Zapisnik sa 5. sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice

 Z A P I S N I K

sa 5. sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice, održane dana 09. veljače 2022.  godine  u Vijećnici Općine Stubičke Toplice, Viktora Šipeka 16, Stubičke Toplice

Prisutni vijećnici:

Tomislav Mlinarić – predsjednik Općinskog vijeća,

Sabina Frgec, Željko Benger, Marija Vrban, Željko Frgec, Anica Benger, Jurica Knezić, Nina Gradiški Zrinski, Tomislav Sokač, Nedjeljko Ćuk, Roman Rogović, Biserka Bosnar, Robert Pilski

Ostali prisutni:

Josip Beljak, načelnik Općine Stubičke Toplice

Maja Ivačević, pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Stubičke Toplice

Senka Susović, novinarka Radio Stubice

Zapisničar:           Melita Šarić

Započeto:             18,00 sati

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice, Tomislav Mlinarić, otvara petu sjednicu Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice, pozdravlja: načelnika Općine Stubičke Toplice Josipa Beljaka, članove Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice, predstavnicu medija novinarku Senku Susović, kao i prisutne službenice Jedinstvenog upravnog odjela.

Predsjednik Općinskog vijeća konstatira da je na sjednici nazočno trinaest od trinaest vijećnika Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice te da Općinsko vijeće može donositi pravovaljane odluke.

Predsjednik Tomislav Mlinarić na usvajanje daje prijedlog dopunjenog dnevnog reda koji je poslan elektronskim putem svim vijećnicima.

D N E V N I    R E D

 

 1. Usvajanje zapisnika sa 5. sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice.
 2. Donošenje godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Stubičke Toplice za 2021. godinu.
 3. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o izvršenju programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Stubičke Toplice za razdoblje od 01.01. - 31.12.2021. godine.
 4. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Stubičke Toplice za razdoblje od 01.01. - 31.12.2021. godine.
 5. Donošenje Odluke o usvajanju Polugodišnjeg izvješća o radu općinskog načelnika za razdoblje od 01.07. – 31.12.2021. godine.

6.      Donošenje Odluke o izradi II. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Stubičke Toplice „Zona zdravstvenog turizma“ i s tim u vezi VII. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Stubičke Toplice.

 1. Donošenje Odluke o dodjeli javnih priznanja Općine Stubičke Toplice.
 2. Donošenje Odluke o objavi javnog poziva za isticanje kandidatura za članove Savjeta mladih Općine Stubičke Toplice.
 3. Donošenje Odluke o prijedlogu za imenovanje suca porotnika Općinskog suda u Zlataru.
 4. Donošenje Odluke o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić ZVIREK.
 5. Donošenje Odluke o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića ZVIREK.
 6. Donošenje Odluke o odabiru u postupku jednostavne nabave sadnica cvijeća tijekom 2022. godine.
 7. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana poslovanja Dječjeg vrtića ZVIREK za razdoblje od 01. siječnja 2021. do 31. prosinca 2021. godine i Odluku Dječjeg vrtića ZVIREK o raspodjeli rezultata.
 8. Informacija o Izvještaju Dječjeg vrtića ZVIREK o ostvarenju vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka te njihovog trošenja prema ekonomskoj, programskoj i funkcijskoj klasifikaciji za razdoblje od 01.01.-31.12.2021. godine.
 9. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o radu Općinske knjižnice Stubičke Toplice od 01.01.-31.12.2021. godine.
 10. Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana Općinske knjižnice Stubičke Toplice za 2021. godinu.
 11. Informacija o Izvješću Općinske knjižnice Stubičke Toplice o ostvarenju vlastitih prihoda i primitaka i njihovog trošenja prema ekonomskoj, funkcijskoj i organizacijskoj klasifikaciji te izvorima financiranja u razdoblju od 01.01.-31.12.2021. godine.
 12. Informacija o Izvješću Osnovne škole Vladimir Bosnar Stubičke Toplice o ostvarenim vlastitim prihodima i rashodima za razdoblje od 01.01.-31.12.2021. godine i Izjavi o ostvarenim prihodima i rashodima od vlastite djelatnosti.
 13. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na I. izmjenu financijskog plana Dobrovoljnog vatrogasnog društva Pila za 2021. godinu.
 14. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Program rada Dobrovoljnog vatrogasnog društva Pila za 2022. godinu
 15. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Financijski plan Dobrovoljnog vatrogasnog društva Pila za 2022. godinu.
 16. Davanje mišljenja na Nacrt Komunikacijske strategije i komunikacijskog akcijskog plana Strategije razvoja Urbane aglomeracije Zagreb za razdoblje do 2027. godine.
 17. Informacija o podnesenom Izvještaju o radu davatelja javne usluge EKO FLOR PLUS d.o.o. Oroslavje za 2021. godinu.
 18. Informacija o općem stanju sigurnosti na području Općine Stubičke Toplice tijekom 2021. godine.
 19. Pitanja i prijedlozi.

Predloženi dnevni red jednoglasno je usvojen sa trinaest (13) glasova.

Ad.1.

Usvajanje zapisnika sa 5. sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice.

Tomislav Mlinarić, predsjednik Općinskog vijeća obavještava da je zapisnik sa pete, dan u privitku poziva. U otvorenoj diskusiji nije bilo primjedbi.

Zapisnik je usvojen sa devet (9) glasova za i četiri (4) glasa protiv.

Ad.2.

Donošenje Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju koncesije na području Općine Stubičke Toplice.

Tomislav Mlinarić, predsjednik Općinskog vijeća, obavijestio je da je prijedlog Odluke dan u privitku poziva. Otvara raspravu.

U otvorenoj raspravi nije bilo pitanja.

Na usvajanje se daje donošenje Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju koncesije na području Općine Stubičke Toplice.

Jednoglasno sa trinaest (13) glasova donosi se

O D L U K A

o komunalnim djelatnostima koje se mogu

obavljati na temelju koncesije na području Općine Stubičke Toplice

 

Članak 1.

Ovom Odlukom određuju se komunalne djelatnosti koje će se na području Općine Stubičke Toplice obavljati dodjeljivanjem koncesije.

Izrazi koji se koriste u ovoj Odluci, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.

Članak 2.

Koncesijom se može steći pravo obavljanja komunalne djelatnosti obavljanja dimnjačarskih poslova.

Pod obavljanjem dimnjačarskih poslova podrazumijeva se čišćenje i kontrola dimnjaka, dimovoda i uređaja za loženje u građevinama.

Obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Stubičke Toplice propisano je Odlukom o obavljanju dimnjačarskih poslova.

Članak 3.

Koncesija se može dati pravnoj ili fizičkoj osobi registriranoj za obavljanje djelatnosti iz članka 2. na vrijeme od najduže 5 godina.

Rok iz prethodnog stavka ovog članka počinje teći danom sklapanja ugovora o koncesiji, odnosno danom stupanja na snagu ugovora o koncesiji, ako se taj dan razlikuje od dana sklapanja ugovora o koncesiji.

Članak 4.

Postupak davanja koncesije provodi se u skladu sa odredbama Zakona o koncesijama, propisa kojim se uređuje javna nabava, posebnog zakona kojim se uređuju pitanja vezana za koncesije koje se daju za djelatnosti i u područjima uređenima tim zakonom, i ove Odluke.

Članak 5.

Odluku o davanju koncesije ili poništenju postupka davanja koncesije donosi Općinsko vijeće Općine Stubičke Toplice.

Na temelju odluke o davanju koncesije općinski načelnik s odabranim ponuditeljem sklapa ugovor o koncesiji.

Ugovor o koncesiji sadrži elemente propisane Zakonom o koncesijama.

Članak 6.

Naknada za koncesiju uplaćuje se u korist Proračuna Općine Stubičke Toplice, a koristi se za građenje i/ili održavanje komunalne infrastrukture.

Članak 7.

Na sva pitanja u vezi s koncesijama, uključujući i pitanje načina obračuna naknade za koncesiju, koja nisu uređena Zakonom o komunalnom gospodarstvu na odgovarajući se način primjenjuju propisi kojima se uređuju koncesije.

Članak 8.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati davanjem koncesije (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 18/2014).

Članak 9.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije.

Ad.3.

Donošenje Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja  komunalnog otpada na području Općine Stubičke Toplice.

Tomislav Mlinarić, predsjednik Općinskog vijeća, obavijestio je da je prijedlog Odluke dan u privitku poziva. Otvara raspravu.

Vijećnica Sabina Frgec predložila je da se ta točka obrazloži obzirom na nastalu situaciju.

Josip Beljak, općinski načelnik u kratkim crtama obrazlaže da je Odluka slična svim odlukama  koje su donašane ovih dana na sjednicama vijeća općina i gradova. Usporedbom sa ostalim jedinicama lokalne samouprave razlika je pet do deset kuna. S tim da je naša sa nižim cijenama. Devedeset i osam kuna sa PDV-om je fiksni dio koji će plaćati građani ukoliko ne odvajaju bio otpad,  trideset kuna je popust za sve one koji odvajaju bio otpad, a svi korisnici koji koriste usluge su do sada bili takvi. Fiksna cijena sa PDV-om iznosi šezdeset i osam kuna. Imamo kategoriju socijalnih slučajeva, kojim će općina sufinancirati 40% posto od cijene koja tada iznosi četrdeset kuna i osamdeset lipa s tim da će se dostaviti varijabilni dio, a uvrstiti će se i dio za one koji kompostiraju.

Vijećnica Sabina Frgec u kratkim crtama referira se na Odluku riječima da obzirom da je ova Odluka jedna od ključnih događanja ove godine obratila se vijećnicima riječima da smo ponovo u prekršaju jer se trebala donijeti sa 31. 01. 2022. godine. Sa ovom problematikom bave se od kolovoza 2020 godine. Kao općinska organizacija uputili su primjedbe na nacrt odluke te ističe ključne točke: traženo je da se uvede veličina spremnika od 60 l, jer manja količina spremnika u konačnici je i manja cijena pražnjenja spremnika. Količina spremnika mora biti prilagođena korisniku, jednočlanom kućanstvu, samačkom kućanstvu. Spremnik od 120 L je previše. Nadalje vezano za pridruživanje spremnika u zajedničkim udjelima u stambenim zgradama je problematika već iznošena na vijeću. Velik je propust što se daje koncesionaru da odredi po kojim uvjetima će se određivati uvjeti u zajedničkom kontejneru ukoliko stanari ne postignu zajednički sporazum. U odlukama drugih gradova i općina o zajedničkim spremnicima donosi gradsko odnosno općinsko vijeće. Odluka nije isključivo na koncesionaru. Boji se tu podilazi budućem koncesionaru. Treba razdvojiti pravne osobe, obrtnike i kućanstva jer oni koriste zajedničke kontejnere. Navodi kao primjer zgrade na Viktora Šipeka 16 i Viktora Šipeka 26., to je prijedlog koji nije uvažen.

Predložili su i potpuno oslobođenje plaćanja fiksnog dijela za korisnike socijalne naknade, bez obzira kompostiraju li ili ne. U nepovoljnom položaju su i stanovnici stambenih zgrada ukoliko neće biti u mogućnosti da kompostiraju i dovedeni su u neravnopravan položaj. Za umirovljenike traženo je povećanje za sufinanciranje fiksnog dijela od 60%, što je odbijeno. Napominje da se kupio auto za  dvjesto tisuća kuna u nabavila kosilica za sto tisuća kuna. U općim uvjetima prednost s daje ugovoru, što znači da koncesionar može u ugovor staviti što želi, tako i nama nepovoljne uvjete. Ide se na ruku koncesionara, a na štetu mještana. Sa koncesionarom ne potpisujemo ugovor nego izjavu, a u općim uvjetima se daje prednost ugovoru, a ne općim uvjetima i dogovorenim odrednicama Odluke. Zaključuje da od ožujka prošle godine nemamo koncesionara, nije raspisan natječaj za dodjelu koncesije, nije poznat koncesionar. U općim uvjetima stavljeno je da se može žaliti koncesionaru Eko-floru. Napravljen je propust no vidi da je to sada i maknuto. Vezano za smanjenje fiksnog dijela cijene, točno je da Eko-flor po prvi puta na području Krapinsko-zagorske županije, u odnosu na sve druge jedinice lokalne samouprave koje imaju druge koncesionare, ima najnižu fiksnu cijenu. To je tako jer su se mještani Stubičkih Toplica pobunili. Kontaktirali su institucije i vidljivo je da se preko dvije godine plaćala veća fiksna cijena. U situaciji energetske krize i povećanja cijena Eko-flor nudi nižu fiksnu cijenu. Zaključuje da se ne zna tko će još biti koncesionar, koncesionara nemamo. Ne zna se koliki će bit varijabilni dio. Znamo samo fiksni dio, šezdeset i osam kuna. Predložili su šezdeset kuna i to je odbijeno. Obratila se načelniku može li jamčiti svojom čašću, ugledom i pozicijom da neće doći do povećanja cijene.

Načelnik Josip Beljak odgovorio je da može jamčiti jer u razgovorima je došlo do zaključka da su cijene sigurno niže. Prvenstveno fiksni dio koji je deset kuna manji nego što je bio do sada odnosno šezdeset i osam u odnosu na sedamdeset i osam kuna, varijabilni se može povećati. Iznos na bazi dva odvoza sigurno neće biti veći.

Vijećnica postavlja pitanje sa kim je razgovarao te načelnik odgovara da je postignut dogovor sa ostalim gradonačelnicima i načelnicima, na što vijećnica postavlja upit o tome da li je njima već poznat koncesionar, na  koje načelnik potvrdno odgovara te vijećnica komentira da nama koncesionar nije poznat.

Načelnik odgovara vijećnici da se koncesionar nije mogao odabrati dok Odluka nije donesena. Vijećnica komentira da se sa Odlukom čekalo godinu dana i da smo ponovo u prekršaju. Načelnik podsjeća vijećnicu na održanu sjednicu Općinskog vijeća kao i na to da se prisjeti što je tada bilo.

Vijećnica potvrđuje da se sjeća što je bilo i obraća se zapisničarki da se u zapisnik unese da načelnik jamči svojom čašću, ugledom i pozicijom da neće doći do povećanja cijene.

Nakon diskusije na usvajanje se daje donošenje Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja  komunalnog otpada na području Općine Stubičke Toplice.

Sa sedam (7) glasova za,  četiri (4) glasa protiv i dva (2) suzdržana glasa donosi se

O D L U K A

o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada

na području Općine Stubičke Toplice

 

UVODNE ODREDBE

 

Članak 1.

(1)   Ovom Odlukom utvrđuju se način i uvjeti pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Stubičke Toplice putem spremnika od pojedinog korisnika te prijevoza i predaje tog otpada ovlaštenoj osobi za zbrinjavanje otpada (u daljnjem tekstu: javna usluga).

(2)   Javna usluga je usluga od općeg interesa i podrazumijeva uslugu prikupljanja na lokaciji obračunskog mjesta korisnika usluge miješanog komunalnog otpada, biootpada, reciklabilnog komunalnog otpada i glomaznog otpada jednom godišnje, uslugu preuzimanja otpada u reciklažnom dvorištu te uslugu prijevoza i predaje otpada ovlaštenoj osobi – zbrinjavatelju/oporabitelju otpada.

(3)   Ovom Odlukom propisuju se:

 1. kriterij obračuna količine miješanog komunalnog otpada;
 2. kategorije korisnika javne usluge;
 3. standardne veličine i druga bitna svojstva spremnika za sakupljanje otpada;
 4. najmanja učestalost odvoza otpada prema područjima;
 5. obračunska razdoblja kroz kalendarsku godinu;
 6. područja pružanja javne usluge;
 7. iznos cijene obavezne minimalne javne usluge s obrazloženjem načina na koji je određena;
 8. odredbe o načinu podnošenja prigovora i postupanju po prigovoru građana na neugodu uzrokovanu sustavom sakupljanja komunalnog otpada;
 9. način pružanja javne usluge: odredbe o načinu pojedinačnog korištenja javne usluge; odredbe o prihvatljivom dokazu izvršenja javne usluge za pojedinog korisnika usluge; odredbe o načinu korištenja zajedničkog spremnika; odredbe o količini glomaznog otpada koji se preuzima u okviru javne usluge; način određivanja udjela korisnika javne usluge u slučaju kada korisnici usluge kućanstva i pravne osobe ili fizičke osobe – obrtnici koriste zajednički spremnik, a nije postignut sporazum o njihovim udjelima;
 10. odredbe o korištenju javnih površina za prikupljanje otpada i mjestima primopredaje otpada, ako su različita od obračunskog mjesta;
 11. obveze davatelja javne usluge;
 12. obveze korisnika javne usluge;
 13. odredbe o informiranju korisnika javne usluge o načinu djelovanja sustava gospodarenja otpadom;
 14. odredbe o prikupljanju i pohrani podataka te prihvatljivim dokazima izvršenja javne usluge za pojedinačnog korisnika javne usluge;
 15. odredbe o načinu sklapanja i provedbe ugovora o javnoj usluzi;
 16. odredbe o provedbi Ugovora koje se primjenjuju u slučaju nastupanja posebnih okolnosti uključujući elementarne nepogode, katastrofe i slično;
 17. odredbe o načinu podnošenja prigovora i postupanja po prigovoru građana na neugodu uzrokovanu sustavom sakupljanja komunalnog otpada i prigovora na račun za javnu uslugu;
 18. iznos cijene minimalne javne usluge, s obrazloženjem načina na koji je određen, kao i iznos naknada koje se naplaćuju u sklopu naplate cijene minimalne javne usluge;
 19. odredbe o utvrđivanju kriterija za umanjenje cijene javne usluge;
 20. odredbe o kriterijima za određivanje korisnika javne usluge u čije ime JLS preuzima obvezu sufinanciranja cijene javne usluge;
 21. odredbe o ugovornoj kazni;
 22. opći uvjeti ugovora s korisnicima (Prilog 1. Odluke).

Članak 2.

(1)   Pojmovi koji se koriste u ovoj Odluci definirani su Zakonom o gospodarenju otpadom (Narodne novine broj 84/21, u daljnjem tekstu: Zakon) i drugim podzakonskim aktima donesenima na temelju Zakona.

(2)   Svi pojmovi koji se koriste u ovoj Odluci, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.

Članak 3.

(1)   Na području Općine Stubičke Toplice javnu uslugu pruža gospodarski subjekt kojemu se povjeri pružanje javne usluge temeljem ugovora o koncesiji (u daljnjem tekstu: davatelj javne usluge).

KRITERIJI OBRAČUNA KOLIČINE MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA I OBRAČUNSKA RAZDOBLJA

 

Članak 4.

(1)   Kriterij obračuna količine miješanog komunalnog otpada je volumen spremnika miješanog komunalnog otpada izražen u litrama i broj pražnjenja spremnika u obračunskom razdoblju.

(2)   Obračunsko razdoblje određuje se u trajanju od mjesec dana, počinje prvoga dana u mjesecu, a završava zadnjega dana u istome mjesecu.

KORISNIK JAVNE USLUGE

Članak 5.

(1)   Korisnik javne usluge je vlasnik nekretnine, odnosno vlasnik posebnog dijela nekretnine i korisnik nekretnine, odnosno posebnog dijela nekretnine kad je vlasnik nekretnine odnosno posebnog dijela nekretnine obvezu plaćanja ugovorom prenio na tog korisnika i o tome obavijestio davatelja javne usluge, ili stvarni korisnik nekretnine. 

(2)   Skupina korisnika javne usluge može, na vlastiti zahtjev i sukladno međusobnom sporazumu, zajednički nastupati prema davatelju javne usluge.

KATEGORIJE KORISNIKA JAVNE USLUGE

Članak 6.

(1)   Korisnici javne usluge razvrstavaju se u kategorije korisnika:

 1. kućanstvo  
 2. nije kućanstvo (drugi izvori komunalnog otpada).

(2)   Korisnik kućanstvo je korisnik javne usluge koji nekretninu koristi, trajno ili povremeno, u svrhu stanovanja (npr. vlasnici/korisnici stanova, kuća, nekretnina za odmor).

(3)   Korisnik koji nije kućanstvo je korisnik javne usluge koji nije razvrstan u kategoriju kućanstvo, a koji nekretninu koristi u svrhu obavljanja djelatnosti, što uključuje i iznajmljivače koji kao fizičke osobe pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu sukladno zakonu kojim se uređuje ugostiteljska djelatnost.

(4)   Ako se na istom obračunskom mjestu korisnik može razvrstati i u kategoriju kućanstvo i u kategoriju nije kućanstvo, korisnik je dužan plaćati samo cijenu minimalne javne usluge obračunatu za kategoriju korisnika koji nije kućanstvo u kojem slučaju ima prava i obveze korisnika kategorije nije kućanstvo.

STANDARDNE VELIČINE I DRUGA BITNA SVOJSTVA SPREMNIKA ZA SAKUPLJANJE KOMUNALNOG OTPADA

Članak 7.

(1)   Standardne veličine spremnika određuju se kako bi se omogućilo njihovo pražnjenje pomoću specijalnih komunalnih vozila sa sustavima za podizanje spremnika, u skladu s uvjetima zaštite na radu.

(2)   Standardne veličine spremnika za sakupljanje miješanog komunalnog otpada, biootpada i ostalih vrsta otpada u okviru javne usluge na obračunskom mjestu korisnika javne usluge, na području Općine Stubičke Toplice su: 80 L, 120 L, 240 L, 1.100 L, 5 m3 i 7 m3 i drugi. Navedeni standardni spremnici koriste se na sljedeći način:

-         spremnici zapremine 80 L koriste se isključivo za sakupljanje biootpada;

-         spremnici zapremine 120 L i 240 L koriste se za sakupljanje komunalnog otpada kod svih kategorija korisnika;

-         vrećica zapremine 120 L koristi se za sakupljanje ambalažnog otpada (plastične i metalne ambalaže) od korisnika kategorije kućanstvo;

-         vrećica zapremine 120 L koristi se za sakupljanje ambalažnog stakla od korisnika kategorije kućanstvo;

-         spremnici zapremine 240 L koriste se za sakupljanje otpadnog papira i kartona od korisnika kategorije kućanstvo;

-         spremnici zapremine 240 L i 1.100 L koriste se sakupljanje komunalnog otpada kod korisnika kategorije kućanstvo u višestambenim zgradama kao i za nepristupačna područja kada više korisnika zajednički koristi spremnik

-         spremnici zapremine 1.100 L, 5 m3, 7 m3 i drugi koje davatelj javne usluge može ponuditi korisniku javne usluge, koriste se za sakupljanje komunalnog otpada kod korisnika koji nije kućanstvo, a kod korisnika kategorije kućanstvo samo u slučaju iznimne potrebe, u dogovoru između korisnika javne usluge i davatelja javne usluge i naplatu prema Cjeniku davatelja javne usluge.

(3)   Korisnik može imati najviše jedan spremnik odgovarajuće zapremine za svaku pojedinu vrstu otpada, osim u slučaju iz stavka 2. točke 4. ovog članka kada na istom obračunskom može biti više spremnika koje korisnici zajednički koriste.

(4)   Iznimno, osim u navedenim spremnicima, komunalni otpad se može prikupljati i u odgovarajućim vrećicama koje osigurava davatelj javne usluge, ukoliko korisnik javne usluge nema mogućnost smještaja standardnog spremnika u vlastitom prostoru ili ukoliko je količina otpada koju predaje veća od one koja stane u spremnik koji koristi.

Članak 8.

(1)   Spremnici za sakupljanje otpada moraju biti nepropusni za tekućine, s poklopcem. Spremnici za pojedine vrste komunalnog otpada kod korisnika javne usluge moraju sadržavati natpis s nazivom davatelja javne usluge, oznaku koja je u evidenciji o preuzetom komunalnom otpadu pridružena korisniku javne usluge i obračunskom mjestu te naziv vrste otpada za koju je spremnik namijenjen.

(2)   Spremnik za miješani komunalni otpad mora biti opremljen elektroničkim čipom radi mogućnosti osiguravanja dokaza o izvršenoj usluzi.

NAJMANJA UČESTALOST ODVOZA OTPADA PREMA PODRUČJIMA

Članak 9.

(1)   Davatelj javne usluge dužan je omogućiti korisniku javne usluge primopredaju komunalnog otpada na obračunskom mjestu korisnika:

 • miješanog komunalnog otpada najmanje jednom tjedno;
 • biootpada najmanje jednom tjedno;
 • ambalažnog otpada (plastična i metalna ambalaža) najmanje jednom mjesečno za kategoriju korisnika kućanstvo;
 • otpadnog papira i kartona najmanje jednom mjesečno za kategoriju korisnika kućanstvo;
 • ambalažnog stakla najmanje jednom godišnje za kategoriju korisnika kućanstvo.

(2)   Plan s danima i okvirnim vremenom primopredaje komunalnog otpada prema područjima, kategorijama korisnika i vrstama otpada sastavni je dio obavijesti o odvozu komunalnog otpada.

 

PODRUČJA PRUŽANJA JAVNE USLUGE

Članak 10.

(1)   Područje pružanja javne usluge je područje Općine Stubičke Toplice.

POPIS RECIKLAŽNIH DVORIŠTA

Članak 11.

 

(1)   Na području Općine Stubičke Toplice postoji jedno reciklažno dvorište: Reciklažno dvorište Stubičke Toplice, Strmec Stubički 69s, Stubičke Toplice.

(2)   U reciklažnom dvorištu dozvoljeno je odlaganje, bez naknade za korisnike javne usluge kategorije kućanstvo, onih količina i vrsta komunalnog otpada koje odgovaraju količinama i vrstama komunalnog otpada nastalima u kućanstvu fizičkih osoba. Korisnicima javne usluge na području Općine Stubičke Toplice koji spadaju u kategoriju kućanstvo ali predaju otpad u količini većoj od količine koja odgovara količini otpada nastaloj u kućanstvu fizičkih osoba, usluga korištenja reciklažnog dvorišta naplatit će se sukladno cjeniku pravne osobe koja upravlja reciklažnim dvorištem.

(3)   U reciklažnim dvorištima nije dozvoljeno odlaganje proizvodnog otpada.

(4)   Količine određenih vrsta komunalnog otpada koje nastaju u kućanstvu fizičkih osoba, a koje se mogu bez naknade predati u reciklažno dvorište unutar jednog obračunskog razdoblja, određuju se kako slijedi:

-         građevni otpad, osim građevne stolarije – do 200 kg;

-         građevni otpad koji sadrži azbest – do 200 kg;

-         problematični otpad iz kućanstva, uključujući otpadne tonere, oštre predmete i dr., osim otpadnih baterija i akumulatora – do 10 kg;

-         otpadna plastična ambalaža i ostala plastika, osim PET ambalaže – do 20 kg;

-         otpadno ravno staklo – do 50 kg;

-         otpadno drvo tretirano zaštitnim premazima i građevna stolarija/bravarija – do 100 kg;

-         otpadni električni i elektronički uređaji – do 50 kg;

-         otpadne gume – do 4 komada

-         ostatci boja, lakova, detergenata, lijekova i sličan otpad koji ne spada u kategoriju problematičnog ili opasnog otpada – do 10 kg.

(5)   Upravitelj reciklažnog dvorišta ovlašten je uspostaviti sustav trgovanja otpadom koji se može oporabiti, odnosno donositelju otpada može isplatiti naknadu sukladno cjeniku. Za otkupljeni otpad, kao i za naplatu usluge korištenja reciklažnog dvorišta, upravitelj reciklažnog dvorišta dužan je na licu mjesta korisniku izdati odgovarajući fiskalni račun.

(6)   Prilikom korištenja usluga reciklažnog dvorišta, korisnik javne usluge dužan je identificirati se osobnom ispravom i/ili originalnim računom davatelja javne usluge, kako bi se omogućilo evidentiranje korištenja reciklažnog dvorišta te predanih količina i vrsta otpada. Ako se korisnik ne identificira na opisani način, ne će se smatrati korisnikom javne usluge, a korištenje reciklažnog dvorišta naplatit će mu se sukladno cjeniku osobe koja upravlja reciklažnim dvorištem.

(7)   Cijene korištenja reciklažnog dvorišta, koje cjenikom određuje upravitelj reciklažnog dvorišta, moraju odgovarati troškovima zbrinjavanja pojedinih vrsta i količina otpada koje korisnik predaje u reciklažno dvorište.

NAČIN PRUŽANJA I KORIŠTENJA JAVNE USLUGE

Članak 12.

(1)   Davatelj javne usluge pruža, a korisnik javne usluge koristi javnu uslugu na sljedeći način:

 1. korisniku javne usluge mora se osigurati mogućnost odvojene primopredaje komunalnog otpada, putem spremnika odgovarajućih veličina i vrsta određenih ovom Odlukom, na njegovom obračunskom mjestu; i/ili javnoj površini; korištenjem reciklažnog dvorišta, te odvozom glomaznog otpada jednom godišnje, bez naknade, s adrese obračunskog mjesta korisnika javne usluge;
 2. korisniku javne usluge mora se osigurati odvojena primopredaja miješanog komunalnog otpada, biootpada i reciklabilnog otpada, koja se obavlja putem spremnika na lokaciji obračunskog mjesta korisnika usluge; i/ili javnoj površini; korištenjem reciklažnog dvorišta;
 3. korisnik javne usluge može odabrati zbrinjavanje biootpada kompostiranjem u kućnom komposteru ili odvozom biootpada odvojeno prikupljenog u odgovarajućem spremniku, o čemu se korisnik očituje u sklopu Izjave o načinu korištenja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada;
 4. korisnici na istom obračunskom mjestu zajednički odgovaraju za obveze nastale zajedničkim korištenjem spremnika; Svaki korisnik javne usluge koji koristi zajednički spremnik dužan je postupati s otpadom i spremnikom na obračunskom mjestu na način koji ne dovodi u opasnost ljudsko zdravlje i ne dovodi do rasipanja otpada oko spremnika i ne uzrokuje pojavu neugode drugoj osobi zbog mirisa otpada;
 5. korisniku javne usluge kategorije kućanstvo mora se omogućiti odvojena predaja glomaznog komunalnog otpada u reciklažnom dvorištu, te sukladno rasporedu odvoza davatelja javne usluge jednom godišnje u količini ne većoj od 5 m3, bez naplate.  Korisnik je dužan, sukladno obavijesti davatelja javne usluge, pravovremeno podnijeti zahtjev za odvoz glomaznog otpada. U zahtjevu za odvoz glomaznog otpada potrebno je navesti koje vrste i količine otpada namjerava predati prilikom odvoza te otpad odložiti na površinu dostupnu vozilima davatelja javne usluge;
 6. korisniku javne usluge mora se omogućiti odvojena predaja otpada određenog posebnim propisom koji uređuje gospodarenje otpadom u reciklažnom dvorištu.

(2)   Na zahtjev korisnika javne usluge, uz naplatu sukladno Cjeniku davatelja javne usluge, pružaju se sljedeće usluge:

 1. preuzimanje otpada iz stavka 1. ovoga članka u slučaju iznimne potrebe za preuzimanjem veće količine otpada od uobičajene;
 2. preuzimanje glomaznog otpada, osim preuzimanja glomaznog otpada iz točke 4. stavka 1. ovoga članka.

(3)   Korisnik koji koristi kućno kompostiranje biootpada dužan je koristiti vlastiti komposter. Korisnik javne usluge dužan je kućno kompostiranje provoditi sukladno uputama davatelja javne usluge te odredbama Zakona i odgovarajućih propisa.

(4)   Spremnik na obračunskom mjestu na adresi korisnika javne usluge i spremnik postavljen na javnoj površini iz stavka 1. ovoga članka smatraju se primarnim spremnikom.

(5)   Korisnici zajedničkog spremnika dužni su se sporazumjeti o udjelima u korištenju spremnika i o istima obavijestiti davatelja javne usluge. Zbroj udjela mora iznositi jedan. Ako ne postoji sporazum između korisnika zajedničkih spremnika, udjele pojedinih korisnika u zajedničkom spremniku, na temelju podataka davatelja javne usluge, određuje davatelj javne usluge. U slučaju da suvlasnici stambene zgrade nisu postigli sporazum o korištenju zajedničkog spremnika, količina otpada za pojedinačnog korisnika obračunava se prema njegovom udjelu u korištenju zajedničkog spremnika, a smatra se da svi korisnici koriste jednaki udio u zajedničkom spremniku koji odredi davatelj javne usluge. Ako zajednički spremnik za miješani komunalni otpad uz korisnike kategorije kućanstvo, istovremeno koriste i korisnici koji nisu kategorije kućanstvo, odnosno pravne osobe i/ili fizičke osobe – obrtnici, njihov udio u korištenju zajedničkog spremnika zgrade određuje se na isti način kao i kod kategorije korisnika kućanstvo.

KORIŠTENJE JAVNIH POVRŠINA ZA SAKUPLJANJE OTPADA

Članak 13.

(1)   Sakupljanje komunalnog otpada na adresi obračunskog mjesta korisnika javne usluge obavlja se u odgovarajućim spremnicima koji u pravilu moraju biti smješteni na zemljištu, odnosno unutar nekretnine korisnika javne usluge. Primopredaja otpada u pravilu se obavlja na javnoj površini ispred nekretnine korisnika javne usluge. Korisnik javne usluge koristi uslugu na način da, sukladno obavijesti o prikupljanju komunalnog otpada, u dane odvoza otpada na javnu površinu ispred svoje nekretnine iznese odgovarajući spremnik s otpadom koji se u te dane odvozi.

(2)   U slučaju kad spremnike za otpad nije moguće smjestiti na zemljištu odnosno unutar nekretnine korisnika javne usluge (korisnici zajedničkih spremnika), spremnici se mogu smjestiti na javnu površinu.

OBVEZE DAVATELJA JAVNE USLUGE

Članak 14.

(1)   Davatelj javne usluge dužan je:

 1. pružati javnu uslugu u skladu sa Zakonom i ovom Odlukom te drugim propisima koji reguliraju gospodarenje otpadom;
 2. gospodariti s odvojeno sakupljenim komunalnim otpadom, uključujući preuzimanje, prijevoz i predaju na zbrinjavanje tog otpada, sukladno redu prvenstva gospodarenja otpadom i na način koji ne dovodi do miješanja odvojeno sakupljenog komunalnog otpada s drugom vrstom otpada ili otpadom koji ima drukčija svojstva; 
 3. snositi sve troškove gospodarenja prikupljenim komunalnim otpadom do uspostave sustava postupanja s reciklabilnim komunalnim otpadom koji se sastoji pretežito od otpadne ambalaže;
 4. osigurati korisniku javne usluge spremnike za primopredaju komunalnog otpada sukladno odredbama ove Odluke;
 5. preuzeti sadržaj spremnika od korisnika usluge i to odvojeno miješani komunalni otpad, biootpad, reciklabilni komunalni otpad i glomazni otpad;
 6. osigurati provjeru da otpad sadržan u spremniku prilikom primopredaje odgovara vrsti otpada čija se primopredaja obavlja;
 7. osigurati uvjete kojima se ostvaruje pojedinačno korištenje javne usluge, neovisno o broju korisnika koji koriste zajednički spremnik;
 8. predati sakupljeni reciklabilni otpad  osobi koju odredi Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (u daljnjem tekstu: Fond);
 9. voditi evidenciju o preuzetoj količini komunalnog otpada od pojedinog korisnika usluge u obračunskom razdoblju prema kriteriju količine otpada, u digitalnom obliku (u daljnjem tekstu: evidencija) sastavni dio evidencije je Izjava korisnika i dokazi o izvršenoj javnoj usluzi preuzimanja miješanog komunalnog otpada; podatci iz evidencije moraju biti dostupni na uvid korisniku usluge na njegov zahtjev;
 10. označiti spremnike za primopredaju komunalnog otpada nazivom davatelja javne usluge, nazivom vrste otpada za koju je spremnik namijenjen i oznakom koja je u Evidenciji o preuzetom komunalnom otpadu pridružena korisniku javne usluge i obračunskom mjestu;
 11. odgovarati za sigurnost, redovitost, i kvalitetu pružanja javne usluge;
 12. izraditi i objaviti u elektroničkom obliku obavijest o sakupljanju komunalnog otpada za sljedeću godinu i dostaviti ju korisniku javne usluge u tiskanom obliku, na adresu obračunskog mjesta;
 13. izraditi Cjenik javne usluge i objaviti ga na mrežnoj stranici; 
 14. obračunati cijenu javne usluge na način propisan Zakonom, ovom Odlukom i Cjenikom; na računu za javnu uslugu navesti sve elemente temeljem kojih je izvršio obračun cijene javne usluge, uključivo i porez na dodanu vrijednost određen sukladno posebnom propisu kojim se utvrđuje porez na dodanu vrijednost;
 15. do 31.03. tekuće godine Općinskom vijeću Općine Stubičke Toplice podnijeti Izviješće o radu za prethodnu kalendarsku godinu i dostaviti ga Ministarstvu.

OBVEZE KORISNIKA JAVNE USLUGE

Članak 15.

(1)   Korisnik javne usluge dužan je:

 1. koristiti javnu uslugu na području na kojem se nalazi nekretnina korisnika usluge na način da proizvedeni komunalni otpad predaje putem zaduženih spremnika;
 2. omogućiti davatelju javne usluge pristup spremniku na mjestu primopredaje otpada kad to mjesto nije na javnoj površini;
 3. postupati s otpadom na obračunskom mjestu korisnika javne usluge na način kojim se ne dovodi u opasnost ljudsko zdravlje, ne dovodi do rasipanja otpada oko spremnika i ne uzrokuje pojava neugode trećim osobama zbog mirisa ili drugih štetnih svojstava otpada;
 4. odgovarati za postupanje s otpadom i spremnikom na obračunskom mjestu korisnika javne usluge te, kad više korisnika koristi zajednički spremnik, zajedno s ostalim korisnicima javne usluge na istom obračunskom mjestu odgovarati za obveze nastale zajedničkim korištenjem spremnika;
 5. platiti redovito davatelju javne usluge iznos cijene javne usluge za obračunsko mjesto i obračunsko razdoblje, u skladu s važećim Cjenikom, osim za obračunsko mjesto na kojem je nekretnina koja se trajno ne koristi;
 6. predati opasni i problematični komunalni otpad u reciklažnom dvorištu, odnosno postupati s istim u skladu s propisom kojim se uređuje gospodarenje posebnom kategorijom otpada, osim korisnika koji nije kućanstvo;
 7. predati odvojeno miješani komunalni otpad, reciklabilni komunalni otpad, opasni komunalni otpad i glomazni otpad;
 8. predati odvojeno biootpad putem odgovarajućeg spremnika ili kompostirati biootpad na mjestu nastanka;
 9. preuzeti od davatelja javne usluge standardizirane spremnike za otpad te omogućiti davatelju javne usluge označavanje spremnika odgovarajućim natpisom i oznakama;
 10. dostaviti davatelju javne usluge popunjenu Izjavu o načinu korištenja javne usluge (u daljnjem tekstu: Izjava).

IZJAVA O NAČINU KORIŠTENJA JAVNE USLUGA SAKUPLJANJA KOMUNALNOG OTPADA I OBRADA OSOBNIH PODATAKA

Članak 16.

 

(1)   Korisnik javne usluge dužan je dostaviti davatelju javne usluge Izjavu o načinu korištenja javne usluge. Izjava o načinu korištenja javne usluge je obrazac kojim se korisnik javne usluge i davatelj javne usluge usuglašavaju o bitnim sastojcima Ugovora.

(2)   Izjava se daje na obrascu koji korisniku javne usluge dostavlja davatelj javne usluge, a koji sadrži sljedeće podatke:

 1. obračunsko mjesto,
 2. podatke o korisniku javne usluge (ime i prezime ili naziv pravne osobe ili fizičke osobe – obrtnika, OIB te adresu),
 3. kategoriju korisnika javne usluge na obračunskom mjestu,
 4. mjesto primopredaje,
 5. udio u korištenju spremnika za miješani komunalni otpad,
 6. vrstu, zapreminu i količinu spremnika sukladno Odluci,
 7. broj planiranih primopredaja miješanog komunalnog otpada i biootpada u obračunskom razdoblju,
 8. očitovanje o kompostiranju biootpada,
 9. očitovanje o korištenju nekretnine na obračunskom mjestu ili trajnom nekorištenju nekretnine,
 10. obavijest davatelja javne usluge o uvjetima kad se Ugovor smatra sklopljenim,
 11. izjavu korisnika javne usluge kojom potvrđuje da je upoznat s Ugovorom,
 12. uvjete raskida Ugovora,
 13. izjavu korisnika javne usluge kojom daje suglasnost za elektroničku komunikaciju i/ili broj mobilnog telefona,
 14. izjavu davatelja javne usluge o obradi osobnih podataka,
 15. izvadak iz Cjenika javne usluge,
 16. druge podatke potrebne za sklapanje Ugovora.

(3)   Podaci iz stavka 2. ovoga članka svrstani su u obrascu Izjave u dva stupca, od kojih je prvi prijedlog davatelja javne usluge, a drugi očitovanje korisnika javne usluge.

(4)   Korisnik javne usluge je dužan vratiti davatelju usluge dva potpisana primjerka Izjave u roku od 15 dana od dana zaprimanja.

(5)   Davatelj javne usluge dužan je po zaprimanju Izjave korisniku usluge vratiti jedan ovjereni primjerak Izjave u roku od 15 dana od dana zaprimanja.

(6)   Davatelj javne usluge dužan je primijeniti podatak iz Izjave koji je naveo korisnik javne usluge (stupac: očitovanje korisnika javne usluge) kad je taj podatak u skladu sa Zakonom i ovom Odlukom.

(7)   Iznimno od odredbe stavka 6. ovoga članka, davatelj javne usluge primjenjuje podatak iz Izjave koji je naveo davatelj javne usluge (stupac: prijedlog davatelja javne usluge) u sljedećim slučajevima:

 1. kad se korisnik javne usluge ne očituje u Izjavi o podacima iz stavka 2. ovoga članka odnosno ne dostavi davatelju javne usluge Izjavu u roku iz stavka 4. ovoga članka,
 2. kad više korisnika javne usluge koristi zajednički spremnik, a među korisnicima javne usluge nije postignut dogovor o udjelima korištenja zajedničkog spremnika na način da zbroj svih udjela čini jedan, 
 3. kad podatak koji je naveo korisnik javne usluge nije u skladu sa Zakonom i ovom Odlukom,
 4. kad davatelj javne usluge može nedvojbeno utvrditi da podatak koji je naveo korisnik javne usluge ne odgovara stvarnom stanju kod korisnika javne usluge.

(8)   Davatelj javne usluge može omogućiti davanje Izjave elektroničkim putem kad je takav način prihvatljiv korisniku javne usluge.

(9)   Korisnik javne usluge dužan je obavijestiti davatelja javne usluge o svakoj promjeni podataka, u roku od 15 dana od dana kada je nastupila promjena podataka sadržanih u Izjavi.

(10)          Osobni podatci korisnika javne usluge dostavljeni davatelju javne usluge putem Izjave tajni su i smiju se koristiti isključivo u svrhu provedbe ugovornih obveza iz Ugovora o korištenju javne usluge. Davatelj javne usluge dužan je ove podatke čuvati u elektroničkoj bazi podataka s ograničenim pristupom, a obrasce Izjave dužan je pohraniti u arhivu uz odgovarajuću razinu zaštite tajnosti osobnih podataka.

Članak 17.

(1)   Prihvatljivi dokaz izvršenja javne usluge za pojedinog korisnika javne usluge predstavlja evidencija davatelja javne usluge o izvršenoj javnoj usluzi (automatska elektronička evidencija pražnjenja spremnika miješanog komunalnog otpada tijekom obračunskog razdoblja) za pojedinog korisnika javne usluge, pri čemu davatelj javne usluge ne odgovara za neovlašteno korištenje spremnika od strane trećih osoba, već je svaki korisnik javne usluge dužan osigurati da njemu dodijeljene spremnike ne koriste neovlašteno treće osobe. 

(2)   Davatelj javne usluge dužan je, na zahtjev korisnika javne usluge, omogućiti korisniku javne usluge uvid u njegove podatke u evidenciji, u elektroničkom obliku, putem e-pošte.

(3)   Evidencija sadrži podatke najmanje o: 

▪    korisniku usluge:

 1. ime i prezime ili naziv pravne osobe ili fizičke osobe – obrtnika, OIB i adresa,
 2. kategoriji korisnika,
 3. obračunsko mjesto,
 4. popis primopredaja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada korisnika usluge po obračunskom razdoblju,
 5. popis izjavljenih prigovora korisnika usluge.

▪    korištenju javne usluge za obračunsko mjesto:

 1. oznaka obračunskog mjesta koja sadrži adresu, naziv korisnika usluge i u slučaju potrebe dodatnu oznaku,
 2. podatak o korištenju nekretnine na obračunskom mjestu (koristi se ili se trajno ne koristi),
 3. datum zaprimanja zadnje Izjave,
 4. vrsta i količina spremnika s pripadajućim oznakama,
 5. udio korisnika usluge u korištenju spremnika,
 6.  datum i broj primopredaja otpada i dokaz o izvršenoj usluzi u obračunskom razdoblju kada je sukladno Odluci kao kriterij količine otpada određen volumen spremnika i broj pražnjenja,
 7. datum, masa preuzetog otpada i dokaz o izvršenoj usluzi kada je sukladno Odluci kao kriterij količine određena masa predanog otpada.

▪    korištenju reciklažnog dvorišta:

 1. adresa reciklažnog dvorišta u koje korisnik usluge može predati otpad bez naknade,
 2. datum, ime i prezime i broj osobne iskaznice korisnika usluge, ključni broj otpada propisan posebnim propisom kojim se uređuje katalog otpada i masa preuzetog otpada u reciklažnom dvorištu.

▪    korištenju usluge preuzimanja glomaznog otpada:

 1. korisnik usluge, datum preuzimanja glomaznog otpada u okviru javne usluge,
 2. korisnik usluge, datum zahtjeva i datum preuzimanja glomaznog otpada na zahtjev korisnika usluge.

(4) Podaci iz stavka 1. ovoga članka za korisnika usluge moraju biti dostupni na uvid korisniku

      usluge na njegov zahtjev putem mrežne pošte odnosno putem interneta kad je to korisniku      

      usluge prihvatljivo ili na drugi način.

(5) Evidencija iz stavka 1. ovoga članka vodi se u digitalnom obliku.

(6) Sastavni dio Evidencije iz stavka 1. ovoga članka su i Izjava i dokazi o izvršenoj javnoj usluzi  

      preuzimanja miješanog komunalnog otpada.

UGOVOR O KORIŠTENJU JAVNE USLUGE

Članak 18.

(1)   Ugovor o korištenju javne usluge smatra se sklopljenim:

 1. kad korisnik javne usluge dostavi davatelju javne usluge Izjavu ili
 2. prilikom prvog evidentiranog korištenja javne usluge ili zaprimanja na korištenje spremnika za primopredaju miješanog komunalnog otpada, u slučaju kad korisnik javne usluge ne dostavi davatelju javne usluge Izjavu.

(2)   Bitne sastojke Ugovora čine ova Odluka, Izjava i Cjenik javne usluge.

(3)   Davatelj javne usluge dužan je omogućiti korisniku javne usluge uvid u akte iz stavka 2. ovoga članka prije sklapanja Ugovora te prije svake izmjene i/ili dopune Ugovora te kasnije, na zahtjev korisnika javne usluge.

(4)   Općinski načelnik Općine Stubičke Toplice i davatelj javne usluge dužni su, putem sredstava javnog informiranja, mrežne stranice, dostavom pisane obavijesti i/ili na drugi za korisnika javne usluge prihvatljiv način, osigurati da korisnik javne usluge, prije sklapanja Ugovora i/ili izmjene odnosno dopune Ugovora, bude upoznat s propisanim odredbama koje uređuju sustav sakupljanja komunalnog otpada, Ugovorom i pravnim posljedicama. 

(5)   Davatelj javne usluge je dužan na svojoj mrežnoj stranici imati poveznice na mrežne stranice Narodnih novina na kojima je objavljen Zakon, digitalna preslika Odluke, digitalna preslika cjenika sa svim pripadajućim dodacima i prilozima.

PROVEDBA UGOVORA I KORIŠTENJE JAVNE USLUGE U SLUČAJU NASTUPANJA POSEBNIH OKOLNOSTI

Članak 19.

(1)   U slučaju nastupanja posebnih okolnosti – elementarne nepogode, vremenske neprilike, rata ili druge više sile koja bi spriječila davatelja javne usluge u izvršenju javne usluge u okvirima opisanim ovom Odlukom u trajanju duljem od jednog obračunskog razdoblja, ugovorne obveze se ne primjenjuju za vrijeme trajanja posebnih okolnosti.

(2)   U slučaju trajanja posebnih okolnosti kraćem od jednog obračunskog razdoblja, ugovorne obveze ostaju na snazi, a davatelj javne usluge dužan je, čim okolnosti dozvole, izvršiti javnu uslugu u cijelosti, uključujući i odvoz onih količina otpada koje je propustio odvesti za vrijeme trajanja posebnih okolnosti. Odredbe Ugovora koje se odnose na ugovornu kaznu u takvom slučaju se ne primjenjuju, dok se ne normalizira stanje u sustavu.

PODNOŠENJE PRIGOVORA U VEZI NEUGODE UZROKOVANE SUSTAVOM SAKUPLJANJA KOMUNALNOG OTPADA I PODNOŠENJA PRIGOVORA – REKLAMACIJE KORISNIKA JAVNE USLUGE

Članak 20.

(1)   Prigovor u vezi neugode uzrokovane sustavom sakupljanja komunalnog otpada podnosi se Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Stubičke Toplice, odnosno komunalnom redaru, a Jedinstveni upravni odjel, odnosno komunalni redar rješenjem će obvezati uzročnika neugode na otklanjanje posljedica. U slučaju da je do neugode došlo zbog povrede odredbi ove Odluke, Zakona ili drugog propisa, komunalni redar može pokrenuti prekršajni postupak.

(2)   Prigovor – reklamaciju u vezi korištenja i naplate javne usluge korisnik javne usluge može predati davatelju javne usluge pisanim putem, osobno ili poštom na urudžbeni zapisnik ili elektroničkom poštom na objavljenu službenu adresu elektroničke pošte davatelja javne usluge. Davatelj javne usluge dužan je korisniku javne usluge odgovoriti na prigovor – reklamaciju u roku od najviše 15 dana od datuma podnošenja iste. Ukoliko korisnik javne usluge nije zadovoljan odgovorom, može na iste opisane načine podnijeti prigovor – reklamaciju Povjerenstvu za zaštitu potrošača.

(3)   Rok za reklamaciju na ispostavljeni račun je 15 dana od dana primitka računa.

CIJENA JAVNE USLUGE

Članak 21.

(1)   Strukturu cijene javne usluge čini: cijena obvezne minimalne javne usluge (MJU) i cijena javne usluge za količinu predanog miješanog komunalnog otpada (C), a određuje se prema izrazu: CJU = MJU + C. 

(2)   Korisnik javne usluge dužan je platiti davatelju usluge iznos cijene za obračunsko mjesto i obračunsko razdoblje, osim ako je riječ o obračunskom mjestu na kojem se nekretnina trajno ne koristi u smislu članka 71. Zakona.

CIJENA OBVEZNE MINIMALNE JAVNE USLUGE

Članak 22.

(1)   Cijena obvezne minimalne javne usluge određuje se na način da se osigura ekonomski održivo poslovanje, sigurnost, redovitost i kvaliteta pružanja javne usluge kako bi sustav sakupljanja komunalnog otpada mogao ispuniti svoju svrhu.

(2)   Cijena minimalne javne usluge dio je cijene javne usluge.

(3)   Cijena obvezne minimalne javne usluge jedinstvena je za sve korisnike razvrstane u kategoriju korisnika kućanstvo, te za sve korisnike razvrstane u kategoriju korisnika koji nije kućanstvo, prema sljedećoj tablici:

Kategorija korisnika usluge

Cijena obvezne minimalne javne usluge

Kućanstvo

98,00 kuna

Nije kućanstvo

98,00 kuna

(4)   U cijenu usluge uključen je PDV od 13%.

(5)   Cijena obvezne minimalne javne usluge iskazana u stavku 3. plaća se u svim obračunskim razdobljima, neovisno o korištenju javne usluge.

CIJENA ZA  PREDANU KOLIČINU MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA

Članak 23.

(1)   Cijena javne usluge za predanu količinu miješanog komunalnog otpada naplaćuje se razmjerno količini predanog otpada, sukladno kriteriju iz članka 4. ove Odluke, odnosno podacima iz evidencije o predanom otpadu.

(2)   Cijena javne usluge za predanu količinu miješanog komunalnog otpada određuje se prema izrazu: C = JCV x BP x U,

gdje je:

C – cijena javne usluge za količinu predanog miješanog komunalnog otpada izražena u kunama; JCV – jedinična cijena za pražnjenje određenog volumena spremnika miješanog komunalnog otpada, izražena u kunama sukladno Cjeniku;

BP – broj pražnjenja spremnika miješanog komunalnog otpada u obračunskom razdoblju sukladno podacima u evidenciji o pražnjenju spremnika;

U – udio korisnika javne usluge u korištenju spremnika.

(3)   Kad jedan korisnik javne usluge samostalno koristi spremnik, udio korisnika javne usluge u korištenju spremnika iznosi 1. Kad više korisnika javne usluge zajednički koriste spremnik, zbroj udjela svih korisnika, određenih međusobnim sporazumom ili prijedlogom davatelja javne usluge, mora iznositi 1.

KRITERIJI ZA UMANJENJE CIJENE JAVNE USLUGE

Članak 24.

(1)   Umanjenjem cijene obvezne minimalne javne usluge nastoji se potaknuti korisnike da odvojeno predaju biootpad, reciklabilni komunalni otpad, glomazni otpad i opasni komunalni otpad od miješanog komunalnog otpada, te da kompostiraju biootpad.

(2)   Korisniku kategorije kućanstvo, kao i korisniku kategorije korisnika koji nije kućanstvo, a koji kompostira biootpad u vlastitom komposteru, cijena obvezne minimalne javne usluge umanjit će se na mjesečnom računu za 30,00 (slovima: trideset) kuna, sve dok uredno provodi kompostiranje biootpada. Smatrat će se da korisnik uredno provodi kompostiranje biootpada ako je u Izjavi naveo da posjeduje vlastiti komposter te da želi kompostirati biootpad. Ako se tijekom nadzora utvrdi da korisnik ne koristi komposter ili da je bacio biootpad koji se može kompostirati u spremnik za drugu vrstu komunalnog otpada, korisnik nema pravo na umanjenje cijene obvezne minimalne javne usluge.

(3)   Cijena obvezne minimalne javne usluge za korisnike koji kompostiraju biootpad jedinstvena je za sve korisnike razvrstane u kategoriju korisnika kućanstvo, te za sve korisnike razvrstane u kategoriju korisnika koji nije kućanstvo, prema sljedećoj tablici:

Kategorija Korisnika usluge

Umanjenje cijene obvezne minimalne javne usluge:

Cijena obvezne minimalne javne usluge za korisnike koji kompostiraju biootpad:

Kućanstvo:

30,00 kuna

68,00 kuna

Nije kućanstvo:

30,00 kuna

68,00 kuna

(4)   U cijenu usluge uključen je PDV od 13%.

(5)   Davatelj usluge ima mogućnost u cjeniku odrediti kriterije za umanjenje cijene za predanu količinu miješanog komunalnog otpada pri čemu isti moraju potaknuti korisnike da odvojeno predaju biootpad, reciklabilni komunalni otpad, glomazni otpad i opasni komunalni otpad od miješanog komunalnog otpada, te da kompostiraju biootpad.

KRITERIJI ZA ODREĐIVANJE KORISNIKA ZA KOJE OPĆINA STUBIČKE TOPLICE SUFINANCIRA TROŠAK CIJENE JAVNE USLUGE

Članak 25.

 

(1)   Jedinstveni upravni odjel Općine Stubičke Toplice vodi popis korisnika usluge u čije ime je Općina Stubičke Toplice preuzela obvezu sufinanciranja cijene javne usluge koji popis sadrži podatke o korisniku usluge, obračunskom mjestu, obračunskom razdoblju, iznosu sufinanciranja cijene javne usluge koji je Općina Stubičke Toplice platila davatelju javne usluge. Općina Stubičke Toplice će kod svake promjene davatelju javne usluge dostaviti ažurirani popis.

(2)   Uzimajući u obzir socijalne kriterije, Općina Stubičke Toplice preuzima obvezu sufinanciranja troška javne usluge za slijedeće kategorije korisnika kućanstvo koji kompostiraju biootpad u vlastitom komposteru:

 1. Korisnici zajamčene minimalne naknade

U navedenu kategoriju spadaju korisnici kojima je od strane Centra za socijalnu skrb izdano rješenje o ostvarivanju prava na zajamčenu minimalnu naknadu i koji kompostiraju biootpad u vlastitom komposteru. Sufinanciranje od strane Općine Stubičke Toplice traje za cijelo vrijeme ostvarivanja prava na zajamčenu minimalnu naknadu.

 1. Staračka kućanstva

Korisnici kategorije kućanstvo u kojim kućanstvima su sve osobe starije od 65 godina, pod uvjetom da kompostiraju biotpad u vlastitom komposteru.

(3)   Za navedene kategorije korisnika Općina Stubičke Toplice preuzima obvezu plaćanja troška cijene minimalne javne usluge kako slijedi:

Kategorija

Iznos sufinanciranja obvezne minimalne javne usluge od strane Općine

Cijena obvezne minimalne javne usluge za kategoriju korisnika

Socijalni slučajevi:

27,20 kuna / 40%

40,80 kuna

Staračka kućanstva:

27,20 kuna / 40%

40,80 kuna

(4)   U cijenu usluge uključen je PDV od 13%.

(5)   Općina Stubičke Toplice iznos sufinanciranja plaća direktno na račun davatelja javne usluge te vodi popis korisnika za koje je preuzela obvezu sufinanciranja cijene minimalne javne usluge.

(6)   Status korisnika iz Tablice 3. stječe se dostavom zahtjeva Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Stubičke Toplice, kojem moraju biti priloženi dokazi o ispunjavanju uvjeta iz ovog članka Odluke. Retroaktivno ostvarivanje prava nije moguće.

(7)   Vrstu dokumenata kojima se dokazuje ispunjavanje uvjeta određeni su u Općim uvjetima pružanja javne usluge, koji su Prilog 1 ove Odluke i čine njen sastavni dio.

(8)   Davatelj javne usluge zadržava pravo provjere dostavljene dokumentacije.

OBRAZLOŽENJE NAČINA NA KOJI JE ODREĐENA CIJENA OBVEZNE MINIMALNE JAVNE USLUGE

Članak 26.

(1)   Cijenom obvezne minimalne javne usluge definirane člankom 21. Odluke2 postiže se ujednačenost cijene za sve korisnike javne usluge sakupljanja komunalnog otpada radi pružanja ujednačene kvalitete usluga na cijelom području Općine Stubičke Toplice čime se osigurava ekonomski održivo poslovanje te sigurnost, redovitost i kvaliteta pružanja javne usluge kako bi sustav sakupljanja komunalnog otpada mogao ispuniti svoju svrhu.

(2)   Navedene usluge obuhvaćaju direktne i indirektne troškove potrebne za kvalitetno i nesmetano pružanje obavezne javne usluge.

(3)   Pravo na umanjenje cijene obavezne minimalne javne usluge, temeljem kriterija definiranih člankom 23. Odluke, ostvaruju korisnici kategorije kućanstvo te korisnici kategorije koji nisu kućanstvo, ukoliko kompostiraju biootpad.

ODREDBE O UGOVORNOJ KAZNI

Članak 27.

(1)   Ugovornu kaznu određenu ovom Odlukom korisnik javne usluge dužan je platiti davatelju javne usluge u slučaju kad je postupio protivno Ugovoru. U nastavku se određuju situacije u kojima se smatra da je korisnik javne usluge postupio protivno Ugovoru i iznos ugovorne kazne u pojedinom slučaju: 

 1. kad u Izjavi o korištenju javne usluge ili zahtjevu za izmjenu Izjave unese lažne podatke: 500,00 kuna;
 2. kad ne predaje otpad davatelju javne usluge (ne zaduži spremnik za miješani komunalni otpad i/ili izjavljuje da trajno ne koristi nekretninu), a na temelju podataka očitanja mjernih uređaja za potrošnju električne energije, plina, pitke vode ili na drugi način davatelj javne usluge nepobitno utvrdi da korisnik javne usluge ipak koristi nekretninu: 500,00 kuna;
 3. kad odlaže otpad pored spremnika ne koristeći odgovarajuće vrećice s logotipom davatelja javne usluge: 250,00 kuna;
 4. kad ne dopusti ovlaštenim osobama davatelja javne usluge pristup svojoj nekretnini i nadzor kompostera za biootpad, ukoliko koristi mogućnost kompostiranja biootpada: 250,00 kuna;
 5. kad ne dopusti ovlaštenim osobama davatelja javne usluge pristup svojoj nekretnini radi označavanja spremnika: 300,00 kuna;
 6. kad u spremnik za reciklabilni otpad odlaže otpad druge vrste od one koja se smije odlagati u taj spremnik sukladno dobivenim uputama: 300,00 kuna;
 7. kad u spremnik za miješani komunalni otpad ili u spremnik za biootpad odlaže opasne tvari, problematični otpad ili otpad koji se može reciklirati, a koji nije prikladan za odlaganje u spremnik za biootpad, odnosno spremnik za miješani komunalni otpad: 300,00 kuna;
 8. kad ošteti ili uništi spremnik za otpad: 300,00 kuna;
 9. kad odjavi javnu uslugu, a dokazano je da se nekretnina koristi; ili nekretnina se ne koristi, a nije dostavljen dokaz – obračun potrošnje vode ili obračun električne energije odabranog isporučitelja: 500,00 kuna;
 10. kad odbacuje otpad nepropisno u okoliš ili na javne površine: 500,00 kuna;

(8)   Radi utvrđivanja nužnih činjenica kojima se utvrđuje postupanje korisnika usluge protivno Ugovoru kao i činjenica nužnih za obračun ugovorne kazne, davatelj usluge ovlašten je postupati po prijavi komunalnih redara, razmotriti i ispitati prijave građana, uzimati potrebne izjave od korisnika usluga, svojih zaposlenika i trećih osoba, osigurati fotografiranje i/ili video snimanje obračunskog mjesta korisnika usluge i koristiti takvu fotodokumentaciju, koristiti podatke iz izjave o načinu korištenja javne usluge, evidencije o preuzetom komunalnom otpadu, podatke očitanja mjernih uređaja za potrošnju električne energije ili plina ili pitke vode, podatke iz svojih poslovnih knjiga i drugih evidencija, te sve druge dokaze s pomoću kojih se i u svezi s drugim dokazima nedvojbeno može utvrditi postupanje korisnika usluge protivno Ugovoru, odnosno koji mogu poslužiti za obračun ugovorne kazne.

(9)   Kad više korisnika javne usluge koristi zajednički spremnik, nastalu obvezu plaćanja ugovorne kazne, u slučaju kad se ne utvrdi odgovornost pojedinog korisnika javne usluge, snose svi korisnici javne usluge koji koriste zajednički spremnik, sukladno udjelima u korištenju zajedničkog spremnika. 

(10)          Davatelj javne usluge ima pravu provoditi kontrolu ispunjavanja obveza korisnika javne usluge (sa ili bez prisustva komunalnog redara).

(11)          Ugovorna kazna plaća se davatelju javne usluge putem ispostavljenog računa pri čemu se ista izriče nakon utvrđene povrede od strane davatelja javne usluge.

OPĆI UVJETI UGOVORA S KORISNICIMA JAVNE USLUGE

Članak 28.

(1)   Opći uvjeti Ugovora s korisnicima javne usluge sadržani su u Prilogu 1 ove Odluke i čine njen sastavni dio.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 29.

(1)   Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Stubičke Toplice (Službeni glasnik br. 10/18 i 27/18).

Članak 30.

(1)   Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije.

Ad.4.

Donošenje Odluke o odabiru u otvorenom postupku javne nabave s namjerom sklapanja okvirnog sporazuma s jednim gospodarskim subjektom za razdoblje od dvije godine za predmet nabave: opskrba električnom energijom.

Tomislav Mlinarić, predsjednik Općinskog vijeća, obavijestio je da je prijedlog Odluke dan u privitku poziva. Otvara raspravu.

U otvorenoj raspravi nije bilo pitanja.

Na usvajanje se daje donošenje Odluke o odabiru u otvorenom postupku javne nabave s namjerom sklapanja okvirnog sporazuma s jednim gospodarskim subjektom za razdoblje od dvije godine za predmet nabave: opskrba električnom energijom

Jednoglasno sa trinaest (13) glasova donosi se

ODLUKA O ODABIRU

(Ev. br. nabave 1/2022)

U otvorenom postupku javne nabave male vrijednosti, s namjerom sklapanja okvirnog sporazuma s jednim gospodarskim subjektom za razdoblje od dvije godine za predmet nabave opskrba električnom energijom, evidencijski broj nabave 1/2022, za koji je poziv na nadmetanje objavljen dana 14. prosinca 2021. g. u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske pod brojem 2021/S 0F2-0045052, javni naručitelj Općina Stubičke Toplice (OIB:15490794749) sa sjedištem u Stubičkim Toplicama, Viktora Šipeka 16, kao ekonomski najpovoljniju ponudu odabire ponudu ponuditelja HEP-Opskrba d.o.o., Ul. grada Vukovara 37, 10000 Zagreb.

Procijenjena vrijednost predmeta nabave: 388.672,56 kuna.

Cijena odabrane ponude iznosi 620.751,16 kuna (bez PDV-a), odnosno ukupno 701.448,81 kuna (sa PDV-om).

Odabrana ponuda je u postupku pregleda i ocjene ponuda ocijenjena kao najpovoljnija sa ostvarenih 100 bodova (maksimalni broj bodova).

U ovom postupku javne nabave zaprimljena je jedna ponuda, i to prema redoslijedu zaprimanja:

 1. HEP-Opskrba d.o.o., Ul. grada Vukovara 37, 10000 Zagreb.

U ovom postupku javne nabave nijedan ponuditelj nije isključen iz postupka nabave.

U ovom postupku javne nabave nije odbijena niti jedna ponuda.

U ovom postupku javne nabave ne primjenjuje se rok mirovanja, temeljem odredbe čl. 306. st. 2. Zakona o javnoj nabavi (Nar. nov. br. 120/16).

Po izvršnosti ove Odluke s odabranim ponuditeljem sklopit će se okvirni sporazum.

Uputa o pravnom lijeku: Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave u roku od 10 dana primitka odluke o odabiru, u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda. Žalba se dostavlja neposredno, putem ovlaštenog davatelja poštanskih usluga ili elektroničkim sredstvima komunikacije putem međusobno povezanih informacijskih sustava Državne komisije i EOJN RH. Žalitelj je obvezan primjerak žalbe dostaviti naručitelju u roku za žalbu.

Ad.5.

Davanje suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine Stubičke Toplice, DJEČJE IGRALIŠTE CENTAR.

Tomislav Mlinarić, predsjednik Općinskog vijeća, obavijestio je da je prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine Stubičke Toplice, DJEČJE IGRALIŠTE CENTAR dan u privitku poziva.

Otvara raspravu.

U otvorenoj raspravi nije bilo pitanja.

Na usvajanje se daje donošenje Odluke o Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine Stubičke Toplice, DJEČJE IGRALIŠTE CENTAR

Jednoglasno sa trinaest (13) glasova donosi se

O D L U K A

o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine Stubičke Toplice, DJEČJE IGRALIŠTE CENTAR

 

Općinsko vijeće Općine Stubičke Toplice daje suglasnost za provedbu ulaganja na području Općine Stubičke Toplice, DJEČJE IGRALIŠTE CENTAR.

Ova suglasnost daje se načelniku Općine Stubičke Toplice u svrhu prijave projekta iz točke I. na Natječaj za provedbu tipa operacije 2.1.1. Ulaganja u opće društvenu infrastrukturu i pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, referentna oznaka: 21/2.1.1., koji je objavila Lokalna akcijska grupa „Zeleni bregi“, a sastavni dio ove Odluke je Opis projekta.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana donošenja.

Ad.6.

Davanje suglasnosti DVD Strmec Stubički na I. izmjenu Financijskog plana za 2021. godinu.

 

Tomislav Mlinarić, predsjednik Općinskog vijeća, obavijestio je da u privitku zapisnik sa skupštine DVD-a Strmec Stubički sa pripadajućim izvještajima, na koje Općinsko vijeće daje suglasnosti.

Otvara raspravu.

U otvorenoj raspravi nije bilo pitanja.

Na usvajanje se daje donošenje Davanje suglasnosti DVD Strmec Stubički na I. izmjenu Financijskog plana za 2021. godinu.

Jednoglasno sa trinaest  (13)  glasova donosi se

O D L U K A

Članak 1.

Daje se suglasnost Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Strmec Stubički na I. izmjenu Financijskog plana Dobrovoljnog vatrogasnog društva Strmec Stubički za 2021. godinu.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na danom donošenja.

Ad.7.

Davanje suglasnosti DVD Strmec Stubički na Plan rada za 2022. godinu.

Na usvajanje se daje donošenje Davanje suglasnosti DVD Strmec Stubički na Plan rada za 2022. godinu.

Jednoglasno sa trinaest  (13)  glasova donosi se

O D L U K A

Članak 1.

Daje se suglasnost Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Strmec Stubički na Plan rada Dobrovoljnog vatrogasnog društva Strmec Stubički za 2022. godinu.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na danom donošenja.

Ad.8.

Davanje suglasnosti DVD Strmec Stubički na Financijski plan za 2022. godinu.

Vijećnica Sabina Frgec uputila je pohvalu DVD-u Strmec Stubički jer su sve detaljno obrazložili i priložili zapisnik.

Na usvajanje se daje donošenje Davanje suglasnosti DVD Strmec Stubički na Financijski plan za 2022. godinu.

Jednoglasno sa trinaest  (13)  glasova donosi se

 

O D L U K A

Članak 1.

Daje se suglasnost Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Strmec Stubički na Financijski plan Dobrovoljnog vatrogasnog društva Strmec Stubički za 2022. godinu.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na danom donošenja.

Ad.9.

Donošenje Odluke o potvrđivanju Odluke o realizaciji financijskog plana Dobrovoljnog vatrogasnog društva Pila za 2020. godinu.

Tomislav Mlinarić, predsjednik Općinskog vijeća, obavijestio je da je u privitku poziva dan prijedlog DVD-a Pila.

Otvara raspravu.

Vijećnica Sabina Frgec obratila se da je vijećnicima upućen materijal bez zapisnika, nije vidljivo kada je bila skupština. U materijalima su navedeni računalni troškovi i nije jasno jesu li to troškovi održavanja računala u DVD-u Pila ili su to knjigovodstveni troškovi te koji su troškovi interneta.

Vijećnik Robert Pilski, koji je ujedno i tajnik DVD-a Pila odgovorio je da je kompletan zapisnik dostavljen u Jedinstveni upravni odjel Općine Stubičke Toplice. Računalni troškovi su troškovi knjigovođe i taj naziv je korišten jer na ispostavljenim računima se koristi upravo izraz računalni. Pojašnjava da kao tajnik društva sve poslove i obveze vezane za djelovanje društva obavlja od kuće jer prijašnjom odlukom je korištenje prostorija društva dano stolnoteniskom klubu. Kako kod kuće nije imao fiksni telefon, troškovi interneta bili su vezani uz stick koji se koristio za potrebe rada DVD-a odnosno i komunikacije sa nadležnom vatrogasnom zajednicom putem e-maila. Taj stik odnosno internet su odjavljeni jer sada koristi kućni internet flet na osobno ime i tako ga i plaća na osobno ime. Ponovio je da sve poslove tajnika, a  vezane uz DVD radi od kuće jer dom koriste drugi. Obavještava da novi Zakon o vatrogastvu propisuje da općina koja ima dva dobrovoljna vatrogasna društva mora osnovati vatrogasnu zajednicu. Rok je bio 31.12. no kako se to nije stiglo, a jednako tako ni druga društva to nisu također učinila,  rok je pomaknut do 01. lipnja ove godine. U suradnji sa DVD-om Strmec Stubički radi se prijedlog Statuta koji se dostavlja Vatrogasnoj zajednici KZŽ na odobrenje. Nakon toga  može se pristupiti osnivanju naše Vatrogasne zajednice.

Vijećnica Sabina Frgec zahvalila se na pojašnjenju no ipak konstatira da nije dostavljen zapisnik.

Pročelnica, Maja Ivačević javila se za riječ i obavijestila da je DVD Pila doista dostavio cjeloviti zapisnik sa izvještaje izborne skupštine koji je detaljan i opsežan  i iz tog razloga nije dostavljen u materijalima. Prijedlog koji je išao prema Općinskom vijeću je je o potvrđivanju odluke o realizaciji financijskog plana, koji je dostavljen u prilogu. Iz odluke DVD-a se vidi da ju je donijela skupština dana 04.06.2021. godine. Ako se to nije moglo iščitati iz odluke, vidi se iz prijedloga odluke koja je sastavljena za vijeće. Ističe da je obveza DVD-a sukladno Zakonu o vatrogastvu dostaviti godišnje izvješće davatelju financijskih sredstava. Vatrogasni inspektor koji godišnje ide u nadzor DVD-eima inzistira na Odluci Općinskog vijeća o potvrđivanju financijskog izvješća. To je jedini razlog zašto se taj akt upućuje Općinskom vijeću na donošenje. Rezimira da je prema Zakonu o vatrogastvu obveza DVD-a dostaviti izvješće o realizaciji financijskog plana davatelju sredstava, a to je u ovom slučaju Općina Stubičke Toplice koju zastupa načelnik. Zbog inzistiranja vatrogasnog inspektora, a da DVD ne bi imao problema odnosno da im ne bi bile izrečene kakve mjere odluka se upućuje Općinskom vijeću da potvrdi financijski plan odnosno izvješće o realizaciji. Uvid u zapisnik se može izvršiti. Zapisnik sadržava odluke koje vijeće ne treba potvrđivati i iz tog razloga su izostavljene.

Vijećnica Sabina Frgec konstatira da se redovno dostavlja zapisnik DVD-a Strmec i da ne vidi razlog zašto se ne da i zapisnika DVD-a Pila. Kada su bila izvješća DVD-a, o radu DVD-a uvijek je bio dostavljen i zapisnik. Ne zna kolika je to opsežnost da se zapisnik nije mogao dostaviti. Obratila se pročelnici da ne shvati to kao opstrukciju no da joj nije jasno kako DVD Strmec može dostavit zapisnik redovito, a DVD Pila ne.

Pročelnica odgovara da nije da DVD Pila nije dostavio zapisnik, već ona ga nije dala u materijale. Moli da se zabilježi da je DVD Pila dostavio zapisnik.

Vijećnik Robert Pilski izjavio da će se i za slijedeću sjednicu dostaviti materijali financijskom planu to jest  izmjeni u istom obliku kao i sada tj. sa zapisnikom.

Vijećnica Sabina Frgec skrenula je pažnju da su vijećnici dobili Financijski plan za 2020. godinu i da je već tu nekakav…. Nije joj jasno zbog čega ju se svaki upit doživljava kao napad, nekakva destrukcija. Ona je isto predsjednica i članica udruge i zna koje su njene obveze i dužnosti koje mora odraditi prema onome tko je financijer, a to je u ovom slučaju Općina Gornja Stubica. Zna da mora dostaviti zapisnike i račune za utrošena a dodijeljena sredstva. I to je tako i tu. Ne vidi razloga…

Na riječi predsjednika Tomislava Mlinarića da ju nitko ne napada zamolila je da joj ne upada u riječ. Predsjednik je pokušao reći da ne upada u riječ no vijećnica mu se obratila da joj upada.

Predsjednik izriče opomenu vijećnici Sabini Frgec, obratio joj se da ju je pustio da pod točkom 3. dnevnog reda govori duže od dozvoljenog vremena na što mu se vijećnica obratila da ima 5 minuta vremena. Predsjednik navodi da raspravlja, ubacuje se u riječ i da joj je samo želio reći da ju nitko ne opstruira, niti ju napada, dobila je obrazloženje, ima pravo na uvid u zapisnik. Konstatira da je ova točka dnevnog reda riješena i daje na usvajanje donošenje Odluke o potvrđivanju Odluke o realizaciji financijskog plana Dobrovoljnog vatrogasnog društva Pila za 2020. godinu.

Sa devet (9) glasova za, tri (3) glasa protiv i jednim (1) suzdržanim glasom donosi se

O D L U K A

 

Ovom Odlukom potvrđuje se Odluka o realizaciji financijskog plana Dobrovoljnog vatrogasnog društva Pila za 2020. godinu, koju je donijela Skupština Dobrovoljnog vatrogasnog društva Pila dana 4. lipnja 2021. godine.

Ad.10.

Pitanja i prijedlozi.

Vijećnik Roman Rogović obratio se riječima da ima tri pitanja za načelnika:

1. Obzirom da je broj stanovnika naše općine pao ispod 3000 stanovnika i da ne spadamo u obveznike korištenja to jest posjedovanja reciklažnog dvorišta, jesu li pokrenuti alternativni načini prihodovanja na ime reciklažnog dvorišta. Prema njegovim saznanjima, susjedni gradovi traže način kako to pitanje riješiti i uvjeren je da bi tu mogli generirati dodatna sredstava za naš proračun? Zna li da npr. Grad Oroslavje traži neku mogućnost za reciklažno dvorište. Postavlja pitanje dali bi se i tu možda moglo nešto uprihodovati u naš proračun.

- Josip Beljak, općinski načelnik odgovara da Općina Stubičke Toplice nikad nije ni imala tri tisuće stanovnika. Pali smo sa dvije tisuće i osamsto stanovnika na dvije tisuće sedamsto pedeset šest što je pedesetak ljudi manje, što je u postotku najmanji pad od svih općina i gradova u Krapinsko-zagorskoj županiji. Nismo pali u neku drugu kategoriju. Obveza izgradnje reciklažnog dvorišta je prema tada važećem zakonu bila tisuću i petsto ljudi i više. Razgovarao je sa gradom Oroslavje da bi oni koristili naše reciklažno dvorište, to je još uvijek u fazi razgovora i pregovora. Mišljenja je da bez obzira na visinu prihoda, koja bi morala biti definirana ugovorom, to i nije prihvatljivo, jer smo naše reciklažno financirali i izgradili sami te je ono zaživjelo. Visina naknade koja bi trebala biti određena za korištenje je pitanje jer za sada svi znamo u kakvoj je situaciji grad. 

2. Pitanje je vezano za lokalni vodovod Sljeme-Pila-Strmec. Moli za informaciju na koji način misli obeštetiti izvorne vlasnike i stanovništvo koje je gradilo lokalni vodovod Pila-Strmec? Ljudi su davali svoja zemljišta, svoj trud svoju opremu. Neke općine i gradovi su to nadoknadili na način da su te ljude isplatili i /ili sufinancirali skuplju cijenu vode. Kako to mislili riješiti, obzirom da je zakon jasan u vezi predaje lokalnog vodovoda još ove godine?

- Načelnik odgovara da ne zna da su se općine i gradovi se dogovarale da to riješe na takav način. Osobno je razgovarao sa direktorom Zagorskog vodovoda. Naš vodovod je najkvalitetniji po pitanju same izgrađenosti i kvaliteti vode je broj jedan u Zagorju. To izvorište i voda se i dalje upotrebljavaju, kada budemo morali predati vodovod Zagorskom vodovodu, svi dosadašnji korisnici će i dalje koristiti tu vodu  i u tom smislu će vodovod razgovarati sa županijom koja bi financirala analize u svako godišnje doba. U tom smislu uputiti će se zahtjev za upisivanje u registar izvorišta. Zaključuje da u trenutku kada budemo trebali predati vodovod, iako razgovori teku i dalje, pitanje je dali ćemo dobiti kakvu nadoknadu sredstava od Zagorskog vodovoda ili ne, to je pitanje još uvijek otvoreno. Najvažnije je da će svi koji vodu konzumiraju sada konzumirati će ju i dalje i neće biti zakinuti za kvalitetu. Cijena će se izjednačiti sa svim korisnicima Zagorskog vodovoda koji sada koriste te usluge.

3. Upit je vezan za Planinarsko društvo koje imamo. Na koji način, može na primjer planinarsko društvo, ali i bilo koja druga udruga građana dobiti iste pogodnosti kao ribolovno društvo? Konkretno se radi o financiranju režija i struje za kuću na jezeru, putem TZ-e ali i općine, kao i donacije općine?

- Načelnik odgovara vijećniku da je to pisao po društvenim mrežama i da je to čista laž. Pita ga gdje je dobio tu informaciju da općina plaća režije. On to ne zna. Ribičko društvo plaća sve režije, financira se kroz natječaje udruga, kroz članske i dnevne karte, podmiruju troškove i plaćaju mjesečni zakup od tristo kuna Općini, za ribnjak sto kuna, za kućicu sto kuna i za prostoriju skladišta i sanitarija sto kuna.

Vijećnik Roman Rogović odgovara da je te informacije dobio iz dokumenta koji mu je poslao, na što načelnik odgovara da nije sigurno.

Vijećnik je odgovorio da će mu to poslati.

Vijećnica Marija Vrban uputila je pitanje načelniku hoće li Općinsko vijeće donositi odluku o smanjenju komunalne naknade za obrtnike. U vrijeme pandemije kao što je bilo lani i predlani kada je  komunalna naknada bila smanjena.

Načelnik odgovara da sve ovisi o pandemiji. Pojedini obrti su bili pogođeni pandemijom i nisu mogli raditi u svom punom obimu i zato je odluka bila donesena. Sada, trenutno nema ograničenja u poslovanju.

Pročelnica se obratila vijećnici pitanjem da je postavila Općinskom načelniku pitanje dali će Općinsko vijeće donositi odluku. Pitanje treba uputiti Općinskom vijeću. Općinski načelnik ne odlučuje o tome. U tom smislu i ona može dati prijedlog. Sukladno Statutu i poslovniku ona je ovlašteni predlagatelj.

Vijećnica Marija Vrban konstatira da je prošle godine bilo ukinuto pravo.

Pročelnica objašnjava da je to bila mjera pomoći u prvom lockdown-u i to zato što je sve stalo i ništa nije radilo. Obzirom da više nismo u lockdown-u takva odluka nije donesena. No obraća joj se da ona kao vijećnica može podnijeti prijedlog Općinskom vijeću.

Predsjednik Općinskog vijeća obratio se da kolegica Frgec zna dati prijedlog odluke.

Vijećnica Sabina Frgec javila se kao pomoć i pojašnjava da je prošle godine upućen prijedlog načelnika, početkom veljače. Načelnik je uputio prijedlog općinskom vijeću i Općinsko vijeće je to izglasalo.  Navodi da 2020. godine kada je proglašen lockdown, već drugi dan uputili prijedlog općinskom načelniku da se ide u oslobođenje komunalne naknade za obrtnike i poduzetnike na području Općine Stubičke Toplice i tada je načelnik rekao da će vidjeti kako će se situacija odvijati. On je tada podnio prijedlog i njihov prijedlog bio je tada praktično odbijen. On je prijedlog dao na vijeće. Načelnik je dva puta stavio prijedlog na vijeće, vijeće je to usvojilo. Ima dva pitanja za načelnika:

 1. Dokumentacija za MUF – ona ju još uvijek nije dobila, obećao joj je da će osobno potruditi  dostaviti joj.
 2. Pošto je prošla sjednica bila e-mail sjednica, sada je skrenula pažnju na vrtić, kako raste broj djece, kako raste kapacitet vrtića, a to je bilo i u prijedlogu, smanjenje cijene vrtića. Da se roditeljima sa područja općine Stubičke Toplice, a čija djeca neće ostvariti pravo upisa u vrtić zbog gužve i prenatrpanosti i prekapacitiranosti, sufinancira boravak u drugim vrtićima ukoliko u našem vrtiću tu u Stubičkim Toplicama neće biti mjesta. To je Općinsko vijeće odbilo. Naši roditelji, naši Topličanci, ako nemaju mjesta u našem vrtiću moraju ići u druge vrtiće i plaćati punu cijenu vrtića jer općina to mjerilo nije donijela u svojoj odluci. Predlaže načelniku da sam da taj prijedlog i da ga se usvoji.  Konstatira da ga neće predlagati SDP jer im je to odbijeno, i to je nebitno, no vrlo je bitno za roditelje sa područja općine Stubičke Toplice. Moli načelnika jer su roditelji na to upućivali, zvali su općinu, zvali su pročelnicu. Pročelnica je rekla da nažalost ne postoji ta odredba i da nažalost nema se pravo po tome postupiti jer ta odredba nije donesena.

Općinski načelnik odgovara da bi mu bilo drago da taj dan bude što prije, jer to znači da vrtić će biti premali za djecu sa područja općine Stubičke Toplice. Sva djeca koja dolaze sa područja općine Stubičke Toplice na upise, biti će upisana u dječji vrtić, dok god ima mjesta to je prioritet. Eventualno ostala mjesta se popunjavaju sa djecom  sa područja okolnih općina i gradova. Do sada još nije bilo ni jedno dijete s područja općine koje nije bilo upisao u dječji vrtić, eventualno u okolnostima ako djeca nisu cijepljena. Ne sufinanciramo druge vrtiće. Naš vrtić ima mjesta, naša djeca imaju prioritet. Onog trena kada se bude pojavila situacija da dijete s područja općine Stubičke Toplice se ne može upisati u dječji vrtić sigurno se bude reagiralo. Do tada nema potrebe. U do sada deset i pol godišnjoj povijesti nije bilo slučaja da se nije upisalo dijete s područja općina.

Vijećnica Sabina Frgec rekla je da prenosi problematiku i moguć razvoj situacije i ne vidi zbog čega je tu problem donijeti takvu odluku.

Predsjednik daje riječ pročelnici da se nadoveže na diskusiju.

Pročelnica, Maja Ivačević, pojašnjava da je imala jedan upit vezano za sufinanciranje vrtića, drugog vrtića, osim dječjeg vrtića Zvirek. Odnosi se na obitelj koja je upisala dijete u privatni vrtić u Zagrebu. Obrazlaže situaciju da je stranka došla k njoj u ured i  neće ju imenovati jer mišljenja je da je to nepotrebno. Stranka je rekla da je njezina kćer upisala svoje dijete u privatni vrtić u Zagreb, nakon što joj je rekla da imamo vrtić u Stubičkim  Toplicama, stanka je rekla da tamo nema mjesta i da se u togu godine ne upisuju djeca. Kod upisa uvijek se daje prednost stanovnicima Općine Stubičke Toplice. Nakon što je upućena, s obzirom da dijete već pohađa vrtić u Zagrebu, da se svakako javi na proljeće kada bude raspisan natječaj za upis, gospođa je rekla da njoj odnosno njenoj kćeri ne odgovara vrtić u Stubičkim Toplicama. Da se neće javljati na natječaj jer joj naš vrtić ne odgovara. Rezimira da mi mogućnosti sufinanciranja drugih vrtića nemamo.

Vijećnica Sabina Frgec obratila se riječima da možda nije shvaćena, isključivo ako ne bi bilo mjesta u Stubičkim Toplicama.

Pročelnica podsjeća da je vijećnica rekla da se stranka obratila njoj sa tim upitom. No stranka se nije obratila sa takvim upitom.

Vijećnica odgovara da ona ima drugu informaciju i da ne zna o kojoj stranci pročelnica priča, jer ona neće imenovati osobu koja joj se obratila.

Pročelnica odgovara da ju je kontaktirala jeda jedina osoba po pitanju vrtića.

Vijećnica potvrđuje da se u potpunosti slaže sa time da se ne može,  ako ima mjesta u vrtiću u Stubičkim Toplicama, sufinancirati drugi vrtić. No navodi da se radi o tome da ukoliko ne bi bilo mjesta. Zašto ta odluka ne bi bila već unesena u naša mjerila za financiranje vrtića. Taj dio joj nije jasan. Ukoliko  ne bude mjesta u vrtiću u Stubičkim Toplicama, da se sufinancira boravak. Ako je vrtić popunjen i nema mjesta, što se može dogoditi, kako će se reagirati. Dali će se na brzinu donositi odluka, kako će se to pokriti ili opravdati.

Predsjednik, Tomislav Mlinarić, nadovezuje se da je potrebno razgovarati sa ravnateljicom. Takva situacija nije do sada bila. Primali smo djecu iz drugih okolnih općina i gradova u naš vrtić. Sada su napravljeni vrtići i u Gornjoj Stubici i u Mariji Bistrici. Došlo je do rasterećenja. Osobno nije čuo da dijete sa područja Općine Stubičke Toplice nije upisano i da nije bilo mjesta u našem vrtiću. Pogotovo sada kada su u protekle četiri i pol godine građeni vrtići diljem Krapinsko-zagorske županije.

Vijećnik Roman Rogović predlaže da se to riješi na način da se  na iduću sjednicu dostavi informacija o kapacitetu vrtića i broju djece u vrtiću.

Načelnik odgovara da je ukupno sto osam ili sto devet djece u vrtiću, a od toga je naše djece oko devedesetak.

Vijećnik postavlja upit o kapacitetu djece, na što načelnik odgovara da će se to dostaviti.

Predsjednik Općinskog vijeća, Tomislav Mlinarić, obavještava vijećnike da je 8. veljače u općinu došao dokument, dobiti će ga svi vijećnici putem e-maila, upućen na Općinsko vijeće Općine Stubičke Toplice. Državno odvjetništvo, Ured za suzbijanje korupcije i  organiziranog kriminaliteta. Stiglo je Rješenje o kaznenom postupku. Odbacuje se kaznena prijava protiv Josipa Beljaka, Tomislava Mlinarića i Renate Šćukanec – Hopinski zbog kaznenog djela zlouporabe položaja i ovlasti iz članka 291. stavka 1 Kaznenog zakona. Moli gospođu Susović koja je ovdje, da o tome obavijesti javnost. Navodi se da je gospođa:“ Sabina Frgec, podnijela je ovom Uredu kaznenu prijavu s prilozima protiv Josipa Beljaka, načelnika Općine Stubičke Toplice, Tomislava Mlinarića, predsjednika Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice, te Renate Šćukanec-Hopinski, vlasnice obrta „Šćukanec“ elektroinstalatersko frizerski obrt zbog kaznenog djela zlouporabe položaja i ovlasti iz članka 291. stavka 1 Kaznenog zakona.“ Rekao je da o tome nije imao pojma i da je ostao zatečen kada je to dobio i kada ga je pročelnica kontaktirala. Nastavlja citirati . „Iz sadržaja navedene kaznene prijave proizlazi da je podnositeljica u bitnome navela da postoje osnove sumnje da su prvi osumnjičenik Josip Beljak, kao načelnik Općine Stubičke Toplice, te treće osumnjičena Renata Šćukanec – Hopinski zajedno i po prethodnom dogovoru u nakani stjecanja nepripadne materijalne koristi za druge počinili prijavljeno kazneno djelo na način da je prvi osumnjičenik protuzakonito dao treće osumnjičenoj, kao izvođaču radova, na uvid troškovnik projektanta rekonstrukcije Tržnice prije samog provođenja natječaja za obnovu dijela Tržnice, koja je u vlasništvu Općine.“ Predsjednik izražava žaljenje što je uopće došlo  do takve situacije. Osobno gospođu Renatu Šćukanec -Hopinski niti ne  poznaje. Navodi da ga se proziva jer na svećenoj sjednici 2019. godine u dvanaestom mjesecu, vijećnici su dobili materijale deset minuta prije sjednice Općinskog vijeća. Pristigla ponuda je bila jedna. Sada nakon tri godine saznao je da bio pokrenut kazneni postupak koji je odbačen. Rekao je da mu je žao što je do toga došlo, da bi ga bilo sram da je to napravio i da je tako ispalo, da loša je osoba rekao bi da da ostavku na mjesto općinske vijećnice, ali da neće, jer je to njena moralna odgovornost i dužnost. Osobno bi to i učinio ali neće nikome ništa predbacivati i prigovarati već samo želi obavijestiti općinske vijećnike i javnost. Obratio se vijećnici da se može očitovati, ako želi.

Vijećnica Sabina Frgec, očitovala se riječima da nije imala pojma da je donesena odluka i  da ju je kao prijaviteljicu trebalo o tome obavijestiti iz nadležne institucije. Radio se o tome da je u troškovniku uočena pogreška kod ponuditelj, odnosno izvođača radova i kod projektanta. Imali su istu grešku, što je apsurdno. Nedopustivo je da je izvođač radova imao troškovnik pred sobom. Taj troškovnik je pregledao sudski vještak i temeljem toga je pokrenut postupak. Istina je da deset minuta prije početka svečane sjednice dobiveni su  materijali o kojima je trebalo odlučivati. Kao vijećnica je uočila neke nepravilnosti i pošto nije bila sigurna jesu li  nepravilnosti ili ne obratila se nadležnim institucijama. Nadležne institucije odradile su svoje i proglasile su da su načelnik, gospodin Beljak i ostali u ovoj priči nedužni. Osjeća li krivicu u ovoj priči da je nekoga lažno optužila, rekla je ne, jer je predočila dokaze. Kompletna dokumentacija, vodeći se napisom sudskog vještaka. Ako su institucije rekla da je to sve u redu onda ona kao nositeljica prijave to prihvaća. Navodi da ne osjeća nikakvu moralnu odgovornost da bi trebala dati ostavku. Žao joj je da ju za to proziva osoba koja bi se zaista trebala u nekim svojim postupcima trebala zapitati kako i na koji način djeluje. Ako ona kao općinska vijećnica, uvidom u dokumentaciju smatra da je počinjeno kazneno djelo i sumnja u kazneno djelo njena je dužnost to prijaviti, kao i bilo kojeg drugo vijećnika. Na institucijama je da odlučuju jeli bilo osnove ili nije. Na vlastito pitanje jeli to njena moralna dogovornost, sama odgovara da zna da bi mnogi bili sretni, ali da nažalost one se u ogledalo pogledati može. Nikada nije prijavili niti jednog vijećnika kao što to je  bilo napis na društvenim mrežama da je prijavljivala svoje vijećnike i navodi da je to potpuno netočno. Prijavila je odgovorne osobe za koje je smatrala da su načinili propust u radu. Sve što su pisali u kampanji i ovo čime se slavodobitno maše pred svim vijećnicima i način na koji se ponaša i način na koji joj se danas pristupilo kada je zakinuta u izlaganju i rečeno joj je da je potrošila svojih pet minuta je potpuno netočno. Ne ide dalje da nabraja što se radilo u kampanji, što se radilo u protekle četiri godine u vijećnici može ga biti sram. Ona iza svojih riječi stoji. Dokumentaciju je pregledavala Državna odvjetnica i rekla joj je: „Gospođo svaka Vam čast. Svaka Vam čast na trpljenim uvredama. Ono što su oni Vama govorili, znači na svaki Vaš izneseni argument, govorili su Vam lažete, opstruirate, obmanjujete javnost. “.  Zaključuje da je to bilo četiri godine tako. Institucije su rekle svoje i ona to prihvaća. Komentira da načina na koji se i dalje odnosi je ispod svake kulturne razine i ona stoji iza toga što je rekla. Iskreno joj je žao da svoj posao radi savjesno i odgovorno i zna da ga radi savjesno, ali neki to uporno pokušavaju obmanuti, pokušava ju se diskreditirati je znaju da govori istinu. Ispričava se ako je bilo koga svojim ponašanjem, djelovanjem uvrijedila, žao joj je ali nije bilo namjerno. Nastavlja riječima da nikad nije čula ispriku od prisutnih vijećnika koji su govorili da konstantno laže, koji ju konstantno olajavaju po cijelim Stubičkim Toplicama, od voditelja raznih ustanova, napadaju njenu djecu obraćajući se prisutnim kolegama konstatira da to nije u redu. Nada se da će se zapitati na koji način djeluju i u kojem smjeru djeluju. Žao joj je da je do toga došlo, no nema sloge i neće biti sloge i to samo iz jednog jedinog razloga a to je dok god su interesne skupine ovdje, dokle god  nastoje provesti neke svoje sitne interese na štetu mještana sloge neće biti. Obratila se predsjedniku riječima „A Vaše likovanje gospodine Mlinariću je samo trenutno, pitat ćete se jednog dana zašto i kako.“

 Predsjednik je uputio pitanje jesu li to prijetnje.

Vijećnica je izjavila i da načelnik Beljak zna neke stvari, i da je to njemu na dušu. Zahvaljuje što su je saslušali.

Predsjednik je postavio pitanje dali ovo nisu prijetnje ovo što je zadnje upućeno, a vijećnica ga je zamolila da joj se uopće ne obraća, jer on je predsjednik Općinskog vijeća i traži da mu se ne obraćaju i ne pitaju ga. Predsjednik joj se obratio da samo traži obrazloženje na što vijećnica ponovi moli da joj se ne obraća.

Predsjednik konstatira da je vijećnica završila i da je on rekao svoje. Obratio se vijećnici riječima da je šutio protekle četiri godine, i da sada neće držati elaborat kao ona, ali da ono što je pokrenula morala je biti svjesna da će imati i posljedice. Prvi si predbacuje što je šutio četiri godine na sve ono što je pisala i rekao je da sada više neće biti tako i da što god će spomenuti, osobno njega ili bilo kojeg drugo člana njegove obitelji, u kojoj je čak i pokojnik. Preko lažnog profila pokrenula je postupak, dopisuje se sa lažnim profilom.

Vijećnica Sabina Frgec moli da to uđe u zapisnik, na što predsjednik odgovara da će ući u zapisnik.

Vijećnica ja rekla da je stvarno dosta i da ju mogu nositi sa sjednice i da mogu zvati policiju, te da je ovo previše.

Prilikom inzistiranja vijećnice da se u zapisnik unesu optužbe da piše sa lažnog profila. Predsjednik oduzima riječ vijećnici i veli da to nije rekao,  prekida rad sjednice.

Sjednica je završila sa radom u 18,50 sati.

 

KLASA:021-05/22-01/02

URBROJ:2113/03-01-22-3

Stubičke Toplice, 09.02.2022.

Zapisničar                                                                                                           Predsjednik Općinskog vijeća

                                                                                                                                    Općine Stubičke Toplice

Melita Šarić                                                                                                                   Tomislav Mlinarić

Kako do nas / Kontakt