrališta Centar prijavljen je na javni poziv LAG-a Zeleni bregi: „Ulaganja u opće društvenu infrastrukturu i pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo“. LAG je svojom Odlukom o odabiru projekta brd: 03/22/01 od 15. travnja 2022. godine, odabrao ovaj projekt za dodjelu potpore u iznosu od 33.076,21. Izgradnjom i opremanjem dječjeg igrališta Centar, koje se nalazi u samom centru mjesta Stubičke Toplice, poboljšali su se uvjeti i dostupnosti novih sadržaja za sve stanovnike, a posebice za najmlađe. Postavljeno je 12 novih sprava za igranje.

 

Opremanjem rekreacijskog centra u Strmcu Stubičkom sa 10 sprava koje će biti montirane na lokaciji pored vatrogasnog i mjesnog doma u Strmcu Stubičkom. Za navedeni projekt je u 2022. godini ostvareno sufinanciranje od Ministarstva turizma i sporta 19.908,42 eura te će isti biti završen u 2023. godine. U izvještajnom razdoblju utrošeno je 41.664,85 eura za radove koji se odnose na pripremu terena, montažu opreme, nadzor te ugradnju parkovnih betonskih rubnjaka i stabilizacijske betonske ploče.

 

Iz Fonda solidarnosti EU za Operaciju: „Financiranje  službi spašavanja radi pokrivanja potreba pogođenog stanovništva serijom potresa 2020. godine“  ostvareno je 3.113,33 eura i za Operaciju: „Sanacija fasade i unutarnjih dijelova zgrade dječjeg vrtića „Zvirek“ Stubičke Toplice ostvareno je 1.990,84 eura za  usluge stručnog pregleda, izradu izvješća o stanju građevine, te izradu troškovnika sanacije. Troškovi sanacije štete od potresa plaćeni su na teret drugih izvora financiranja ranijih godina, a prepoznati su kao  prihvatljivi za financiranje iz FSEU-a te su odobreni od strane Tijela koja su temeljem Odluka Vlade odgovorna za provedbu financijskog doprinosa.

Prijavom na natječaj FSEU ostvareno je financiranje „Sanacije unutarnjih dijelova zgrade dječjeg vrtića „Zvirek“ za ličilačke radove u holu zgrade u iznosu od 11.140,63 eura.

 

Za projekt sanacije klizišta u Gundulićevoj ulici i sanaciju nerazvrstanih cesta na području Općine Stubičke Toplice planirano je ukupno 823.000,00 eura. Ukupno planirani rashodi obuhvaćaju izradu troškovnika za dionice cesta koje će biti sanirane, izvođenje radova te nadzor nad radovima kao i rashode za provedbu postupka nabave te administrativno vođenje projekta. Za realizaciju navedenog  projekta sklopljen je 2022. godine ugovor s Ministarstvom gospodarstva i održivog razvoja o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti EU te su započeli radovi sanacije klizišta u Gundulićevoj ulici. Nastavno na sklopljeni ugovor, u 2023. godini sklopljeni su prvi i drugi dodatak ugovoru u kojem su odobrena dodatna bespovratna novčana sredstva za hitno obnavljanje pogođenih prirodnih područja kako bi se izbjegli učinci erozije tla na području Krapinsko-zagorske županije pa tako i na području Općine Stubičke Toplice. Ukupno je odobreno temeljem sklopljenog ugovora i dodataka ugovoru 836.991,69 eura bespovratnih sredstava, uz napomenu da je 2022. godine od toga iskorišteno 11.903,57 eura za rashode predmetnog projekta nastale prethodne godine. U izvještajnom razdoblju ukupni rashodi iznose 816.798,40 eura. Od toga rashodi za administrativno vođenje projekata iznose 21.875,00 eura, rashodi projekta sanacije klizišta u Gundulićevoj ulici iznose 88.269,77 eura dok rashodi za projekt sanacije nerazvrstanih cesta u Stubičkim Toplicama, Strmcu Stubičkom i u naselju Pila iznose 706.653,63 eura.

 

Za parkiralište u Centru planirano je 13.000,00 eura za izradu idejnog rješenja za  izgradnju javnog parkirališta i proširenja dijela dječjeg igrališta odnosno za uređenje prostora za sve generacije, na lokaciji ulici Viktora Šipeka 18, za koje je 2022. godine kupljeno zemljište. Rashodi u izvještajnom razdoblju iznose 6.731,59 eura, a odnose se na troškove rušenja postojećeg objekta, nadzora nad navedenim radovima, čišćenje i poravnavanja terena.

 

Za izgradnju i asfaltiranje  nerazvrstanih cesta planirano je 66.360,00 eura, a plan  obuhvaća rashode za radove asfaltiranja i nadzora nad radovima. U planu su sljedeće ceste: dio NC ST1-26 – Breber, dio NC SS-14- odvojak Mlinarić, dio NC SS-7 – reciklažno dvorište prema Šturlan, dio NC SS-18, ŽC 2219 - Pilarić, i dio NC ST1-9 – ulica Petra Preradovića – odvojak Kolarić. Realizacija će biti u drugom dijelu godine.

 

Za izgradnju kanala oborinske odvodnje u izvještajnom razdoblju utrošeno je 3.638,13 eura, a postavljeno je 37 m cijevi za oborinsku odvodnju, 2 komada šahtova, jedan slivnik, 8 m betonskih rubnjaka.

 

                U izvještajnom razdoblju ulagalo se i u redovno održavanje komunalne infrastrukture.U izvještajnom razdoblju utrošeno je 11.030,10 eura za podmirenje troškova potrošnje električne energije na javnoj rasvjeti. Rashodi za održavanje javne rasvjete iznose 208,75 eura. U tekuće i investicijsko održavanja cesta uloženo je 50.577,09 eura. Na čišćenje snijega i posipavanje nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima utrošeno je 21.817,12 eura.

                Na održavanje javnih zelenih površina u izvještajnom razdoblju utrošeno je 13.536,97 eura. Sredstva su utrošena za  materijal, energiju i usluge, a od toga je za nabavu i sadnju cvijeća na cvjetnim gredicama utrošeno 5.742,50 eura, a za rekonstrukciju opločnika i zelene površine kod prilaza ambulanti utrošeno je 2.664,38 eura. Aktivnost obuhvaća radove održavanja parkova i cvijeća kao što su košnja trave, grabljanje lišća, uređenje i održavanje cvjetnih gredica, rezanje i odvoz suhih stabala, održavanje ukrasnog grmlja, parkovnih klupa i ostali potrebni radovi uključujući i materijal.

                Na održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene utrošeno je ukupno 4.037,09 eura za materijal i usluge za održavanje i funkcioniranja fontane, javnog sata, urbane opreme, oglasnih panoa te autobusnih nadstrešnica, a sve sukladno Programu održavanja komunalne infrastrukture na području općine.

                Nastavljeno je sa isplatom poticaja u poljoprivredi, provođenjem mjera deratizacije i dezinsekcije te poslova higijeničarske službe, subvencijama obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima.

                Kao i prethodnih godina, nastavilo se sa ulaganjem u održavanje vatrogasnih i mjesnih domova Strmec Stubički i Pila, u cilju osiguravanja njihove funkcionalnosti, uređenosti i opremljenosti. Isplaćene su tekuće donacije Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Strmec Stubički i Pila, Javnoj vatrogasnoj postrojbi Zabok, Turističkoj zajednici Općine Stubičke Toplice, te Crvenom križu.

                Kako je općinski načelnik ujedno i predsjednik Turističke zajednice Općine Stubičke Toplice, neposredno je i aktivno sudjelovao u radu tijela Turističke zajednice te se i dalje kontinuirano radi na obogaćivanju turističke ponude Općine Stubičke Toplice.

                Uspješno je realiziran još jedan Mali ulični festival – MUF od 9.-11.6.2023. godine. Ove godine još veći, još posjećeniji i još raznovrsniji ponudom: brojna ulična događanja, priredbe, radionice, predstave i koncerti zvučnih imena hrvatske i regionalne estrade kao i nezaobilazna gastro ponuda privukli su rekordan broj posjetitelja.

                U području socijalne skrbi, Općina nastoji temeljem socijalnog programa osigurati barem minimalna sredstva za podmirenje troškova života onim sugrađanima čija je egzistencija ugrožena. Povodom blagdana Uskrs podijeljeno je 9 poklon paketa korisnicima naknade za podmirenje troškova stanovanja i umirovljenicima s područja Općine Stubičke Toplice te su također isplaćene uskrsnice umirovljenicima, a zahtjeve je podnijelo 68 umirovljenika. Isplaćene su jednokratne novčane pomoći za 6 novorođenčadi.

                Nastavilo se sa sufinanciranjem autobusnog prijevoza učenicima srednjih škola te željezničkog prijevoza studentima, kao i sufinanciranjem smještaja i prehrane učenika srednjih škola u učeničke domove te isplatom stipendija učenicima srednjih škola i studentima. Općina je u izvještajnom razdoblju sufinancirala logopedsku službe i programe hipoterapije djeci s teškoćama u razvoju.

                U Osnovnoj školi Vladimir Bosnar Stubičke Toplice nastavilo se sa provođenjem školske sheme u svrhu promoviranja zdrave prehrambene navike s ciljem povećanja udjela voća i povrća, mlijeka i mliječnih proizvoda u svakodnevnoj prehrani kako bi se spriječila debljina i bolesti uzrokovane neadekvatnom prehranom u dječjoj dobi, te omogućavanja školskoj djeci dodatnog obroka svježeg voća ili povrća, mlijeka ili mliječnih proizvoda.

                Provodio se projekt cjelodnevne nastave u koji je uključeno tijekom školske godine 13-14 učenika. Sufinancirala se škola plivanja te se također sufinanciralo sudjelovanje učenika Osnovne škole Vladimir Bosnar na raznim natjecanjima kao i boravak u kampu. Financirani su materijalni i financijski rashodi Osnovne škole. Općina je sufinancirala boravak djece u dječjem vrtiću kao i pomoćnika u nastavi za djecu s teškoćama. Financirao se rad Općinske knjižnice.

                Općinski načelnik je svakodnevno primao građane radi rješavanja problematike iz djelokruga poslova općinske uprave i javnih ustanova u vlasništvu Općine, ali i radi saslušanja njihovih prijedloga i sugestija za unapređenje rada i kvalitete života u Općini Stubičke Toplice.

Kako nema pitanja  i prijedloga na usvajanje se daje donošenje Polugodišnjeg izvješće o radu općinskog načelnika za razdoblje siječanj – lipanj 2023. godine.

Jednoglasno sa trinaest (13) glasova donosi se

 

O D L U K A

 o usvajanju Polugodišnjeg izvješća o radu općinskog načelnika

za razdoblje od 01.01. – 30.6.2023. godine

 

 

U s v a j a  s e  Polugodišnje izvješće o radu općinskog načelnika Općine Stubičke Toplice za razdoblje od 01.01. – 30.6.2023. godine.

 

 

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od donošenja.

 

 

Ad.3.

Donošenje polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Stubičke Toplice za 2023. godinu s pratećim odlukama.

 

Tomislav Mlinarić, predsjednik Općinskog vijeća, obavijestio je da je Proračun sa pratećim odlukama dan u privitku poziva. Otvara raspravu.

Vijećnica Sabina Frgec uputila je načelniku upit za pojašnjenjem minusa u proračunu.

Josip Beljak, načelnik Općine  obrazlaže da su to troškovi nastali uslijed knjiženja, a nastalim uslijed  troškova na sanaciji preko fonda solidarnosti, dok se čeka povrat tih sredstava. To je trenutni minus koji će biti pokriven kada nam se doznače sredstva, koja smo mi uplatili u prvom dijelu godine, a još ih nismo dobili. Isto je i sa dječjim igralištem koja sredstva još nismo dobili. Minus će biti anuliran kod prihoda tih sredstava. Vijećnica postavlja upit radi li se o cijelom minusu na što je načelnik potvrdio da se radi o cijelom minusu.

Na usvajanje se daje donošenje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Stubičke Toplice za 2023. godinu sa pratećim odlukama.

Sa devet (9) glasova za i četiri (4) glasa protiv donosi se

 

O D L U K A

 

                Općinsko vijeće Općine Stubičke Toplice donosi Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Stubičke Toplice za 2023. godinu sa prihodima od 1.446.944,92  kuna i rashodima od 1.657.480,63  eura, kako slijedi:

                                                                                                                                              Plan                       Izvršenje

Prihodi se po strukturi raspoređuju po:

- prihodima poslovanja                                                                                     3.833.728,42                1.446.944,92

- prihodima od nefinancijske imovine                                                                         0,00                              0,00

 

Rashodi se odnose na:

- rashode poslovanja                                                                                          1.550.168,81                  723.276,67

- rashode za nefinancijsku imovinu                                                                 2.121.068,42                  934.203.96

 

višak/manjak                                                                                           162.491,19                 -210.535,71

 

Razlika Primitaka i izdataka                                                                                 -32.080,00                   -16.037,22

 

Ukupan donos viška/manjka iz prethodne godine                                                         0,00                 -223.321,19

Prijenos viška/manjka u slijedeće razdoblje                                                    - 130.411,19                 -449.894,12

 

 

Članak 2.

 

Donose se prateće Odluke uz Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Stubičke Toplice za 2023. g.:

 

-          Odluka  o izvršenju Socijalnog programa Općine Stubičke Toplice za za razdoblje 01.01.2023. do 30.06.2023.

-          Odluka o izvršenju Programa javnih potreba u sportu zaza razdoblje 01.01.2023. do 30.06.2023.

-          Odluka o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi zaza razdoblje 01.01.2023. do 30.06.2023.  

-          Odluka o izvršenju Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za za razdoblje 01.01.2023. do 30.06.2023.

-          Odluka o izvršenju Programa utroška sredstava turističke pristojbe za razdoblje 01.01.2023. do 30.06.2023.

-          Odluka o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za razdoblje 01.01.2023. do 30.06.2023.

-          Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala u razdoblju od 01.01.2023. do 30.06.2023.

-          Izvještaj o danim jamstvima i plaćanjima po protestiranim jamstvimam u razdoblju od 01.01.2023 do 30.06.2023.izdacima po jamstvima

-          Izvještaj o korištenju proračunske zalihe Općine Stubičke Toplice u razdoblju od 01.01.2023. do 30.06.2023.

 

 

Ad.4.

Donošenje Odluke o davanju mišljenja na konačni nacrt  Strategije razvoja Urbane aglomeracije Zagreb za razdoblje do kraja 2027. i konačni nacrt Akcijskog plana Strategije razvoja Urbane aglomeracije Zagreb za razdoblje do 2027..

 

Tomislav Mlinarić, predsjednik Općinskog vijeća, obavještava prisutne da su u prilogu poziva dani materijali. Otvara raspravu.

Obzirom da nema pitanja niti prijedloga, predlaže se donošenje Odluke odavanju mišljenja na konačni nacrt  Strategije razvoja Urbane aglomeracije Zagreb za razdoblje do kraja 2027. i konačni nacrt Akcijskog plana Strategije razvoja Urbane aglomeracije Zagreb za razdoblje do 2027..

Jednoglasno sa trinaest (13) glasova donosi se

 

ODLUKA

 

Članak 1.

 

Daje se pozitivno mišljenje na konačni nacrt  Strategije razvoja Urbane aglomeracije Zagreb za razdoblje do kraja 2027. i konačni nacrt Akcijskog plana Strategije razvoja Urbane aglomeracije Zagreb za razdoblje do 2027.

 

Članak 2.

 

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Ad.5.

Donošenje Odluke o procjeni rizika od velikih nesreća za Općinu Stubičke Toplice.

 

Tomislav Mlinarić, predsjednik Općinskog vijeća, obavještava prisutne da su u prilogu poziva dani materijali. Otvara raspravu.

Obzirom da nema pitanja niti prijedloga, predlaže se donošenje Odluke o procjeni rizika od velikih nesreća za Općinu Stubičke Toplice.

Jednoglasno sa trinaest (13) glasova donosi se

 

ODLUKA

o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Stubičke Toplice

Članak 1.

Donosi se Procjena rizika od velikih nesreća za Općinu Stubičke Toplice, koju je izradila Radna skupina osnovana Odlukom općinskog načelnika o postupku izrade Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Stubičke Toplice i osnivanju Radne skupine (KLASA: 246-01/23-01/02, URBROJ: 2140-27-1-23-1 od 09. ožujka 2023.god.).

Članak 2.

Temeljem članka 7. stavak 3. Pravilnika o smjernicama za izradu procjena rizika od katastrofa i velikih nesreća za područje Republike Hrvatske i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“ broj 65/16), za potrebe izrade Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Stubičke Toplice iz članka 1. ove Odluke, ugovorom je angažiran ovlaštenik za prvu grupu stručnih poslova u području planiranja civilne zaštite, u svojstvu konzultanta -  Defensor, Ustanova za obrazovanje odraslih za poslove zaštite osoba i imovine, Zagrebačka 71, 42 000 Varaždin.

Članak 3.

Ova Odluka objaviti će se u „Službenom glasniku Krapinsko - zagorske županije“ i stupa na snagu osmog dana od dana objave.

               

Ad.6.

Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o cjeniku za korištenje poslovnog prostora i drugih nekretnina u vlasništvu Općine Stubičke Toplice.

 

Tomislav Mlinarić, predsjednik Općinskog vijeća, obavještava prisutne da su u prilogu poziva dani materijali. Otvara raspravu.

Obzirom da nema pitanja niti prijedloga, predlaže se donošenje Odluke o cjeniku za korištenje poslovnog prostora i drugih nekretnina u vlasništvu Općine Stubičke Toplice.

Jednoglasno sa trinaest (13) glasova donosi se

 

ODLUKA O CJENIKU ZA KORIŠTENJE POSLOVNOG PROSTORA I DRUGIH NEKRETNINA U VLASNIŠTVU OPĆINE STUBIČKE TOPLICE

 

Članak 1.

(1) Ovom Odlukom određuju se početni iznosi zakupnine za zakup poslovnog prostora i drugih nekretnina u vlasništvu Općine Stubičke Toplice, odnosno kojima upravlja Općina Stubičke Toplice, kao i djelatnosti koje se u istima mogu obavljati, kako slijedi:

Zakup poslovnog prostora

LOKACIJA

DJELATNOST

POVRŠINA

IZNOS

 1.  

Viktora Šipeka 16, Stubičke Toplice

zdravstvena djelatnost

Dom zdravlja KZŽ

147,00 m²

21,24 eura / mjesečno

 1.  

Strmec Stubički 161, Stubičke Toplice (k.č.br. 1922/2 k.o. Strmec Stubički)

trgovina

57,81 m²

5,31 eura / m² / mjesečno

 1.  

Strmec Stubički 161, Stubičke Toplice (k.č.br. 1922/2 k.o. Strmec Stubički)

trgovina

52,14 m²

5,31 eura / m² / mjesečno

 1.  

Viktora Šipeka 24, Stubičke Toplice: zgrada na  k.č.br.1419/3 k.o. Strmec Stubički (k.č.br.2460 k.o. Donja Stubica)

turistički ured

60,44 m²

21,24 eura / mjesečno

 1.  

Ribarska kućica (k.č.br. 890 k.o. Strmec Stubički)

ostale

80,00 m²

10,62 eura / mjesečno

 1.  

Ribarska kućica – sanitarni čvor

ostale

10,00 m²

5,31 eura / mjesečno

 1.  

Ribarska kućica – skladište

ostale

11,00 m²

5,31 eura / mjesečno

Zakup drugih nekretnina

LOKACIJA

DJELATNOST

POVRŠINA

IZNOS

 1.  

dio poslovnog prostora br. 16 – otvorena tržnica, k.č.br. 63/1 k.o. Oroslavje, etaža 23946/100000, iza lokala

ugostiteljska djelatnost

12,00 m²

1,99 eura / m² / mjesečno

 1.  

prostor na tržnici – drveni tradicijski štandovi

sve

štand

21,24 eura / mjesečno

 1.  

Park vozača Pila (k.č.br. 1283 k.o. Kraljev Vrh)

sve

/

13,27 eura / m² / dan

 1.  

korištenje drvenog tradicijskog štanda Općine Stubičke Toplice

sve

štand

21,24 eura / dan

 1.  

Športsko-rekreacijsko jezero Jarki

sportski ribolov

/

10,62 eura / mjesečno

 1.  

ostale nespomenute površine u vlasništvu Općine Stubičke Toplice ili kojima upravlja Općina Stubičke Toplice

sve

/

2,12 eura / m2 / mjesečno

 

(2) U cijenu iz točke 9. stavka 1. ovog članka uračunato je korištenje manipulativnog prostora.

(3) Od plaćanja zakupnine za korištenje prostora na tržnici – drvenog tradicijskog štanda iz točke 9. stavka 1. ovog članka oslobođena su obiteljska poljoprivredna gospodarstva koja nisu obveznici poreza na dohodak.

(4) Iznimno od odredbe stavka 1. točke 11. i 13. ovog članka, Organizacijski odbor za praćenje provedbe značajnih turističkih manifestacija kojih je organizator Općina Stubičke Toplice, a kojeg imenuje općinski načelnik posebnom odlukom, može odrediti zakupninu za korištenje drvenog tradicijskog štanda Općine Stubičke Toplice te za ostale nespomenute površine u vlasništvu Općine Stubičke Toplice ili kojima upravlja Općina Stubičke Toplice, za vrijeme trajanja značajnih turističkih manifestacija, u drugačijem iznosu.

Cjenik za korištenje mjesnih domova

Članak 2.

 1.        Mjesni dom Strmec Stubički, Strmec Stubički 161, Stubičke Toplice:

1.1.      

za korisnike koji imaju prebivalište na području Općine Stubičke Toplice

mala dvorana

13,27 eura

velika dvorana

26,54 eura

1.2.      

za korisnike koji nemaju prebivalište na području Općine Stubičke Toplice

mala dvorana

26,54 eura

velika dvorana

53,09 eura

 1.        Mjesni dom Pila, Pila 16, Stubičke Toplice:

2.1.      

za korisnike koji imaju prebivalište na području Općine Stubičke Toplice

velika dvorana

26,54 eura

2.2.      

za korisnike koji nemaju prebivalište na području Općine Stubičke Toplice

velika dvorana

53,09 eura

                              

Članak 3.

(1) Naknada za korištenje mjesnih domova iz članka 2. ove Odluke ne naplaćuje se za održavanje karmina za korisnike koji imaju prebivalište na području Općine Stubičke Toplice.

(2) Naknada za korištenje mjesnih domova plaća se unaprijed, u korist Proračuna Općine Stubičke Toplice, na žiro račun Općine broj HR5423900011842200007 otvoren kod Hrvatske poštanske banke dd., model HR68, poziv na broj odobrenja 5835-OIB.

 

Korištenje Vijećnice Općine Stubičke Toplice

 

Članak 4.

(1)Za korištenjeVijećnice Općine Stubičke Toplice, Viktora Šipeka 16, Stubičke Toplice, plaća se naknada u iznosu od 5,31 eura za svaki započeti sat.

(2)Od plaćanja naknade za korištenje Vijećnice Općine Stubičke Toplice oslobođene su udruge koje imaju sjedište na području Općine Stubičke Toplice, a koje su korisnici sredstava iz Proračuna Općine Stubičke Toplice, te pravne osobe kojih je osnivač Općina Stubičke Toplice.

(3) Zahtjev za korištenje Vijećnice Općine Stubičke Toplice podnosi se Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Stubičke Toplice, najkasnije sedam dana prije dana za koji se traži korištenje Vijećnice.

(4) Naknada za korištenje Vijećnice Općine Stubičke Toplice plaća se unaprijed, u korist Proračuna Općine Stubičke Toplice, na žiro račun Općine broj HR5423900011842200007 otvoren kod Hrvatske poštanske banke, model HR68, poziv na broj odobrenja 5835-OIB.

 

Članak 5.

Na cijene iz članka 1., 2. i 4. ove Odluke obračunava se porez na dodanu vrijednost po stopi od 25%.

 

Članak 6.

 (1) Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o cjeniku za korištenje poslovnog prostora u vlasništvu Općine Stubičke Toplice i javnih površina kojima upravlja Općina Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 27/15, 10/18, 32/21 i 48/22).

(2) Ova Odluka objavit će se u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije, a stupa na snagu 01.01.2024.

 

 

Ad.7.

Donošenje Odluke o plaćanju komunalnog doprinosa – KLARA LISEC.

 

Tomislav Mlinarić, predsjednik Općinskog vijeća, obavještava prisutne da su u prilogu poziva dani materijali. Otvara raspravu.

Obzirom da nema pitanja niti prijedloga, predlaže se donošenje Odluke o plaćanju komunalnog doprinosa Klare Lisec.

Jednoglasno sa trinaest (13) glasova donosi se

ODLUKA

o oslobađanju plaćanja komunalnog doprinosa

 

Članak 1.

 

Ovom Odlukom oslobađa se investitorica KLARA LISEC iz Stubičkih Toplice, Augusta Šenoe 14, u cijelosti plaćanja komunalnog doprinosa za izgradnju  Turističkih apartmana u turističkoj zoni Strmec Stubički na k.č.br. 2952/5 K.O. Strmec Stubički.

 

Članak 2.

 

Nalaže se Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Stubičke Toplice da izda rješenje sukladno Članku 1. ove Odluke. 

 

 

Ad.8.

Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o mjerilima za financiranje predškolskog odgoja i obrazovanje na području Općine Stubičke Toplice ( prijedlog vijećnika Romana Rogovića).

 

Tomislav Mlinarić, predsjednik Općinskog vijeća, obavještava prisutne da su u prilogu poziva dani materijali. Otvara raspravu.

Obzirom da nema pitanja niti prijedloga, predlaže se donošenje Odluke o izmjenama Odluke o mjerilima za financiranje predškolskog odgoja i obrazovanje na području Općine Stubičke Toplice, prijedlog vijećnika Romana Rogovića.

Za prijedlog odluke glasalo je šest (6) vijećnika, četiri (4) vijećnika glasali su protiv dok su tri (3) vijećnika glasali  kao suzdržani. Predsjednik konstatira da prijedlog Odluke nije prošao.

 

Ad.9.

Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu i vlastitom pogonu Općine Stubičke Toplice.

 

Tomislav Mlinarić, predsjednik Općinskog vijeća, obavještava prisutne da su u prilogu poziva dani materijali. Otvara raspravu.

Obzirom da nema pitanja niti prijedloga, predlaže se donošenje Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu i vlastitom pogonu Općine Stubičke Toplice.

Jednoglasno sa trinaest (13) glasova donosi se

 

ODLUKA O IZMJENAMA ODLUKE

O KOEFICIJENTIMA ZA OBRAČUN PLAĆE SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA U JEDINSTVENOM UPRAVNOM ODJELU I VLASTITOM POGONU OPĆINE STUBIČKE TOPLICE

 

Članak 1.

U Odluci o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu i Vlastitom pogonu Općine Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 55a/21, 64/22 i 26/23) u članku 2. tablica se mijenja i glasi:

I JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

RADNA MJESTA I. KATEGORIJE

Potkategorija radnog mjesta

Naziv radnog mjesta

Klasifikacijski rang

Koeficijent

Glavni rukovoditelj

 

Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela

2,5

RADNA MJESTA II. KATEGORIJE

Potkategorija radnog mjesta

Naziv radnog mjesta

Klasifikacijski rang

Koeficijent

Savjetnik

 

Savjetnik za proračun

2,15

Viši stručni suradnik

 

Viši stručni suradnik za financije i računovodstvo

1,9

 

Viši stručni suradnik za opće i pravne poslove

1,9

 

Viši stručni suradnik za pripremu i provedbu projekata                                                                                                                       

1,9

RADNA MJESTA III. KATEGORIJE

Potkategorija radnog mjesta

Naziv radnog mjesta

Klasifikacijski rang

Koeficijent

Stručni suradnik

 

Stručni suradnik za komunalne poslove

1,75

Referent

 

Referent za uredsko poslovanje

1,55

 

Referent - Komunalni redar

1,55

 

 

 

II VLASTITI POGON

RADNA MJESTA IV. KATEGORIJE

Potkategorija radnog mjesta

Naziv radnog mjesta

Klasifikacijski rang

Koeficijent

Namještenici I. potkategorije

 

 

 

 

Voditelj poslova namještenika

1,20

Namještenici II. potkategorije

 

Razina

 

 

 

Komunalni izvidnik

1,15

 

Ostala radna mjesta namještenika za koja je kao uvjet propisana niža stručna sprema ili osnovna škola - Komunalni radnik

1,10

 

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osam dana od objave u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije.

Ad.10.

Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o radu Općinske knjižnice Stubičke Toplice od 01.01.2023. do 30.06.2023. godine.

 

Tomislav Mlinarić, predsjednik Općinskog vijeća, obavještava prisutne da su u prilogu poziva dani materijali. Otvara raspravu.

Obzirom da nema pitanja niti prijedloga, predlaže se donošenje odluke.

Jednoglasno sa trinaest (13) glasova donosi se

 

O D L U K A

 

                Usvaja se Izvješće o radu Općinske knjižnice Stubičke Toplice od 01.01. do 30.06.2022. godine, koje je ravnateljica Općinske knjižnice Stubičke Toplice dostavila dopisom KLASA:611-02/23-01/03, URBROJ: 2140-27-2-23-2 od 06. rujna 2023. g.

 

 

Ad.11.

Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg izvješća o radu Dječjeg vrtića ZVIREK za ped. god. 2022./2023.

 

Tomislav Mlinarić, predsjednik Općinskog vijeća, obavještava prisutne da su u prilogu poziva dani materijali. Otvara raspravu.

Obzirom da nema pitanja niti prijedloga, predlaže se donošenje odluke.

Jednoglasno sa trinaest (13) glasova donosi se

 

O D L U K A

 

                Usvaja se Godišnje izvješće o radu Dječjeg vrtića ZVIREK za pedagošku godinu 2022. /2023., koje je Dječji vrtić ZVIREK dostavio dopisom KLASA:601-04/23-01/02, URBROJ:2113-27-13-3 od 15.09.2023. g.

Ad.12.

Donošenje Odluke o financiranju šire javne potrebe osnovnog školstva e-tehničar.

 

Tomislav Mlinarić, predsjednik Općinskog vijeća, obavještava prisutne da su u prilogu poziva dani materijali. Otvara raspravu.

Obzirom da nema pitanja niti prijedloga, predlaže se donošenje odluke.

Jednoglasno sa trinaest (13) glasova donosi se

 

O D L U K A

o financiranju šire javne potrebe osnovnog školstva

 

Članak 1.

 

Općina Stubičke Toplice će u školskoj godini 2023./2024. financirati širu javnu potrebu osnovnog školstva -  obavljanje poslova e-tehničara u sklopu projekata e-Škole i Škole za život, u iznosu od 66,40 eura (500,00 kuna) mjesečno, uvećano za pripadajuće poreze i doprinose.

Sredstva iz prethodnog stavka ovog članka osiguravaju se za plaću donosno naknadu za rad e-tehničara.

 

Članak 2.

 

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od donošenja.

 

 

Ad.13.

Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na pripajanje trgovačkih društava KRAKOM-VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. i VIOP d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju trgovačkom društvu Zagorski vodovod d.o.o. Zabok i davanje ovlaštenja općinskom načelniku za donošenje Odluke o pripajanju istih na Skupštini Zagorskog vodovoda d.o.o..

 

Tomislav Mlinarić, predsjednik Općinskog vijeća, obavještava prisutne da su u prilogu poziva dani materijali. Otvara raspravu.

Obzirom da nema pitanja niti prijedloga, predlaže se donošenje odluke.

Jednoglasno sa trinaest (13) glasova donosi se

 

O D L U K A

 

Daje se suglasnost na pripajanje trgovačkih društava KRAKOM-VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. i VIOP d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju trgovačkom društvu Zagorski vodovod d.o.o. Zabok

Ovlašćuje se načelnik Općine Stubičke Toplice  za donošenje Odluke o pripajanju trgovačkih društava iz točke I. ove Odluke,  na skupštini društva Zagorski vodovod d.o.o.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Ad.14.

Informacija o provedenom nadzoru Turističke zajednice Općine Stubičke Toplice.

 

Tomislav Mlinarić, predsjednik Općinskog vijeća, obavještava prisutne da su u prilogu poziva dani materijali. Direktorica se ispričala radi nedolaska. Predsjednik pohvaljuje njen dugogodišnji rad kao i rezultate inspekcijskog nadzora.

Obzirom da se radi o informaciji ne provodi se glasanje o ovoj točki dnevnog reda.

 

Vijećnica Sabina Frgec upućuje predsjedniku Turističke zajednice upit može li se dobiti izvješće za 2022. g. jer na stranicama nije objavljeno, a ovo su samo šture brojke to bi bilo samo za potrebe vijećnika kako bi bili upoznati sa poslovanjem.  

Načelnik odgovara da će podaci biti dostavljeni.

 

Ad.15.

Donošenje Odluke o ispravku Odluke o izmjeni Odluke o koeficijentima složenosti poslova za obračun plaće zaposlenih u Dječjem vrtiću ZVIREK.

 

Tomislav Mlinarić, predsjednik Općinskog vijeća, obavještava prisutne da su u prilogu poziva dani materijali. Otvara raspravu.

Obzirom da nema pitanja niti prijedloga, predlaže se donošenje odluke.

Jednoglasno sa trinaest (13) glasova donosi se

 

ODLUKU O ISPRAVKU ODLUKE O IZMJENI ODLUKE

O KOEFICIJENTIMA SLOŽENOSTI POSLOVA ZA OBRAČUN PLAĆE ZAPOSLENIH U DJEČJEM VRTIĆU ZVIREK

 

Članak 1.

 

Ovom Odlukom ispravlja se pogreška u pisanju u članku 1. Odluke o izmjeni Odluke o koeficijentima složenosti poslova za obračun plaće zaposlenih u dječjem vrtiću ZVIREK KLASA:601-01/22-01/44, URBROJ:2140-27-2-22-4 od 29.12.2022. (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br.64/22 ) i to:

 

– umjesto “u točki 4.4.” treba pisati “u točki 3.5”.

 

Članak 2.

 

Ova Odluka objavit će se u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije, a stupa na snagu 8 dana od dana objave.

 

 

Ad.16.

Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o koeficijentima složenosti poslova za obračun plaće zaposlenih u Dječjem vrtiću ZVIREK.

 

ODLUKU O IZMJENI ODLUKE

O KOEFICIJENTIMA SLOŽENOSTI POSLOVA ZA OBRAČUN PLAĆE ZAPOSLENIH U DJEČJEM VRTIĆU ZVIREK

 

Članak 1.

 

U Odluci o koeficijentima složenosti poslova za obračun plaće zaposlenih u Dječjem vrtiću ZVIREK (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 53/22 i 64/22) u članku 2., u tablici, u točki 3.3. za radno mjesto “pomoćna kuharica”, koeficijent se mijenja i glasi: “0,79150”.

 

Članak 2.

 

Ova Odluka objavit će se u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije, a stupa na snagu 8 dana od dana objave.

 

 

Ad.17.

Pitanja i prijedlozi.

 

Vijećnica Sabina Frgec obratila se načelniku riječima  da mu je upućeno konkretno pitanje 17. srpnja 2023. g. i zatražena je dokumentacija, zatraženo je i od predsjednika da urgira kod njega i kada to nije upalilo zatražila je mišljenje i od Ministarstva pravosuđa i uprave gdje je u opsežnom izlaganju rečeno, da u vidu nekakve dobre suradnje i komunikacije, da vijećnici i mještani trebali bi dobiti odgovore od strane načelnika ili strane kojoj je pitanje upućeno. Zanima hoće li dobiti odgovor na pitanje u kojem su svi zakonski rokovi probijeni. Drugo pitanje vezano je uz vrtić i upućuje se načelniku. Jeli točna informacija koja stoji na mrežnim stranicama ZARE da će Općina Stubičke Toplice dobiti godišnji iznos za sufinanciranje od strane države 54.373,00 eura što mjesečno iznosi  4.531,00 eura za boravak djece, a što preračunato u kune iznosi nekih 34.000,00 kuna mjesečno. Ne zna točan broj djece s područja Općine Stubičke Toplice. Općina je povisila cijenu za 100,00 kuna, ona računa da je to 500,00 kuna. Država financira 34.000,00 tisuće kuna mjesečno, a razlika koja je nametnuta roditeljima 10.000,00 kuna. Ne vidi razloga zašto se cijena vrtića ne može vratiti za roditelje na staro.

 

Načelnik je zamolio vijećnicu da ga podsjeti na to koji je to bio upit od 17. srpnja, na što je ona odgovorila da je to bila dokumentacija vezana uz lovstvo, lovno gospodarenje na području Općine Stubičke Toplice.

Načelnik odgovara vijećnici da je odgovor dobila iz županije jer sve ono što je tvrdila da nema, općina ima. Jedni smo od prvih koji su imali Plan zaštite divljači i pokrenuli cijelu tu proceduru. Poslije nas učinila je to Donja Stubica, a Oroslavje sada radi. Obratio se vijećnici da je tvrdila da mi to nemamo.

Vijećnica je odgovorila da ona nije znala da mi to imamo. Po vijeću nismo donosili Plan već Odluku. Na načelnikove riječi da je općinu optužila da to nema odgovorila je da nije znala i navela je da je pretpostavila da to nema. Nije joj poslana dokumentacija, a tražila ju je. Nije joj odgovorio na pitanje.

Načelnik je odgovorio vijećnici da joj neće odgovoriti budući kako se ponaša prema van, a i prema njemu osobno na način da širi lažne tvrdnje. Osobno joj neće odgovarati na način na koji ona podnaša pitanja. U buduće upućuje da podnese pitanje na način kako je to zakonom propisano i dobiti će odgovor.

Vijećnica pita kako je to pitanje zakonski postavljeno, na što načelnik odgovara da je u stranci i da zna, ako ne zna neka se obrati stranci koja će joj reći na koji način se radi. Vezano na drugo pitanje također odgovara da se obrati stranci, Županijskom SDP-u i da pita za njihov stavove i vidi koje će odgovore tada dobiti. Cijena vrtića se neće smanjivati u odnosu na Odluku Vlade. Naša cijena je jedina realna cijena u županiji. Mnogi gradovi i općine će podići ekonomsku cijenu vrtića. Cijene svega su otišle gore, ponavlja da smo nekada plaćali 50%, a sada plaćamo 64% cijene, udio općine se povećao u sufinanciranju. To što je sada 1.000,00 kuna,  a nekada je bio 840,00 kuna pa 900,00 kuna je druga strana priče. Možemo staviti cijenu 800,00 ili 700,00 kuna, ali što će onda biti sa stipendijama, sa umirovljenicima, sa drugim mjerama. Između ostaloga i sa manifestacijama. Upućuje da se informira u županijskoj organizaciji, gdje će dobiti odgovore, na koji način podnijeti pitanje i što se tiče vrtića kakav je stav.

 

Vijećnik Željko Benger postavlja pitanje vezano za rasvjetu, zona od hotela do Maksimilijana. Konstatira da je to katastrofa. Zna da je to problem jer to su velika sredstva, no može li se vidjeti sa tehničke strane,  sa strukom, da se postojeća pojača i da se osvijetli barem pješački prijelaz jer se ne vidi čovjek kad čeka prijelaz.

Načelnik se slaže i navodi da se radi o dionici od Bilikuma do Kolonijala i do Oroslavja. Imamo gotov Elaborat koji je napravljen prije tri-četiri godine. Projekt je tada bio milijun i dvjesto tisuća kuna, a sada je to puno više možda milijun i osamsto ili devetsto tisuća kuna. Još uvijek čekamo natječaj na koji bi se mogli prijaviti, bili su natječaji za komunalnu infrastrukturu ali na žalost do VI. skupine. Sada je nova financijska omotnica gdje bi brdsko planinsko područje imalo nekakve benefite. Ako slijedeće godine neće biti natječaja ići ćemo to raditi iz vlastitih sredstava. Svi smo svjesni toga, centar je u mraku. Postojeći stupovi su preniski. Stup mora biti najmanje 6 metra visine da bi se rasvijetlio prostor po nekakvoj normi koju propisuju Hrvatske ceste i Županijske ceste. Ne bismo išli u modifikaciju postojećih stupova jer bi to bilo bacanje novca, a ne bi se ništa napravilo i ne bi bilo po normi. Nadamo se slijedeće godine rekonstrukciji državne ceste jer je građevinska ishođena te postoje najave da bi slijedeće godine se krenulo u realizaciju. S time bi se riješili i stupovi koji bi bili visine 8 metara a ujedno bi se riješila i rasvjeta na pješačkim prijelazima.

 

Vijećnik Željko Frgec obratio se načelniku da je na 17. sjednici obećao da će se 01.07. u Pili napraviti potok. 01.07. je prošao prije dva mjeseca i tri mjeseca, a od toga ništa.

Načelnik odgovara da smo stopirani od strane Natura 2000, Parka prirode Medvednica, zaštitara prirode radi staništa rakova. Čeka se njihovo zeleno svjetlo. Bili su iz Vodoprivrede i Hrvatskih voda i oni bi to riješili u dva dana. Na žalost isto je tako i iza Pavrlišaka gdje se uslijed velikih kiša napravila erozija tla,  odneseno je 4-5 metara zemljišta. Dok ne dobijemo zeleno svjetlo zaštitara ne možemo ići u sanaciju.

Vijećnik smatra je da drugačije ulaz u selo nego nešto drugo, na što načelnik odgovara i da je taj ulaz u selo također pod zaštitom  Nature 2000.

Vijećnik Robert Pilski komentira da će doći velika voda i odnijeti cestu, kuda će onda ići doma. Gluposti su da netko može braniti nešto što je bilo iskopano već 10 metara. Zna se kuda je potok išao prije. Svaka velika voda iskopa 3 metra. Već je došlo do asfalta, sada još dvije velike vode… kuda će ići doma, kraj Ćuka? To su gluposti. Ne mogu zeleni vratiti potok kako je bilo prije 15 godina ili 50 godina. Svi brane. Brani se da se vrati nešto kako je bilo.

 

Načelnik se slaže da iznesenim, no komentira da je to tako.

 

Predsjednik podsjeća da se 21. listopada u Parku vozača održava Gljivarijada i poziva vijećnike.

 

Sjednica je sa radom završila u 20,34 sati.

 

KLASA:024-03/23-01/18

URBROJ:2140-27-2-23-3

Stubičke Toplice, 04.09.2023.

 

Zapisničar                                                                                                           Predsjednik Općinskog vijeća

                                                                                                                                    Općine Stubičke Toplice

               

Dubravka Špiček                                                                                                         Tomislav Mlinarić

 

 

Kako do nas / Kontakt