Zapisnik sa 33. sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice

Z A P I S N I K

sa 33. sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice, održane dana 23. rujna  2020.  godine  u Mjesnom domu Strmec Stubički, Strmec Stubički 161, Stubičke Toplice.

Prisutni:

Tomislav Mlinarić – predsjednik Općinskog vijeća,

Nedjeljko Ćuk, Zrinka Košić Bosnar, Jurica Knezić, Filip Poštek, Dejan Hrastinski, Sabina Frgec, Nikola Kristić, Nina Gradiški Zrinski– vijećnici Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice

Odsutni:  Dejan Borovčak, Robert Pilski, Damir Pavrlišak, Sanja Čajko (svi su opravdali svoj nedolazak)

Zdenko Komorčec, ispred tvrtke Eko-flor plus d.o.o.

Suzana Gabud Repar, ispred tvrtke Eko-flor plus d.o.o.

Josip Beljak, načelnik Općine Stubičke Toplice

Mihaela Hučić, ravnateljica Općinske knjižnice Stubičke Toplice

Kristina Ljubić, ravnateljica Dječjeg vrtića „Zvirek“ Stubičke Toplice

Dubravka Špiček, voditelj odsjeka za proračun i računovodstvo

Senka Susović, novinarka Radio Stubice

Ana Gospočić, kao građanin

Zapisničar:           Melita Šarić

Započeto:             19,00 sati

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice, Tomislav Mlinarić, otvara trideset i treću sjednicu Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice, pozdravlja: načelnika Općine Stubičke Toplice Josipa Beljaka,  Mihaelu Hučić, v.d. ravnateljicu Općinske knjižnice Stubičke Toplice,  Kristinu Ljubić, ravnateljicu Dječjeg vrtića „Zvirek“ Stubičke Toplice, članove Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice, predstavnicu medija Senku Susović i prisutne službenice Jedinstvenog upravnog odjela. Ispred tvrtke Eko-flor plus d.o.o. pozdravio je gđu. Suzanu Gabud Repar i gdina. Zdenka Komorčeca, koji su se sjednici pridružili vezano uz drugu točku dnevnog reda.

Predsjednik Općinskog vijeća konstatira da je na sjednici nazočno devet od trinaest vijećnika Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice te da Općinsko vijeće može donositi pravovaljane odluke.

Predsjednik Općinskog vijeća  Tomislav Mlinarić na usvajanje daje dopunjeni

D N E V N I    R E D

 1. Usvajanje zapisnika sa 32. sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice.
 2.  Informacija i rasprava vezano uz uslugu zbrinjavanja miješanog komunalnog otpada na području Općine Stubičke Toplice.
 3. Usvajanje Polugodišnjeg izvješća o izvršenju proračuna Općine Stubičke Toplice za 2020. godinu s pratećim odlukama.
 4. Usvajanje Polugodišnjeg izvješća o radu općinskog načelnika za razdoblje od siječnja do lipnja 2020.
 5. Usvajanje Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Stubičke Toplice za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2020. godine.
 6. Usvajanje Izvješća o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Stubičke Toplice za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2020. godine.
 7. Donošenje Odluke o odabiru u postupke javne nabave usluge radova rekonstrukcije prometne površine za poboljšanje sigurnosti prometa u Ulici Vladimira Nazora.
 8. Donošenje Pravilnika  o utvrđivanju kriterija, uvjeta i postupka za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola i studentima s područja Općine Stubičke Toplice.
 9. Odluka o usvajanju polugodišnjeg Izvještaja o izvršenju financijskog plana Općinske knjižnice Stubičke Toplice za 2020. godinu s obrazloženjem.
 10. Odluka o usvajanju Izvješća o radu Općinske knjižnice Stubičke Toplice  od 01.01.2020. do 30.06.2020.
 11. Odluka o usvajanju Izvješća Općinske knjižnice Stubičke Toplice o ostvarenju vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka te njihovog trošenja prema ekonomskoj, programskoj, financijskoj i organizacijskoj klasifikaciji te izvorima financiranja za razdoblje od 01.01.2020. do 30.06.2020. s obrazloženjem.
 12. Odluka o usvajanju Izvještaja Dječjeg vrtića Zvirek o ostvarenju vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka te njegovog trošenja prema ekonomskoj, programskoj i funkcijskoj klasifikaciji za razdoblje od 01.01.2020. do 30.06.2020.
 13. Odluka o usvajanju Izvještaja o izvršenju financijskog plana poslovanja Dječjeg vrtića Zvirek za razdoblje od 01.01.2020. do 30.06.2020.
 14. Odluka o usvajanju Godišnjeg izvješća o radu Dječjeg vrtića Zvirek za pedagošku godinu 2019./2020.
 15. Usvajanje Zapisnika s Redovne godišnje skupštine Dobrovoljnog vatrogasnog društva Strmec Stubički održane dana 06.07.2020.

16.  Potpisivanje Sporazuma o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju javne ustanove Zagorska javna vatrogasna postrojba.

 1. Pitanja i prijedlozi.

Vijećnica Sabina Frgec postavila je upit o drugoj točki dnevnog reda obzirom da materijali nisu dani u privitku poziva. Predsjednik vijeća odgovara da će dati pojašnjenje na upit kada točka bude na dnevnom redu te na usvajanje daje donošenje predloženog dnevnog reda.

Predloženi dopunjen dnevni red jednoglasno je usvojen sa devet (9) glasova.

Ad.1.

Usvajanje zapisnika sa 32. sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice.

 

Tomislav Mlinarić, predsjednik Općinskog vijeća obavještava da je zapisnik sa 32. sjednice Općinskog vijeća dan u privitku poziva. Obzirom da u otvorenoj diskusiji nema primjedbi, na usvajanje daje zapisnik sa 32. sjednice.

Zapisnik je usvojen sa osam (8) glasova za. Vijećnica Nina Gradiški Zrinski nije glasala o zapisniku.

Ad.2.

Informacija i rasprava vezano uz uslugu zbrinjavanja miješanog komunalnog otpada na području Općine Stubičke Toplice.

 

Predsjednik Tomislav Mlinarić obratio se vijećnici Sabini Frgec vezano na materijale za ovu točku, navodeći da poziv za sazivanje hitne sjednice Općinskog vijeća, koji je uputila na temelju 10% prikupljenih potpisa, prema poslovniku te 21. i 22. članka Statuta ne može se pozivati. Predloženo je pet do šest točaka. Cijeni što su prikupljeni potpisi, no točke na dnevni red mogu ići ako su uobličene u akt odnosno kao prijedlog. Ukoliko vijećnica želi, jer rok je 90 dana i nije prekršaj, može prijedlog dati na vijeća kao akt, što znači da treba biti prijedlog odluke. Mještani ne mogu inicirati i sazivati sjednice Općinskog vijeća. Ne postoji termin hitna sjednice općinskog vijeća niti izvanredna sjednica općinskog vijeća, a koju je vijećnica spominjala mnogo puta. Nema izvanrednih situacija. Obratio se vijećnici da to postoji samo u njenom rječniku. Navodi da je to njegovo obrazloženje.

Vijećnica Sabina Frgec javila se za riječ navodeći da ima pravo izlaganja tri minute i da se želi obratiti vijeću. Stigle su uplatnice za odvoz komunalnog otpada,  paušalne uplatnice, gdje bi se dinamikom koja bi se odvijala četiri puta mjesečno došlo do poskupljenja od 100% usluge koju ispostavlja Eko flor. Upućeni su prigovori mještana i nje, načelniku i gospodi iz Eko flora. Ono što je dobila bilo je prebacivanje loptice s Eko flora na načelnika jer je načelnik potpisao suglasnost za cijene, a načelnik je rekao da je donijet takav cjenik i da ga je trebalo prihvatiti. Obratila se načelniku da ga nije trebao prihvatiti jer Zakon o održivom gospodarenju otpadom Eko flor ima pravo predložiti cijenu, no nije ju trebalo potpisati. Time bi skinuo političku odgovornost i poslao poruku da se ne slaže sa tim cjenikom. Ne zadovoljni njegovom sporošću, inertnošću i vrlo neprofesionalnim i bezobraznim pristupom prema mještanima, mještani su se odlučili organizirati i prikupiti potpise protiv poskupljena cijene odvoza komunalnog otpada. Istraživanjem na području ostalih općina i gradova na području Krapinsko-zagorske županije ni jedno poduzeće nije podiglo cijenu, a ako ju je podiglo nije ju podiglo tako kao je podignuo Eko flor. Na području cijele Hrvatske cijene odvoza otpada nisu otišle toliko gore koliko na području Eko flora. Mještani plaćaju najskuplju cijenu odvoza i to u području Stubičkog bazena. U Odluci o održivom gospodarenju otpadom iz 2018. godine stoji da se otpad odvozi četiri puta mjesečno, a karton i plastika jednom mjesečno. U trećem aneksu Ugovora o koncesiji stoji da se otpad odvozi tri puta mjesečno i dva puta mjesečno karton i papir. Karton i papir se odvoze jednom mjesečno i to opet suprotno Odluci. Nadalje naše reciklažno dvorište predano je na upravljanje Eko floru bez odluke Općinskog vijeća. Smatra da to nije sporno jer bi vijeće izglasalo predaju reciklažnog dvorišta koncesionaru, no ne pod uvjetima koje je dao načelnik. Jer u članku dva stoji da sve troškove snosi Općina i ostale troškove, te pretpostavlja da plaćamo i radnika. Eko flor je naveo u svojim troškovima, u troškovima rada reciklažnog dvorišta i radnika. Informaciju je dobila dopisom od gđe. Gabud. Rezimira da troškovi rada reciklažnog dvorišta ulaze direktno u povećanje cijene odvoza komunalnog otpada. Obratila se načelniku da je bez odluke Općinskog vijeća prepustio upravljanje reciklažnog dvorišta Eko floru za badava, uz napomenu da su karton, staklo i plastika sirovine koje se prodaju tržištu. Fond za zaštitu okoliša plaća Eko floru za odvajanje otpada koji odvajamo mi. Nismo usuglasili Odluku o održivom gospodarenju sa otpadom sa Uredbom, a trebali smo do 26.12.2019. godine. Uputila je pitanje pravniku i rečeno je da je to trebalo napraviti.  Pošto to nije napravljeno upućen je upit Ministarstvu uprave i čeka se njihovo mišljenje jeli općina u prekršaju ili nije. U Odluci iz 2018. stoji da se ne mogu dobivati paušalni računi nakon što su čipirane kante. Kante su čipirane u 9. mjesecu 2019. godine. Konstatira da i nakon godinu dana dobivamo paušalni izračun za odvoz otpada, a ne obračun prema stvarnom broju odvezenog smeća, to je suprotno našoj odluci i Općem poreznom zakonu. Moramo dobiti račun za ispostavljene usluge. Sve što je navela u zahtjevnu, a zna da ne može sazvati sjednicu već to može zatražiti većina vijećnika. Navodi da ju posebno žalosti da su ignorirana 404 potpisa i njoj osobno nije trebalo ništa odgovarati jer je na to naučena i naviknuta, no da kao predstavnici vlasti i odgovorne osobe nisu barem odgovorili da neće sazvati sjednicu već da će se o tome raspraviti na slijedećoj sjednici. Konstatira da se oglušilo na 404 potpisa mještana među kojima su ljudi koji su vjerojatno i dali svoj glas na izborima. Nisu oni tu radi nas već smo mi tu  radi njih. Povećanje cijene usluge poslano je i Državnom inspektoratu da ocjeni  jeli opravdano da se na 78,00 kuna doda i broj odvoza smeća. Nije joj jasno kako je došlo do 100%-postotnog povećanja cijena od Eko flora, a kod ni jednog drugog grada nije. Nadalje svi imaju spremnike od 120 litara -  jednočlano kućanstvo, dvočlano kućanstvo, tročlano kućanstvo, četveročlano kućanstvo. Ostala komunalna poduzeća na području Hrvatske imaju spremnik od 5 L, 10 L, 20 L… Propust općinskog vijeća je da je usvojena Odluka da se cijena otpada formira: broj odvoza plus volumen, zapremina spremnika. Cijena se mogla formirati na bazi stvarno proizvedenog otpada. Ponuđene su dvije mogućnosti: dovoz po broju odvoza i volumenu spremnika, ili po količini stvarno proizvedenog otpada. Neka se otpad važe i neka se da stvarni račun prema količini smeća koje je proizvedeno.

Predsjednik vijeća Tomislav Mlinarić, ponovio je da su sjednici nazočni i predstavnici iz Eko flora i da se i njima mogu postavljati pitanja. Izrazio je nadu da je vijećnica zadovoljna njegovim odgovorom. Napominje da se ne može oteti dojmu da u timu ima pravnih stručnjaka, a nakon blamaže sa potpisima na referendumu za Slamaricu, opet je napravljen kiks. Kada se išlo u potpisivanje ispred mještana, a pretpostavlja da je stranka ispred i da je stranka nositelj peticije, odnosno ona kao građanin je nositelj peticije?

Vijećnica Odgovara da ovo nije bila stranka, i da ona nije bila ispred kao građanin, već da je bilo spontano okupljanje. Da su joj se građani obratili kao vijećnici, a ne kao stranačkoj kolegici i predstavnici stranke. Napominje da je načelnik bio obavješten o potpisivanju peticije kao i policijska postaja. Za peticiju nije potrebno sazivati odbor već se on saziva samo kada se prikupljaju glasovi za referendum. Sada nije išao referendum već predstavka građana. Napominje da nije blamaža za Slamaricu jer je cijeli postupak ispravan osim što je pokrenuta kao stranačka organizacije što nije dobro ocjenjeno od strane Ustavnog suda.

Vijećnik Nikola Kristić ponavlja po treći puta da treba staviti govornicu, da se može govoriti vijećnicima. Osobno ga ne zanima što će predstavnici Eko flora reči jer su donijeli svoje odluke. Zanima ga zašto je suprotno odluci Općinskog vijeća promijenjena odluka ili potpisan novi cjenik. Jeli to u postupku pravilno ili nepravilno. To ide na štetu građana, ako se ispostavi da ide na štetu građana to je više nego teško. Ako je vijeće ovdje i ako ono mora dati suglasnost i dići ruke za nešto, onda to mora doći na vijeće kao točka dnevnog reda. Konstatira da to nije bila točka dnevnog reda kao ni mnoge druge stvari o kojima se govorilo na ranijim sjednicama. Vezano na izlaganje kolegice, rekao je da će postupak pokazati: dali je opravdan postupak, dali je to Ustavni sud. Smatra da je bespredmetno obrazlagati što je povećano ili ne, važno je dali se tu trebalo odlučivati, ne treba li se suglasiti, zaštiti građane. Ili se tom suglasnošću učinila velika šteta građanima Stubičkih Toplica. Vezano za cjenik navodi da će se o njemu raspravljati na drugim mjestima.  Rezimira da obrazloženje neće niša promijeniti.

Predsjednik Tomislav Mlinarić obratio se vijećnika da se ne može oteti dojmu da ga ne zanima što će danas reći predstavnici Eko flora. Oni ipak imaju koncesiju. Njima nije u interesu da odvoze nama otpad. Riječ daje gdinu. Zdenku Komorčecu, koji je pozdravio prisutne rekavši da će uputiti nekoliko riječi vezano za odvoz otpada sa područja Općine Stubičke Toplice. Osvrnuo se na riječi vijećnice da Eko flor ima jednu od najviših cjenika području ove županije. Što nije točno. Grad Pregrada ima više cijene, imaju 84,00 kune fiksno. Na području Republike Hrvatske došlo je povećanja cijena, posebno u gradu Rijeka gdje je došlo povećanja od 108% unatrag godinu i pol, osobito radi Marišćine. Radnik u reciklažnom dvorištu zaposlen je u Eko floru i nije na trošak općinskog proračuna i to nije u cijeni koja je ispostavljena građanima. Vezano  na Odluku koja je 2018. godine bila na vijeću ispostavljeni su jedan fiksni dio i dva varijabilna. S time da su dva varijabilna išla poslije 01.08. ove godine. Prošle godine bio je samo fiksni dio. Konstatira da nije došlo do povećanja već dostavi uplatnica sukladno Odluci Općinskog vijeća. Nadalje po Odluci iz 2019. godine koju možda nije bila na Općinskom vijeću, Rješenjem Ustavnog suda, a temeljem Uredbe  koja je stavljena na ocjenu ustavnosti, na snazi je Odluka iz 2018. godine po kojoj Eko flor postupa u svojem poslovanju. Nadalje dvije su mogućnosti odvoza otpada: po volumenu spremnika i pražnjenu spremnika ili po masi otpada. Nije poznato da itko u Hrvatskoj ima odvoz po masi otpada. Svi imaju odvoz po volumenu spremnika i pražnjenju otpada. Što se tiče zapremine kanti slaže se sa tim da može biti osamdeset ili šezdeset, u konačnosti ovisi o tome koliko se kanta puni i koliko će biti pražnjenja. Suglasnost na cjenik daje Općinski načelnik i to nije te snage kao da je daje Općinsko vijeće, ali Općinskom vijeću može se dati obavijest da je suglasnost dana. Po zakonu je da je davanje suglasnosti u nadležnosti općinskog načelnika.

Vijećnica Sabina Frgec upućuje pitanje o tome tko nabavlja spremnik, na što je odgovoreno da ga nabavlja Eko flor. Kao primjer konstatira da mi sada donosimo odluke, trebali bi vjerojatno mijenjati  odluka o nabavi spremnika od 10 litara, 50 litara, 60 litara …. i oni tj. Eko flor je dužan postupati po toj odluci. Postavlja upit zašto se suprotno odluci vijeća  donijela odluka sa načelnikom da se odvozi četiri puta mjesečno miješani komunalni otpad, a karton i papir dva puta. Tako stoji u koncesiji, a u Odluci stoji drugačije, a karton se vozi jednom mjesečno. Što je suprotno Odluci o koncesiji. Moli da se potkrijepi dokaz da je radnik u reciklažnom dvorištu zaista trošak Eko flora i da nije trošak Općine i  tko snosi trošak rada i održavanja reciklažnog dvorišta jer u ugovoru o koncesiji piše da troškove snosi općina i  slično, a nije navedeno koje. Nadalje naglašava da su svi gradovi i općine koje su dali reciklažna dvorišta na upravljanje koncesionaru tu odluku donijeli na  vijeću. Radi se vrijednosti četiri i pol milijuna kuna. Moli da se pojasni zašto je mijenjan broj odvoza smeća suprotno Odluci o održivom gospodarenju otpadom i ponovo kršenje Ugovora o koncesiji vezano na broj odvoza otpada. Postavlja pitanje o Izvješću za poslovanje za 2019. godinu, a koje su bili dužni dostaviti do ožujka 2020. godine.

Gdin. Zdenko Komorčec odgovara da je Izvješće poslano u rokovima koji su propisani do 31.03. Izvješća su poslana svima putem E maila, također i Ministarstvu. Potvrđuje da je radnik koji radi na reciklažnom dvorištu zaposlenik Eko flora.

Vijećnica konstatira da Izvješće znači nije poslano vijećnicima, a da je Eko flor poslao tu informaciju. Traži da se Ugovorom o radu ili bilo kojim drugim službenim dokumentom dokaže da je radnik reciklažnog dvorišta zaista zaposlen u Eko floru i da ga oni plaćaju.

Gdin. Zdenko Komerčec odgovara na upit postavljen vezano za odvoz otpada da je do promjene došlo u namjeri da se što vrši što više odvoza pa se išlo sa mjerom tri plus dva, i to upravo radi poslovnih subjekata.

Načelnik odgovara da postoji Aneks Ugovora. Nastavno na odvoz otpada, prije godinu i pol smo imali  četiri plus jedan. Budući da sve lokalne jedinice imaju obvezu odvajanja otpada da bi do 2022. ili 2023. g. došli do 50% odnosno i 20%, željeli smo napraviti učinak većeg broja odvajanja otpada budući da je jedan odvoz selektivnog otpada bio premalo. Bilo je ljudi koji su zaista odvajali otpad i jedan odvoz im je bio premalo. Iz tog razloga išlo se na soluciju tri plus dva. I to je bilo naznačeno u kalendaru kako bi se vidjelo kada ide komunalni, a kada ide selektivni otpad. No upravo kako je i rečeno poslovni objekti, hoteli, starački domovi i bolnica imali su veliki problem kad komunalni otpad nije išao dva tjedna. Tu su se pojavile velike količine smeća i stoga smo se vratili na odvoz komunalnog otpada po principu četiri plus jedan. Ponovno su se pojavili ljudi i pritužbe kojima je je odvoz plave kante jednom mjesečno premalo. Na sastanku od prije tri tjedna dogovoreno je da će se na reciklažnom dvorištu moći podiči vreće za selektivni otpad i oni ljudi kojima stvarno je jedan odvoz plave kante premalo u buduće će moći podići vreću i spremati selektivni otpad.  Ista će se stavljati uz plavu kantu kada će biti odvoz selektivnog otpada i neće se dodatno naplaćivati. Solucijom da se ide odvozom četiri plus dva to je automatski jedan odvoz više i stvara se trošak odvoza kamiona, radnika. Obratio se vijećnici, da ono što ona tvrdi po društvenim mrežama i iznosi poluistine da imamo najskuplje odvoze otpada nije istina. Spomenuti su Pregrada, Krapina. Donja Stubica ima istu cijenu. Do nas je dolazila informacija da je navela da jedino Stubičke Toplice imaju takvu cijenu odvoza i da smo najskuplji. Druga stvar koju tvrdi je da je radnik Eko flora na plaći u Općini, a to nije istina. Ide sa insinuacijama da će nekim ljudima općina naplaćivati razliku u cijeni koja je bila prije i koja je sad. Dovodi pomutnju u općini i dovodi ljude u sumnju. 404 potpisa cijeni i poštuje i osobno mu povećanje cijene nije drago, no ono je neminovno spram novih pravilnika i zakona. U komunikaciji je sa drugim jedinicama lokalne samouprave, a tako i sa susjednim, koji su raspisivali natječaje za koncesiju. Nitko im se nije javio osim Eko flora. Ako se nitko drugi ne javi, kuda ćemo sa smećem? U mjesec dana mi smo zatrpani. Ovo je situacija u kojoj je država zatvorila više od polovice odlagališta. Time je jednostavno stvorila višu cijenu za 250% nego što je bila prije. Moramo realno sagledati stvari i pitati imamo li alternativu. Sutra možemo izaći na cestu i tražiti potpise da ne plaćamo HRT-u pretplatu i skupit ćemo odmah 500 potpisa. Smeće je danas veliki problem. Obratio se vijećnici da stalno spominje da je mjesečna cijena odvoza smeća za jednočlano kućanstvo ista kao i cijena odvoza za peteročlano kućanstvo. Što nije točno. Jednočlano kućanstvo će staviti kantu možda jednom u dva mjeseca, a peteročlano kućanstvo će staviti kantu svaki tjedan. Manje ljudi u kućanstvu je i manje smeća. Više ljudi u kućanstvu je i više smeća. Tu isto zavarava ljude je navodi je odvoz otpada isti je jednočlano kućanstvo i za višečlano kućanstvo. Višečlano kućanstvo će kantu stavljati više puta, a samim time i će na kraju obračunskog razdoblja imati i veći obračun. Nadalje spominje plaćanje režija za reciklažno dvorište. Krapinske Toplice isto imaju reciklažno dvorište, a imati će i Donja Stubica. Mi koristimo reciklažno dvorište i za svoje potrebe, tamo imamo i smještaj arhive odnosno kompletnu mehanizaciju sa priključcima, odlažemo i smještamo sve ono što koristimo preko ljeta, božićnu rasvjetu za Stubičke Toplice. Odnosno sve ono što smo imali po cijeloj općini sada imamo na jednom mjestu i tako i koristimo.

Vijećnica Sabina Frgec ogradila se od navođenja da je rekla da Općina Stubičke Toplice ima najveću cijenu odvoza smeća, već je rekla da poduzeće Eko flor ima najveću cijenu na po području Krapinsko-zagorske županije i to u odnosu na druga komunalna poduzeća i koja nisu toliko podignula cijenu, i to se može provjeriti. Navodi primjer Grada Bjelovara koje je svoje reciklažno dvorište na upravljanje dalo svojem komunalnom poduzeću koje snosi sve troškove, a ne grad. Napomenula je da se radi o spremnicima odnosno o volumenu spremnika i to ne samo od 120 litara kao što imamo mi.  U ljetnim mjesecima smeće nije moglo biti u kantama mjesec dana. To je izvor zaraze. Fiksna cijena je gotovo ista za sve osim za samačka kućanstva i vikendaše.  Svi ostali plaćaju kantu 78,00 kuna, a da nisu kantu niti iznijeli. Što se tiče podmirivanja razlike mještanima, isto je načelnik sam rekao pojedincima i to su ljudi rekli njoj. Rezimira da ako lažu ljudi laže i ona. U konačnici izlaže da što se teče svega onoga što nije uobličeno u akt iznosi da će se za slijedeću sjednicu potruditi, od mijenjanja stare Odluke o održivom gospodarenju otpadom da se stavi van snage, vezano za broj odvoza otpada i zapremnu spremnika. Konstatira da će spremnike morati nabaviti Eko flor te to pitanje upućuje predstavnicima Eko flora. Izražava nadu da to tada neće dodatno poskupiti cijenu odvoza smeća. Ili će to opet morati platiti građani?

Gđa. Suzana Gabud Repar odgovara da ukoliko se mijenja Odluka i traži nešto što nije ukalkulirano u postojeću cijenu postoji realna mogućnost promjene cijene.

Vijećnica konstatira da to nije realno jer sada nisu osigurani spremnici prema broju članova kućanstva.

Gđa. Suzana Gabud Repar ponavlja da je trenutna cijena formirana prema trenutno važećoj Odluci. No u slučaju nekih novih zahtjeva postoji realna mogućnost za promjenu cijene odvoza.

Gdin. Zdenko Komorčec komentira da su ljudi sada već naviknuti na spremnike od 120 l i pitanje je kako će reagirati na manju kantu. Nadalje konstatira da oni imaju veću cijenu u odnosu na komunalna poduzeća i to iz razloga što oni imaju svoj deponij. Oni nemaju svoj deponij i moraju osigurati gdje će zbrinuti otpad. Deponija na žalost košta, i košta svakim danom sve više.

Vijećnica postavlja upit ima li Grad Zabok svoju deponiju. Odgovoreno je da nema. No da grad ima mogućnost subvencije. Vijećnica konstatira da u tom slučaju ovdje građani moraju dati financijsku injekciju tvrtki Eko flor. Zahvalila je na izlaganju riječima da je puno toga rečeno uz nadu da će institucije odraditi svoje  i da će načelnik porazmisliti o nekim stvarima. Lijepo je zamolila načelnika da kada čita da čita s razumijevanjem.  Upitala ga je gdje je to iščitao da ona obmanjuje ljude.

Odgovara da nije iščitao već da čuje i da na osnovu pisanja i širenja polu informacija osobito kada tvrdi da će općina plaćati čovjeku.

Vijećnica tvrdi da to nije istina, navodi i činjenicu da na stranicama Eko flora stoji cjenik, a u cjeniku koji je slan mještanima ( o tome ima i dokazni materijal) stoji da je u cijenu odvoza otpada uračunat rad reciklažnog dvorišta. To je poslano mještanima, a navod stoji gore u tekstu. A na službenim stranicama toga teksta nema.

Gdin. Zdenko Komorčec odgovorio je da suglasnost na cjenik daje načelnik i takav je na stranicama.

Vijećnica konstatira da se cjenik koji je na stranicama razlikuje sadržajno, a ne cijenama  od onog kojeg je načelnik slao mještanima. Komentira da sve to baca određenu sumnju na sve, na cijelu ovu priču. Nešto tu ne štima. Nisu dobivena izvješća za koje predstavnici tvrde da su poslana. Konstatira ponovo da je jedna suglasnost na službenim stanicama Eko flora, a druga je poslana mještanima.

Načelnik potvrđuje da je izvješće poslano i zaprimljeno.

Vijećnica navodi da nije sukladno zakonu dano vijeću na usvajanje. Konstatira da se događaju propusti u radu, a to se odražava na cjelokupni rad, na transparentnost.

Načelnik odgovara da nije siguran da je zakonska obveza izvješće dati na vijeće, a da će odgovor na to dobiti u pisanom obliku.

Vijećnica Nina Gradiški Zrinski postavlja pitanje da gdje je pravnica Općine, mišljenja je da bi ona trebala odgovoriti na pitanje, trebala bi prisustvovati sjednicama Općinskog vijeća i da to nije red. Dugo godina sjedi u Općinskom vijeću i nije se dogodilo da na sjednici nije bio nazočan pravnik. Moli da u buduće svakako bude prisutna. Mišljenja je da bi ona ovdje na sjednici mogla puno pomoći.

Predsjednik Tomislav Mlinarić pojašnjava da su to osobne stvari i da pravnica ne može danas biti nazočna zbog zdravstvenih razloga. Imamo problema sa pravnom službom. Pročelnica je na porodiljnom i pravnica. Sada je i gđa. Tea koja je došla također na  bolovanju. Trenutno si ne možemo pomoći. Moli sve za razumijevanje. Nije nikome lako bez pravne službe već neko vrijeme.

Vijećnik Nikola Kristić obradio se riječima da cijeneći goste, ipak nismo dobili odgovore. Postavlja pitanje jeli po proceduri sve napravljeno da bi odluka bila valjana, dobra i utemeljena. Odluka mora proći proceduru, ona mora biti usvajana.  Obratio se načelniku, da je dao suglasnost sa posljedicama za građane. Odluku je dužan donijet u suglasju sa vijećem. Pa neka vijeće digne ruku, a odgovarati će oni koji dignu ruku. Pravnice nema, a ključno je pitanje  jeli napravljeno sve transparentno. Vijeće nema informacija. Postavlja pitanje zašto?

Predsjednik se obraća vijećnici Sabini Frgec da prijedloge koje je iznijela može uputiti na slijedeću sjednicu vijeća kao prijedlog odluke. Staviti će ih na dnevni red i to isključivo zahvaljujući potpisima mještana. To je 10%.

Vijećnica konstatira da se mora uvrstiti jer u Statutu stoji 10% građana.

Predsjednik pojašnjava da nije imao na temelju čega zahtjeve staviti na dnevni red sve do sada. Potvrđuje da u roku od 90 dana od dana kada je on to primio, znači poslani su potpisi i navedeni prijedlozi koji idu na vijeće. Pita da li je jedna od točaka i prekid usluge koncesionara.

Vijećnica odgovara da nije u pitanju prekid usluge koncesionaru već prekid Ugovora o koncesiji. Ponavlja da se tu ne radi o njoj niti o političkoj organizaciji, već se radi o mještanima. Obraća mu se riječima da je mogao iskomunicirati prema njoj kao prema vijećnici koja je zastupala 404 potpisa, odgovoriti kako da postupi, što treba napraviti i predložiti joj. Trebao joj je reći da sve uobliči u akte i uputi ih vijeću. Smatra da snosi jednaku odgovornost. Na taj način ne komunikacije pokazao je da ignorira 404 potpisa. Nije znala na koji način bi više urgirala  prema njemu kao predsjedniku. Odgovora od njega kao predsjednika nikada nema, priznaje da načelnik uvijek odgovori.

Predsjednik odgovara da joj ne mora objašnjavati svoje odluke. Isto tako kao vijećnik to ne mora. Upućuje ju da ga može pitati vezano za dnevni red. Ne zna što ona želi.  Šalje mu zahtjev za sazivanje hitne  sjednice. Sama nešto želi i inicira.

Predstavnici Eko flora napustili su sjednicu.

Ad.3.

Usvajanje Polugodišnjeg izvješća o izvršenju proračuna Općine Stubičke Toplice za 2020. godinu s pratećim odlukama.

 

Tomislav Mlinarić, predsjednik Općinskog vijeća, obavijestio je da je Proračun sa pratećim odlukama dan u privitku poziva. Otvara raspravu.

U otvorenoj raspravi nije bilo pitanja.

Na usvajanje se daje donošenje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Stubičke Toplice za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2020. godine sa pratećim odlukama.

Sa sedam (7) glasova za i dva (2) suzdržana glasa donosi se

 

O D L U K A

Članak 1.

                Općinsko vijeće Općine Stubičke Toplice donosi Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Stubičke Toplice za 2020. godinu sa prihodima od 5.103.687,93  kuna i rashodima od 4.583.871,79  kuna, kako slijedi:

                                                                                                                                              Plan                      

Prihodi se po strukturi raspoređuju po:

- prihodima poslovanja                                                                                     5.068.409,95

- prihodima od nefinancijske imovine                                                               35.277,98

Rashodi se odnose na:

- rashode poslovanja                                                                                          4.112.596,51

- rashode za nefinancijsku imovinu                                                                    471.275,28

Razlika- višak/manjak                                                                                         519.816.14

Neto zaduživanje                                                                                         -120.832,32

Ukupan donos viška/manjka iz prethodne godine                                           -919.222,82

Višak/manjak+neto zaduživanje/financiranje +

Korišteno u prethodnim godinama                                                                  -520.239,00

Članak 2.

 

Donose se prateće Odluke uz Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Stubičke Toplice za 2020. g.

-          Izvršenje Plana razvojnih programa Općine Stubičke Toplice za razdoblje 01.01.2020. do 30.06.2020.

-          Odluka  o izvršenju Socijalnog programa Općine Stubičke Toplice za za razdoblje 01.01.2020. do 30.06.2020.

-          Odluka o izvršenju Programa javnih potreba u sportu zaza razdoblje 01.01.2020. do 30.06.2020.

-          Odluka o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi zaza razdoblje 01.01.2020. do 30.06.2020.  

-          Odluka o izvršenju Programa utroška sredstava od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo za za razdoblje 01.01.2020. do 30.06.2020.

-          Odluka o izvršenju programa utroška sredstava boravišne pristojbe za za razdoblje 01.01.2020. do 30.06.2020.

-          Odluka o izvršenju Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za za razdoblje 01.01.2020. do 30.06.2020.

-          Odluka o raspodijeli rezultata poslovanja Općine Stubičke Toplice za za razdoblje 01.01.2020. do 30.06.2020.

 

Ad.4.

Usvajanje Polugodišnjeg izvješća o radu općinskog načelnika za razdoblje od siječnja do lipnja 2020.

Tomislav Mlinarić, predsjednik Općinskog vijeća obavijestio je da je Polugodišnje izvješće o radu općinskog načelnika dano u privitku poziva.

Polugodišnje izvješće o radu općinskog načelnika za razdoblje od 01. siječnja 2020. do 30. lipnja 2020. godine

           U izvještajnom razdoblju općinski načelnik je sukladno odredbama Zakona o lokalnoj i regionalnoj (područnoj) samoupravi i Statuta Općine Stubičke Toplice obavljao poslove u okviru svoje nadležnosti, obavljao je izvršne poslove iz samoupravnog djelokruga Općine Stubičke Toplice koji su mu povjereni zakonom, utvrđivao je prijedloge općih akata koje donosi Općinsko vijeće Općine Stubičke Toplice, davao mišljenje o prijedlozima odluka i drugih akata, izvršavao i osiguravao izvršavanje općih akata Općinskog vijeća, prostornog plana te drugih akata Općinskog vijeća, upravljao nekretninama i pokretninama u vlasništvu Općine kao i prihodima i rashodima Općine, utvrdio prijedlog godišnjeg proračuna Općine, usmjeravao djelovanje Jedinstvenog upravnog odjela Općine u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Općine, nadzirao njihov rad, te obavljao i druge poslove u skladu sa zakonom, statutom Općine i aktima Općinskog vijeća.

U razdoblju od 01.01.2020. do 30.06.2020. godine Općina Stubičke Toplice ostvarila je ukupne prihode  u iznosu od 4.531.125,50 kn. Na prihodovnu stranu proračuna dodaju se vlastiti i namjenski prihodi proračunskog korisnika Dječji vrtić „Zvirek“ koji iznose 551.845,25 kn (ukupni prihodi 1.118.632,96 kn umanjeni za prihode ostvarene iz nadležnog proračuna u iznosu 566.787,71 kn) te prihodi proračunskog korisnika Općinska knjižnica Stubičke Toplice 20.717,18 kn (ukupni prihodi iznose 87.904,05 kn umanjeni za prihode ostvarene iz nadležnog proračuna u iznosu 67.186,87 kn). Ukupni prihodi proračuna i proračunskih korisnika ostvareni u izvještajnom razdoblju zajedno iznose 5.103.687,93 kn ili 30,45% od ukupno planiranih prihoda koji iznose 16.762.793,00 kn.

U usporedbi sa prethodnom godinom za isto razdoblje kada su ukupni prihodi iznosili 7.431.430,57 kn, ukupni prihodi proračuna u izvještajnom razdoblju zabilježili su međugodišnji pad za za 31,33%.

Uspješno je završen projekt donošenja V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Stubičke Toplice u iznosu od 148.780,00 kuna koji projekt je sufinanciran sredstvima EU iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj: Europa ulaže u ruralna područja u iznosu od 85% te nacionalnim sredstvima u iznosu od 15%.

            Proveden je postupak jednostavne nabave i izabran je izvođač usluge izrade projektne dokumentacije za izgradnju sportske dvorane koji je jedan od projekata koji se planira u narednom razdoblju, a cijena izrade projektne dokumentacije iznosi 159.500,00 kuna (bez PDV-a). Zamišljena je kao višenamjenska sportska dvorana, opremljena i namijenjena za aktivnosti svih dvoranskih sportova. Dvoranu bi koristili učenici osnovne škole za nastavne i izvannastavne aktivnosti, zatim sportske udruge i klubovi te kulturno-umjetnička društva. Nova sportska dvorana bila bi dostupna tijekom cijele godine za rekreaciju i sport. Dodatno, dvorana bi se koristila i za potrebe organizacije kulturno-zabavnih priredbi te turističkih manifestacija. Izgradnjom takve dvorane podigla bi se kvaliteta života u Općini Stubičke Toplice i dostupnost usluga. Razvojem nužne i specifične infrastrukture poboljšavaju se uvjeti života i ostanka stanovništva mlađe životne dobi u ruralnom području. Stvaraju se dodatni sadržaji koji će promovirati zdrav život i bavljenje sportom.

           Također, proveden je postupak jednostavne nabave i izabran je izvođač usluge izrade projektne dokumentacije za rekonstrukciju i dogradnju Osnovne škole Vladimir Bosnar Stubičke Toplice, kao početni korak u projektu koji se planira u bliskoj budućnosti, a cijena izrade projektne dokumentacije iznosi 159.500,00 kuna (bez PDV-a).

           Uspješno je završen projekt WiFi4EU za promicanje internetske povezivosti u lokalnim zajednicama kojim se nabavila najsuvremenija oprema za wi-fi pristupne točke na javnim mjestima. Za sam projekt Općina se prijavila na europski natječaj te su odobrena sredstva u iznosu od 115.000,00 kuna.

Također, uspješno je završen projekt rekonstrukcije i obnove građevine tržnice s ciljem osiguravanja kvalitetne distribucije, prodaje i kupnje proizvoda čime se podržava razvoj lokalne zajednice u vidu poboljšanja dostupnosti lokalne infrastrukture, poticanje poljoprivredne proizvodnje te plasman domaćih i svježih proizvoda na tržište.

          Osim navedenih projekata, u izvještajnom razdoblju je u održavanje komunalne infrastrukture uloženo kako slijedi:

Održavanje javnih putova i nerazvrstanih cesta – planirano je 1.013.000,00 kn, a utrošeno je 492.741,50 kn odnosno 48,64% u odnosu na plan. Sredstva su utrošena za sljedeće:

Usluga tekućeg i investicijskog održavanja cesta: Od izvršenih 492.741,50 kn, za čišćenje snijega i posipavanje nerazvrstanih cesta u zimskim mjesecima utrošeno je 50.375,01 kn dok je ostatak sredstava u iznosu od 442.366,49 kn utrošen je za sljedeće namjene:

za nabavu 499,16 tona kamenog materijala i prijevoz kamenog materijala do deponija utrošeno je 31.509,49 kn, a korišten je za pošljunčavanje nerazvrstanih cesta na području čitave općine. Za  utovar i dovoz kamenog materijala sa deponija, poravnanje, razgrtanje i valjanje kamenog materijala na 3.492,00 m² nerazvrstanih cesta (kolnik od kamenog materijala-zatvaranje udarnih rupa) utrošeno je 72.962,50 kn. Za usluge tekućeg održavanja građevina javne odvodnje uz nerazvrstane ceste utrošeno je 137.261,25 kn, a koje podrazumijeva strojno čišćenje cestovnih jaraka u duljini 7.568,00 metara, čišćenje 12 kom slivnika, čišćenje linijskih rešetki u duljini od 14,50 metra, čišćenje cijevi propusta u duljini od 82 m te nabava i zamjena poklopca na pet revizijskih okna.  Za održavanje zelenila uz nerazvrstane ceste odnosno za malčiranje trave, obrezivanje grmlja i drveća strojno i ručno kao i čišćenje zemljišnog pojasa  utrošeno je 58.925,00 kn. Za održavanje odnosno popravak oštećenih dijelova bankina uz cestu, u duljini 1.218,00 m utrošeno je  50.437,50 kn pri čemu usluga obuhvaća skidanje bankine, popravak oštećenih dijelova bankine - dovoz i razgrtanje kamenog materijala te utvrđivanje vibro pločom. Za održavanje usjeka i zasjeka odnosno za izradu pokosa uz nerazvrstanu cestu utrošeno je 10.000,00 kn. Za popravak dva prometna znaka utrošeno je 150,00 kn. Nabavljeno je zamjenjeno jedno prometno ogledalo na što je utrošeno 1.875,00 kn, a za nabavu i zamjenu tri stupa prometnih znakova utrošeno je 1.312,50 kn. Nabavljena su i postavljena dva prometna znaka čija vrijednost je 1.250,00 kn. Iskop „kofera“ na nerazvrstanim cestama izvodi se radi sanacije ulegnuća te je za tu namjenu utrošeno 59.620,75 kn. Za tekuće održavanje betonskih mostova utrošeno je 17.062,50 kn.

         Za izgradnju  kanala oborinske odvodnje – planirano je 180.000,00 kn, a utrošeno je 160.915,63 kn ili 89,40% od planiranih sredstava. Izgradnja kanala oborinske odvodnje podrazumijeva iskop kanala za polaganje cijevi, pripremu kanala za postavu cijevi, polaganje cijevi, zatrpavanje kanala te izrada šahtova, slivnika i linijskih rešetki, kanalica i betonskih rubnjaka.

          

                Nastavljeno je sa isplatom poticaja u poljoprivredi, provođenjem deratizacije i  poslova higijeničarske službe, subvencijama obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima.

                Uređivani su parkovi i zelene površine,za što je planirano 205.000,00 kn, a izvršeno je 119.292,36 kn ili 58,19%.

                Za usluge tekućeg i investicijskog održavanja lokalnog vodovoda Sljeme-Pila-Strmec Stubički s ciljem opskrbe pitkom vodom stanovnika Pile, Strmca Stubičkog i dijela Stubičkih Toplica, te za materijal i energiju planirana su sredstva u iznosu 109.700,00 kn, a utrošeno je 95.128,85 kn ili 86,72% od plana. Izvedeni su radovi produžetka mreže u Pili kod kbr. 114. Vrijednost izvedenih radova je 4.375,86 kn.

           Na rashodovnoj strani proračuna i u ovom izvještajnom razdoblju utvrđeni su izdaci za javne potrebe, potrebe školstva, zdravstva, socijalne potrebe, kao i određena davanja u turizmu i kulturi.

           Svim vijećnicima, suradnicima, službenicima i namještenicima u Jedinstvenom upravnom odjelu, zahvaljujem na pomoći, razumijevanju, povjerenju i suradnji te se istome nadam i u nadolazećem razdoblju.

U otvorenoj raspravi nije bilo pitanja.

Na usvajanje se daje Polugodišnje izvješće o radu općinskog načelnika od siječnja do lipnja 2020.

Sa sedam (7) glasova za i dva (2) suzdržana glasa usvaja se Polugodišnje izvješće o radu općinskog načelnika za razdoblje od siječnja do lipnja 2020 godine.

Ad.5.

Usvajanje Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Stubičke Toplice za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2020. godine.

Tomislav Mlinarić, predsjednik Općinskog vijeća obavijestio je da je prijedlog Odluke dan u privitku poziva. Otvara raspravu.

U otvorenoj raspravi nije bilo pitanja.

Na usvajanje se daje Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Stubičke Toplice za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2020. godine.

Sa sedam (7) glasova za i dva (2) suzdržana glasa donosi se

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU OPĆINE STUBIČKE TOPLICE ZA RAZDOBLJE OD 01. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2020. GODINE

Članak 1.

Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Stubičke Toplice za 2020. godinu bila je određena gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture i to za:

                -              javne površine,

                -              nerazvrstane ceste,

                -              javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornim vozilima

                -              groblje,

                -              javnu rasvjetu,

                -              opskrbu pitkom vodom,

                -              građevine i uređaje javne namjene.

Članak 2.

Tablica koja sadrži opis poslova s planiranim troškovima po Proračunu Općine Stubičke Toplice za 2020. godinu i iskazom potrošenih financijskih sredstava za gradnju pojedinih objekata i uređaja komunalne infrastrukture u razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja 2020. godine, sastavni  je dio i prilog ovog Izvješća.

OPIS I OPSEG IZVRŠENIH POSLOVA GRADNJE  INFRASTRUKTURE

 

 1. JAVNE  POVRŠINE

1.                   Za izgradnju javnih površina na uređenje dječjih igrališta utrošeno je 37.099,44 kuna.

 1. NERAZVRSTANE CESTE
 2. Za izgradnju kanala oborinske odvodnje utrošena su sredstva u iznosu od 160.915,63 kuna.
 3. JAVNE PROMETNE POVRŠINE NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIM VOZILIMA
 4. Za izgradnju javnih prometnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima nije bilo utrošenih sredstava.

IV.          GROBLJE

 1. Za izgradnju groblja  “Strmec Stubički” nije bilo utrošenih sredstava.
 1. JAVNA RASVJETA
 2. Za izgradnju javne rasvjete u Strmcu Stubičkom kod kbr. 319A, utrošena su sredstva u iznosu od 5.296,75 kuna.
 3. Za izgradnju javne rasvjete u Strmcu Stubičkom kod kbr. 168, utrošena su sredstva u iznosu od  5.296,75 kuna.
 4. Za izgradnju javne rasvjete u naselju Pila kod kbr. 7,  utrošena su sredstva u iznosu od 5.671,00 kuna.
 5. Za izgradnju javne rasvjete u Ulici Brezina kod  kbr.2B utrošena su sredstva u iznosu od 3.779,25 kuna.
 6. Za izgradnju javne rasvjete u Ulici žrtava Seljačke bune kod kbr. 20 utrošena su sredstva u iznmosu od 5.159,25 kuna.
 7. Za izgradnju javne rasvjete u Vinogradskoj ulici kod kbr. 31 utrošena su sredstva u iznosu od 5.159,25 kuna.
 8. OPSKRBA PITKOM VODOM
 9. Za proširenje vodovodne mreže vodovoda Sljeme- Pila- Strmec Stubički utrošena su sredstva u iznosu  4.375,86  kuna.
 1. GRAĐEVINE I UREĐAJI JAVNE NAMJENE
 2. Za izgradnju građevina I uređaja javne namjene nije bilo utrošenih sredstava

Članak 3.

Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Stubičke Toplice za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2020. godine objaviti će se u “Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije”, a stupa na snagu u roku od osam dana od dana objave.

Ad.6.

Usvajanje Izvješća o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Stubičke Toplice za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2020. godine.

Tomislav Mlinarić, predsjednik Općinskog vijeća obavijestio je da je prijedlog Odluke dan u privitku poziva. Otvara raspravu.

U otvorenoj raspravi nije bilo pitanja.

Na usvajanje se daje Izvješće o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Stubičke Toplice za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2020. godine.

Sa sedam (7) glasova za i dva (2) suzdržana glasa donosi se

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA ODRŽAVANJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU OPĆINE STUBIČKE TOPLICE ZA RAZDOBLJE OD 01. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2020. GODINE

 

 1. UVODNE ODREDBE

 

                1.1. Programomodržavanja komunalne infrastrukture na području Općine Stubičke Toplice u 2020. godini (u daljnjem tekstu: Program) utvrđen je opis i opseg poslova održavanja komunalne infrastrukture s procjenom pojedinih troškova po djelatnostima i iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja.

 

                1.2.  Programom su na osnovi zadataka i mjera utvrđenih na području održavanja prometne i komunalne infrastrukture Općine Stubičke Toplice, a u skladu s predvidivim sredstvima i izvorima financiranja utvrđenih Proračunom Općine Stubičke Toplice za 2020. godinu, određeni radovi na održavanju komunalne infrastrukture i to:

-          održavanje nerazvrstanih cesta

-          održavanje javnih zelenih površina

-          održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene

-          održavanje javne rasvjete

-          opskrba pitkom vodom – lokalni vodovod Sljeme-Pila-Strmec Stubički

 

1.3.   Program sefinancira sredstvima komunalne naknade, komunalnog doprinosa, Proračuna Općine, naknade za koncesiju, vlastitih prihoda, pomoći od izvanproračunskog korisnika Državnog Proračuna te ostalih prihoda za posebne namjene.

 1. UTROŠENA SREDSTVA ZA OSTVARIVANJE  PROGRAMA S NAZNAKOM IZVORA FINANCIRANJA

 

2.1. Utrošena sredstva potrebna za ostvarivanje Programa za razdoblje od 01.siječnja do 30. lipnja 2020. godine osigurana su iz sljedećih izvora:

IZVOR FINANCIRANJA

UTROŠENA SREDSTVA

Komunalna naknada

379.745,20

Komunalni doprinos

67.211,70

Sredstva iz Proračuna

159.978,39

Naknada za koncesiju

20.000,00

Vlastiti prihodi

95.128,85

Pomoći od izvanproračunskog korisnika državnog proračuna

50.375,01

Ostali prihodi za posebne namjene

46.664,67

 

 

 1. ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Na temelju utrošenih sredstava za ostvarivanje Programa, u nastavku su prikazani izvršeni poslovi i radovi na održavanju objekata i uređaja komunalne infrastrukture u razdoblju od 01.siječnja do 30. lipnja 2020. godine po vrsti komunalne djelatnosti, s iskazom pojedinih troškova, kako slijedi:

 

Red. br.

OPIS STAVKE

mjere

Količina

Utrošena sredstva

Održavanje nerazvrstanih cesta

 

 

492.741,50

1.1.

Asfaltni kolnik

 

 

59.620,75

Zatvaranje udarnih rupa asfaltnom masom sa obradom rubova i ugradnjom kamenog materijala

m2

0

0

Rezanje asfalta

m

143

4.468,75

Zatvaranje udarnih rupa-ručno

m2

0

0

Iskop kofera

m3

367,68

55.152,00

1.2.

Kolnik od kamenog materijala

104.471,99

Utovar i dovoz kamenog materijala sa deponija

h

52,0

14.662,50

Zatvaranje udarnih rupa ručno

m2

98,0

12.250,00

Strojno poravnanje rasutog kamenog materijala

m2

3.492,00

43.650,00

Valjanje rasutog kamenog materijala

h

16

2.400,00

Nabava i prijevoz kamenog materijala

t

499,16

31.509,49

1.3

Održavanje bankina

50.437,50

Skidanje bankina ručno

m

0

0

Skidanje bankina strojno

m

1.218,00

38.062,50

Popravak oštećenih dijelova bankina

m

480,0

12.000,00

Rad vibro ploče

h

3,0

375,00

1.4

Održavanje usjeka i zasjeka

10.000,00

Strojna izrada pokosa uz nerazvrstanu cestu sa utovarom i odvozom na deponiju                     

h

20,0

10.000,00

1.5.

 Održavanje opreme ceste

4.587,50

Popravak prometnih znakova

kom

2,0

150,00

Nabava i zamjena prometnog znaka

kom

2,0

1.250,00

Nabava i zamjena stupa prometnog znaka

kom

3,0

1.312,50

Nabava i zamjena prometnog ogledala

kom

1,0

1.875,00

Čišćenje i ličenje stupova prometnih znakova

kom

0,0

0,00

Popravak cestovnih stupića

kom

0,0

0,00

1.6.

Održavanje zelenila uz nerazvrstanu cestu

 

58.925,00

Malčanje trave

h

69,0

20.700,00

Obrezivanje grmlja i drveća-strojno sa drobljenjem

h

89,0

28.925,00

Obrezivanje grmlja i drveća-ručno

h

40,0

7.500,00

Čišćenje zemljišnog pojasa

h

6,0

1.800,00

1.7.

Tekuće održavanje mostova

 

17.062,50

Popravak betonskih mostova

h

91,0

17.062,50

1.8.

Čišćenje snijega

godišnje

01.01.-30.06.

50.375,01

1.9.

Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda

 

 

137.261,25

Strojno čišćenje cestovnog jarka sa utovarom i odvozom na deponij

m

7568,0

122.980,00

Ručno čišćenje cestovnog jarka

m

0,0

0,00

Čišćenje slivnika

kom

12,0

1.200,00

Čišćenje linijske rešetke

m

14,50

906,25

Čišćenje cijevi propusta

h

82,0

7.175,00

Dobava i zamjena cestovnog rubnjaka

m

0,0

0,00

Nabava i zamjena linijske rešetke ČBR 235 mm x 16 mm

m

0,0

0,00

Nabava i zamjena poklopca revizijskih okana 600 x 600 mm nosivosti 15t

kom

5,0

5.000,00

Nabava i zamjena slivne rešetke 400x400 mm nosivosti 25t

kom

0,0

0,00

Demontaža postojećeg okvira poklopca revizijskog okna i montaža novog

kom

0,0

0,00

Demontaža postojećeg okvira slivne rešetke i montaža novog

kom

0,0

0,00

1.10.

Nepredviđeni radovi i usluge

0,00

 

Rad kombiniranog stroja

h

0,0

0,00

 

Rad kamiona

h

0,0

0,00

 

Rad mini bagera

h

0,0

0,00

 

Rad traktora s prikolicom

h

0,0

0,00

 

Ručni rad

h

0,0

0,00

 

Ručno štemanje betona

h

0,0

0,00

 

Rad vibro ploče

h

0,0

0,00

 

Nabava geotekstila

m2

0,0

0,00

Održavanje javnih zelenih površina

 

 

114.137,14

2.1.

Održavanje parkova i cvijeća (košnja trave, grabljenje lišća, uređenje i održavanje cvjetnih gredica, rezanje suhih stabala, održavanje ukrasnog grmlja, parkovnih klupa i ostali potrebni radovi uključujući i materijal)

paušal

1

25.093,14

2.2.

Sadnja cvijeća

paušal

1

39.094,00

2.3.

Održavanje dječjih igrališta

kom

5

49.950,00

2.4.

Nepredviđeni radovi, usluge i  materijal

paušal

1

0

Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene

 

 

31.641,25

3.1.

Održavanje fontane

kom

0

7.116,25

3.2.

Održavanje javnog sata

kom

0

0,00

3.3.

Održavanje urbane opreme

kom

0

0,00

3.4.

Postava autobusnih nadstrešnica

kom

0

0,00

3.5.

Održavanje autobusnih nadstrešnica

kom

0

0,00

3.6.

Održavanje oglasnih panoa

kom

4

24.525,00

3.7.

Nepredviđeni radovi i usluge

paušal

0

0,00

Javna rasvjeta

 

 

85.455,08

4.1.

Održavanje objekata javne rasvjete – uključuje elektromontažne radove te hitne intervencije

Po potrebi

01.01.-30.06.

6.807,88

4.2.

Utrošak el. energije

godišnje

01.01.-30.06.

64.447,20

4.3.

Božićna dekoracija

Po potrebi

-

14.200,00

Opskrba pitkom vodom – lokalni vodovod Sljeme – Pila – Strmec Stubički

 

 

95.128,85

5.1.

Usluga tekućeg i investicijskog održavanja (podrazumijeva zamjenu neispravnih dijelova, popravak puknuća te ostale potrebne radove)

Po potrebi

-

88.402,50

5.2.

Električna energija za klorinatorsku stanicu

godišnje

01.01.-30.06.

367,45

5.3.

Laboratorijske usluge

godišnje

01.01-30.06.

6.358,90

REKAPITULACIJA

Održavanje nerazvrstanih cesta

492.741,50

Održavanje javnih zelenih površina

114.137,14

Održavanje  građevina, uređaja i predmeta javne namjene

31.641,25

Javna rasvjeta

85.455,08

Opskrba pitkom vodom – lokalni vodovod Sljeme – Pila – Strmec Stubički

95.128,85

 SVEUKUPNO:

819.103,82

 1. ZAVRŠNE ODREDBE

 

4.1.              Izvješće o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Stubičke Toplice za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2020. godine objaviti će se u „Službenom glasniku Krapinsko – zagorske županije“.

Ad.7.

Donošenje Odluke o odabiru u postupke javne nabave usluge radova rekonstrukcije prometne površine za poboljšanje sigurnosti prometa u Ulici Vladimira Nazora.

Tomislav Mlinarić, predsjednik Općinskog vijeća obavijestio je da je prijedlog Odluke dan u privitku poziva. Otvara raspravu.

Vijećnica Sabina Frgec komentira da se radi o nekih milijun i četiristo tisuća kuna vrijednosti projekta. Petsto tisuća kuna dobiveno je od bespovratnih sredstava Ministarstva, ostatak će se financirati vlastitim sredstvima?

Načelnik odgovara da postoji mogućnost da se sredstva namaknu i od još jednog fonda kada se prijavimo na njega, tu bismo trebali dobiti petsto tisuća kuna, a ostatak od tristo i pedeset tisuća kuna bismo financirali iz vlastitih sredstava. U rebalansu proračuna računali smo sa tih petsto tisuća kuna.

Vijećnik Nikola Kristić obratio je riječima da ako sazivamo sjednice, da se na sjednicama razgovara i osnovna uloga i funkcija vijećnika je govoriti i tek na kraju glasati. Stalno se govori „Imamo u materijalima, tko je za?“. Predlagač ili onaj tko daje izvještaj, mora u barem u pet rečenica reći o čemu se radi. Zato je sjednica. To nije  u redu, to nije transparentno. Mišljenja je da bi trebalo zašto se sjednice sazivaju. Inače može i e-mailom.

Predsjednik Tomislav Mlinarić obratio se vijećniku da je to samo njegovo osobno mišljenje. I da je relativno novi vijećnik i da nema potrebe govoriti što bi vijećnici trebali ili ne trebali. To je također njihova osobna stvar.

Odgovara da uvijek ima osobno mišljenje i da da predsjednik može riječi vijećnika staviti  na raspravu, a ne i komentirati.

Predsjednik se obratio upitom da tko komentira, da je i on samo izrekao svoje osobno mišljenje, kao što ga je izrekao i vijećnik. Nema pravo nešto vijećnicima prejudicirati i govoriti što trebaju govoriti i kako trebaju raspravljati jer je to njihova stvar.

Vijećnica Sabina Frgec upućuje pitanje načelniku vezano za projekt izgradnje nogostupa u ulici Vladimira Nazora i  rušenje stabala na Kamenjaku. Koliko je metara trebalo porušiti, uz čiju suglasnost i tko je rušio?

Načelnik Josip Beljak odgovara da je na to pitanje već vijećnici odgovoreno. Dio od mosta pa do zavoja  je vlasništvo Hrvatskih šuma koje su rušile stabla u okviru redovnog održavanja kao što joj je i odgovoreno, dio od zavoja pa do livade jučer je pomalčirano i biti će uklonjeno još nekoliko manjih stabala, a to će biti na trošak općine. Navodi da je vijećnici već sve objašnjenje, jer slala pisani upit i da već sve zna.

Vijećnik Filip Poštek postavlja upit kada se počinje sa radovima i predviđeno trajanje. I što je sa sredstvima od ŽUC-a.

Odgovara načelnik da bi radovi trebali biti gotovi do 31.12.2020. godine, ako danas donesemo Odluku, postoji rok od 10 dana za žalbu, dva tjedna mirovanja i sa radovima se može početi oko 20. listopada. U razgovoru sa izvođačem rečeno je da to nije problem izvesti za mjesec dana ukoliko vremenski uvjeti posluže. Radovi moraju biti gotovi kako bismo dobili sredstva od Ministarstva unutarnjih poslova. ŽUC je dobio sredstva za svoje projekte.

Na usvajanje se daje Odluka o odabiru u postupke javne nabave usluge radova rekonstrukcije prometne površine za poboljšanje sigurnosti prometa u Ulici Vladimira Nazora.

Jednoglasno sa devet (9) glasova glasa donosi se

ODLUKA O ODABIRU

(Ev. br. 17/2020.)

U otvorenom postupku javne nabave male vrijednosti, radi nabave radova rekonstrukcije prometne površine za poboljšanje sigurnosti prometa u Ulici Vladimira Nazora evidencijski broj nabave 17/2020., za koji je Obavijest o nadmetanju objavljena dana 06. kolovoza 2020. u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske pod brojem 2020/S 0F2-0028939, javni naručitelj, Općina Stubičke Toplice, OIB: 15490794749, sa sjedištem u Stubičkim Toplicama, Viktora Šipeka 16, kao ekonomski najpovoljniju ponudu odabire ponudu ponuditelja NISKOGRADNJA HREN d.o.o., OIB:27587651734, sa sjedištem u Donjoj Stubici, Golubovečka 85

Procijenjena vrijednost predmeta nabave: 1.200.000,00 kn.

Cijena odabrane ponude iznosi 1.043.638,00 kuna (bez PDV-a), odnosno 1.304.547,50 kn (sa PDV-om).

Odabrana ponuda ostvarila je 100 bodova, odnosno 75 bodova po financijskom kriteriju i 25 bodova za kriterij jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku (11 godina).

U ovom postupku javne nabave zaprimljene su tri ponude, i to prema redoslijedu zaprimanja u Elektroničkom oglasniku javne nabave: ponuda trgovačkog društva IZGRADNJA ZAPREŠIĆ d.o.o. sa sjedištem u Zaprešiću, koja je odbijena kao nepotpuna, ponuda trgovačkog društva ZAVRŠNI RADOVI KREŠO d.o.o. sa sjedištem u Krapinskim Toplicama, koja je ostvarila 82,78 bodova (cijena ponude: 1.121.629,00 kn bez PDV-a, odnosno 1.402.036,25 kn sa PDV-om) i ponuda odabranog ponuditelja.

U ovom postupku javne nabave nijedan ponuditelj nije isključen iz postupka nabave.

U ovom postupku javne nabave odbijena je ponuda ponuditelja IZGRADNJA ZAPREŠIĆ d.o.o. iz Zaprešića, Ulica Davora Bašića 10, OIB: 37848631551.

Rok mirovanja iznosi 15 dana od  dana dostave ove Odluke.

Po izvršnosti ove Odluke s odabranim ponuditeljem sklopit će se ugovor o javnoj nabavi radova.

Uputa o pravnom lijeku: Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave u roku od 10 dana primitka odluke o odabiru, u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda. Žalba se dostavlja neposredno, putem ovlaštenog davatelja poštanskih usluga ili elektroničkim sredstvima komunikacije putem međusobno povezanih informacijskih sustava Državne komisije i EOJN RH. Žalitelj je obvezan primjerak žalbe dostaviti naručitelju u roku za žalbu.

Ad.8.

Donošenje Pravilnika  o utvrđivanju kriterija, uvjeta i postupka za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola i studentima s područja Općine Stubičke Toplice

Predsjednik Tomislav Mlinarić obavještava da je pravnica prema županijskom kriterijima izradila prijedlog novog Pravilnika i u suradnji sa predsjednikom Radnog tijela za socijalnu problematiku i školstvo gdinom. Erdeljom. U materijalima je  prijedlog Pravilnika.

U otvorenoj raspravi vijećnica Sabina Frgec komentira da se o Pravilniku raspravljalo na sjednici Radnog tijela krajem  desetog mjeseca prošle godine i misli da je osobno predložila da se u Pravilnik unese socijalni kriterij. Čudi ju što Pravilnik nije išao prvo na  raspravu na Radno tijelo za socijalnu problematiku i školstvo, koje je najstručnije tijelo u ovom sazivu Vijeća. Imali smo rok od godine dana, a nismo uspjeli Pravilnik ni sastvaiti niti donijeti pred Radno tijelo. Sjeća se koliko puta su prijedlozi skidani sa dnevnog reda da bi se stavili na raspravu pred radno tijelo, pa ju čudi da ovako važna tematika nije stavljanje na razmatranje stručnim ljudima kloji su vezani za  školstvo, socijalu i zdravstvo. Moli odgovor. Ulaže  Amandman na Pravilnik, na kriterij izvrsnosti. Imamo tri kriterija za učenike i studente. Kategorija izvrsnosti nije samo u obrazovnom tijelu, predlaže da se kategorija podijeli i na sportske i glazbene stipendije. To su djeca koja pohađaju glazbenu školu, idu na natjecanja, djeca koja će upisati glazbenu akademiju. Oni ne moraju biti odlični učenici i ne moraju ući po socijalnom kriteriju za stipendije, ali po rezultatima promoviraju našu općinu i  ne vidi razloga da ih se na taj način ne nagradi. Predlaže da Pravilinik ide na doradu.

Predsjednik odgovara da Pravilnik neće ići na dorado, da napravljen prema županijskim kriterijima i u suradnji sa predsjednikom Radnog tijela. Ne vidi u čemu je problem.

Vijećnica smatra da ima problema, traži da se doradi na način da se uvrsti kriterij izvrsnosti za sportsku i glazbenu školu.

Na usvajanje se daje Pravilnik  o utvrđivanju kriterija, uvjeta i postupka za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola i studentima s područja Općine Stubičke Toplice

Sa sedam (7) glasova za i dva (2) suzdržana glasa donosi se

Pravilnik o utvrđivanju kriterija, uvjeta i postupka za dodjelu stipendija

učenicima srednjih škola i studentima s područja Općine Stubičke Toplice

 

                                                                   I.OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom o utvrđivanju kriterija, uvjeta i postupka za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola i studentima s područja Općine Stubičke Toplice (u daljnjem tekstu: Pravilnik) utvrđuju se postupak, uvjeti i kriteriji dodjele stipendija učenicima srednjih škola i studentima s područja Općine Stubičke Toplice.

Članak 2.

Sukladno odredbama ovog Pravilnika, za dodjelu stipendija Općine Stubičke Toplice (u daljnjem tekstu: stipendije) mogu se natjecati svi redoviti učenici srednjoškolskih obrazovnih programa (u daljnjem tekstu: učenici) te redoviti studenti preddiplomskih, diplomskih, integriranih preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija, odnosno stručnih studija i diplomskih specijalističkih stručnh studija (u daljnjem tekstu: studenti). 

Pravo na dodjelu stipendija imaju učenici i studenti iz stavka 1. ovog članka koji su državljani Republike Hrvatske i imaju prebivalište na području Općine Stubičke Toplice.

Članak 3.

Pojedini pojmovi u smislu ovog Pravilnika imaju sljedeće značenje:

Samohrani roditelj je roditelj koji sam skrbi za svoje dijete i uzdržava ga.

Dijete s teškoćama u razvoju je dijete koje zbog tjelesnih,, senzoričkih, komunikacijskih, govorno-jezičnih ili intelektualnih teškoća treba dodatnu podršku za učenje i razvoj, kako bi ostvarilo najbolji mogući razvojni ishod i socijalnu uključenost.

Djeca bez odgovarajuće roditeljske skrbi su djeca do 18. godine života koja nemaju roditelje, roditelji su ih napustili ili je roditeljima oduzeto roditeljsko pravo.

Kućanstvo je obiteljska ili druga zajednica osoba koje zajedno žive i podmiruju troškove života bez obzira na srodstvo.

Smrtno stradali hrvatski branitelj iz Domovinskog rata je hrvatski branitelj iz Domovinskog rata koji je:

a) poginuo u obrani suvereniteta Republike Hrvatske u razdoblju od 5. kolovoza 1990. do 30. lipnja 1996.

b) ubijen prilikom zatočenja u neprijateljskom logoru, zatvoru ili u drugom neprijateljskom objektu

c) umro od posljedica rane ili ozljede zadobivene u obrani suvereniteta Republike Hrvatske, a najkasnije do 31. prosinca 1997.

d) umro od posljedica bolesti, pogoršanja bolesti ili pojave bolesti u obrani suvereniteta Republike Hrvatske čiji su članovi obitelji podnijeli zahtjev za ostvarivanje statusa člana obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata do stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (»Narodne novine«, br. 137/09.)

e) izvršio samoubojstvo kao posljedicu psihičke bolesti uzrokovane sudjelovanjem u obrani suvereniteta Republike Hrvatske do dana stupanja na snagu Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj: 121/17 i 98/19)

 ili

f) umro kao hrvatski ratni vojni invalid iz Domovinskog rata I. skupine s priznatim pravom na doplatak za njegu i pomoć druge osobe od posljedica rane ili ozljede zadobivene u obrani suvereniteta Republike Hrvatske, ili je umro od bolesti koja je nastala kao posljedica oštećenja organizma zbog rane ili ozljede na temelju koje mu je bio priznat status hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata I. skupine s pravom na doplatak za njegu i pomoć druge osobe po toj osnovi do stupanja na snagu Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj: 121/17 i 98/19)

Zatočeni hrvatski branitelj iz Domovinskog rata je hrvatski branitelj iz Domovinskog rata koji je u obrani suvereniteta Republike Hrvatske bio zatočen u neprijateljskom logoru, zatvoru ili u drugom neprijateljskom objektu.

Nestali hrvatski branitelj iz Domovinskog rata je hrvatski branitelj iz Domovinskog rata koji je nestao u obrani suvereniteta Republike Hrvatske.

Hrvatski ratni vojni invalid iz Domovinskog rata je hrvatski branitelj iz Domovinskog rata kojem je organizam oštećen najmanje 20% zbog:

a) rane ili ozljede koju je zadobio u obrani suvereniteta Republike Hrvatske

b) zatočeništva u neprijateljskom zatvoru, logoru ili drugom neprijateljskom objektu tijekom sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske ili

c) bolesti, a bolest, pogoršanje bolesti odnosno pojava bolesti neposredna je posljedica sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske.

Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.

Članak 4.

Sredstva za stipendije osiguravaju se u Proračunu Općine Stubičke Toplice.

Broj i visinu iznosa učeničkih i studentskih stipendija za svaku pojedinu kategoriju određuje općinski načelnik, ovisno o visini osiguranog iznosa za stipendije u Proračunu.

Listu prioritetnih zanimanja utvrđuje općinski načelnik prije objave natječaja za dodjelu stipendija, uzimajući u obzir preporuke Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za obrazovnu upisnu politiku i politiku stipendiranja.

Članak 5.

Stipendije se dodjeljuju putem natječaja koji raspisuje Općinski načelnik najkasnije do 31. listopada tekuće godine.

Natječaj se objavljuje na oglasnoj ploči u prostorijama Jedinstvenog upravnog odjela Općine Stubičke Toplice (u daljnjem tekstu: Odjel), na web stranici i višekratnim emitiranjem na lokalnoj radio postaji.

Natječaj obavezno sadrži:

- uvjete i kriterije za dodjelu stipendije

- vrijeme trajanja Natječaja

- naziv i adresu tijela kojem se zahtjevi podnose

- rok u kojem će biti objavljeni rezultati Natječaja

- broj stipendija koje se dodjeljuju, razdoblje isplaćivanje te mjesečni iznos stipendija.

Rok za dostavu prijava na natječaj je najmanje petnaest dana od objave.

Članak 6.

Stipendije se dodjeljuju u sljedeće tri kategorije:

A – stipendije za nadarene učenike i studente

B – stipendije za učenike i studente po socijalnom kriteriju

C – stipendije za učenike i studente koji se školuju za prioritetna zanimanja.

Učenici i studenti mogu podnijeti zahtjev za dodjelu stipendije samo u jednoj kategoriji.

Članak 7.

Pravo podnošenja zahtjeva za Natječaj u kategoriji A imaju:

 1. učenici s prosjekom ocjena za prethodni razred srednje škole, odnosno za osmi razred osnovne škole od najmanje 4,50,
 2. studenti koji nisu stariji od 27 godina:

- ako su studenti prve godine studija (koji su je po prvi puta upisali) da imaju prosjek ocjena završnog razreda srednje škole najmanje 4,50

- ako su studenti ostalih godina studija – da u prethodnoj godini studija imaju prosjek ocjena najmanje 4,00 i ostvareno najmanje 50 ECTS bodova.

Pravo podnošenja zahtjeva za Natječaj u kategoriji B imaju:

 

 1. učenici s prosjekom ocjena za prethodni razred srednje škole, odnosno za osmi razred osnovne škole od najmanje 2,80,
 2. studenti koji nisu stariji od 27 godina:

- ako su studenti prve godine studija (koji su je po prvi puta upisali) da imaju prosjek ocjena završnog razreda srednje škole najmanje 2,80

- ako su studenti ostalih godina studija – da u prethodnoj godini studija imaju prosjek ocjena najmanje 2,50 i ostvareno najmanje 45 ECTS bodova.

Pravo podnošenja zahtjeva za Natječaj u kategoriji C imaju:

Svi oni učenici i studenti koji su upisali neko od prioritetnih zanimanja utvrđenih u skladu sa člankom 4. ovog Pravilnika.

                                     II. POTREBNA DOKUMENTACIJA UZ ZAHTJEV

Članak 8.

Zahtjevi za stipendiju za pojedinu kategoriju iz članka 6. ovog Pravilnika podnose se na propisanom obrascu za pojedinu kategoriju stipendije – A, B ili C, a koji izdaje Odjel te se objavljuje i može se preuzeti na mrežnoj stranici Općine Stubičke Toplice i u Odjelu.

Članak 9.

 

Zahtjevu za dodjelu učeničke stipendije prilaže se – vrijedi za A i B  kategorije stipendija :

 1. preslika domovnice ili osobne iskaznice,
 2. potvrda srednje škole o statusu redovitog učenika,
 3. preslika svjedodžbe zadnjeg završenog razreda srednje škole, odnosno za učenike prvog razreda srednje škole, preslika svjedodžbe osmog razreda osnovne škole,
 4. izjava podnositelja zahtjeva da ne prima stipendiju ili novčanu pomoć po drugoj osnovi (na posebnom obrascu Odjela).

Zahtjevu za dodjelu studentske stipendije prilaže se – vrijedi za A i B kategorije stipendija :

 1. preslika domovnice ili osobne iskaznice,
 2. potvrda visokog učilišta o statusu redovitog studenta na visokom učilištu,
 3. potvrda o ostavrenom broju ECTS  bodova u prethodnoj godini studija propisanih studijskim programom,
 4. ovjereni prijepis ocjena prethodne godine studija,
 5. preslika studentske isprave (indeksa),
 6. za studente prve godine studija, preslika svjedodžbe završnog razreda srednje škole,
 7. izjava podnositelja zahtjeva da ne prima stipendiju ili novčanu pomoć po drugoj osnovi (na posebnom obrascu Odjela).

Uz opću dokumentaciju propisanu stavkom 1. i 2. ovog članka, zahtjevu treba priložiti još sljedeću posebnu dokumentaciju, ovisno o kategoriji A ili B za koju se podnosi zahtjev za stipendiju :

A – stipendija za nadarene učenike i studente

učenici i studenti :

 1. dokaze o postignutim pojedinačnim uspjesima na županijskim, regionalnim, državnim i međunarodnim natjecanjima u znanju – sve iz sustava nadležnih Agencija Ministarstava znanosti i obrazovanja, a zadnje godine završenog školovanja,
 2. ostalu dokumentaciju kojom se dokazuju posebnosti u kućanstvu podnositelja zahtjeva
 3.  

B – stipendije za učenike i studente po socijalnom kriteriju

učenici i studenti :

 1. izjavu o članovima kućanstva (na obrascu Odjela),
 2. službene potvrde o prihodima svih članova kućanstva u posljednja tri mjeseca koja prethode mjesecu objave Natječaja
 3. ostalu dokumentaciju kojom se dokazuju otežavajuće okolnosti položaja kućanstva prema kriterijima iz ovog Pravilnika.

Zahtjevu za dodjelu učeničke i studentske stipendije u C kategoriji prilaže se :

- učenici :

1. preslika domovnice ili osobne iskaznice,

2. potvrda srednje škole o statusu redovitog učenika,

3. izjava podnositelja zahtjeva da ne prima stipendiju ili novčanu pomoć po drugoj osnovi (na posebnom obrascu Odjela) 

- studenti :

1. preslika domovnice ili osobne iskaznice,

2. potvrda visokog učilišta o statusu redovitog studenta na visokom učilištu,

3. izjava podnositelja zahtjeva da ne prima stipendiju ili novčanu pomoć po drugoj osnovi (na posebnom obrascu Odjela).

                                                            Članak 10.

Rok za podnošenje zahtjeva sastavni je dio Natječaja koji se objavljuje na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Općine Stubičke Toplice, a u postupak obrade uzimaju se samo potpuno dokumentirani zahtjevi.

Nepravodobni zahtjevi neće se uzimati u razmatranje.

O nepotpunim i nepravodobnim zahtjevima koji se ne uzimaju u razmatranje, njihovi će podnositelji biti obaviješteni u roku od 14 dana od dana isteka roka za podnošenje zahtjeva.

Rezultati natječaja objavljuju se na oglasnoj ploči u prostorijama Jedinstvenog upravnog odjela.

Članak 11.

Zahtjevi se dostavljaju Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Stubičke Toplice, u roku koji je određen u natječaju.

Zaprimljene zahtjeve razmatra Radno tijelo za školstvo i socijalnu problematiku Općinskog vijeća, te vrši bodovanje i na temelju izvršenog bodovanja sastavlja Redosljedne liste za svaku kategoriju posebno, te iste upućuje Općinskom načelniku na usvajanje.

Na Redosljednim listama podnositelj zahtjeva s najvećim brojem bodova nosi broj jedan.

Pravo na stipendiju ostvaruju podnositelji zahtjeva od rednog broja jedan do broja odobrenih stipendija za svaku pojedinu kategoriju sukladno članku 3. ovog Pravilnika.

U roku od osam dana od dana objave Redosljednih lista podnositelji zahtjeva imaju pravo prigovora Općinskom načelniku.

Odluka Općinskog načelnika je konačna.

Na osnovi konačnih redosljednih lista podnositelji zahtjeva koji su ostvarili pravo na stipendiju sklapaju ugovor.

Ako podnositelj zahtjeva koji je ostvario pravo na stipendiju odustane od stipendije, pravo na stipendiju ostvaruje podnositelj zahtjeva koji je prvi ispod crte na redosljednoj listi za svaku pojedinu kategoriju stipendija.

                                                    III. NAČIN BODOVANJA ZAHTJEVA

 

Članak 12.

Način bodovanja zahtjeva za dodjelu učeničkih i studentskih stipendija kategorije A, vrši se prema sljedećim kriterijima :

 

 1. uspjeh u učenju – do 35 bodova, na sljedeći način :

a)       srednje škole – prethodna školska godina (za učenike koji prvi puta upisuju prvi razred srednje škole, boduje se uspjeh osmog razreda osnovne škole)

4,50 – 4,60             5 bodova

4,61 – 4,70            10 bodova

4,71 – 4,85            20 bodova

4,86 – 4,99           30 bodova

5,00                      35 bodova

 

b)      visoka učilišta – prethodna akademska godina

 

Broj ECTS bodova

Prosječna ocjena

4,81-5,00

4,61-4,80

4,41-4,60

4,21-4,40

4,00-4,20

55-60

35

30

25

20

15

50-54

30

25

20

15

10

 

bb) za studente koji po prvi puta upisuju prvu godinu studija, boduje se uspjeh završnog razreda srednje škole, a bodovanje se prema prosjeku ocjena vrši na sljedeći način :

4,50 – 4,60     5 bodova

4,61 – 4,70    10 bodova

4,71 – 4,85    20 bodova

4,86 – 4,99    30 bodova

5,00               35 bodova

 

c)       bodovanje po paralelno završenoj osnovnoj ili srednjoj školi ( glazbena, plesna, baletna itd.) prema potvrdi ustanove koja za to ima verificirane programe nadležnog Ministarstva :

- za osnovnu školu 5 bodova,

- za srednju školu 10 bodova.

 

 1. natjecanja – do 28 bodova, na sljedeći način :

a)       županijsko natjecanje : postignuto 1. mjesto – 5 bodova, 2. mjesto – 4 boda, 3. mjesto – 3 boda

b)       regionalno natjecanje : postignuto 1. mjesto – 8 bodova, 2. mjesto – 7 bodova, 3. mjesto – 6 bodova

c)       državno natjecanje : bez obzira na osvojeno mjesto – 10 bodova

d)      dekanova nagrada – 10 bodova ; rektorova nagrada – 13 bodova

e)       međunarodno natjecanje – bez obzira na osvojeno mjesto – 15 bodova

 

Bodovanje natjecanja učenika i studenta vrši se na način da se zbroje bodovi ostvareni na svim natjecanjima na kojima je sudjelovao, a najviše do 28 bodova.

 1. po osnovi ostale dokumentacije kojom se dokazuju posebnosti u kućanstvu podnositelja zahtjeva – do 20 bodova, na sljedeći način :

 

Kategorije

Bodovi

 1. djeca smrtno stradalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i djeca zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata

20

 1. djeca bez odgovarajuće roditeljske skrbi

20

 1. djeca civilnih invalida sa 80% do 100% oštećenja organizma

15

 1. djeca hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata

15

 1. djeca samohranih roditelja

10

 1. ostala djeca s teškoćama u razvoju iz istog kućanstva (dokaz : rješenje nadležnog tijela)

10

 1. ostali učenici i studenti u obitelji koji se školuju (bodovanje po svakom učeniku odnosno studentu)

5

 

Članak 13.

Način bodovanja zahtjeva za dodjelu učeničkih i studentskih stipendija kategorije B, vrši se prema sljedećim kriterijima :

 1. socijalni status – do 40 bodova

 

Na osnovi podataka o članovima kućanstva (pisana izjava uz zahtjev) i dokumentacije o svim prihodima tog kućanstva, izračunava se prihod po članu kućanstva i isti se boduje.

Prihodom kućanstva smatraju se prihodi utvrđeni sukladno važećem Zakonu o socijalnoj skrbi.

U prihod kućanstva ne uračunavaju se, prihodi koji se, sukladno važećem Zakonu o socijalnoj skrbi, ne uračunavaju u prihod pri utvrđivanju visine zajamčene minimalne naknade.

U prihod kućanstva uračunava se, iznimno, učenička – studentska stipendija, ukoliko je netko u kućanstvu već ostvaruje.

Iznos prihoda po članu kućanstva u odnosu na prosječnu plaću isplaćenu u gospodarstvu Krapinsko – zagorske županije u prethodnoj godini, boduje se kako slijedi :

do 9,99 %

40 bodova

od 10 – 19,99 %

30 bodova

od 20 – 29,99 %

25 bodova

od 30 – 39,99 %

20 bodova

od 40 – 49,99 %

15 bodova

od 50 – 59,99 %

10 bodova

preko 60 %

5 bodova

 

 

 1. dodatne otežavajuće okolnosti materijalnog položaja obitelji – do 30 bodova, na sljedeći način :

Kategorije

Bodovi

 1. ako učenik/student, ili kućanstvo u kojem učenik/student živi, ostvaruje pravo na zajamčenu minimalnu naknadu

30

 1. djeca smrtno stradalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i djeca zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata

20

 1. djeca bez odgovarajuće roditeljske skrbi

20

 1. djeca civilnih invalida sa 80% do 100% oštećenja organizma

15

 1. djeca hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata

15

 1. djeca samohranih roditelja

10

 1. ostala djeca s teškoćama u razvoju iz istog kućanstva (dokaz : rješenje nadležnog tijela)

10

 1. ostali učenici i studenti u obitelji koji se školuju (bodovanje po svakom učeniku odnosno studentu)

5

 

Članak 14.

Ukoliko u postupku natječaja iz jednog kućanstva sudjeluje dvoje ili više učenika odnosno studenata u istoj kategoriji (A ili B) pravo na stipendiju, u pravilu, ostvaruje samo jedan učenik odnosno student.

Stavak 1. ovog članka ne odnosi se na slučaj kada u postupku natječaja iz jednog kućanstva sudjeluje dvoje ili više učenika odnosno studenata u kategoriji C.

Članak 15.

Ako dva ili više podnositelja zahtjeva u kategoriji A imaju jednak broj bodova, prednost imaju oni kandidati koji 1. imaju viši prosjek ocjena po osnovi uspjeha u učenju, 2. imaju više bodova po osnovi natjecanja, 3. imaju više bodova po osnovi ostale dokumentacije kojom se dokazuju posebnosti u kućanstvu podnositelja zahtjeva.

Ako dva ili više podnositelja zahtjeva u kategoriji B imaju jednak broj bodova, prednost imaju oni kandidati koji 1. imaju više bodova po osnovi socijalnog statusa 2. imaju više bodova po osnovi ostale dokumentacije kojom se dokazuju dodatne otežavajuće okolnosti materijalnog položaja obitelji.

 U slučaju da, po svim kriterijima, dva ili više podnositelja u istoj kategoriji ostvaruju isti broj bodova, stipendija će se dodijeliti svima, a ukupan broj dodijeljenih stipendija povećat će se u skladu s potrebama.

Stavak 3. ovog članka ne odnosi se na slučaj iz članka 14. stavka 1. ovog Pravilnika, već će se u tom slučaju stipendija dodijeliti učeniku odnosnu studentu koji upisuje viši razred odnosno višu godinu studija.

IV. PRAVA I OBVEZE UGOVORNIH STRANA

Članak 16.

Sa svim podnositeljima zahtjeva koji su ostvarili pravo na stipendiju sklapa se ugovor o stipendiranju, koji sadrži:

 • naziv ugovornih strana,
 • iznos visine odobrene stipendije,
 • naziv škole – fakulteta koji korisnik stipendije pohađa,
 • razdoblje za koje je stipendija odobrena,
 • razdoblje za koje se stipendija isplaćuje i dinamiku isplate stipendije,
 • obvezu vraćanja primljenih iznosa stipendije u slučaju ispunjenja uvjeta iz članka 20. ovog Pravilnika,
 • klauzulu o solidarnoj odgovornosti roditelja odnosno skrbnika i učenika odnosno studenta,
 • ostala prava i obveze sukladno ovom Pravilniku.

Članak 17.

Ugovor potpisuje u ime Općine Stubičke Toplice načelnik, a u ime korisnika roditelj odnosno staratelj i učenik odnosno student.

Članak 18.

Stipendije se isplaćuju  od početka do kraja školske odnosno akademske godine u 9 mjesečnih obroka, na tekući ili žiro račun korisnika stipendije.

Isplata stipendija započinje nakon sklapanja Ugovora.

Mjesečni obroci dospijevaju do petog dana u mjesecu.

 

Članak 19.

Nakon završetka školske godine, učenici su dužni do 15. rujna dostaviti potvrdu o izvršenom upisu u viši razred, odnosno studenti su dužni do 15. listopada dostaviti potvrdu o izvršenom upisu u višu godinu, odnosno potvrdu o ukupno ostvarenom broju ECTS bodova u prethodnoj godini, a za koju su ostvarivali pravo na stipendiju.

Studenti zadnje godine studija dužni su dostaviti potvrdu/uvjerenje/presliku diplome o stjecanju akademskog naziva.

Članak 20.

Učenik odnosno student gubi pravo na stipendiju ako:

 • prekine školovanje, što podrazumijeva i da nije podnio potvrdu o upisu sukladno članku 18. ovog Pravilnika,
 • odseli s područja Općine Stubičke Toplice,
 • odbije ponudu za posao koji mu ponudi Općina Stubičke Toplice, a čije obavljanje organizira Općina Stubičke Toplice tijekom ljetnih ili zimskih praznika i namijenjen je da ga obavljaju učenici i studenti honorarno.

Članak 21.

Stipendija je u pravilu bespovratna.

Korisnik stipendije dužan je vratiti stipendiju ako:

 • prekine školovanje, što podrazumijeva i da nije podnio potvrdu o upisu sukladno članku 18. ovog Pravilnika,
 • odseli s područja Općine Stubičke Toplice,
 • odbije ponudu za posao koji mu ponudi Općina Stubičke Toplice, a čije obavljanje organizira Općina Stubičke Toplice tijekom ljetnih ili zimskih praznika i namijenjen je da ga obavljaju učenici i studenti honorarno,
 • kada odbije ponuđeno zaposlenje u struci za koju se školovao na području Općine Stubičke Toplice po uputi Hrvatskog zavoda za zapošljavanje ili druge pravne osobe,
 • kada u roku od tri mjeseca nakon završenog školovanja ne podnese dokaz da se zaposlio na području Općine Stubičke Toplice, osim ako ne postoji potreba za zanimanjem za koje se školovao.

Obveza vraćanja iznosi cjelokupan iznos primljenih stipendija sa zakonskom zateznom kamatom, računato od isplate svakog pojedinog iznosa stipendije do povrata.

Rok vraćanja iznosa primljenih stipendija iznosi polovicu vremena od vremena od vremena primanja stipendija.

Nastanak obveze vraćanja stipendije, iznos i rok vraćanja utvrđuje se korisniku stipendije rješenjem Jedinstvenog upravnog odjela.

U slučaju neplaćanja, iznos naveden u rješenju će se naplatiti putem ovrhe, pljenidbom novčanih sredstava roditelja odnosno skrbnika kod banke ili druge financijske organizacije ovlaštene za platni promet, pljenidbom novčanih sredstava (plaće/mirovine) roditelja odnosno skrbnika koja ima kod poslodavatelja te pokretnih stvari i nekretnina roditelja odnosno skrbnika korisnika stipendije, što se utvrđuje u ugovoru.

Članak 22.

Odredbe o vraćanju stipendije ne primjenjuju se u slučaju nastanka izvanrednih okolnosti zbog kojih korisnik stipendije nije bio u mogućnosti nastaviti školovanje odnosno zaposliti se (npr. dugotrajna bolest).

Odmah po nastanku tih okolnosti korisnik stipendije ili roditelj odnosno skrbnik dužni su obavijestiti Jedinstveni upravni odjel te podnijeti dokumentaciju kojom dokazuju nastanak istih (povijest bolesti specijaliste).

U opravdanim slučajevima Jedinstveni upravni odjel donijet će rješenje kojim će utvrditi mirovanje isplate povrata stipendije odnosno da vraćanje stipendije nije moguće.

Ukoliko korisnik stipendije ne podnese dokaz iz stavka 2. ovog članka kao niti dokaz o upisu u višu godinu srednje škole, odnosno višu godinu studija, prestaje mirovanje isplate povrata, te će Jedinstveni upravni odjel donijeti rješenje koji se utvrđuje obveza povrata.

Članak 23.

Korisnik stipendije oslobađa se obveze povrata stipendije i u slučaju ako se u roku od tri mjeseca od kad je završio školovanje ne zaposli na području Općine Stubičke Toplice iz razloga što ne postoji potreba za zanimanjem za koje se školovao.

Okolnost iz stavka 1. ovog članka se dokazuje potvrdom Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, u roku od tri mjeseca nakon završenog školovanja.

Korisnik stipendije oslobađa se obveze povrata stipendije i u slučaju kad korisnik stipendije koji je primao učeničku stipendiju za određeno zanimanje nastavi školovanje na fakultetu.

Okolnost iz stavka 3. ovog članka se dokazuje potvrdom fakulteta, koju je korisnik stipendije dužan podnijeti najkasnije do 15. listopada godine u kojoj je završio srednjoškolsko obrazovanje i nastavio obrazovanje na studiju.

Članak 24.

Svi korisnici stipendije dužni su nakon završenog školovanja zaposliti se na području Općine Stubičke Toplice i odraditi odraditi onoliko vremena koliko su primali stipendiju.

Odredba stavka 1. ovog članka ne primjenjuje se u slučaju iz članka 22. stavka 1. ovog Pravilnika.

Članak 25.

Prije sklapanja ugovora Jedinstveni upravni odjel ima pravo provjere istinitosti dostavljenih podataka u postupku natječaja.

Članak 26.

Na sva rješenja Jedinstvenog upravnog odjela Općine Stubičke Toplice podnositelji zahtjeva i korisnici stipendije imaju pravo žalbe Općinskom načelniku Općine Stubičke Toplice u roku od 15 dana od dana primitka rješenja.

Protiv odluke Općinskog načelnika može se pokrenuti upravni spor.

Članak 27.

Pravo na stipendiju nemaju učenici odnosno studenti ukoliko se utvrdi postojanje dugovanja bilo kojeg člana zajedničkog kućanstva, po bilo kojoj osnovi, prema Općini Stubičke Toplice, do podmirenja ukupnog iznosa duga, osim ako je članu zajedničkog kućanstva odobrena obročna otplata duga.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 28.

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o utvrđivanju kriterija i postupka za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola i studentima s područja Općine Stubičke Toplice (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije” broj: 18/08 i 34/18).

Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije.

Vijećnik Filip Poštek napušta sjednicu u 20.04 sata, te je sjednici ukupno nazočno osam (8) vijećnika.

Ad.9.

Odluka o usvajanju polugodišnjeg Izvještaja o izvršenju financijskog plana Općinske knjižnice Stubičke Toplice za 2020. godinu s obrazloženjem

Na usvajanje se daje polugodišnji Izvještaj o izvršenju financijskog plana Općinske knjižnice Stubičke Toplice za 2020. godinu.

Jednoglasno sa osam (8) glasova donosi se

O D L U K A

 

Članak 1.

Usvaja se polugodišnje Izvješće o izvršenju financijskog plana Općinske knjižnice Stubičke Toplice za 2020. godinu.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad.10.

Odluka o usvajanju Izvješća o radu Općinske knjižnice Stubičke Toplice  od 01.01.2020. do 30.06.2020.

Na usvajanje se daje Izvješće o radu Općinske knjižnice Stubičke Toplice  od 01.01.2020. do 30.06.2020. godine.

Jednoglasno sa osam (8) glasova donosi se

O D L U K A

Članak 1.

Usvaja se Izvješće o radu Općinske knjižnice Stubičke Toplice  od 01.01.2020. do 30.06.2020. godine.

 

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad.11.

Odluka o usvajanju Izvješća Općinske knjižnice Stubičke Toplice o ostvarenju vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka te njihovog trošenja prema ekonomskoj, programskoj, financijskoj i organizacijskoj klasifikaciji te izvorima financiranja za razdoblje od 01.01.2020. do 30.06.2020. s obrazloženjem.

 

Na usvajanje se daje Izvješće Općinske knjižnice Stubičke Toplice o ostvarenju vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka te njihovog trošenja prema ekonomskoj, programskoj, financijskoj i organizacijskoj klasifikaciji te izvorima financiranja za razdoblje od 01.01.2020. do 30.06.2020. godine.

Jednoglasno sa osam (8) glasova donosi se

O D L U K A

Članak 1.

Usvaja se Izvješće Općinske knjižnice Stubičke Toplice o ostvarenju vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka te njihovog trošenja prema ekonomskoj, programskoj, financijskoj i organizacijskoj klasifikaciji te izvorima financiranja za razdoblje od 01.01.2020. do 30.06.2020. godine.

 

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad.12.

Odluka o usvajanju Izvještaja Dječjeg vrtića Zvirek o ostvarenju vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka te njegovog trošenja prema ekonomskoj, programskoj i funkcijskoj klasifikaciji za razdoblje od 01.01.2020. do 30.06.2020.

Na usvajanje se daje Izvještaja Dječjeg vrtića Zvirek o ostvarenju vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka te njegovog trošenja prema ekonomskoj, programskoj i funkcijskoj klasifikaciji za razdoblje od 01.01.2020. do 30.06.2020. godine.

Jednoglasno sa osam (8) glasova donosi se

O D L U K A

 

Članak 1.

Usvaja seIzvještaj Dječjeg vrtića Zvirek o ostvarenju vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka te njegovog trošenja prema ekonomskoj, programskoj i funkcijskoj klasifikaciji za razdoblje od 01.01.2020. do 30.06.2020.godine.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad.13.

Odluka o usvajanju Izvještaja o izvršenju financijskog plana poslovanja Dječjeg vrtića Zvirek za razdoblje od 01.01.2020. do 30.06.2020.

Na usvajanje se dajeIzvještaj o izvršenju financijskog plana poslovanja Dječjeg vrtića Zvirek za razdoblje od 01.01.2020. do 30.06.2020. godine.

Jednoglasno sa osam (8) glasova donosi se

O D L U K A

Članak 1.

Usvaja se Izvještaj o izvršenju financijskog plana poslovanja Dječjeg vrtića Zvirek za razdoblje od 01.01.2020. do 30.06.2020. godine.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad.14.

Odluka o usvajanju Godišnjeg izvješća o radu Dječjeg vrtića Zvirek za pedagošku godinu 2019./2020.

Na usvajanje se daje Godišnje izvješće o radu Dječjeg vrtića Zvirek za pedagošku godinu 2019./2020.

Jednoglasno sa osam (8) glasova donosi se

O D L U K A

Članak 1.

Usvaja se Godišnje izvješće o radu Dječjeg vrtića Zvirek za pedagošku godinu 2019./2020.

 

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad.15.

Usvajanje Zapisnika s Redovne godišnje skupštine Dobrovoljnog vatrogasnog društva Strmec Stubički održane dana 06.07.2020.

Na usvajanje se daje Zapisnik s Redovne godišnje skupštine Dobrovoljnog vatrogasnog društva Strmec Stubički održane dana 06.07.2020.

Jednoglasno sa osam (8) glasova donosi se

O D L U K A

 

Članak 1.

 

Usvaja se Izvješće o radu i Financijsko izvješće Dobrovoljnog vatrogasnog društva Strmec Stubički za 2019. godinu.

 

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad.16.

Potpisivanje Sporazuma o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju javne ustanove Zagorska javna vatrogasna postrojba.

Predsjednik obavještava da je ova točka naknadno uvrštena u dnevni red te da je potrebno donijeti Odluku o osnivanju javne vatrogasne ustanove Zagorska javna vatrogasna postrojba u cilju potpisivanju Sporazuma kako bi oni mogli normalno funkcionirati i uskladiti se sa Zakonom o Vatrogastvu.

Kako nema pitanja na usvajanje daje Odluka o osnivanju javne ustanove Zagorska javna vatrogasna postrojba.

Jednoglasno sa osam (8) glasova donosi se

O D L U K A

o osnivanju javne vatrogasne ustanove

Zagorska javna vatrogasna postrojba

 

Članak 1.

 

Zagorska javna vatrogasna postrojba, javna ustanova upisana je u registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta MBS 080330312, OIB: 18672052928.

Članak 2.

Zagorska javna vatrogasna postrojba, javna ustanova dužna je temeljem članka122. stavka 2. Zakona o vatrogastvu („Narodne novine“ br. 125/19.) uskladiti svoje poslovanje s odredbama Zakona te slijedom toga Općina Stubičke Toplice donosi ovu odluku kao temelj za usklađenje.

Članak 3.

Općina Stubičke Toplice će sa svim osnivačima Zagorske javne vatrogasne postrojbe sklopiti Sporazum o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju javne ustanove Zagorska javna vatrogasna postrojba, kojim će se urediti međusobna prava i obveze sukladno odredbama zakona koji uređuje osnivanje i djelovanje ustanova i odredbama Zakona o vatrogastvu.

Ovlašćuje se općinski načelnik Općine Stubičke Toplice, Josip Beljak, dipl.ing.agr., da potpiše Sporazum iz stavka 1. ovog članka.

Članak 4.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije“.

 

Ad.17

Pitanja i prijedlozi.

Vijećnica Sabina Frgec uputila je pitanje načelniku vezano za čišćenje uz naše lokalne prometnice, granje, žbunje. Redovito se čisti u samom centru no neki mještani se žale da se njima ne čisti. Konkretno u ulici Augusta Šenoe. Osobno se uvjerila. Granje ide s jednog kraja na drugi. Stvorio se tunel od granja. Imamo obrt koji održava  i imamo sklopljen ugovor s njim. Zbog čega se onda nekim ljudima čisti, a nekima ne.

Na upit načelnik odgovara da nije istina da se ne čisti, ide se dva puta godišnje u malčiranje bankina i okolnog raslinja. Nemamo stroj koji bi mogao dva tri metra u visini čistiti granje. Danas su naši dečki ručno očistili ulicu Augusta Šenoe. Napominje da ima situacija gdje vlasnici svoje živice ne održavaju, konkretno u ulici Augusta Šenoe sa desne strane bila je živica u vlasništvu privatne osobe koja ju ne održava. Ovaj put smo mi počistili. Vezano za tunel od granja, to nije nekakav problem jer je osobno bio i jučer i danas tamo. Mišljenja je da se neke stvari malo preuveličavaju.

Vijećnica se nadovezuje da imamo Odluku o komunalnom redu i ne zna čemu se te odluke ne pridržavamo. Ako je potrebno treba poslati rješenje i kazniti tu osobu. Znači treba izaći na teren postupiti po prijavi i to se rješava.  Postavlja pitanje vezano za podlogu i rješavanje pitanja zavoja u Strmcu za koje je rečeno da će se rješavati u ljetnim mjesecima.  To je trebao riješiti ŽUC.

Načelnik odgovara da će asfalt biti izgreban, rečeno ja da će to biti u slijedećem razdoblju.

Nadalje vijećnica Sabina Frgec pohvaljuje što je u našoj školi konačno osiguran projekt cjelodnevne nastave, koji je olakšanje za roditelji koji su tražili da se osigura boravak u školi. To je projekt koji u 50% omjeru financiraju roditelji, a u 50%-tnom omjeru općina. Zanima ju dali je trebalo donijeti Odluku o tome da ćemo mi sufinancirati učiteljicu koje će raditi u cjelodnevnom boravku i  postavlja pitanje jer učiteljica koja radi u cjelodnevnom boravku nije s područja Općine Stubičke Toplice. Ima li načelnik saznanje jeli ima učiteljica zaposlenih sa našeg područja i zašto se njima nije  dala šansa da rade.

Načelnik odgovara da će se na to pitanje dati pisani odgovor.

Vijećnica postavlja pitanje tko je zaposlen u Jedinstvenom upravnom odjelu na mjesto za koje je većina u vijeću prvo ne izglasala određivanje koeficijenta, pa onda je nakon šest mjeseci izglasalo koeficijent. Dakle tko je zaposlen na natječaju. Išao je natječaj za zapošljavanje na 6 mjeseci radi povećanja obima poslova u Općini. Moli pojašnjenje u kojem vidu su ti poslovi povećani. 

Načelnik se obratio vijećnici da putem društvenih mreža širi dezinformacije da smo zaposlili još jednu osobu, međutim ta osoba je došla kao zamjena za gđu. Zajec koja je otišla na porodiljni i koja je nedavno rodila. Radi se o gđi. Šamec koje je bila na stručnom osposobljavanju godinu dana i koja je taj posao zna raditi. Ona je iz Stubičkih Toplica. Natječaj je bio otvoren i javile su se četiri osobe, nitko nije došao na pismeni dio osim Dajane i ona je primljena.

Vijećnica moli odgovor na pitanje dali je natječaj otvoren za zamjenu zaposlenika, jer kad je ona išla na porodiljni u natječaju je pisalo da se traži zamjena za porodiljni. Dali je tako pisalo na natječaju ili nije pisalo? Misli da nije tako pisalo na natječaju. Zaključuje da ona ne obmanjuje javnost.

Načelnik odgovara da će se na to pitanje dati pisani odgovor.

Vijećnica Sabina Frgec postavlja pitanje načelniku dali pročelnica može potpisivati odluke pošto je na porodiljnom. Za primjer navodi da kada je ona bila na porodiljnom nije mogla potpisivati ništa. Konkretno radi se o natječaju. Pita jeli to zakonski u redu.

Načelnik odgovara da može.

Vijećnica Sabina Frgec postavlja pitanje vezano na Odluku o sufinanciranju prijevoza. Radi se od djeci koja ne studiraju u Zagrebu već u drugim gradovima. Moli da se u Odluci navede da se sufinancira prijevoz i đacima i studentima na području cijele Republike Hrvatske. To nije navedeno. Nije jasno razrađeno za učenike i studente. Traži da se taj dio razradi u Odluci.

Načelnik odgovara da u Odluci o prijevozu studenata ne piše do kuda, imamo slučaj studentice koja studira u Osijeku i dobiti će potvrdu. Ima pravo na prijevoz.

Sjednica je sa radom završila u 20,15 sati.

KLASA:021-05/20-01/37

URBROJ:2113/03-01-20-4

Stubičke Toplice, 23.09.2020.

Zapisničar                                                                                                           Predsjednik Općinskog vijeća

                                                                                                                                    Općine Stubičke Toplice

Melita Šarić                                                                                                                   Tomislav Mlinarić

Kako do nas / Kontakt