Zapisnik sa 30. sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice

Z A P I S N I K

 

sa 30. sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice, održane dana 09. lipnja 2020.  godine  u Mjesnom domu Strmec Stubički, Strmec Stubički 161, Stubičke Toplice.

Prisutni:

Tomislav Mlinarić – predsjednik Općinskog vijeća,

Zrinka Košić Bosnar, Damir Pavrlišak, Robert Pilski, Jurica Knezić, Sanja Čajko, Dejan Borovčak, Filip Poštek, Dejan Hrastinski, Nina Gradiški Zrinski, Sabina Frgec, Nikola Kristić – vijećnici Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice

 

Josip Beljak, načelnik Općine Stubičke Toplice

Anica Benger, zamjenica načelnika Općine Stubičke Toplice

Mirela Hučić, v.d. ravnateljica Općinske knjižnice Stubičke Toplice

Kristina Ljubić, ravnateljica Dječjeg vrtića „Zvirek“ Stubičke Toplice

Brigitte Gmaz, ravnateljica Osnovne škole Vladimir Bosnar Stubičke Toplice

Bernarda Ivček, direktorica Turističkog ureda Turističke zajednice Općine Stubičke Toplice

Tea Penezić, viši stručni suradnik za pravne poslove

Dubravka Špiček, voditelj odsjeka za proračun i računovodstvo

Senka Susović, novinarka Radio Stubice

Odsutni vijećnici: Nedjeljko Ćuk (opravdao izostanak)

Zapisničar:           Melita Šarić

Započeto:             19,05 sati

 

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice, Tomislav Mlinarić, otvara  tridesetu sjednicu Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice, pozdravlja: načelnika Općine Stubičke Toplice Josipa Beljaka, zamjenicu načelnika Općine Stubičke Toplice, Anicu Benger ujedno i načelnicu Stožera Civilne zaštite Općine Stubičke Toplice kojoj je zahvalio za sve poduzete radnje u provođenju mjera protiv Covida, Mihaelu Hučić, v.d. ravnateljicu Općinske knjižnice Stubičke Toplice te uputio čestitke na imenovanju za v.d. ravnatelja, Kristinu Ljubić, ravnateljicu Dječjeg vrtića „Zvirek“ Stubičke Toplice, Brigitte Gmaz, ravnateljicu Osnovne škole Vladimir Bosnar Stubičke Toplice, Bernardu Ivček, direktoricu Turističkog ureda Turističke zajednice Općine Stubičke Toplice, Senku Susović predstavnicu medija, članove Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice, Teu Penezić novozaposlenu pravnicu u Jedinstvenom upravnom odjelu kojoj je zaželio uspješan rad kao i prisutne službenice Jedinstvenog upravnog odjela.

Predsjednik Općinskog vijeća konstatira da je na sjednici nazočno dvanaest od trinaest vijećnika Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice te da Općinsko vijeće može donositi pravovaljane odluke.

 

Predsjednik Općinskog vijeća  Tomislav Mlinarić obavještava da je došlo do izmjene dnevnog reda u točki 8.: Odluke o djelomičnom oslobađanju od obveze plaćanje komunalne naknade kao mjere ublažavanja negativnih posljedica uzrokovanih koronavirusom COVID-19. Prije dva dana vijećnicima je upućeno obrazloženje, pojašnjenje daje pravnica. Ujedno moli vijećnike da imaju razumijevanja obzirom da je došlo do promjene u pravnoj službi. Vijećnicima se predstavila pravnica Tea Penezić. Obrazlaže da je prvotna odluka predviđala oslobođenje prve rate komunalne naknade u visini od 50%, druga rata bi ostala ista, radi se o promjeni u članku 4. Prvotno je rečeno da će se donositi rješenje, no sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu, koji je točno precizirao u kojim se slučajevima može donositi rješenje, rečeno je da se rješenje neće donositi već će se korisnicima dostaviti pisana obavijest o oslobođenju. 

Vijećnica Nina Gradiški Zrinski traži da se pridržavamo dnevnog reda i da se krene od prve točke.

Predsjednik vijeća moli za razumijevanje jer će se točka 8. skinuti sa dnevnog reda i ponovo staviti prijedlog sa izmijenjenim člankom 4., stoga na usvajanje daje izmijenjeni

 

 

D N E V N I    R E D

 

 

 1.        Usvajanje zapisnika sa 29. sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice.
 2.        Donošenje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Stubičke Toplice za 2019. godinu s pratećim odlukama.

3.       Donošenje Odluke o utvrđivanju prijedloga izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Stubičke Toplice za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2019. godine.

 1.        Donošenje Odluke o utvrđivanju prijedloga izvješća o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Stubičke Toplice za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2019. godine.
 2.        Donošenje Odluke o donošenju V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Stubičke Toplice.

6.       Donošenje Odluke o odabiru u postupke jednostavne nabave usluge izrade projektne dokumentacije za rekonstrukciju i dogradnju zgrade Osnovne škole Vladimir Bosnar Stubičke Toplice.

 1.        Donošenje Odluke o odabiru u postupke jednostavne nabave usluge izrade projektne dokumentacije za izgradnju sportske dvorane.

8.       Donošenje o izmjeni Odluke o djelomičnom oslobađanju od obveze plaćanje komunalne naknade kao mjere ublažavanja negativnih posljedica uzrokovanih koronavirusom COVID-19.

 1.        Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana Općinske knjižnice Stubičke Toplice za 2019. godinu.
 2.     Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o radu Općinske knjižnice Stubičke Toplice za 2019. godinu.

11.    Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja Općinske knjižnice Stubičke Toplice o ostvarenju vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka te njihovog trošenja prema ekonomskoj, programskoj i funkcijskoj klasifikaciji za razdoblje od 01.01.2019. do 31.12.2019.

 1.     Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana Dječjeg vrtića „Zvirek“ Stubičke Toplice  za 2019. godinu.
 2.     Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja Dječjeg vrtića „Zvirek“ Stubičke Toplice o ostvarenju vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka te njihovog trošenja prema ekonomskoj, programskoj i funkcijskoj klasifikaciji za razdoblje od 01.01.2019. do 31.12.2019.
 3.     Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Financijsko izvješće Osnovne škole Vladimir Bosnar Stubičke Toplice za razdoblje od 01.01.2019. do 31.12.2019.
 4.     Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća Osnovne škole Vladimir Bosnar Stubičke Toplice o ostvarenim vlastitim prihodima i rashodima za razdoblje od 01.01.2019. do 31.12.2019.
 5.     Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o radu i Izvršenja proračuna Zagorske javne vatrogasne postrojbe za 2019. godinu
 6.     Informacija o realizaciji Programa rada Turističke zajednice Općine Stubičke Toplice za 2019. godinu.
 7.     Pitanja i prijedlozi.

 

Vijećnik Nikola Kristić tražio je riječ,  na što je predsjednik odgovorio da nema rasprave jer prema poslovniku o dnevnom redu se ne raspravlja. Vijećnik Nikola Kristić želi dati prijedlog za dnevni red što je predsjednik odbio rekavši da se na usvajanje daje unaprijed predloženi dnevni red.

 

Predloženi dnevni red usvojen je sa devet (9) glasova za, dva (2) suzdržana glasa i jednim (1) glasom protiv.  .

 

Ad.1.

Usvajanje zapisnika s 29. sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice.

 

Tomislav Mlinarić, predsjednik Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice, obavještava da je zapisnik sa 29. sjednice Općinskog vijeća dan u privitku poziva. Otvara raspravu.

Predlaže usvajanje Zapisnika.

Kako na Zapisnik nema primjedbi isti je jednoglasno usvojen sa dvanaest (12) glasova.

 

Ad.2.

Donošenje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Stubičke Toplice za 2019. godinu s pratećim odlukama.

 

Tomislav Mlinarić, predsjednik Općinskog vijeća, obavještava prisutne da su u prilogu poziva dani materijali prijedloga Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Stubičke Toplice za 2019. godinu s pratećim odlukama. Otvara raspravu.

 

Vijećnica Sabina Frgec postavila je upit o plaćanju naknade za korištenje štanda na javnoj površini u svrhu predizbornih aktivnosti za predsjedničke izbore. Općinska organizacija SDP-a koristila je štandove, no zanima ju je li Općinska organizacije HDZ-a platila štand obzirom da je isti taj dan također koristila štand, navodeći da joj nije jasno iz materijala je li naknada plaćena. Također postavlja upit vezano za održavanje Parka Maksimilijana Vrhovca jer su navedeni troškovi za održavanje. Postavlja upit o tome čiji je to park.

 

Josip Beljak, općinski načelnik, odgovara da je park izuzet iz stečajne mase i da za sada nije ničiji odnosno, on je na upravljanju stečajnog upravitelja. Općina je predala zahtjev da se on pripiše nama. Čeka se rješenje. Park mi održavamo jer ga u protivnom ne bi nitko održavao.

Vijećnica Sabina Frgec primijetila je da je u tom slučaju potrebno skinuti tablu na kojoj je napisano da je to parkiralište od hotela. Navodi da je za reprezentaciju potrošeno skoro devedeset tisuća kuna, trideset i pet tisuća na hranu i piće i trideset i pet tisuća na poklone, pa je podsjetila da su prije dvije godine za dijete roditelji morali sami financirati odlazak na natjecanje, a dijete je dobilo prvu nagradu. Navodi da se dug u proračunu nije smanjio. Moli odgovor na upit o plaćanju štanda OO HDZ-a.

Josip Beljak odgovara da će provjeriti te da će se vijećnici uputiti odgovor.

 

Kako nema daljnjih upita i prijedloga na usvajanje se daje donošenje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Stubičke Toplice za 2019. godinu s pratećim odlukama.

 

Sa deset (10) glasova za, jednim (1) glasom protiv i jednim (1) suzdržanim glasom donosi se

 

O D L U K A

 

Članak 1.

 

                Općinsko vijeće Općine Stubičke Toplice donosi Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Stubičke Toplice za 2019. godinu sa prihodima od 16.228.992,76  kuna i rashodima od 16.964.598,07  kuna, kako slijedi:

 

                                                                                                                                              Plan                      

Prihodi se po strukturi raspoređuju po:

- prihodima poslovanja                                                                                    16.227.285,40

- prihodima od nefinancijske imovine                                                                  1.707,36

 

Rashodi se odnose na:

- rashode poslovanja                                                                                          9.626.556,95

- rashode za nefinancijsku imovinu                                                                 7.338.041,12

 

Razlika- višak/manjak                                                                                         -735.605,31

 

Račun financiranja                                                                                             1.852.761,87

 

Ukupan donos viška/manjka iz prethodne godine                                        -2.036.379,38

 

 

Članak 2.

 

Donose se prateće Odluke uz Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Stubičke Toplice za 2019. g.

-          Godišnji izvještaj o izvršenju Plana razvojnih programa Općine Stubičke Toplice za 2019. godinu,

-          Odluka  o izvršenju Socijalnog programa Općine Stubičke Toplice za 2019. godinu,

-          Odluka o izvršenju Programa javnih potreba u sportu za 2019. godinu,

-          Odluka o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi za 2019. godinu,

-          Odluka o izvršenju Programa utroška sredstava od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo za 2019. godinu,

-          Odluka o izvršenju programa utroška sredstava boravišne pristojbe za 2019. Godinu,

-          Odluka o izvršenju Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2019. godinu.

-          Odluka o raspodijeli rezultata poslovanja Općine Stubičke Toplice za 2019. godinu

 

 

Članak 3.

 

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Stubičke Toplice za 2019. g. stupa na snagu prvog dana od dana objave u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije.

 

Ad.3.

Donošenje Odluke o utvrđivanju prijedloga izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Stubičke Toplice za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2019. godine.

 

Tomislav Mlinarić, predsjednik Općinskog vijeća, obavještava prisutne da su u prilogu poziva dani materijali izvješća o izvršenju Programa gradnje uređaja i objekata komunalne infrastrukture za 2019. godinu.

 

Vijećnica Sabina Frgec moli da joj se specificiraju komunalni radovi na održavanju dječjih igrališta koji su navedeni kao nepredviđeni radovi, a tu su navedeni sati strojeva, bagera. Zna li se na što je točno utrošeno sto trideset i pet tisuća kuna nepredviđenih troškova.

 

Josip Beljak, općinski načelnik, odgovara da je sve točno specificirano u tablici: malčiranje trave, orezivanje grmlja i drveća ručno i čišćenje zemljišnog pojasa.

 

Vijećnica postavlja upit jeli sve provjereno i potpisano, jeli izvršena evaluacija radova, jer je prilikom donošenja proračuna za 2020.godinu bilo predloženo da se kupe GPS uređaji kako bi se moglo pratiti i kontrolirati izvršenje radova na što je odgovorio načelnik da nema potrebe pretjerivati jer se ide na povjerenje prema izvođaču radova.

 

Vijećnica Sabina Frgec komentira da se radi o javnom novcu te postavlja upit o kilometraži nerazvrstanih cesta na području općine, na što je načelnik odgovorio da se radi oko šezdeset kilometara no da će se točan podatak provjeriti i dostaviti.

 

Obzirom da više nema pitanja niti prijedloga, predlaže se donošenje Izvješća o izvršenju Programa gradnje uređaja i objekata komunalne infrastrukture.

Sa deset (10) glasova za i dva (2) suzdržana glasa donosi se

 

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU OPĆINE STUBIČKE TOPLICE ZA RAZDOBLJE OD 01. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2019. GODINE

Članak 1.

Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Stubičke Toplice za 2019. godinu bila je određena gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture i to za:

                -              javne površine,

                -              nerazvrstane ceste,

                -              javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornim vozilima

                -              groblje,

                -              javnu rasvjetu,

                -              opskrbu pitkom vodom,

                -              održavanje čistoće.

 

 

Članak 2.

Tablica koja sadrži opis poslova s planiranim troškovima po Proračunu Općine Stubičke Toplice za 2019. godinu i iskazom potrošenih financijskih sredstava za gradnju pojedinih objekata i uređaja komunalne infrastrukture u razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2019. godine, sastavni  je dio i prilog ovog Izvješća.

 

OPIS I OPSEG IZVRŠENIH POSLOVA GRADNJE  INFRASTRUKTURE

 

 1.              JAVNE  POVRŠINE

Za izgradnju javnih površina nije bilo utrošenih sredstava.

 

 1.            NERAZVRSTANE CESTE

Za izvanredno održavanje nerazvrstane ceste, dio NC SS-7, u Strmcu Stubičkom, utrošena su sredstva u iznosu od 407.927,10 kuna.

Za izgradnju nerazvrstane ceste NC SS-19, Zeleni gaj, utrošena su sredstva u iznosu 135.902,50 kuna.

Za izgradnju kanala oborinske odvodnje utrošena su sredstva u iznosu od 197.941,88 kuna.

Za asfaltiranje nerazvrstane ceste k.č.br. 2529/46 k.o. Strmec Stubički utrošena su sredstva u iznosu od 24.862,50 kuna.

Za izgradnju potpornog zida u naselju Jarki uz k.č.br. 971. k.o.Strmec Stubički  utrošena su sredstva u iznosu od 24.960,00 kuna.

 

 1.           JAVNE PROMETNE POVRŠINE NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIM VOZILIMA

Za izradu projektne dokumentacije za pojačano održavanje pješačkog mosta prema naselju Pihači utrošena su sredstva u iznosu od 3.500,00 kuna.

 

IV.          GROBLJE

 1.             Za izgradnju groblja  “Strmec Stubički” nije bilo utrošenih sredstava.

 

 1.             JAVNA RASVJETA

Za izgradnju javne rasvjete u Ulici Stjepana Jožinca kod kbr. 21, utrošena su sredstva u iznosu od 7.188,75 kuna.

Za izgradnju javne rasvjete u Naselju Podgaj kod kbr. 23, utrošena su sredstva u iznosu od  14.577,50 kuna.

Na reparaciju stupa javne rasvjete i fenjer tipa “Stubaki” utrošena su sredstva u iznosu od 5.500,00 kuna.

Za izgradnju javne rasvjete u Zagorskoj ulici od Ulice žrtava Seljačke bune do k.br.64 utrošena su sredstva u iznosu od 34.522,13 kuna.

Za izgradnju javne rasvjete u Parku Matije Gupca prema kbr.3 utrošena su sredstva u iznosu od 38.708,88 kuna.

Za rekonstrukciju i modernizaciju sustava javne rasvjete utrošena su sredstva u iznosu od 1.933.816,75 kuna.

 1.           OPSKRBA PITKOM VODOM
 2.             Za proširenje vodovodne mreže vodovoda Sljeme- Pila- Strmec Stubički utrošena su sredstva u iznosu  23.287,00  kuna.

 

 1.         ODRŽAVANJE ČISTOĆE

1.            Za održavanje čistoće na izgradnju reciklažnog dvorišta utrošena su sredstva u iznosu od 3.892.021,87 kuna.

 

Članak 3.

Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Stubičke Toplice za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2019. godine objaviti će se u “Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije”, a stupa na snagu u roku od osam dana od dana objave.

 

Ad.4.

Donošenje Odluke o utvrđivanju prijedloga izvješća o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Stubičke Toplice za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2019. godine.

 

Tomislav Mlinarić, predsjednik Općinskog vijeća, obavještava prisutne da su u prilogu poziva dani materijali izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu.

 

Obzirom da nema pitanja niti prijedloga, predlaže se donošenje izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture.

Sa deset (10) glasova za i dva (2) suzdržana glasa donosi se

 

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA GRADNJE ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU OPĆINE STUBIČKE TOPLICE ZA RAZDOBLJE OD 01. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2019. GODINE

 

 1.          UVODNE ODREDBE

 

                1.1. Programomodržavanja komunalne infrastrukture na području Općine Stubičke Toplice u 2019. godini (u daljnjem tekstu: Program) utvrđen je opis i opseg poslova održavanja komunalne infrastrukture s procjenom pojedinih troškova po djelatnostima i iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja.

 

                1.2.  Programom su na osnovi zadataka i mjera utvrđenih na području održavanja prometne i komunalne infrastrukture Općine Stubičke Toplice, a u skladu s predvidivim sredstvima i izvorima financiranja utvrđenih Proračunom Općine Stubičke Toplice za 2019. godinu, određeni radovi na održavanju komunalne infrastrukture i to:

-          održavanje nerazvrstanih cesta

-          održavanje javnih zelenih površina

-          održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene

-          održavanje javne rasvjete

-          opskrba pitkom vodom – lokalni vodovod Sljeme-Pila-Strmec Stubički

 

1.3.   Program sefinancira sredstvima komunalne naknade, komunalnog doprinosa, Proračuna Općine, naknade za koncesiju, vlastitih prihoda, pomoći od izvanproračunskog korisnika Državnog Proračuna te ostalih prihoda za posebne namjene.

 

 1.          UTROŠENA SREDSTVA ZA OSTVARIVANJE  PROGRAMA S NAZNAKOM IZVORA FINANCIRANJA

 

2.1. Utrošena sredstva potrebna za ostvarivanje Programa za razdoblje od 01.siječnja do 31. prosinca 2019. godine osigurana su iz sljedećih izvora:

 

IZVOR FINANCIRANJA

UTROŠENA SREDSTVA

Komunalna naknada

494.021,58

Komunalni doprinos

155.998,67

Sredstva iz Proračuna

550.224,30

Naknada za koncesiju

40.000,00

Vlastiti prihodi

142.912,13

Pomoći od izvanproračunskog korisnika državnog proračuna

92.760,00

Ostali prihodi za posebne namjene

110.617,42

 

 

 1.          ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Na temelju utrošenih sredstava za ostvarivanje Programa, u nastavku su prikazani izvršeni poslovi i radovi na održavanju objekata i uređaja komunalne infrastrukture u razdoblju od 01.siječnja do 31. prosinca 2019. godine po vrsti komunalne djelatnosti, s iskazom pojedinih troškova, kako slijedi:

 

 

Red. br.

OPIS STAVKE

mjere

Količina

Utrošena sredstva

Održavanje nerazvrstanih cesta

 

 

1.039.269,52

1.1.

Asfaltni kolnik

 

 

174.194,52

 

Zatvaranje udarnih rupa asfaltnom masom sa obradom rubova i ugradnjom kamenog materijala

m2

749,63

159.296,40           

 

Rezanje asfalta

m

356,74

11.148,12

 

Zatvaranje udarnih rupa-ručno

m2

30,00

3.750,00

1.2.

Kolnik od kamenog materijala

 

 

230.590,00

 

Utovar i dovoz kamenog materijala sa deponija

h

92,0

26.450,00

 

Zatvaranje udarnih rupa ručno

m2

276,0

34.500,00

 

Strojno poravnanje rasutog kamenog materijala

m2

8.935,00

111.687,50

 

Valjanje rasutog kamenog materijala

h

90,00

13.500,00

 

Nabava i prijevoz kamenog materijala

t

711,24

44.452,50

1.3

Održavanje bankina

 

 

105.775,00

 

Skidanje bankina ručno

m

70,00

875,00

 

Skidanje bankina strojno

m

1.708,00

53.375,00

 

Popravak oštećenih dijelova bankina

m

2.061,00

51.525,00

1.4

Održavanje usjeka i zasjeka

 

 

9.500,00

 

Strojna izrada pokosa uz nerazvrstanu cestu sa utovarom i odvozom na deponiju                     

h

19,0

9.500,00

1.5.

 Održavanje opreme ceste

 

 

11.587,50

 

Popravak prometnih znakova

kom

2,0

150,00

 

Nabava i zamjena prometnog znaka

kom

0,0

0,00

 

Nabava i zamjena stupa prometnog znaka

kom

9,0

3.937,50

 

Nabava i prometnog ogledala

kom

4,0

7.500,00

 

Čišćenje i ličenje stupova prometnih znakova

kom

0,0

0,00

 

Popravak cestovnih stupića

kom

0,0

0,00

1.6.

Održavanje zelenila uz nerazvrstanu cestu

 

 

134.237,50

 

Malčanje trave

h

118,0

35.400,00

 

Obrezivanje grmlja i drveća-strojno sa drobljenjem

h

136,0

44.200,00

 

Obrezivanje grmlja i drveća-ručno

h

269,0

50.437,50

 

Čišćenje zemljišnog pojasa

h

14,0

4.200,00

1.7.

Tekuće održavanje mostova

 

 

19.875,00

 

Popravak betonskih mostova

h

106,0

19.875,00

1.8.

Čišćenje snijega

godišnje

01.01-31.12

92.760,00

1.9.

Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda

 

 

86.918,75

 

Strojno čišćenje cestovnog jarka sa utovarom i odvozom na deponij

m

4.080,0

66.300,00

 

Ručno čišćenje cestovnog jarka

m

0,0

0,00

 

Čišćenje slivnika

kom

40,0

4.000,00

 

Čišćenje linijske rešetke

m

95,30

5.956,25

 

Čišćenje cijevi propusta

h

44,0

3.850,00

 

Dobava i zamjena cestovnog rubnjaka

m

2,0

375,00

 

Nabava i zamjena linijske rešetke ČBR 235 mm x 16 mm

m

0,0

0,00

 

Nabava i zamjena poklopca revizijskih okana 600 x 600 mm nosivosti 15t

kom

1,0

1.000,00

 

Nabava i zamjena slivne rešetke 400x400 mm nosivosti 25t

kom

0,0

0,00

 

Demontaža postojećeg okvira poklopca revizijskog okna i montaža novog

kom

3,0

5.437,50

 

Demontaža postojećeg okvira slivne rešetke i montaža novog

kom

0,0

0,00

1.10.

Nepredviđeni radovi i usluge

 

 

133.631,25

 

Rad kombiniranog stroja

h

97,0

30.312,50

 

Rad kamiona

h

61,0

15.250,00

 

Rad mini bagera

h

78,0

23.400,00

 

Rad traktora s prikolicom

h

21,0

4.462,50

 

Ručni rad

h

106,0

8.612,50

 

Ručno štemanje betona

h

7,0

1.050,00

 

Rad vibro ploče

h

3,0

375,00

 

Iskop kofera

m3

328,50

49.275,00

 

Nabava geotekstila

m2

65,0

893,75

Održavanje javnih zelenih površina

 

 

221.793,26

2.1.

Održavanje parkova i cvijeća (košnja trave, grabljenje lišća, uređenje i održavanje cvjetnih gredica, rezanje suhih stabala, održavanje ukrasnog grmlja, parkovnih klupa i ostali potrebni radovi uključujući i materijal)

paušal

1

 

95.036,44

 

2.2.

Sadnja cvijeća

paušal

1

111.238,07

2.3.

Održavanje dječjih igrališta

kom

6

4.862,50

2.4.

Nepredviđeni radovi, usluge i  materijal

paušal

1

10.656,25

Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene

 

 

47.629,28

3.1.

Održavanje fontane

kom

0

47.629,28

3.2.

Održavanje javnog sata

kom

0

0,00

3.3.

Održavanje urbane opreme

kom

0

0,00

3.4.

Postava autobusnih nadstrešnica

kom

0

0,00

3.5.

Održavanje autobusnih nadstrešnica

kom

0

0,00

3.6.

Održavanje oglasnih panoa

kom

0

0,00

3.7.

Nepredviđeni radovi i usluge

paušal

0

0,00

Javna rasvjeta

 

 

175.129,91

4.1.

Održavanje objekata javne rasvjete – uključuje elektromontažne radove te hitne intervencije

Po potrebi

01.01.-31.12.

5.650,00

4.2.

Utrošak el. energije

godišnje

01.01.-31.12.

149.826,66

4.3.

Božićna dekoracija

Po potrebi

-

19.653,25

Opskrba pitkom vodom – lokalni vodovod Sljeme – Pila – Strmec Stubički

 

 

142.912,13

5.1.

Usluga tekućeg i investicijskog održavanja (podrazumijeva zamjenu neispravnih dijelova, popravak puknuća te ostale potrebne radove)

Po potrebi

-

 

 

129.393,84

5.2.

Električna energija za klorinatorsku stanicu

godišnje

01.01.-31.12.

730,49

5.3.

Laboratorijske usluge

godišnje

01.01-31.12.

12.787,80

 

 

 

REKAPITULACIJA

Održavanje nerazvrstanih cesta

999.069,52

Održavanje javnih zelenih površina

221.793,26

Održavanje  građevina, uređaja i predmeta javne namjene

47.629,28

Javna rasvjeta

175.129,91

Opskrba pitkom vodom – lokalni vodovod Sljeme – Pila – Strmec Stubički

142.912,13

 

 SVEUKUPNO:

1.586.534,10

 

 1.          ZAVRŠNE ODREDBE

 

4.1.              Izvješće o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja

4.2.              komunalne infrastrukture na području Općine Stubičke Toplice za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2019. godinu objaviti će se u „Službenom glasniku Krapinsko – zagorske županije“.

 

 

Ad.5.

Donošenje Odluke o donošenju V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Stubičke Toplice.

 

 

Tomislav Mlinarić, predsjednik Općinskog vijeća obavještava da su materijali dani u privitku te otvara raspravu.

 

Vijećnica Sabina Frgec, komentira da je dan opsežen materijal na dvjestotinjak stranica, osvrnula se na skidanje zaštite sa Slamarice iako je Konzervatorski odjel u Krapini dao svoju preporuku za zaštitu tradicijske kućice koja datira još iz druge polovine devetnaestog stoljeća. Načelnik odgovara da Slamarica nije u interesu mještana i Općine Stubičke Toplice, što se potvrđuje Odlukom Općinskog vijeća iz 2018. godine, na što je dan prigovor koji je odbijen. Skinuta je zaštita sa zgrade Zrinski čime se potencijalno mijenja vizura Stubičkih Toplica, također skinuta je zaštita s Park šume Kamenjak gdje se nalazi Hrast Galženjak, a koja je zaštićenom proglašena 1914. godine. U kontaktu sa ravnateljicom Javne ustanove Krapinsko-zagorske županije, dano je saznanje da se nju nije uopće kontaktiralo i bila je iznenađena. Nadalje ispod Kamenjaka su termalni izvori koji su važni. Inače park šuma je u vlasništvu Hrvatskih šuma i njima je upućen upit jesu li upoznati sa prostornim planom no do danas nije došao odgovor. Park šuma Kamenjak spada u Park prirode Medvednica i čini sastavni dio projekta Natura, kao takav spada i pod zaštitu Parka prirode, no ovim planom nismo se zaštitili od daljnje gradnje. Šetnica, parkiralište i dio Kamenjaka potpadali su pod vlasništvo hotela Matija Gubec, a sada će pripasti općini. Postavlja upit zašto se gradi hotel u Pili kada imamo zonu Lječilišno zdravstvenog turizma u centru Stubičkih Toplica. Poziva vijećnike da razmisle o donošenju Prostornog plana, gdje se skida zaštita sa povijesne i kulturne baštine. Navodi da nas ništa ne sprječava da sa Prostornim planom zaštitimo ono što je naše. Postavlja pitanje čiji se interes štiti.

 

Vijećnik Nikola Kristić izjavljuje da ne voli govoriti u potiljak već da kada govori obraća se u lice,  upućuje prigovor što nije postavljena govornica. Navodi da što se tiče ove točke dalo bi se govoriti kao i o još točaka. No vezano na prostorni plan osobno je bio predložio da se sazove posebna sjednica kako bi se o Planu razgovaralo, da se razmotre točke, da načelnik razloži sve zahtjeve i sve prijedloge. Sada bi trebalo u tri minute donijeti Odluku o izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Općine Stubičke Toplice. Smatra da je to neozbiljno. Predlaže da se točka skine sa dnevnog reda. Konstatira da se ne može skinuti jer je usvojena u dnevnom redu, no zaključuje da ovo nema smisla.

 

Josip Beljak, općinski načelnik, odgovara da je prijedlog Prostornog plana bio dva puta izložen na javnom uvidu po dva tjedna, bilo je javno izlaganje, bile su javne rasprave. Svi su mogli doći  i sudjelovati. Ne vidi više potrebe za dodatnim sazivanjem vijeća. Karte su bile izložene u vijećnici dva tjedna. Obratio se vijećniku da nije došao pogledati, nije došao pitati i pretpostavka je da nema ništa sporno, a nije došao ni na raspravu. Mogao je izložiti planerima sve što ga zanima i smeta.

 

Vijećnik izlaže stav da je rasprava jedna stvar, a vijeće sasvim druga stvar. Smatra da je načelnik trebao napraviti i zborove građana no prvenstveno trebalo je sazvati vijeće. Obratio se vijećnicima da je sada potrebno snositi odgovornost i glasati. Posao vijećnika je u vijeću raspravljati i na sjednicama vijeća.

 

Vijećnica Nina Gradiški Zrinski konstatira da su dva tjedna prošla i da je Plan bio izložen, postavlja pitanje ima li primjedbi ili nema.

 

Načelnik odgovara daje bilo nekih pitanja i primjedbi no da su neka usvojena, a neka ne. Procedura je poštivana.

 

Nakon diskusije, predsjednik Općinskog vijeća predlaže donošenje Odluke o donošenju V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Stubičke Toplice.

 

Sa deset (10) glasova za i dva (2) glasa protiv  donosi se Odluka o donošenju V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Stubičke Toplice.

 

Ad.6.

Donošenje Odluke o odabiru u postupke jednostavne nabave usluge izrade projektne dokumentacije za rekonstrukciju i dogradnju zgrade Osnovne škole Vladimir Bosnar Stubičke Toplice.

 

Tomislav Mlinarić, predsjednik Općinskog vijeća obavještava da su materijali dani u privitku te otvara raspravu.

 

Vijećnica Sabina Frgec pozdravlja raspisivanje natječaja za izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju i dogradnju zgrade Osnovne škole i izgradnju sportske dvorane jer se planira već tri godine, no konstatira da je u razgovoru sa strukom došla do saznanja da ovlašteni inženjer geotehnike ne postoji i da takve struke nema. Moli da joj se to pojasni jer tvrtka koja se javila na natječaj nema takvu osobu zaposlenu.

 

Odgovorio je načelnik daje natječaj rađen u dogovoru sa konzultantima i da mora provjeriti taj podatak.

 

Obzirom da više nema pitanja niti prijedloga, predlaže se donošenje Odluke o odabiru u postupke jednostavne nabave usluge izrade projektne dokumentacije za rekonstrukciju i dogradnju zgrade Osnovne škole Vladimir Bosnar Stubičke Toplice.

 

Sa jedanaest (11) glasova za i jednim (1) suzdržanim glasom donosi se

 

ODLUKA O ODABIRU

(Ev. br. 12/2020)

 

Predmet nabave: usluga izrade projektne dokumentacije za rekonstrukciju i dogradnju Osnovne škole Vladimir Bosnar Stubičke Toplice

 

Broj zaprimljenih ponuda: jedna.

 

Kriterij odabira: najniža cijena.

 

Kao najpovoljnija ponuda u postupku jednostavne nabave radi nabave usluge izrade projektne dokumentacije za rekonstrukciju i dogradnju Osnovne škole Vladimir Bosnar Stubičke Toplice, evidencijski broj nabave 12/2020, za koji je Poziv na dostavu ponuda objavljen na web stranici Općine: www.stubicketoplice.hr dana 29. svibnja 2020. godine, odabire se ponuda ponuditelja:

PODACI O PONUDITELJU ČIJA JE PONUDA ODABRANA:

Naziv, sjedište i OIB:

ZAGORJE PRO-KON d.o.o., Lug Zabočki 86, Zabok, OIB:45765676508

Cijena ponude u kn bez PDV:

159.500,00 kn

Ukupna cijena ponude u kn sa PDV:

199.375,00 kn

 

Nazivi ponuditelja čije su ponude odbijene: nitko.

 

Uputa o pravnom lijeku: protiv ove Odluke, sukladno čl. 77a. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Nar. nov. br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 36/09, 125/08, 150/11 i 144/12, 19/13137/15, 123/17 i 98/19) ne može se izjaviti žalba, već se može pokrenuti upravni spor.

 

 

Ad.7.

Donošenje Odluke o odabiru u postupke jednostavne nabave usluge izrade projektne dokumentacije za izgradnju sportske dvorane.

 

Tomislav Mlinarić, predsjednik Općinskog vijeća obavještava da su materijali dani u privitku te otvara raspravu.

 

Obzirom da nema pitanja niti prijedloga, predlaže se donošenje Odluke o odabiru u postupke jednostavne nabave usluge izrade projektne dokumentacije za izgradnju sportske dvorane.

 

Sa jedanaest (11) glasova za i jednim (1) suzdržanim glasom donosi se

 

ODLUKA O ODABIRU

(Ev. br. 11/2020)

 

Predmet nabave: usluga izrade projektne dokumentacije za izgradnju sportske dvorane

 

Broj zaprimljenih ponuda: jedna.

 

Kriterij odabira: najniža cijena.

 

Kao najpovoljnija ponuda u postupku jednostavne nabave radi nabave usluge izrade projektne dokumentacije za izgradnju sportske dvorane, evidencijski broj nabave 11/2020, za koji je Poziv na dostavu ponuda objavljen na web stranici Općine: www.stubicketoplice.hr dana 29. svibnja 2020. godine, odabire se ponuda ponuditelja:

PODACI O PONUDITELJU ČIJA JE PONUDA ODABRANA:

Naziv, sjedište i OIB:

ZAGORJE PRO-KON d.o.o., Lug Zabočki 86, Zabok, OIB:45765676508

Cijena ponude u kn bez PDV:

159.500,00 kn

Ukupna cijena ponude u kn sa PDV:

199.375,00 kn

 

Nazivi ponuditelja čije su ponude odbijene: nitko.

 

Uputa o pravnom lijeku: protiv ove Odluke, sukladno čl. 77a. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Nar. nov. br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 36/09, 125/08, 150/11 i 144/12, 19/13137/15, 123/17 i 98/19) ne može se izjaviti žalba, već se može pokrenuti upravni spor.

 

 

 

Ad.8.

Odluke o djelomičnom oslobađanju od obveze plaćanje komunalne naknade kao mjere ublažavanja negativnih posljedica uzrokovanih koronavirusom COVID-19.

 

Tomislav Mlinarić, predsjednik Općinskog vijeća obavještava da su materijali dani u privitku te otvara raspravu te podsjeća da je pojašnjen članak 4., da se poduzetnicima neće dostaviti rješenje.

 

Josip Beljak, općinski načelnik, pojašnjava da ovom Odlukom kojom se ublažavaju posljedice uzrokovanih epidemijom, odlučili smo osloboditi poduzetnike od plaćanja prve rate komunalne naknade odnosno oslobađanje za prvih šest mjeseci to jest 50%. Dostaviti će im se zahtjev u kojem će obrazložiti zašto nisu radili. Svaki zahtjev će se razmotriti, uputit će se odluka o  oslobođenju 50% naknade. Ova odluka je jedna od boljih u županiji. Navodi da su neki oslobađali samo za vrijeme dok je epidemija trajala, no mi predlažemo oslobađanje za šest mjeseci, odnosno pola godine.

 

Vijećnica Sabina Frgec pohvaljuje oslobađanje plaćanja komunalne naknade poduzetnicima i napominje da je Općinska organizacija SDP-a još 18. 03. uputila  zahtjev načelniku, koji se očitovao i predsjedniku sa mjerama za ublažavanje posljedica, koji se nije očitovao. Od tada su održana dva vijeća i prijedlozi se nisu stavili ne dnevni red. Upućuje upit hoće li se osloboditi i vlasnik hotela Matija Gubec koji duguje općini 60.000,00 kuna, koji ne održava površine u centru Stubaka i ne pridržava se Odluke o komunalnom redu. Konstatira da Slamarica koja je u vlasništvu Zdenka Pošteka, predstavlja ruglo u samom centru, i dalje se urušava nadstrešnica kod hotela Sljeme, ne renovira se, nije se maknula i dalje predstavlja opasnost za mještane. Nadalje nije plaćen porez na nekretnine koji je trebao biti plaćen prilikom kupnje koji je izbjegnut prebacivanjem u d.o.o..

 

Josip Beljak, načelnik odgovara da nema dugovanja od strane hotela. Do  31.12. bio je dug 18.000,00 kuna na ime Terme Stubaki D.O.O., sa rokom plaćanja u mjesecu veljači i to je podmireno. Iznos od 60.000,00 kuna je dugovanje HTP Matija Gubec d.o.o. u stečaju i taj dug pripada stečajnom upravitelju.

 

Vijećnica Sabina Frgec postavlja upit hoće li se uputiti rješenje radi neodržavanja gdinu. Pošteku, na što je od stane načelnika odgovorno da se to rješava dogovorno.

 

Tomislav Mlinarić, predsjednik Općinskog vijeća potvrdio je primitak e-maila i odgovorio da je pravnica Zrinščak dala odgovor vezano za upućene prijedloge no mjere su već bile poduzete, a može ih i pročitati.

 

Vijećnica odgovara da nisu bile poduzete mjere za oslobađanje plaćanja komunalne naknade, na što odgovara načelnik da se one rješavaju ovom odlukom. Smatra da bi bilo neozbiljno donositi odluke prije, a da se nije znalo koliko će sve trajati te navodi primjer da je epidemija još mogla trajati ili trajati i još dvije godine dovelo bi se u pitanje funkcioniranje općine. Na ovaj način se zna kolika je otprilike šteta na proračunu općine. Većina upućenih prijedloga je odrađena.

 

Vijećnik Filip Poštek postavlja upit gdje se može vidjeti dugovanje prema općini, vijećnica Sabina Frgec ponudila je da će pokazati kako doći do podataka.

 

Kako da više nema pitanja niti prijedloga, predlaže se donošenje Odluke o djelomičnom oslobađanju od obveze plaćanje komunalne naknade kao mjere ublažavanja negativnih posljedica uzrokovanih koronavirusom COVID-19.

 

Jednoglasno sa jedanaest (11) glasova donosi se

 

ODLUKA O DJELOMIČNOM OSLOBAĐANJU OD OBVEZE PLAĆANJA KOMUNALNE NAKNADE KAO MJERE UBLAŽAVANJA NEGATIVNIH POSLJEDICA UZROKOVANIH KORONOAVIRUSOM COVID-19

Članak 1.

U svrhu pomoći gospodarstvu Općine Stubičke Toplice u prevladavanju poteškoća uzrokovanih koronavirusom COVID-19, ovom Odlukom propisuje se djelomično oslobođenje od obveze plaćanja komunalne naknade za vlasnike/korisnike poslovnih prostora na području Općine Stubičke Toplice.

Članak 2.

Obveznici iz članka 1. ove Odluke oslobađaju se obveze plaćanja komunalne naknade za poslovni prostor za mjesece od siječnja do lipnja 2020. godine u iznosu od 50% od iznosa prve rate, uz uvjet da obveznici plaćanja komunalne naknade sa danom podnošena zahtjeva za oslobođenje nemaju nepodmirenih obveza iz prethodnih godina prema Općini Stubičke Toplice.

Članak 3.

Kako bi ostvarili pravo na oslobođenje sukladno članku 2. ove Odluke, obveznici iz članka 1. dužni su podnijeti pisani Zahtjev Jedinstvenom upravnom odjelu Općine najkasnije do 15. srpnja 2020. godine.

Članak 4.

U postupku utvrđivanja oslobođenja iz članka 2. ove Odluke Jedinstveni upravni odjel općine Stubičke Toplice ne donosi Rješenje, već obvezniku plaćanja komunalne naknade na dokaziv način (putem poštanske pošiljke, elektroničke pošte i sl.) dostavlja pisanu obavijest o oslobađanju od plaćanja komunalne naknade.

Članak 5.

Komunalnu naknadu  obveznik je dužan platiti u dvije rate, od koji prva dospijeva na naplatu 30. rujna 2020. godine, a druga rata dospijeva na naplatu 30. studenog 2020. godine.

Članak 6.

Ovim mjerama nastoji se osigurati likvidnost poslovanja gospodarstvenika na području Općine Stubičke Toplice te zadržavanje radnih mjesta. 

Članak 7.

Ova Odluka može se mijenjati i dopunjavati u skladu s daljnjim razvojem situacije te Odlukama Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske.

Članak 8.

Sukladno članku 95. Zakon o komunalnom gospodarstvu, naplaćena sredstva od komunalne naknade mogu se koristiti i za druge namjene različite od namjena propisanih člankom 91. navedenog Zakona.

Članak 9.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije.

 

Ad.9.

Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana Općinske knjižnice Stubičke Toplice za 2019. godinu.

 

Obzirom da su materijali dani u privitku poziva i kako nema dopuna ni prijedloga na glasanje se daje donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana Općinske knjižnice Stubičke Toplice za 2019. godinu.

 

Jednoglasno sa dvanaest (12) glasova donosi se

O D L U K A

 

Članak 1.

 

Usvaja se Godišnje izvješće o izvršenju financijskog plana Općinske knjižnice Stubičke Toplice za 2019. godinu.

 

Članak 2.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

 

Ad.10.

Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o radu Općinske knjižnice Stubičke Toplice za 2019. godinu.

 

Kako nema dopuna ni prijedloga na glasanje se daje donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o radu Općinske knjižnice Stubičke Toplice za 2019. godinu.

 

Jednoglasno sa dvanaest (12) glasova donosi se

O D L U K A

 

Članak 1.

 

Usvaja se Izvješće o radu Općinske knjižnice Stubičke Toplice za 2019. godinu.

 

Članak 2.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Ad.11.

Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja Općinske knjižnice Stubičke Toplice o ostvarenju vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka te njihovog trošenja prema ekonomskoj, programskoj i funkcijskoj klasifikaciji za razdoblje od 01.01.2019. do 31.12.2019.

 

 

Kako nema dopuna ni prijedloga na glasanje se daje donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja Općinske knjižnice Stubičke Toplice o ostvarenju vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka te njihovog trošenja prema ekonomskoj, programskoj i funkcijskoj klasifikaciji za razdoblje od 01.01.2019. do 31.12.2019.

 

Jednoglasno sa dvanaest (12) glasova donosi se

 O D L U K A

 

Članak 1.

 

Usvaja se Izvješće Općinske knjižnice Stubičke Toplice o ostvarenju vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka te njihovog trošenja prema ekonomskoj, programskoj i funkcijskoj klasifikaciji za razdoblje od 01. siječnja 2019. do 31. prosinca 2019. godine.

 

Članak 2.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Ad.12.

Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana Dječjeg vrtića „Zvirek“ Stubičke Toplice  za 2019. godinu.

 

 

Kako nema dopuna ni prijedloga na glasanje se daje donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana Dječjeg vrtića „Zvirek“ Stubičke Toplice  za 2019. godinu.

 

Jednoglasno sa dvanaest (12) glasova donosi se

 

O D L U K A

Članak 1.

 

Usvaja se Godišnje izvješće o izvršenju financijskog plana Dječjeg vrtića „Zvirek“ Stubičke Toplice za 2019. godinu.

 

Članak 2.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Ad.13.

Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja Dječjeg vrtića „Zvirek“ Stubičke Toplice o ostvarenju vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka te njihovog trošenja prema ekonomskoj, programskoj i funkcijskoj klasifikaciji za razdoblje od 01.01.2019. do 31.12.2019.

 

Kako nema dopuna ni prijedloga na glasanje se daje donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja Dječjeg vrtića „Zvirek“ Stubičke Toplice o ostvarenju vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka te njihovog trošenja prema ekonomskoj, programskoj i funkcijskoj klasifikaciji za razdoblje od 01.01.2019. do 31.12.2019.

 

Jednoglasno sa dvanaest (12) glasova donosi se

 

O D L U K A

 

Članak 1.

 

Usvaja se Izvješće Dječjeg vrtića „Zvirek“ Stubičke Toplice o ostvarenju vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka te njihovog trošenja prema ekonomskoj, programskoj i funkcijskoj klasifikaciji za razdoblje od 01.01. 2019. do 31.12.2019. godine.

 

Članak 2.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Ad.14.

Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Financijsko izvješće Osnovne škole Vladimir Bosnar Stubičke Toplice za razdoblje od 01.01.2019. do 31.12.2019.

 

 

Kako nema upita na glasanje se daje donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Financijsko izvješće Osnovne škole Vladimir Bosnar Stubičke Toplice za 2019. godinu.

 

Jednoglasno sa dvanaest (12) glasova donosi se

 

O D L U K A

 

Članak 1.

 

                Daje se suglasnost na Financijsko izvješće Osnovne škole Vladimir Bosnar Stubičke Toplice za 2019. godinu.

 

Članak 2.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Ad.15.

Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća Osnovne škole Vladimir Bosnar Stubičke Toplice o ostvarenim prihodima i rashodima za razdoblje od 01.01.2019. do 31.12.2019.

 

Vijećnica Nina Gradiški Zrinski zahvaljuje svim ravnateljicama i ravnatelju knjižnice na dobrom radu u 2019. godine sa željom da isto tako rade i u ovoj godini, a posebno upućuje čestitke na imenovanju novoj ravnateljici Općinske knjižnice u 2020. godini.

 

Kako nema upita na glasanje se daje donošenje Odluke o usvajanju Izvješća Osnovne škole Vladimir Bosnar Stubičke Toplice o ostvarenim prihodima i rashodima za razdoblje od 01. siječnja 2019. do 31. prosinca 2019. godine.

 

Jednoglasno sa dvanaest (12) glasova donosi se

O D L U K A

 

Članak 1.

 

                Usvaja se Izvješće Osnovne škole Vladimir Bosnar Stubičke Toplice o ostvarenim vlastitim prihodima i rashodima za razdoblje 01. siječnja 2019. do 31. prosinca 2019. godine.

 

Članak 2.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Ad.16.

Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o radu i Izvršenja proračuna Zagorske javne vatrogasne postrojbe za 2019. godinu.

 

Kako nema upita na glasanje se daje donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o radu i Izvršenja proračuna Zagorske javne vatrogasne postrojbe za 2019. godinu.

 

Jednoglasno sa dvanaest (12) glasova donosi se

O D L U K A

 

Članak 1.

 

                Usvaja se Izvješće o radu i Izvršenje proračuna Zagorske javne vatrogasne postrojbe za 2019. godinu.

 

Članak 2.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Ad.17.

Informacija o realizaciji Programa rada Turističke zajednice Općine Stubičke Toplice za 2019. godinu.

 

Vijećnica Sabina Frgec postavlja upit o točnom broju turista u Stubičkim Toplicama.

 

Direktorica Turističkog ureda Turističke zajednice, Bernarda Ivček odgovara se upit pošalje u pisanom obliku i da će se na isti odgovoriti.

Ad.18.

Pitanja i prijedlozi.

 

Vijećnik Nikola Kristić obraća se vijećnicima riječima da je očekivao da ova sjednica započne drugačije, jer nas je prije dva tjedana napustio zaposlenik općine. Nije spomenut ni jednom riječju, zaključuje da taj čovjek očito toga nije vrijedan. Neshvatljivo mu je da se na sjednici ne spomene čovjek, zaposlenik općine. Mišljenja je da treba reći nekoliko riječi jer svi u poznavali Dragutina Gospočića. Žao mu je što na ovakav način to prolazi kroz vijeće. Razočaran je. Osvrnuo se i na donošenje dnevnog reda, jer se upita ima li tko dopunu, on se nadopuni i o tome se glasa. Dopuna je normalna stvar. Želio je predložiti da načelnik ili predsjednik vijeća kažu nekoliko rečenica o preminulom. Nadalje na početku sjednice predsjednik je srdačno pozdravio načelnika, a prije toga nije želio sazvati sjednicu, pa je bila on line sjednica i zamjenica vodila sjednicu. Kao da se nije ništa dogodilo, ni riječi nije rečeno o tome kao da se nije dogodilo ništa. Zaključuje da takvog postupanja nema nigdje.

 

Predsjednik vijeća komentira da je to samo mišljenje vijećnika i da on ne vidi tu ništa sporno, no ukoliko ima kakvih prigovora može ih poslati kao i upite. Već su slani u ministarstava, pa neka se očituju. Ako mu ne odgovara ovakav načina rada.

 

Vijećnica Sabina Frgec nadovezuje se na riječi Nikole Kristića te konstatira da su se vidjeli svi nedostaci e-mail sjednice, a što se vidjelo kada nije izglasana Odluka o imenovanju v.d. ravnateljice općinske knjižnice. Na toj sjednici ostali smo bez ravnatelja i načinjen je propust. Osobno je uputila prijedlog da se održi sjednica video pozivom kako bi se sve moglo razriješiti. Odgovoreno je da to nije izvedivo i da vijećnici nisu svi informatički pismeni, slaže se i sa kolegom da je bila kriza vlasti i da je druga elektronska sjednica pokazala manjak komunikacije između predsjednika i načelnika. Kao posljedica toga bili smo bez rada općinske knjižnice, bez ravnateljice, kršio se zakon. Potvrđuje da je istina da su se pisale predstavke Ministarstvu uprave koje je reagiralo kao je reagiralo, a zna se tko je na vlasti. Napravljeni su propusti na prethodnim sjednicama, bile su i proceduralne pogreške za koje nije preuzeta odgovornost već su bile okrivljene djelatnice jedinstvenog upravnog odjela. Podsjetila je na proceduralnu pogrešku sa sjednice iz 2019. godine, jednako kao i sada prilikom imenovanja v.d. ravnateljice.

 

Predsjednik odgovara da općinski vijećnici ništa ne moraju i nitko ih ne može prisiliti da glasaju za ili protiv. Vezano za sazivanje sjednice navodi primjer da i Županijska skupština saziva elektronske sjednice, sudjelovao je i na sjednicama u zoom aplikacijama i vjeruje da bi to bio cirkus. Također pitanje je i uspostavljanja veze i signala. Sazivanje ovakvih sjednica bila je preporuka Ministarstva, Županijska skupština održana je također elektronskim putem. Moli vijećnicu da se spusti na zemlju i ne igra se visoke politike jer je kao i on obični općinski vijećnik. Moli da se više ne spominje kriza vlasti. Potvrđuje da nisu prošla dva tri načelnikova prijedloga no konstatira da je to demokracija.

 

Vijećnica Sabina Frgec apelira na da je to nedostatak komunikacije i nedostatak takve sjednice.

 

Anica Benger, zamjenica načelnika i načelnica stožera Civilne zaštite Općine Stubičke Toplice ukratko je podnijela izvještaj ispred Stožera i informirala prisutne da je na našoj općini zadovoljavajuća situacija što se tiče pandemije virusa COVID19. Dali je novonastala situacija utjecala na cijelu situaciju oko nas ali i u vijeću vjerojatno je, no bitno je da smo svi zdravi. Moramo biti svjesni da se ništa ne odvija isto kao prije ni rođendani ni pogrebi ni svadbe niti rad općinskog vijeća niti bilo koji rad. Poziva sve da ne politiziraju previše, poziva da budemo odgovorni i dalje kako za samog sebe tako i  za najbliže osobito djecu i starije. COVID nije gotov, zahvaljuje se svima osobito članovima našeg Stožera, vatrogascima, udrugama, svima koji su na bilo koji način pomogli. Njezin posao koji se i dalje odvija vezano uz rad stožera podrazumijeva redovna tjedna izvješća, komunikaciju putem stanica koja se održavaju svaki ponedjeljak, kao i podnošenje izvještaja Stožeru KZŽ koji se dalje upućuje u centralni Stožer. I nadalje se slušaju preporuke Stožera i konstatira da smo za sada disciplinirani. Tu su ne da kažnjavaju već da upozoravaju, da se pridržavaju mjera i da se na neki način pripremimo za turističku sezonu.

 

Tomislav Mlinarić, zahvalio se načelnici Stožera na svemu što je učinjeno u protekla tri mjeseca.

 

Josip Beljak, općinski načelnik također zahvaljuje načelnici Stožera na odlično odrađenom poslu, ujedno zahvaljuje i  vrtiću i školi i svima koji su zahvaćeni mjerama protiv pandemije. Uvjeti za rad bili su strogi i trebalo se pridržavati mjera i prilagođavati im se. Vrtić je imao dežurstvo i krenuo je sa radom pridržavajući se svih preporuka. Osnovna škola također. Općina je ako osnivač uvela toplu vodu u sve sanitarne čvorove i pridržavali smo se svih mjera koje je Stožer propisao. Iako smo imali tri obitelji zaražene nismo imali transmisiju s čovjeka na čovjeka. Virus došao u Specijalnu bolnicu. Zahvaljuje svima na pridržavanju mjera. Izražava nadu da se korona neće intenzivirati početkom jeseni.

 

Vijećnica Sabina Frgec potvrđuje da je našla iznos dugovanja za Terme Stubaki, na što je načelnik odgovorio da je taj iznos u cijelosti podmiren dospijećem roka naplate u veljači mjesecu. Izvješće koje je dano vijećnici na njezino traženje je sa datumom 31.12.2019. godine, kada nije trebala niti dospjeti druga rata naplate, na listi je datum kada je izlistana lista. Dospijeće zaduženja je od 01.01. do 31.12.2019.g.

 

Vijećnik Nikola Kristić obratio se vijećnicima upitom o dospijeću e-mailova gđe. Darinke Gospočić, koje je on danas primio. Vratio se na sjednicu na kojoj je bilo riječi o njenom slučaju i ponovio je ono što je tada rekao. Također moli načelnika i Jedinstveni upravni odjel da upute nadležnima pitanja, da izađu na teren da imamo odgovore i da se raspravi ta točka dnevnog reda. Konstatira da su materijali gđe. Gospočić studiozno pripremljeni od općinskog do međunarodnog suda. Sukladno pravnoj proceduri i presudi međunarodnog suda svi odgovorni pravni sljednici snositi će odgovornost, prekršajnu, kaznenu. Predlaže sukladno njenim mailovima da na slijedećoj sjednici, raspravi njezin slučaj sukladno odgovorima nadležnih institucija. Da se utvrdi o čemu se radi. Po onome što je napisano čini mu se da je žena u pravu. Poziva da se vidi što se događa u općini.

 

Vijećnica Sabina Frgec nadovezuje se na izlaganje riječima da životinje trebaju biti udaljenje 150 metara od ograde, a životinje to nisu. Propisan je broj životinja koje moraju poštivati udaljenost. Životinje su 15 m od njezine kuće i pasu, to se može provjeriti. Tu je i buka od 10 decibela.

 

Josip Beljak, općinski načelnik, odgovara da sve to traje već godinama, a danas je i sam dobio 5 e - meilova od gđe. Gospočić. Općina ne izdaje nikakve dozvole, žali se na krivu adresu, to joj se uporno pokušava objasniti. Imamo više njenih dopisa. Žao mu je no općina doista ne izdaje nikakve dozvole već njih izdaju druga javno pravna tijela. Upućivana je na njih i išla je kod njih, bila je i na županiji. Općina ne rješava takve stvari. Ona je upućena, o tome postoje i dopisi. Od strane nadležnih inspekcija nisu utvrđene nikakve nepravilnosti. Osobno je bio kod nje dva puta u tri tjedna. Navodi da je tu stvar narušenih odnosno, jako narušenih susjedskih odnosa i to se bez privatnih tužbi neće riješiti. Mišljenja je da se to bez suda neće riješiti. Ukazivala je i na neke druge stvari, a nije mu ni dala govoriti. Pokazivala je da susjed šprica sa totalnim herbicidom, a da to ne bi smio, a špricao je po svojem i svi mi špricamo. Spominje pet parnica  od kojih je jednu izgubila. Danas je poslala 4 e-maila i u 18 sati još jedan. Jedna osoba trebala bi se samo s tim predmetom baviti. Ponovio je da je općina slala određenim inspekcijama dopise i oni su izašli van i nisu utvrdili ništa sporno.

 

Vijećnica Sabina Frgec postavila je pitanje za lampe to jest za javnu rasvjetu koja ne svijetli, a izgrađena je nova rasvjeta i lampe se non stop gase.

 

Josip Beljak, općinski načelnik, odgovara da je na žalost takva nova tehnologija i ukoliko dođe do prestanka rada jedne lampe sa radom prestaju sve jer su tako spojene. Nada se da će se sve to uskoro otkloniti. Priključci su osjetljivi, ulaskom vlage dolazi do kondenzacije i kratkog spoja. Nada se  da će postupkom zamjene toga biti što manje.

 

Vijećnica Sabina Frgec postavila je pitanje vezano za zavoj u Strmečkoj cesti, gdje je bio smrtni slučaj, na što je odgovorio načelnik da treba pitati ŽUC jer su dobili 700.000,00 kn od MUP- a i rekli da će dio tih sredstava uložiti u sanaciju zavoja.

 

Vijećnica Sabina Frgec postavila je pitanje vezano za postavu ležećih policajaca u Mlinarskoj ulici i predložila da se razmišlja o jednosmjernom kretanju na što je također odgovorio načelnik da već tri tjedan zove tvrtku VE TEL iz Kumrovca no ima problem jer nema jednog dijela, za regulaciju prometa postavljeni su i prometni znakovi.

 

Vijećnik Robert Pilski potvrđuje da je to ulica kroz koju ide promet i da se vozači brzo voze no ukazuje i na jedan veliki problem, a to je cesta koja dolazi sa desne strane i gdje je potrebno poštivati pravo prednosti desne strane, tamo nema znaka. Obzirom da je trenutno u tijeku izgradnja rotora obilazne ceste su prometne i potrebno je postaviti znak. Netko će poginuti. Tamo je vrtić, tete su šetale djecu, a svi se voze brzo.

 

Vijećnica Sanja Čajko predlaže da se kada se postave ležeći policajci isti i obojaju kako bi bili uočljivi.

 

Predsjednik Općinskog vijeća obavještava da svi moraju biti svjesni da je na tri mjeseca radi epidemije koronavirusa bio totalni zastoj. Da tvrtke nisu radile da nije bilo ispostavljanja niti naručivanja opreme.

 

Vijećnik Nikola Kristić predlaže da se izvođaču radova napiše da su kvarovi na javnoj rasvjeti česti i da to nije kvaliteta o kojoj je bilo riječi. Imati će se pisani trag što je puno bolje, a ne zvati telefonom.  

 

Kako više nema upita niti prijedloga, sjednica je sa radom završila u 20,18 sati.

 

KLASA:021-05/20-01/20

URBROJ:2113/03-01-19-3

Stubičke Toplice, 09.06.2020.

 

Zapisničar                                                                                                           Predsjednik Općinskog vijeća

                                                                                                                                    Općine Stubičke Toplice

               

Melita Šarić                                                                                                                  Tomislav Mlinarić

 

Kako do nas / Kontakt