Zapisnik sa 9. sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice

Z A P I S N I K

sa 9. sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice, održane dana 29. lipnja 2022.  godine  u Vijećnici Općine Stubičke Toplice, Viktora Šipeka 16, Stubičke Toplice.

Prisutni:

Tomislav Mlinarić – predsjednik Općinskog vijeća,

Sabina Frgec, Željko Benger, Marija Vrban, Željko Frgec, Anica Benger, Jurica Knezić, Nina Gradiški Zrinski, Tomislav Sokač, Nedjeljko Ćuk, Biserka Bosnar, Robert Pilski

Odsutni: Roman Rogović (opravdano)

 

Ostali prisutni:

Josip Beljak, načelnik Općine Stubičke Toplice

Maja Ivačević, pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Stubičke Toplice

Zapisničar:           Melita Šarić

Započeto:             19,00 sati

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice, Tomislav Mlinarić, otvara devetu sjednicu Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice, pozdravlja: načelnika Općine Stubičke Toplice Josipa Beljaka, članove Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice i prisutne službenice Jedinstvenog upravnog odjela.

Predsjednik Općinskog vijeća konstatira da je na sjednici nazočno dvanaest od trinaest vijećnika Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice te da Općinsko vijeće može donositi pravovaljane odluke.

Predsjednik Tomislav Mlinarić obavještava prisutne vijećnike da se na prijedlog načelnika Općine dnevni red dopunjuje u točki 15. Donošenje Odluke o kupnji nekretnina u k.o. Oroslavje. Na usvajanje daje dopunjeni

D N E V N I    R E D

 

1. Usvajanje zapisnika sa 6. sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice.

2. Usvajanje zapisnika sa 7., svečane, sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice.

3. Usvajanje zapisnika sa 8. sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice.

4. Donošenje Etičkog kodeksa ponašanja nositelja političkih dužnosti u Općini Stubičke Toplice.

5. Donošenje Odluke o izradi VI. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Stubičke Toplice.

6. Donošenje Odluke o odabiru u postupku jednostavne nabave usluge izrade VI. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Stubičke Toplice.

7. Donošenje Odluke o davanju koncesije za obavljanje javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Stubičke Toplice

8. Donošenje Odluke o odabiru u postupku jednostavne nabave radova izgradnje igrališta za disc golf.

9. Donošenje Odluke o imenovanju stručnog povjerenstva za davanje koncesije – dimnjačarski poslovi.

10. Donošenje Odluke o ukidanju statusa javnog dobra.

11. Donošenje Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o utvrđivanju kriterija, uvjeta i postupka za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola i studentima s područja Općine Stubičke Toplice

12. Donošenje Odluke o ocjenjivanju službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Stubičke Toplice.

13. Izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Općine Stubičke Toplice.

14. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o financijskom poslovanju Dobrovoljnog vatrogasnog društva Strmec Stubički i Završnog računa za 2021. godinu.

15. Donošenje Odluke o kupnji nekretnina u k.o. Oroslavje.

16. Pitanja i prijedlozi.

 

Predloženi dopunjeni dnevni red usvojen je sa osam (8) glasova za i četiri (4) glasa protiv.  

Ad.1.

Usvajanje zapisnika sa 6. sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice.

Tomislav Mlinarić, predsjednik Općinskog vijeća obavještava da je zapisnik sa 6. sjednice Općinskog vijeća dan u privitku poziva.

U otvorenoj raspravni vijećnik Željko Frgec postavlja upit vezano za uz zapisnik, o dostavi financijskog izvješća koji se odnosi na za lokalni vodovod Sljeme – Pila – Strmec Stubički. Načelnik Josip Beljak odgovorio je da je izvješće izrađeno te da se nalazi kod njega, o istom će se raspravljati na kraju sjednice. Izvješće je umnoženo te će svaki vijećnik dobiti svoj primjerak.

Zapisnik je jednoglasno usvojen sa dvanaest (12) glasova.

Ad.2.

Usvajanje zapisnika sa 7., svečane, sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice.

Tomislav Mlinarić, predsjednik Općinskog vijeća obavještava da je zapisnik sa 7. svečane sjednice Općinskog vijeća dan u privitku poziva.

U otvorenoj raspravni nije bilo primjedbi.

Zapisnik je jednoglasno usvojen sa dvanaest (12) glasova.

Ad.2.

Usvajanje zapisnika sa 8. sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice.

Tomislav Mlinarić, predsjednik Općinskog vijeća obavještava da je zapisnik sa 8. izvanredne sjednice Općinskog vijeća dan u privitku poziva.

U otvorenoj raspravni nije bilo primjedbi.

Zapisnik je jednoglasno usvojen sa osam (8) glasova za i četiri suzdržana (4) glasa, uz obrazloženje vijećnice Sabine Frgec, ispred kluba vijećnika OO SDP-a da ne glasaju za zapisnik iz razloga što nisu prisustvovali sjednici.

Ad.4.

Donošenje Etičkog kodeksa ponašanja nositelja političkih dužnosti u Općini Stubičke Toplice.

Tomislav Mlinarić, predsjednik Općinskog vijeća, obavještava prisutne da su u prilogu poziva dani materijali. Otvara raspravu.

U otvorenoj raspravi za riječ se javlja vijećnica Sabina Frgec prijedlogom za dopunu teksta Etičkog kodeksa ponašanja nositelja političkih dužnosti u Općini Stubičke Toplice.

Predlaže dopune članaka:

-          Članak 3. : Cilj je Etičkog kodeksa uspostava primjerene razine odgovornog ponašanja, korektnog odnosa i korektnog dijaloga u obnašanju javnih dužnosti sa naglaskom na savjesnost, časnost, poštenje, nepristranost, objektivnost i odgovornost u obavljanju dužnosti nositelja političkih dužnosti. 

-          Članak 11.: Nedvojbeni javni ugled u zajednici imaju osobe koje nisu pravomoćnom  presudom proglašene krivom za počinjenje bilo kojeg kaznenog djela.

Stručne i administrativne poslove uz Etički odbor obavlja i Jedinstveni upravni odjel Općine Stubičke Toplice.

-          Članak12.: Nedvojbeni javni ugled u zajednici imaju osobe koje nisu pravomoćnom presudom proglašeni krivom za počinjenje bilo kojeg kaznenog djela.

Stručne i administrativne poslove za Vijeće časti obavlja Jedinstveni upravni odjel Općine Stubičke Toplice.

-          Članak 13.: Prijava se može podnijeti pisanim ili elektroničkim putem.

-          Novi članak: Etički odbor i Vijeće časti podnose godišnje izvješće o svome radu najkasnije do 31. ožujka za prethodnu godinu. Izvješće Etičkog odbora i Vijeća časti objavljuje se na mrežnim stranicama Općine Stubičke Toplice.

Predsjednik Općinskog vijeća obratio se upitom pročelnici Maji Ivačević da li je postojala mogućnost da vijećnici pošalju svoje primjedbe i dopune Etičkog kodeksa  prije sjednice.

Pročelnica je  potvrdila da je svim vijećnicima poslala nacrt Kodeksa i zamolila konstruktivnu suradnju. Dobila je primjedbe od samo jednog vijećnika. No prema poslovniku vijećnici imaju pravo predlagati. Nema pravnih zapreka za davanje prijedloga.

Predsjednik Općinskog vijeća konstatira da je vijeće pred gotovim činom te da je Kodeks sastavljen tako kako je sastavljen. Obratio se vijećnici da je mogla poslati prijedlog pročelnici.

Vijećnica Sabina Frgec konstatira da prema poslovniku o radu Općinskog vijeća ima pravo uložiti amandmane na samoj sjednici. Obratila se predsjedniku riječima da će reći kako o tome neće raspravljati jer nije na vrijeme poslano iako je to u skladu sa Poslovnikom i Statutom.

Predsjednik Općinskog vijeća predlaže donošenje Etičkog kodeksa ponašanja nositelja političkih dužnosti u Općini Stubičke Toplice na način da se glasa o dva prijedloga. Na glasanje se daje prijedlog koji je dan u materijalima. Za isti prijedlog glasalo je sedam (7) vijećnika za i pet (5) vijećnika kao suzdržani. Na glasanje se daje prijedlog koji je dopunjen od strane vijećnice Sabine Frgec, a ispred Općinske organizacije SDP-a te je za isti glasalo pet (5) vijećnika za i sedam (7) vijećnika kao suzdržani.

Predsjednik konstatira da se sa sedam (7) glasova za i pet (5) suzdržanih glasova donosi.

ETIČKI KODEKS 

ponašanja nositelja političkih dužnosti u Općini Stubičke Toplice

 

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

1)       Ovim Etičkim kodeksom ponašanja nositelja političkih dužnosti u Općini Stubičke Toplice (u daljnjem tekstu: Etički kodeks) uređuje se sprječavanje sukoba interesa između privatnog i javnog interesa u obnašanju dužnosti članova Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice i članova radnih tijela Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice, način praćenja primjene Etičkog kodeksa, te tijela koja odlučuju o povredama Etičkog kodeksa.

Članak 2.

1)       Odredbe ovog Etičkog kodeksa odnose se na članove Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice i članove radnih tijela Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice (u daljnjem tekstu: nositelji političkih dužnosti).

2)       Odredbe ovog Etičkog kodeksa odnose se i na općinskog načelnika Općine Stubičke Toplice (u daljnjem tekstu: nositelj političkih dužnosti).

Članak 3.

1)       Svrha Etičkog kodeksa je promicanje etičkih načela, moralnih načela i vrijednosti u ponašanju nositelja političkih dužnosti, s ciljem ostvarivanja zajedničkog dobra i javnog interesa, te povjerenja građana u nositelje političkih dužnosti u jedinicama lokalne samouprave.

Članak 4.

1)       U ovome Etičkom kodeksu pojedini pojmovi imaju sljedeće značenje:

 1. diskriminacija je svako postupanje kojim se neka osoba, izravno ili neizravno, stavlja ili bi mogla biti stavljena u nepovoljniji položaj od druge osobe u usporedivoj situaciji, na temelju rase, nacionalnoga ili socijalnog podrijetla, spola, spolnog opredjeljenja, dobi, jezika, vjere, političkoga ili drugog opredjeljenja, bračnog stanja, obiteljskih obveza, imovnog stanja, rođenja, društvenog položaja, članstva ili nečlanstva u političkoj stranci ili sindikatu, tjelesnih ili društvenih poteškoća, kao i na temelju privatnih odnosa sa službenikom ili dužnosnikom Općine Stubičke Toplice
 2. uznemiravanje je svako neprimjereno ponašanje prema drugoj osobi koja ima za cilj ili koja stvarno predstavlja povredu osobnog dostojanstva, ometa obavljanje poslova, kao i svaki čin, verbalni, neverbalni ili tjelesni te stvaranje ili pridonošenje stvaranju neugodnih ili neprijateljskih radnih ili drugih okolnosti koje drugu osobu zastrašuju, vrijeđaju ili ponižavaju, kao i pritisak na osobu koja je odbila uznemiravanje ili spolno uznemiravanje ili ga je prijavila, uključujući spolno uznemiravanje
 3. član obitelji obveznika je bračni ili izvanbračni drug obveznika, životni partner i neformalni životni partner, njegovi srodnici po krvi u uspravnoj lozi, braća i sestre obveznika te posvojitelj odnosno posvojenik obveznika
 4. povezane osobe u osobe navedene u točki 2. ovoga stavka te ostale osobe koje se prema drugim osnovama i okolnostima opravdano mogu smatrati interesno povezanima s obveznikom
 5. poslovni odnos odnosi se na ugovore o javnoj nabavi, kupoprodaju, zakup, najam, državne potpore i druge oblike izravnog stjecanja sredstava od Općine Stubičke Toplice, na koncesije, koncesijska odobrenja i ugovore javno-privatnog partnerstva, osim državnih potpora u slučaju elementarnih nepogoda
 6. poslovni subjekti su trgovačka društva, ustanove i druge pravne osobe te drugi subjekti poslovnih odnosa kao što su obrti, zadruge, obiteljska poljoprivredna gospodarstva i nositelji samostalnih djelatnosti te nositelji i članovi drugih poslovnih subjekata osnovanih na temelju zakona
 7. potencijalni sukob interesa je situacija kada privatni interes nositelja političkih dužnosti može utjecati na nepristranost nositelja političke dužnosti u obavljanju njegove dužnosti
 8. stvarni sukob interesa je situacija kada je privatni interes nositelja političkih dužnosti utjecao ili se osnovano može smatrati da je utjecao na nepristranost nositelja političke dužnosti u obavljanju njegove dužnosti.

2)       Izrazi koji se koriste u ovom Etičkom kodeksu, a imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod.

II. TEMELJNA NAČELA DJELOVANJA

Članak 5.

1)       Nositelji političkih dužnosti dužni su se u obavljanju javnih dužnosti pridržavati sljedećih temeljnih načela:

 1. zakonitosti i zaštite javnog interesa
 2. odanosti lokalnoj zajednici te dužnosti očuvanja i razvijanja povjerenja građana u nositelje političkih dužnosti i institucije općinske vlasti Općine Stubičke Toplice
 3. poštovanja integriteta i dostojanstva osobe, zabrane diskriminacije i povlašćivanja te zabrane uznemiravanja
 4. časnog, poštenog, savjesnog, odgovornog i nepristranog postupanja, čuvajući vlastitu vjerodostojnost i dostojanstvo povjerene im dužnosti te povjerenje građana
 5. zabrane korištenja javne dužnosti za osobni probitak ili probitak osobe koja je s njima povezana
 6. konstruktivnog pridonošenja rješavanju javnih pitanja
 7. javnosti rada i dostupnosti građanima
 8. poštovanja posebne javne uloge koju mediji imaju u demokratskom društvu te aktivne i ne diskriminirajuće suradnje s medijima koji prate rad tijela općinske vlasti
 9. zabrane svjesnog iznošenja neistina
 10. iznošenja službenih stavova u skladu s ovlastima
 11. pridržavanja pravila rada tijela u koje su izabrani, odnosno imenovani
 12. aktivnog sudjelovanja u radu tijela u koje su izabrani, odnosno imenovani
 13. razvijanja vlastite upućenosti o odlukama u čijem donošenju sudjeluju, korištenjem relevantnih izvora informacija, trajnim usavršavanjem i na druge načine
 14. prihvaćanja dobrih običaja parlamentarizma te primjerenog komuniciranja, uključujući zabranu uvredljivog govora
 15. odnosa prema službenicima i namještenicima Jedinstvenog upravnog odjela Općine Stubičke Toplice koji se temelji na propisanim pravima, obvezama i odgovornostima obiju strana, isključujući pritom svaki oblik političkog pritiska na Jedinstveni upravni odjel koji se u demokratskim društvima smatra neprihvatljivim (primjerice, davanje naloga za protupropisnog postupanja, najava smjena slijedom promjene vlasti i slično)
 16. redovitog puta komuniciranja sa službenicima i namještenicima, što uključuje pribavljanje službenih informacija ili obavljanje službenih poslova, putem njihovih pretpostavljenih
 17. osobne odgovornosti za svoje djelovanje.

Članak 6.

1)       Od nositelja političkih dužnosti se očekuje poštovanje pravnih propisa i procedura koji se tiču njihovih obveza kao nositelja političkih dužnosti.

2)       Od nositelja političkih dužnosti se očekuje da odgovorno i savjesno ispunjavaju obveze koje proizlaze iz političke dužnosti koju obavljaju.

Članak 7.

1)       Građani imaju pravo biti upoznati s ponašanjem nositelja političkih dužnosti koje je u vezi s obnašanjem javne dužnosti.

III. ZABRANJENA DJELOVANJA

Članak 8.

1)       Nositeljima političkih dužnosti zabranjeno je:

 1. primiti ili zahtijevati korist ili obećanje koristi radi obavljanja dužnosti
 2. ostvariti ili dobiti pravo ako se krši načelo jednakosti pred zakonom
 3. zlouporabiti posebna prava koja proizlaze ili su potrebna za obavljanje dužnosti
 4. primiti dodatnu naknadu za poslove obnašanja javnih dužnosti
 5. tražiti, prihvatiti ili primiti vrijednost ili uslugu radi glasovanja o bilo kojoj stvari, ili utjecati na odluku Općinskog vijeća ili radnog tijela Općinskog vijeća ili osobe radi osobnog probitka ili probitka povezane osobe
 6. obećavati zaposlenje ili neko drugo pravo u zamjenu za dar ili obećanje dara
 7. utjecati na dobivanje poslova ili ugovora o javnoj nabavi
 8. koristiti povlaštene informacije o djelovanju Općine Stubičke Toplice radi osobnog probitka ili probitka povezane osobe
 9. na drugi način koristiti položaj utjecanjem na odluku Općinskog vijeća ili radnog tijela Općinskog vijeća ili osoba koje su u njima zaposlene kako bi postigli osobni probitak ili probitak povezane osobe, neku povlasticu ili pravo, sklopili pravni posao ili na drugi način interesno pogodovali sebi ili drugoj povezanoj osobi.

IV. IZUZEĆE NOSITELJA POLITIČKE DUŽNOSTI

Članak 9.

1)       Nositelj političke dužnosti je obvezan izuzeti se od sudjelovanja u donošenju odluke koja utječe na njegov poslovni interes ili poslovni interes osobe koja je s njim povezana.

V. TIJELA ZA PRAĆENJE PRIMJENE ETIČKOG KODEKSA

Članak 10.

1)       Poštivanje, praćenje ili povredu Etičkog kodeksa prate Etički odbor i Vijeće časti.

2)       Etički odbor i Vijeće časti osnivaju se kao preventivna i savjetodavna radna tijela sa svrhom promicanja etičkih načela i pravila ponašanja za nositelje političke dužnosti te davanja mišljenja i smjernica u vezi ponašanja i postupanja nositelja političke dužnosti u odnosu na odredbe ovoga Kodeksa.

3)       Etički odbor čine predsjednik i dva člana, a Vijeće časti predsjednik i četiri člana.

4)       Predsjednike i članove Etičkog odbora i Vijeća časti imenuje i razrješuje Općinsko vijeće Općine Stubičke Toplice.

5)       Mandat predsjednika i članova Etičkog odbora i Vijeća časti traje do isteka mandata članova Općinskog vijeća.

Članak 11.

1)       Predsjednik Etičkoga odbora imenuje se iz reda osoba nedvojbenoga javnog ugleda u lokalnoj zajednici. Predsjednik Etičkoga odbora ne može biti nositelj političke dužnosti, niti član političke stranke, odnosno kandidat nezavisne liste zastupljene u Općinskom vijeću Općine Stubičke Toplice.

2)       Članovi Etičkoga odbora imenuju se iz reda vijećnika Općinskog vijeća, jedan član iz reda predstavničke većine, a drugi iz reda predstavničke manjine.

Članak 12.

1)       Predsjednik i članovi Vijeća časti imenuju se na osnovi svojih sposobnosti, iskustva, profesionalnih kvaliteta i besprijekornog profesionalnog ponašanja. i to na način da se najmanje dva člana imenuje na prijedlog predstavničke većine, a najmanje dva člana na prijedlog predstavničke manjine.

2)       Predsjednik Vijeća časti i članovi ne mogu biti nositelj političke dužnosti, niti članovi političke stranke, odnosno kandidati nezavisne liste zastupljene u Općinskom vijeću.

Članak 13.

1)       Etički odbor pokreće postupak na vlastitu inicijativu, po prijavi člana Općinskog vijeća, člana radnog tijela Općinskog vijeća, radnog tijela Općinskog vijeća, načelnika i službenika upravnog tijela Općine  ili po prijavi građana.

2)       Pisana prijava sadrži ime i prezime prijavitelja, ime i prezime nositelja političke dužnosti koji se prijavljuje za povredu odredaba Etičkog kodeksa uz navođenje odredbe Etičkog kodeksa koja je povrijeđena. Etički odbor ne postupa po anonimnim prijavama.

3)       Etički odbor može od podnositelja prijave zatražiti dopunu prijave odnosno dodatna pojašnjenja i očitovanja.

Članak 14.

1)       Etički odbor obavještava nositelja političke dužnosti protiv kojeg je podnesena prijava i poziva ga da u roku od 15 dana od dana primitka obavijesti Etičkog odbora dostavi pisano očitovanja o iznesenim činjenicama i okolnostima u prijavi.

2)       Ako nositelj političke dužnosti ne dostavi pisano očitovanje Etički odbor nastavlja s vođenjem postupka po prijavi.

3)       Etički odbor donosi odluke na sjednici većinom glasova.

Članak 15.

1)       Etički odbor u roku od 60 dana od zaprimanja prijave predlaže Općinskom vijeću donošenje odluke po zaprimljenoj prijavi.

2)       Ako je prijava podnesena protiv člana Etičkog odbora, taj član ne sudjeluje u postupku po prijavi ni u odlučivanju.

Članak 16.

1)       Za povredu odredba Etičkog kodeksa Općinsko vijeće može izreći opomenu, dati upozorenje ili preporuku nositelju političke dužnosti za otklanjanje uzroka postojanja sukoba interesa odnosno za usklađivanje načina djelovanja nositelja političke dužnosti s odredbama Etičkog kodeksa.

2)       Protiv odluke Općinskog vijeća nositelj političke dužnosti može u roku od 8 dana od dana primitka odluke podnijeti prigovor Vijeću časti.

Članak 17.

1)       Vijeće časti donosi odluku na javnoj sjednici većinom glasova svih članova u roku od 15 dana od dana podnesenog prigovora.

2)       Vijeće časti može odbiti prigovor i potvrditi odluku Općinskog vijeća ili preinačiti ili poništiti odluku Općinskog vijeća.

Članak 18.

1)       Na rad Etičkog odbora i Vijeća časti odgovarajuće se primjenjuju odredbe Poslovnika Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice koje se odnose na način rada radnih tijela.

2)       Članovi Etičkog odbora i Vijeća časti imaju pravo na naknadu radi prisustvovanja sjednici, kao i naknadu troškova prijevoza i drugih opravdanih troškova, sukladno Odluci o visini naknade troškova.

Članak 19.

1)       Odluke Etičkog odbora i Vijeća časti objavljuju se u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije i na službenoj mrežnoj stranici Općine Stubičke Toplice.

 1. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 20.

1)       Ovaj Etički kodeks stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije.

Ad.5.

Donošenje Odluke o izradi VI. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Stubičke Toplice.

Tomislav Mlinarić, predsjednik Općinskog vijeća obavještava da je prijedlog Odluke o izradi VI. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Stubičke Toplice dan u privitku poziva.

U otvorenoj raspravni nije bilo primjedbi.

Jednoglasno sa dvanaest (12) glasova donosi se

ODLUKA O IZRADI

VI. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA

OPĆINE STUBIČKE TOPLICE

 

 1. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

                Donosi se Odluka o izradi VI. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 10/09, 15/10, 17/13, 19/14, 20/16 i 22/20 i 28/20 – pročišćeni tekst, u daljnjem tekstu: IDPPUO).

 1. PRAVNA OSNOVA

Članak 2.

                Ova Odluka donosi se sukladno članku 89. i 113. st. 1. Zakona o prostornom uređenju (Nar. nov. br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19).

Izmjene i dopune Plana izrađuju se u skladu s odredbama Zakona o prostornom uređenju i gradnji i Pravilnika o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (Nar. nov. br. 106/98, 39/04, 45/04 – ispravak i 163/04).

 1. RAZLOZI ZA DONOŠENJE IZMJENA I DOPUNA

Članak 3.

                Razlog za donošenje IDPPUO je rješavanje zahtjeva fizičkih i pravnih osoba za prenamjenu u smislu redefiniranja granica građevinskih područja naselja, redefiniranja granica neizgrađenih dijelova građevinskih područja za koje su određeni uvjeti provedbe zahvata u prostoru detaljnošću propisanom za urbanistički plan uređenja, redefiniranja zona za izdvojene namjene unutar naselja, izmjenu uvjeta i načina gradnje za sve vrste građevina, izmjenu uvjeta za formiranje pristupnih putova do budućih građevnih čestica, kao i načina korištenja i uređenja prostora u građevinskim područjima naselja te usklađenje grafičkog i tekstualnog dijela plana sa važećim Zakonom o prostornim uređenju i podzakonskim propisima.

 1. OBUHVAT IDPPUO

Članak 4.

                Područje obuhvata IDPPUO je cijelo područje Općine Stubičke Toplice, odnosno 27 km2.

                Granica obuhvata određena je granicom Općine Stubičke Toplice sa susjednim općinama i gradovima.

 1. OCJENA STANJA U PROSTORU

Članak 5.

                Razvoj, uređenje i oblikovanje prostora unutar područja obuhvata Plana u proteklom se razdoblju odvijalo sukladno Prostornom planu uređenja Općine Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 10/09, 15/10, 17/13, 19/14, 20/16, 22/20 i 28/20 – pročišćeni tekst).

 1. CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA

Članak 6.

                Temeljem zahtjeva građana i pravnih osoba te zahtjeva i interesa Općine Stubičke Toplice koji su značajni za razvoj, uređenje i oblikovanje prostora, proizašla je potreba za izradom izmjena i dopuna prostornog plana.

                Izmjene i dopune prostornog plana također obuhvaćaju usklađenje sa Zakonom o prostornom uređenju i podzakonskim propisima.

 1. POPIS SEKTORSKIH STRATEGIJA, PLANOVA STUDIJA I DRUGIH DOKUMENATA PROPISANIH POSEBNIM ZAKONIMA KOJIMA, ODNOSNO U  SKLADU S KOJIMA SE UTVRĐUJU ZAHTJEVI ZA IZRADU PROSTORNIH PLANOVA

Članak 7.

                Za izradu IDPPUO nije planirana posebna izrada stručnih podloga, već će se koristiti raspoloživa dokumentacija koju iz područja svog djelokruga osiguravaju tijela i osobe određene posebnim propisima.

Za potrebe izrade Izmjena i dopuna Plana planirani su digitalni katastarski plan, digitalne ortofoto karte (DOF), hrvatska osnovna karta i topografska karta za cijelo područje Općine Stubičke Toplice.

                Ukoliko se tijekom izrade IDPPUO pokaže potreba i za drugim posebnim stručnim podlogama od značaja za prostorno-plansko rješenje, iste će biti izrađene.

 1. NAČIN PRIBAVLJNJA STRUČNIH RJEŠENJA

Članak 8.

                Stručne podloge koje za potrebe izrade IDPPUO iz područja svog djelokruga osiguravaju tijela i osobe određeni posebnim propisima, pribavit će se u skladu s odredbama članka 90. Zakona o prostornom uređenju.

 1. POPIS JAVNOPRAVNIH TIJELA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA  KOJA TREBAJU SUDJELOVATI U POSTUPKU IDPPUO

Članak 9.

                Javnopravna tijela i pravne osobe određene posebnim propisima kojima će se dostaviti odluka o izradi IDPPUO radi dostavljanja stručnog mišljenja su:

 1. Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Ulica Republike Austrije 20, 10000 Zagreb
 2. Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Krapinsko-zagorske županije, Magistratska 1, 49000 Krapina
 3. Zavod za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije, Magistratska 1, 49000 Krapina
 4. Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Krapini, Magistratska 12, 49000 Krapina
 5. Ministarstvo poljoprivrede, Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb
 6. Hrvatske željeznice Infrastruktura d.o.o., A. Mihanovića 12, 10000 Zagreb
 7. Hrvatske ceste d.o.o., Vončinina 3, 10000 Zagreb
 8. Županijska uprava za ceste Krapinsko – zagorske županije, Janka Leskovara 40/1, 49218 Pregrada
 9. Hrvatski telekom d.d., Radnička c. 21, 10000 Zagreb
 10. Metronet telekomunikacije d.d., Ulica grada Vukovara 269d, 10000 Zagreb
 11. OT-Optima telekom d.d., Regija sjever, Bani 75a, Buzin, 10000 Zagreb
 12. A1 Hrvatska d.o.o., Vrtni put 1, 10000 Zagreb
 13. Zagorski metalac d.o.o. Celine 2, 49240 Zabok
 14. Zagorski vodovod d.o.o., Ksavera Šandora Đalskog 1, 49210 Zabok
 15. Hrvatske šume d.o.o., UŠP Zagreb, Lazinska 41, 10000 Zagreb
 16. HEP-ODS d.o.o. Zagreb, Elektra Zabok, Matije Gupca 53, 49210 Zabok
 17. MUP, Ravnateljstvo civilne zaštite, Područni ured civilne zaštite Varaždin, Služba civilne zaštite Krapina, Odjel inspekcije, Dr. Franje Tuđmana 10, 49000 Krapina
 18. Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured za zaštitu i spašavanje Krapina, Ivana Rendića 7, 49000 Krapina
 19. Javna ustanova „Park prirode Medvednica“, Bliznec bb, 10000 Zagreb
 20. Odašiljači i veze d.o.o., Ul. grada Vukovara 269d, 10000 Zagreb
 21. Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti, Roberta Frangeša Mihanovića 9, 10110 Zagreb
 22. Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za vodno područje sliva Save, VGI Krapina-Sutla, Zagrebačka 13, 49214 Veliko Trgovišće.

                Ako se tijekom izrade Plana za to ukaže potreba, bit će pozvani i dodatni sudionici.

 1. PLANIRANI ROK ZA POSTUPAK IDPPUO

Članak 10.

                Nositelj izrade dostavit će ovu Odluku javnopravnim tijelima i pravnim osobama iz čl. 9. Odluke u roku od osam dana od dana stupanja na snagu ove Odluke.

                Rok za dostavu stručnih mišljenja o IDPPUO je 30 dana od dana zaprimanja odluke. Ukoliko javnopravna tijela i druge pravne osobe ne dostave stručno mišljenje u tom roku, smatrat će se da nemaju posebnih zahtjeva.

                Nositelj izrade obavještava javnost i susjedne gradove i općine postupku izrade IDPPUO  u roku od osam dana od dana objave ove Odluke.

                Rok trajanja javnog uvida odredit će se u trajanju od najmanje osam, a najviše petnaest          dana.

 1. IZVORI FINANCIRANJA POSTUPKA IZRADE IDPPUO

Članak 11.

                Sredstva za izradu IDPPUO osiguravaju se u proračunu Općine Stubičke Toplice.

 1. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 12.

                Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije.

Ad.6.

Donošenje Odluke o odabiru u postupku jednostavne nabave usluge izrade VI. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Stubičke Toplice.

Tomislav Mlinarić, predsjednik Općinskog vijeća obavještava da je prijedlog Odluke o odabiru u postupku jednostavne nabave usluge izrade VI. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Stubičke Toplice dan u privitku poziva.

U otvorenoj raspravni nije bilo primjedbi.

Jednoglasno sa dvanaest (12) glasova donosi se

ODLUKA O ODABIRU

(Ev. br. 15/2022)

 

 

Predmet nabave: usluga izrade VI. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Stubičke Toplice.

Broj zaprimljenih ponuda: jedna.

 

Kriterij odabira: najniža cijena.

 

Kao najpovoljnija ponuda u postupku jednostavne nabave za nabavu usluge izrade VI. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Stubičke Toplice, evidencijski broj nabave 15/2022, za koji je Poziv na dostavu ponuda objavljen na web stranici Općine: www.stubicketoplice.hr dana 16. svibnja 2022. godine, odabire se ponuda ponuditelja:

PODACI O PONUDITELJU ČIJA JE PONUDA ODABRANA:

Naziv, sjedište i OIB:

URBANISTICA d.o.o., Gajeva 2a, Zagreb, OIB:42857246988

Cijena ponude u kn bez PDV:

42.800,00 kn

Ukupna cijena ponude u kn sa PDV:

53.500,00 kn

Ad.7.

Donošenje Odluke o davanju koncesije za obavljanje javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Stubičke Toplice.

 

Tomislav Mlinarić, predsjednik Općinskog vijeća obavještava da je prijedlog Odluke o davanju koncesije za obavljanje javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Stubičke Toplice dan iscrpan materijal u privitku poziva. Javila se samo tvrtka Eko-flor plus d.o.o.. Otvara raspravu.

Vijećnica Sabina Frgec konstatira da nakon godinu i pol postupak je konačno priveden kraju. Osvrnula se na neke ključne točke postupka koji se vuče još od 2000.g.. Bodovanje za natječaj za koncesiju išao je na načina da se boduje maksimalni broj bodova.  Najviše se bodovala koncesija, sa 10 bodova. Sa 40 bodova bodovao se iznos pražnjenja spremnika. Sa 50 bodova bodovalo se pražnjenje spremnika od 1100 l. Prošle godine na sjednici koja je bila u ovo vrijeme predlagali su, da kada će se raspisivati natječaj za koncesionara za odvoz smeća, najviše boduje koncesija. Rečeno je da se ne može bodovati koncesija na niže i da se mora bodovati najviše. Tražili da se da prednost  cjeniku spremnika i rečeno je da ne može. Neki vijećnici razapinjali su ih po društvenim mrežama da lažu, obmanjuju da ne poznaju zakone i propise. Ispalo je na njihovo. Kao drugi momenat navodi da je cijena odvoza smeća u jeku energetske krize, kada je cijena energenata u stalnom porastu, Eko flor smanjuje cijenu odvoza smeća. Fiksni dio su smanjili 10,00 kuna, a cijena odvoza po jednom spremniku smanjena je 4,00 kune. Sa sadašnjih 16,20 smanjeno je na 12,00 kuna. Jedino logično objašnjenje ovih cijena vidi u isključivo borbi mještana, kontaktiranje institucija, kada već tada Općinsko vijeće nije pokazalo sluha na reagiranje podizanja cijene. Navodi da mora spomenuti logističku podršku SDP-a. Konstatira da koliko kod neke institucije su odbacivali prijave kao neosnovane, a druge dokazivale nepravilnosti naglašava pobjedu mještana Stubičkih Toplica ali ne samo za Stubičke Toplice već za svaku jedinicu lokalne samouprave gdje je koncesionar Eko flor. Vidljivo je da je povećan iznos koncesije sa 25.000,00 kuna na 85.000,00 kuna, stoga predlaže načelniku da razliku za reciklažno dvorište plaćati će Eko flor, no neće ga plaćati Eko flor već mi. Predlaže da se smanji naknada koju bi plaćali umirovljenici, da se poveća sufinanciranje od strane općine, da se korisnicima socijalnih usluga omogući potpuno oslobađanje plaćanja fiksnog dijela i dio koji ostaje, ukoliko nije namijenjen komunalnoj problematici bude usmjeren na povećanje učeničkih i studentskih stipendija.  

 Predsjednik Općinskog vijeća na usvajanje daje Donošenje Odluke o davanju koncesije za obavljanje javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Stubičke Toplice.

Jednoglasno sa dvanaest (12) glasova donosi se

ODLUKA O DAVANJU KONCESIJE

za obavljanje javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Stubičke Toplice

Utvrđuje se Prijedlog Odluke o davanju koncesije za obavljanje javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Stubičke Toplice, kako slijedi:

 1. Podaci o davatelju koncesije:

OPĆINA STUBIČKE TOPLICE (OIB: 15490794749) sa sjedištem u Stubičkim Toplicama, Viktora Šipeka 16 (dalje u tekstu: Davatelj koncesije).

 1. Naziv odabranog najpovoljnijeg ponuditelja:

EKO-FLOR PLUS d.o.o. (OIB:50730247993) sa sjedištem u Oroslavju, Mokrice 180C (dalje u tekstu: Koncesionar).

 

 1. Osnovna prava i obveze davatelja koncesije i koncesionara:

Sukladno Ugovoru o koncesiji za obavljanje javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Stubičke Toplice.

 1. Vrsta i predmet koncesije:

Vrsta koncesije je koncesija za (javne) usluge.

Predmet koncesije je obavljanje djelatnosti gospodarenja otpadom: sakupljanja komunalnog otpada s područja Općine Stubičke Toplice.

 1. Priroda i opseg te mjesto, odnosno područje obavljanja djelatnosti koncesije:

Koncesijom se stječe pravo obavljanja djelatnosti gospodarenja otpadom: sakupljanja komunalnog otpada s područja Općine Stubičke Toplice, koje obuhvaća četiri naselja: Stubičke Toplice, Strmec Stubički, Pila i Sljeme; te pravo upravljanja s radom Reciklažnog dvorišta Stubičke Toplice, Strmec Stubički 69S.

 1. Rok na koji se daje koncesija:

Koncesija se daje za vremensko razdoblje od 10 (deset) godina, računajući od dana stupanja na snagu Ugovora o koncesiji.

 1. Posebni uvjeti kojima tijekom trajanja koncesije mora udovoljavati odabrani najpovoljniji ponuditelj:

Koncesionar je obvezan za cijelo vrijeme trajanja ugovara o koncesiji imati pravo odlaganja miješanog komunalnog otpada nakon obrade na legalnom odlagalištu otpada koje posjeduje dozvolu za gospodarenje otpadom, bilo da ima u vlasništvu legalno odlagalište ili da ima pravo odlaganja miješanog komunalnog otpada na legalnom odlagalištu koje posjeduje dozvolu za gospodarenje otpadom.

 1. Iznos naknade za koncesiju:

Koncesionar se obvezuje plaćati Davatelju koncesije godišnju naknadu za koncesiju u iznosu od 85.000,00 (osamdesetpettisuća) kuna.

Godišnja naknada za koncesiju plaća se u dva jednaka obroka, polugodišnje, s rokom dospijeća prvog obroka do 30. lipnja tekuće godine, a drugog obroka do 31. prosinca tekuće godine.

 1. Rok u kojem je  odabrani najpovoljniji ponuditelj obvezan sklopiti ugovor o koncesiji s davateljem koncesije:

Davatelj koncesije zatražit će potpisivanje ugovora o koncesiji u roku od najkasnije 10 (deset) dana od isteka razdoblja mirovanja, koje iznosi 15 dana od dana dostave odluke o davanju koncesije svakom ponuditelju. Ako je pokrenut postupak pravne zaštite, ugovor o koncesiji sklapa se kada odluka o davanju koncesije postane izvršna.

Za Davatelja koncesije ugovor o koncesiji potpisuje općinski načelnik Općine Stubičke Toplice.

 1. Obrazloženje razloga za odabir najpovoljnijeg ponuditelja:

Davatelj koncesije započeo je postupak za davanje koncesije objavom Obavijesti o namjeri davanja koncesije za opće dobro ili usluge ispod EU praga u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske dana 4. ožujka 2022. g ., broj objave: 2022/S 01K-0008522.

Davatelj koncesije je objavio Ispravak obavijesti o namjeri davanja koncesije za opće dobro ili usluge ispod EU praga dana 11. ožujka 2022. g., pod brojem: 2022/S 02K-0009630, te Ispravak obavijesti o namjeri davanja koncesije za opće dobro ili usluge ispod EU praga dana 17. svibnja 2022. g., broj objave: 2022/S 02K-0019983.

Nakon isteka roka za dostavu ponuda, dana 07. lipnja 2022. godine, zaprimljena je jedna ponuda ponuditelja EKO-FLOR PLUS d.o.o., Mokrice 180C, Oroslavje.

Na temelju provedenog postupka pregleda i ocjene ponuda, utvrđeno je da je ponuditelj EKO-FLOR PLUS d.o.o., Mokrice 180C, Oroslavje, sukladno propisanim uvjetima i zahtjevima iz Obavijesti o namjeri davanja koncesije za opće dobro ili usluge ispod EU praga i Dokumentacije za nadmetanje, ispunio sve tražene uvjete i dokazao svoju sposobnost, te da je njegova ponuda, sukladno propisanim kriterijima za odabir - ekonomski najpovoljnije ponude, ocjenjena kao najpovoljnija.

 1. Vrsta i vrijednost jamstva za provedbu ugovora o koncesiji:

Prije sklapanja ugovora o koncesiji Koncesionar je dužan dostaviti Davatelju koncesije jamstvo za provedbu ugovora o koncesiji za slučaj povrede ugovornih obveza, i to zadužnicu / bjanko zadužnicu u iznosu 1% procijenjene vrijednosti koncesije, odnosno 137.450,33 kuna ili novčani polog u iznosu od 137.450,33 kuna uplaćen na račun Davatelja koncesije, koji ostaje kod Davatelja koncesije za cijelo vrijeme trajanja koncesije.

 1. Uputa o pravnom lijeku:

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba u roku od 10 (deset) dana od njenog primitka. Žalba se izjavljuje Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave, Koturaška cesta 43/IV, 10000 Zagreb u pisanom obliku. Žalitelj je obavezan primjerak žalbe dostaviti Davatelju koncesije u roku za žalbu.

Ad.8.

Donošenje Odluke o odabiru u postupku jednostavne nabave radova izgradnje igrališta za disc golf.

Tomislav Mlinarić, predsjednik Općinskog vijeća obavještava da je prijedlog Odluke o odabiru u postupku jednostavne nabave radova izgradnje igrališta za disc golf dan u privitku poziva. Prispjela je samo jedna ponuda

U otvorenoj raspravni nije bilo primjedbi.

Sa sedam (7) glasova za, četiri (4) suzdržana i jednim (1) glasom protiv donosi se

ODLUKA O ODABIRU

(Ev.br. 16/2022)

Kao najpovoljnija ponuda u postupku nabave izgradnja igrališta za disc golf, evidencijski broj nabave 16/2022, za koji je Poziv na dostavu ponuda objavljen na web stranici Općine: www.stubicketoplice.hr dana 09. svibnja 2022. godine, odabire se ponuda ponuditelja:

PODACI O PONUDITELJU ČIJA JE PONUDA ODABRANA:

Naziv, sjedište i OIB:

LAGODA j.d.o.o., Ivana Cankara 9, Varaždin, OIB:39325795833

Cijena ponude u kn bez PDV-a:

94.990,00 kn

Ukupna cijena ponude sa PDV-om:

94.990,00 kn

Kriterij odabira je najniža cijena.

Broj zaprimljenih ponuda: jedna.

 

Nazivi ponuditelja čije su ponude odbijene: nitko.

Uputa o pravnom lijeku: protiv ove odluke sukladno čl. 77.a. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Nar. nov. br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 36/09, 125/08, 150/11 i 144/12, 19/13137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), ne može se izjaviti žalba, već se može pokrenuti upravni spor.

Ad.9.

Donošenje Odluke o imenovanju stručnog povjerenstva za davanje koncesije – dimnjačarski poslovi.

Tomislav Mlinarić, predsjednik Općinskog vijeća obavještava da je prijedlog Odluke o imenovanju stručnog povjerenstva za davanje koncesije – dimnjačarski poslovi dan u materijalima.

Vijećnica Sabina Frgec daje digresiju i navodi da nema ništa protiv osoba koje su predložene za članove povjerenstva jer imaju stručno znanje i certifikate, no već su predlagali da se u takve komisije odabiru i članovi općinskog vijeća. To je zamjerka predlagatelju. 

Sa devet (9) glasova za i tri (3) suzdržana glasa donosi se

 

ODLUKA

o imenovanju stručnog povjerenstva za davanje koncesije

Članak 1.

Imenuje se Stručno povjerenstvo za davanje koncesije (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova na području Općine Stubičke Toplice, u svrhu obavljanja radnji  potrebnih za pravilnu provedbu postupka davanja koncesije.

Povjerenstvo se sastoji od 3 člana.

Članak 2.

U Povjerenstvo za koncesiju imenuju se:

 1. MAJA IVAČEVIĆ, dipl.iur., pročelnica  Jedinstvenog upravnog odjela Općine Stubičke Toplice – osoba s važećim cerifikatom u području javne nabave
 2. DUBRAVKA ŠPIČEK, mag. oec., savjetnica za proračun u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Stubičke Toplice– osoba s važećim cerifikatom u području javne nabave

3. MARTINA ZRINŠČAK, dipl. iur., viša stručna suradnica za opće i pravne poslove u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Stubičke Toplice.

Članak 3.

 

Povjerenstvo obavlja poslove propisane člankom 16. Zakona o koncesijama (NN br. 69/17 i 107/20).

 Članak 4.

Ova Odluka objavit će se na internetskoj stranici Općine Stubičke Toplice.

Ad.10.

Donošenje Odluke o ukidanju statusa javnog dobra.

Tomislav Mlinarić, predsjednik Općinskog vijeća obavještava da je prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra dan u materijalima.

Vijećnik Željko Benger postavio je upit o krajnjem cilju ukidanja javnog dobra kao i što će biti nakon ukidanja.

Pročelnica Maja Ivačević pojašnjava da se vlasnik nekretnine obratio općini sa željom da riješi imovinsko pravne odnose, a kao što je vidljivo iz materijala, doista je riječ o nekretnini koja je unutar njegovog dvorišta i preko 20 godine ne koristi se kao javno dobro. Prvi preduvjet za upisivanje prava vlasništva na svoje ime i svoju korist je ukidanje statusa javnog dobra, nakon toga angažira se geodeta i pokreće se postupak protiv Općine da se utvrdi stvarno postojanje prava vlasništva. U ovom postupku nedvojbeno je utvrđeno da se doista radi o javnom dobru, koje ne održava općina, već je riječ o zemljištu koje je u privatnom vlasništvu.

Na usvajanje se daje Donošenje Odluke o ukidanju statusa javnog dobra.

Jednoglasno sa dvanaest (12) glasova donosi se

ODLUKA

O UKIDANJU STATUSA JAVNOG DOBRA

Članak 1.

Ukida se status javnog dobra na nekretnini označenoj kao k.č.br. 2099/4, PAŠNJAK POD GORICU U VIS. STRMCU, površine 121 čhv, upisanoj u zk.ul.br. PI k.o. Strmec Stubički, koja prema stanju u naravi predstavlja dio građevne čestice stambene kuće u Stubičkim Toplicama, Strmec Stubički 2c.

Članak 2.

Na temelju ove Odluke, Općinski sud u Zlataru, Zemljišno-knjižni odjel u Donjoj Stubici, na nekretnini iz članka 1. ove Odluke izvršit će brisanje statusa javnog dobra i upis prava vlasništva na ime i u korist Općine Stubičke Toplice (OIB: 15490794749) sa sjedištem u Stubičkim Toplicama, Viktora Šipeka 16.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu u roku osam dana od objave u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije.

Ad.11.

Donošenje Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o utvrđivanju kriterija, uvjeta i postupka za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola i studentima s područja Općine Stubičke Toplice.

 

Tomislav Mlinarić, predsjednik Općinskog vijeća obavještava da je prijedlog dan u privitku materijala.

Vijećnica Sabina Frgec predlaže načelniku da razmisli o dodjeli jedne sportske i jedne glazbene stipendije, što je u njegovoj ingerenciji.

Jednoglasno sa dvanaest (12) glasova donosi se

Pravilnik o izmjenama i dopunama

Pravilnika o utvrđivanju kriterija, uvjeta i postupka za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola i studentima s područja Općine Stubičke Toplice

Članak 1.

U Pravilniku o utvrđivanju kriterija, uvjeta i postupka za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola i studentima s područja Općine Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije broj 39/20; u daljnjem tekstu: Pravilnik), u članku 5. stavku 2. riječi “na oglasnoj ploči u prostorijama Jedinstvenog upravnog odjela Općine Stubičke Toplice (u daljnjem tekstu: Odjel)” brišu se.

Članak 2.

U članku 7. stavku 1. točka 1. mijenja se i glasi:

“1.  učenici s prosjekom ocjena za prethodni razred srednje škole od najmanje 4,50, odnosno               za osmi razred osnovne škole od najmanje 4,75.”

Članak 3.

U članku 8. riječi “i u Odjelu” brišu se.

Članak 4.

U članku 9. stavku 1. točka 4. briše se.

U stavku 2. točka 7. briše se.

U stavku 3. B - stipendije za učenike i studente po socijalnom kriteriju učenici i studenti, točka 2. mijenja se i glasi:

“2. potvrdu Porezne uprave o visini dohotka i primitaka za kandidata i sve članove kućanstva u razdoblju od 1.1. do 31.12. godine koja prethodi godini u kojoj je raspisan natječaj“.

U stavku 4. – učenici, točka 3. briše se.

U stavku 4. – studenti, točka 3. briše se.

Članak 5.

U članku 10. stavku 1. riječi “i oglasnoj ploči Općine Stubičke Toplice“ brišu se.

U stavku 4. riječi “oglasnoj ploči u prostorijama Jedinstvenog upravnog odjela“ mijenjaju se riječima: “mrežnoj stranici Općine Stubičke Toplice“.

Članak 6.

U članku 11. stavku 1. iza riječi “Toplice“ briše se zarez i dodaju se riječi “ili elektroničkim putem,“.

 

Članak 7.

U članku 12. stavku 1. točki 1.a) riječi “(za učenike koji prvi puta upisuju prvi razred srednje škole, boduje se uspjeh osmog razreda osnovne škole)“ brišu se.

Iza točke 1. a) dodaje se točka aa) koja glasi:

“aa)                za učenike koji prvi puta upisuju prvi razred srednje škole, boduje se                          uspjeh završenog osmog razreda osnovne škole,a bodovanje se prema                                prosjeku ocjena vrši na sljedeći način:

4,75 – 4,80           15 bodova

4,81 – 4,85           20 bodova

4,86 – 4,99           25 bodova

5,00                 30 bodova“

Članak 8.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije.

Ad.12.

Donošenje Odluke o ocjenjivanju službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Stubičke Toplice.

Tomislav Mlinarić, predsjednik Općinskog vijeća obavještava da je prijedlog dan u privitku materijala. Otvara raspravu.

Kako nema pitanja ni prijedloga, na donošenje daje Odluku o ocjenjivanju službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Stubičke Toplice.

Jednoglasno sa dvanaest (12) glasova donosi se

ODLUKA

o ocjenjivanju službenika i namještenika

Jedinstvenog upravnog odjela Općine Stubičke Toplice

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1)    Ovom Odlukom propisuju se kriteriji i način provođenja ocjenjivanja službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Stubičke Toplice (dalje: službenici i namještenici) te sadržaj obrasca o ocjenjivanju.

(2)    Ova Odluka odgovarajuće se primjenjuje i na namještenike Vlastitog pogona za obavljanje komunalnih djelatnosti u Općini Stubičke Toplice.

(3)    Izrazi koji se koriste u ovoj Odluci, a koji imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.

Članak 2.

(1)    Službenici i namještenici se ocjenjuju svake godine najkasnije do 31. ožujka za prethodnu kalendarsku godinu.

(2)    Ne ocjenjuju se službenici i namještenici koji su primljeni u službu na određeno vrijeme, kao ni službenici i namještenici koji su u prethodnoj kalendarskoj godini radili manje od šest mjeseci, bez obzira na razloge.

 

Članak 3.

(1)    Ocjene kojima se ocjenjuju službenici i namještenici jesu:

a)       „odličan“ – ukoliko je rad i učinkovitost službenika i namještenika najviše kvalitete i osigurava najbolje i jedinstveno izvršavanje službe;

b)       „vrlo dobar“ – ukoliko je rad službenika i namještenika naročito dobar i osigurava prvorazredno izvršavanje službe;

c)       „dobar“ – ukoliko je rad i učinkovitost službenika i namještenika prosječne kvalitete osiguravajući pouzdano obavljanje službe;

d)       „zadovoljava“ – ukoliko rad i učinkovitost službenika i namještenika osigurava najmanju moguću mjeru prihvatljivih standarda kvalitete i preciznosti u obavljanju službe;

e)       „ne zadovoljava“ – ukoliko je rad i učinkovitost službenika i namještenika ispod minimuma standarda kvalitete te nije dovoljan da osigura pouzdano i prihvatljivo obavljanje službe.

II. KRITERIJI ZA OCJENJIVANJE SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA

Članak 4.

(1)    Ocjena službenika i namještenika temelji se na sljedećim kriterijima:

1. Stručnost

a)       odlična stručnost – odlično poznaje zakone i podzakonske propise iz svog djelokruga rada, pravila struke i službe, stalno se stručno usavršava;

b)      vrlo dobra stručnost – vrlo dobro poznaje zakone i podzakonske propise iz svog djelokruga rada, pravila struke i službe, redovito se stručno usavršava;

c)       dobra stručnost – dobro poznaje zakone i podzakonske propise iz svog djelokruga rada, pravila struke i službe, redovito se stručno usavršava;

d)      zadovoljavajuća stručnost – zadovoljavajuće poznaje zakone i podzakonske propise iz svog djelokruga rada, pravila struke i službe, povremeno se stručno usavršava;

e)       nezadovoljavajuća stručnost – nedovoljno poznaje zakone i podzakonske propise iz svog djelokruga rada, ne poštuje pravila struke i službe, nedovoljno se stručno usavršava.

2. Samoinicijativnost i samostalnost u radu

a)       odlična samoinicijativnost i samostalnost u radu – u obavljanju poslova potpuno je samoinicijativan, uvijek pronalazi najbolja rješenja sukladno pozitivnim pravnim propisima, samostalan je i nije ga potrebno posebno upućivati u rad;

b)      vrlo dobra samoinicijativnost i samostalnost u radu – u obavljanju poslova vrlo često je samoinicijativan, vrlo često pronalazi najbolja rješenja sukladno pozitivnim pravnim propisima, vrlo često je samostalan i uglavnom ga nije potrebno upućivati u rad;

c)       dobra samoinicijativnost i samostalnost u radu – u obavljanju poslova često je samoinicijativan, često pronalazi najbolja rješenja sukladno pozitivnim pravnim propisima, često je samostalan i rijetko ga je potrebno upućivati u rad;

d)      zadovoljavajuća samoinicijativnost i samostalnost u radu – u obavljanju poslova rijetko je samoinicijativan, rijetko pronalazi najbolja rješenja sukladno pozitivnim pravnim propisima, rijetko je samostalan u obavljanju radnih zadataka i često ga je potrebno upućivati u rad;

e)       nezadovoljavajuća samoinicijativnost i samostalnost u radu – u obavljanju poslova nije samoinicijativan, vrlo rijetko pronalazi ili uopće ne pronalazi rješenja sukladno pozitivnim pravnim propisima, nije samostalan u obavljanju radnih zadataka i potrebno ga je stalno upućivati u rad.

3. Kvaliteta obavljenog posla

a)       odlična kvaliteta obavljenog posla – u poslovima koje obavlja nije potrebno intervenirati, poslove radnog mjesta na koje je raspoređen obavlja u cijelosti i to u zadanim ili propisanim rokovima;

b)      vrlo dobra kvaliteta obavljenog posla – u poslovima koje obavlja vrlo rijetko je potrebno intervenirati, poslove radnog mjesta na koje je raspoređen obavlja u najvećem dijelu i to u zadanim ili propisanim rokovima;

c)       dobra kvaliteta obavljenog posla – u poslovima koje obavlja povremeno je potrebno intervenirati, poslove radnog mjesta na koje je raspoređen pretežito obavlja i to pretežito u zadanim ili propisanim rokovima;

d)      zadovoljavajuća kvaliteta obavljenog posla – u poslovima koje obavlja potrebno je intervenirati i tražiti izmjene, poslove radnog mjesta na koje je raspoređen obavlja u manjem dijelu, ponekad izvan zadanih ili propisanih rokova;

e)       nezadovoljavajuća kvaliteta obavljenog posla – u poslovima koje obavlja često je potrebno intervenirati i tražiti izmjene, ispravke ili dopune, obavlja izrazito mali dio poslova radnog mjesta na koje je raspoređen i to uglavnom izvan zadanih rokova.

4. Odnos prema ostalim službenicima i građanima

a)       iznimno je korektan i susretljiv prema ostalim službenicima, a prema građanima postupa iznimno pristojno, profesionalno i nepristrano;

b)      vrlo dobro surađuje s ostalim službenicima, a prema građanima postupa pristojno, profesionalno i nepristrano;

c)       dobro surađuje s ostalim službenicima, a prema građanima uglavnom postupa pristojno, profesionalno i nepristrano;

d)      zadovoljavajuće surađuje s ostalim službenicima, a prema građanima postupa profesionalno i nepristrano, ali nije uvijek pristojan;

e)       nezadovoljavajuće surađuje s ostalim službenicima, a prema građanima često postupa nepristojno, neprofesionalno i pristrano.

III. NAČIN PROVOĐENJA OCJENJIVANJA

Članak 5.

(1)    Ocjenjivanje službenika i namještenika obavlja se putem Obrasca za ocjenjivanje službenika i namještenika, koji se nalazi u prilogu i čini sastavni dio ove Odluke.

(2)    Obrazac iz stavka 1. ovoga članka sadrži: opće podatke o službeniku ili namješteniku, kriterije za ocjenjivanje, ocjene za svaki od kriterija, ukupnu prosječnu ocjenu te prijedlog godišnje ocjene, potpis službenika i namještenika te potpis ocjenjivača.

Članak 6.

(1)    Službenike i namještenike ocjenjuje pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Stubičke Toplice (dalje: pročelnik).

(2)    Pročelnika ocjenjuje općinski načelnik.

 

Članak 7.

(1)    Rad službenika ocjenjuje se prema kriterijima iz članka 4. ove Odluke, zaokruživanjem slovne oznake (a), b), c)…) ispred odgovarajuće ocjene za svaki pojedini kriterij. 

(2)    Rad namještenika ocjenjuje se prema kriterijima iz članka 4. t. 2. do 4. ove Odluke, zaokruživanjem slovne oznake ispred odgovarajuće ocjene za svaki pojedini kriterij.

(3)    Ocjena za svaki kriterij određuje se po slovnoj oznaci kako slijedi: a) 5, b) 4, c) 3, d) 2, e) 1.

(4)    Godišnja ocjena službenika i namještenika utvrđuje se na način da se izračuna ukupna prosječna ocjena svih kriterija, te se za prosječnu ocjenu od:

-         4.5 do 5.0 službenik i namještenik ocjenjuje ocjenom „odličan“;

-         3.5 do 4.4 službenik i namještenik ocjenjuje ocjenom „vrlo dobar“;

-         2.5 do 3.4 službenik i namještenik ocjenjuje ocjenom „dobar“;

-         2.0 do 2.4 službenik i namještenik ocjenjuje ocjenom „zadovoljava“;

-         1.0 do 1.9 službenik i namještenik ocjenjuje ocjenom „ne zadovoljava“.

Članak 8.

(1)    Prijedlog godišnje ocjene potpisuju pročelnik te službenik odnosno namještenik kojeg se ocjenjuje.

(2)    Pročelnik je dužan omogućiti službeniku odnosno namješteniku uvid u prijedlog godišnje ocjene.

(3)    Službenik odnosno namještenik ima pravo dati primjedbu na prijedlog godišnje ocjene, a pročelnik se dužan očitovati na izjavljenu primjedbu službenika odnosno namještenika.

(4)    Ako službenik odnosno namještenik odbije potpisati prijedlog godišnje ocjene, pročelnik će o tome sastaviti službenu bilješku.

Članak 9.

(1)    Prijedlog godišnje ocjene pročelnika potpisuju općinski načelnik i pročelnik kojeg se ocjenjuje.

(2)    Odredbe članka 8. stavaka 2. do 4. na odgovarajući način se primjenjuju prilikom ocjenjivanja pročelnika.

Članak 10.

(1)    O godišnjoj ocjeni donosi se rješenje.

(2)    Ocjena mora biti obrazložena.

(3)    Po izvršnosti rješenja o ocjeni, ocjena se unosi u osobni očevidnik službenika i namještenika.

(4)    Protiv rješenja o godišnjoj ocjeni koje donosi pročelnik može se izjaviti žalba općinskom načelniku u roku od 15 dana od dana dostave rješenja, koji je o žalbi dužan odlučiti u roku od 30 dana od primitka.

(5)    Protiv rješenja o godišnjoj ocjeni kojeg donosi općinski načelnik žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor u roku od 30 dana od dana dostave rješenja.

Članak 11

(1)    O okolnostima iz članka 2. stavka 2. ove Odluke, sastavlja se službena bilješka, koja se unosi u osobni očevidnik službenika i namještenika.

IV. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 12.

(1)    Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije.

Ad.13.

Izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Općine Stubičke Toplice.

 

Predsjednik Općinskog vijeća, Tomislav Mlinarić obavještava da su materijali dani u privitku poziva. Upoznaje prisutne da su dva predlagatelja članova i njihovih zamjenika, Društvo „Naša djeca„ Stubičke Toplice koje je predložilo pet kandidata i pet zamjenika kandidata: Helena Beljak i zamjenica Irena Beljak, Dora Oremuš i zamjenica Dora Pavalić, Maja Šipek i zamjenik Marko Martinić, Laura Durević  i zamjenica Ana Oremuš i  Maja Šturlan i zamjenica Ema Gredičak. Drugi predlagatelj je  Forum   mladih SDP-a Stubičke Toplice koji je predložio tri kandidata i tri zamjenika kandidata: Romina Vrban i zamjenik Vito Grahovac, Petra Pavić i  zamjenica Margareta Frgec i Ivan Zrinski i zamjenik Lovro Frgec.

Podijeljeni su  Glasački listići, na kojima se nalaze imena kandidata i njihovih zamjenika. Glasa se na način da se zaokruži redni broj ispred imena kandidata. Može se birati po petoro kandidata. Nakon glasanja predviđena je stanka od 10  minuta kako bi se zbrojili glasovi.

Vijećnica Sabina Frgec predlaže imenovanje komisije koja bi izvršila prebrojavanje glasova.

Pročelnica predlaže da se imenuje po jedan vijećnik iz redova vladajućih i po jedna vijećnik iz redova oporbenih vijećnika kao promatrači.

U komisiju se imenuju: Maja Ivačević, Melita Šarić, Željko Benger i Anica Benger.

Općinski vijećnici pristupili su glasanju. Listići su predani članovima komisije. Komisija se u 19,27 povukla u ured načelnika te pristupila prebrojavanju glasova.

U 19,37 sati, nakon stanke od 10 minuta, Maja Ivačević pročitala je Zapisnik o postupku izbora članova/članica Savjeta mladih Općine Stubičke Topliceu kojem je utvrđeno da je u postupku izbora prisutno dvanaest članova Općinskog vijeća. Predano je ukupno 12 Glasačkih listića s obzirom da je odsutan jedan vijećnik, te je trinaesti ostao neupotrijebljen. Utvrđeno je da je 12 važećih listića i niti jedan nevažeći. S prebrojavanjem Glasačkih listića utvrđen je slijedeći redoslijed glasova za kandidate:

Helena Beljak i zamjenica Irena Beljak - 9 glasova

Dora Oremuš i zamjenica Dora Pavalić - 10 glasova

Maja Šipek i zamjenik Marko Martinić -  9 glasova

Laura Durević  i zamjenica Ana Oremuš -  9 glasova

Maja Šturlan i zamjenica Ema Gredičak – 9 glasova

Romina Vrban i zamjenik Vito Grahovac - 4 glasa

Petra Pavić i  zamjenica Margareta Frgec – 5 glasova

Ivan Zrinski i zamjenik Lovro Frgec – 5 glasova.

Utvrđeno je da su izabrani kandidati i njihovi zamjenici:

Dora Oremuš i zamjenica Dora Pavalić

Helena Beljak i zamjenica Irena Beljak

Maja Šipek i zamjenik Marko Martinić

Laura Durević  i zamjenica Ana Oremuš

Maja Šturlan i zamjenica Ema Gredičak.

Na upit pročelnice imaju li vijećnici primjedbe na zapisnik odgovoreno je negativno, te je ista konstatirala da nema primjedbi čime je završila svoje izlaganje.

Jednoglasno sa dvanaest (12) glasova donosi se

ODLUKA O IZBORU ČLANICA/ČLANOVA

 SAVJETA MLADIH OPĆINE STUBIČKE TOPLICE

 

Članak 1.

 

Utvrđuje se da su za članice/članove Savjeta mladih Općine Stubičke Toplice izabrani:

 1. DORA OREMUŠ, za članicu

DORA PAVALIĆ, za zamjenicu članice

 1. HELENA BELJAK, za članicu

IRENA BELJAK, za zamjenicu članice

 1. MAJA ŠIPEKA, za članicu

MARKO MARTINIĆ, za zamjenika članice

 1. LAURA DUREVIĆ, za članicu

ANA OREMUŠ, za zamjenicu članice

 1. MAJA ŠTURLAN, za članicu

EMA GREDIČAK, za zamjenicu članice

 

                                                             Članak 2.

 

Mandat članova Savjeta mladih Općine Stubičke Toplice iz članka 1. ove Odluke traje tri godine, računajući od dana konstituiranja Savjeta mladih Općine Stubičke Toplice.

Članak 3.

Ova Odluka objavit će se na internetskoj stranici Općine Stubičke Toplice i na oglasnoj ploči Općine Stubičke Toplice.

Ad.14.

Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o financijskom poslovanju Dobrovoljnog vatrogasnog društva Strmec Stubički i Završnog računa za 2021. godinu.

Tomislav Mlinarić, predsjednik Općinskog vijeća obavještava da je izvješće dano u privitku materijala. Otvara raspravu.

Kako nema pitanja ni prijedloga na donošenje daje Odluku o usvajanju Izvješća o financijskom poslovanju Dobrovoljnog vatrogasnog društva Strmec Stubički i Završnog računa za 2021. godinu.

Jednoglasno sa dvanaest (12) glasova donosi se

ODLUKA

 

Članak 1.

Usvaja se Izvješće o financijskom poslovanju Dobrovoljnog vatrogasnog društva Strmec Stubički i Završnog računa za 2021. godinu.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na danom donošenja.

Ad.15.

Donošenje Odluke o kupnji nekretnine u k.o. Oroslavje.

 

Tomislav Mlinarić, predsjednik Općinskog vijeća obavještava da je ova dopuna dana na prijedlog načelnika Općine. Otvara raspravu.

Vijećnik Željko Bengar postavlja pitanje zašto je donošenje ove odluke hitno i dali imamo kakvu procjenu. Usporedio je površinu sa površinom na kojoj je Slamarica i konstatirao da je ona duplo manja, a bila je procijenjena na sedamsto i nešto tisuća kuna. Zašto kada se predlagala kupnja zemljišta Slamarice se nije išlo na to, a tu već postoji igralište koje je Općina uredila.

Načelnik odgovara da je danas sve konkretizirano, i stoga je danas išlo odmah na vijeće kako bi se izbjeglo da netko drugi ne kupi zemljište, jer prema riječima vlasnice ima i drugih viših ponuda. Vlasnica kao prvi izbor uzela je općinu i to od davnih dana no u prvom dijelu dvorišta gdje je kuća živjela je teta stoga nisu tada to prodavali. Sada je dogovorena kupnja, procjena bi bila bespotrebna jer nam ne bi ništa značila. Ponuda procjenitelja je šest i pol tisuća kuna. Cijena koju bi on procijenio bila bi takva kakva bi bila, no ne bi značila puno jer vlasnik je taj koji određuje i formira cijenu. Objašnjava da smo za Slamaricu imali dva zainteresirana kupca koji su bili spremni izraditi potpuno isti objekt za iste svrhe. Jedan od njih je to i dobio i trenutno je pred izdavanjem građevinska dozvola, a aplicirati će se na natječaj Ministarstva turizma. Ići će se u izgradnju nove Slamarice i to od strane osoba koje se bave ugostiteljstvom. Općina se ne može baviti ugostiteljstvom. Ovo je prilika koje se ne može propustiti. Na zemljištu se u jednom dijelu planira izgradnja parkirališta za potrebe, stanara, mještana i gostiju, proširilo bi se dječje igralište, u jednom dijelu bio bi sadržaj za starije osobe.

Vijećnica Sabina Frgec obratila se pitanjem načelniku uz napomenu da kada se kupovalo zemljište općina je imala elaborat sudskog vještaka i nije bio problem platiti ga, a sada je problem platiti šest tisuća kuna. Osvrnula se na Slamaricu koja je bila puno jeftinija. Spomenula je da je na samom nadmetanju bio i on što se može protumačiti kao signal. A hoće li Slamarica biti obnovljena ili ne to ovisi samo o gdinu. Pošteku. Vezano na ugostiteljstvo postavila je upit kako bi prokomentirao kuću u Gornjoj Stubici „Pod lipom“, te dali je moguće da Općina Gornja Stubica ima predispozicije za takav objekt u svom vlasništvu i gdje je tu problem za općinu Stubičke Toplice. Predlagano je da se otvori etnografski muzej. Postavlja pitanje iz kojih sredstava će se namaknuti sredstva za kupnju nekretnine.

Odgovara načelnik da ćese sredstva namaknuti iz vlastitih sredstava, kao i da je tema Slamarice već tada završena. Dobro se zna u kojem je stanju bila Slamarica kada je on došao 2017. godine. Već tada je bila neupotrebljiva. Ti postupci trajali su godinama. Slamarica je bila pod stečajem i banke su bile nad njom sa ovrhama. Mišljenja je da se to ne može uspoređivati.

Vijećnik Željko Benger ponavlja da trebamo elaborat. Postavlja pitanje kako možemo znati da postoji neka veća ponuda i kako znati da se nije sa nekim trećim osobama samo tako dogovoreno za to.

Vijećnica Sabina Frgec upozorava da je to općinski novac, da se radi o milijun kuna, da je to novac stanovnika.

Načelnik odgovara da bi procjena bila sigurno manja, vijećnik Željko Benger odgovara da bi se sigurno moglo dogovoriti, napomenuti, da je ponuda prema procjeni manja, na što načelnik upućuje protupitanje što sada znači ako procjenitelj veli da je vrijednost deset tisuća kuna, a vlasnica traži dva milijuna kuna. Ako nešto prodajemo moramo imati elaborat.

Vijećnica Sabina Frgec ponavlja da se radi o transparentnosti, da se odlučuje o milijun kuna, ne njegovog novca već novcima svih mještana. Kao primjer navodi školu i njezine infrastrukturalne probleme. Sada je problem dati šest i pol tisuća kuna za milijun kuna koje treba izglasati i  to pet minuta prije sjednice.

Vijećnik Željko Frgec potvrđuje riječi načelnika da procjena može biti bilo kakva ako netko ne želi prodati po toj cijeni. Osobno mu se čini da zemljište nema veliki stupanj izgrađenosti, i ne vjeruje da ta zemlja može biti nekom previše interesantna i da se na njoj može nešto raditi. Što je vidljivo iz označenih dijelova. Zemljište bi imalo daleko veću vrijednost da je uključena i kuća. Načelnik odgovara da će i kuća u jednom trenutku biti predmet prodaje no ne sada jer je vlasnica rekla da dok je ona živa kuću ne bude prodavala. Napominje da sada prepustiti nekom u zemljište u centru, da tu radi što hoće, po njemu je nedopustivo. Radi se o tisuću i tristo kvadrata koje se može rasparcelirati. Radi se 1287 metara kvadratnih. Ne kupuje se kuća u kojoj je pekarnica, već kuća koja je obrasla u grmlje.

Pročelnica čita tekst odluke iz kojeg je vidljivo o kojoj se površini radi.

Komentar vijećnika Željka Bengera je da će vijećnici odlučiti kako će odlučiti no smatra da nije u redu radi ljudi.

Načelnik odgovara da nije bilo u redu kada je Andabaka kupovao zemlju, sada nije u redu kada se kupuje zemlja, komentira da njima ništa nije u redu.

Kako više nema pitanja ni prijedloga na donošenje se daje Odluka o kupnji nekretnine u k.o. Oroslavje.

Sa sedam (7) glasova za, četiri (4) glasa protiv i jednim (1) suzdržanim glasom donosi se

 

O D L U K A

o kupnji nekretnina u k.o. Oroslavje

Članak 1.

Općina Stubičke Toplice kupit će sljedeće nekretnine:

-         k.č.br. 70/5, dvorište u ulici Lj. B. Đalskog u St. Toplicama sa 104 čhv, upisana u zk.ul.br. 3283 k.o. Oroslavje

-         k.č.br. 71/2, Stubičke Toplice, Ulica Ljube Babića Đalskog, dvorište sa 50 m2, upisana u zk.ul.br. 1953 k.o. Oroslavje

-         k.č.br. 71/3, zgrada u Budišćaku sa 604 m2, upisana u zk.ul.br. 1953 k.o. Oroslavje.

Članak 2.

Kupoprodajna cijena nekretnina iz članka 1. ove Odluke iznosi ukupno 960.000,00 HRK.

Kupoprodajna cijena iz stavka 1. ovog članka isplatit će se nakon sklapanja ugovora o kupoprodaji nekretnina.

Članak 3.

Na temelju ove Odluke općinski načelnik Općine Stubičke Toplice sklopit će, u ime Općine Stubičke Toplice kao kupca, ugovor o kupoprodaji nekretnina iz točke 1. ove Odluke.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana nakon donošenja, a objavit će se u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije.

Ad.16.

Pitanja i prijedlozi.

Vijećnik Željko Benger predlaže načelniku da se napravi lista ljudi na izgrađenom dijelu kanalizacije koji nemaju tehničku mogućnost priključka da znamo koliko ih ima i da se to ide rješavati, nadalje postavlja upit dali postoji mogućnost da komunalno redarstvo obiđe mjesto i navečer pregleda rasvjetu kako bi se očistilo granje, jer ima zaraštenih rasvjetnih tijela.

Vijećnica Sabina Frgec obratila se načelniku vezano za problematiku sa vodovodom da se obavijesti daju putem medija Radio Stubice i stavljanjem obavijesti na mrežne stranice. Moli pojašnjenje zašto je sazvana izvanredna sjednica putem skaypa. E - mail je došao u 15,30 sati, i obaviješteni su da se sjednica održava putem skaypa u 10,00 sati. Kada je predlagala da se u Poslovnik uvrsti da se sjednice održavaju ne samo putem e- maila već i video poziva, prijedlog je bio odbijen uz obrazloženja da to iziskuje dodatne troškove. Zašto je predsjednik sazvao sjednicu na taj način i zašto je bila tolika hitnost da sjednica nije mogla biti sazvana u živo poslijepodne u 18,00 kada bi svi mogli prisustvovati. Zna da ne može pitanje uputiti predsjedniku no moli da joj se da odgovor.

Predsjednik konstatira da se radi o tehničkim stvarima te da može odgovoriti, ne može mu se postavljati pitanje vezano za Odluke koje se donose na vijeću. Pojašnjava da postoje Odluke koje se moraju žurno donijeti i to je svugdje tako u bilo kojem poslu. Kao drugo bilo je na molbu Županije, a vezano za projekt Stubaki. Osobno nije još ništa vidio, no sjednica je sazvana na njihovu molbu te može o istom i pitati župana. U ovom slučaju izašli smo mu u susret. Smatra da ne treba dramatizirati. Žao mu je što nisu mogli sudjelovati. Zna da rade. No neke Odluke potrebno je brzo donijeti bez kalkuliranja da bi se radilo u interesu naših Stubaka. Nije bilo nikakvih muljaža već se jednostavno izašlo u susret Županiji i zato je na taj način odrađeno i organizirano jer smo bili svjesni da se na taj dan u živo nećemo moći okupiti. Ovo je bilo u interesu Stubičkih Toplica.

Načelnik se nadovezao riječima da se sjednica održala u petak, odluke i zapisnik su napravljeni i proslijeđeni isti dan. Da se sjednica održala u ponedjeljak bilo bi kasno, ovako je već u ponedjeljak sve bilo objavljeno i to na intervenciju župana i sudjelovanje osoba koje rade na objavi i to upravno na molbu investitora kako bi se sve odradilo što je moguće brže, a u cilju pripreme projekta za natječaj investicije u turizmu.

Vijećnik Željko Frgec podsjeća da se već nekoliko godina vuče tema jednog dvorišta u Pili i to je bilo na sjednici, mišljenja je da bi općina trebala se potruditi i to razriješiti. Radi se o tome da je tu nađeno više suvlasnika, no on može dostaviti tko su stvarni vlasnici jer se zna tko su četiri vlasnika te nekretnine.

Pročelnica, Maja Ivačević, objasnila je da općina nema taj podatak već samo podatak koji je službeni i na kojem su upisani svi vlasnici. Pojašnjava da upravo imamo problema radi nesređenih zemljišnih knjiga i to je problem sa kojim se najviše susrećemo da oni koji su upisani kao vlasnici i koje mi opominjemo nisu stvarni vlasnici. Moli da se podaci dostave kako bi se istima uputila obavijest o obvezi održavanja. Nadalje obavještava vijećnike da je poljoprivredna redarka počela raditi. Obzirom da je gospođa Renata, koja je radila, otišla na porodiljni, proveden je natječaj za zamjenu i na to radno mjesto primljena je gospođa Marina Lešković. Ona je kod nas svake srijede.

Vijećnik Robert Pilski postavlja pitanje ima li Općina ingerencije ulaziti u njihova dvorišta, na što je od strane pročelnice odgovoreno da ne no ima pravo naplaćivati novčane kazne.

Načelnik, Josip Beljak obratio se vijećnicima vezano za problematiku sa opskrbom vode i pojasnio da je problem istovjetan onome koji je bio 2017. godine. Dotok vode je manji, koji je razlog ne zna se, dali je to suha zima ili nešto drugo ne može se utvrditi. Cijelu godinu dotok je 11 metara kubnih, a potrošnja u ljetnim mjesecima je 13 do 14 kubnih metara. Zbog te razlike dolazi do pražnjenja rezervoara. 2017. godine intervenirali smo sa bajpasom u Strmcu kod aviona. Tu se u situaciji kao ova u cijevi pušta voda iz Zagorskog vodovoda i plaća se 12,00 kuna po kubiku. Problem su vršni dijelovi Strmca jer do njih ne dopire ta voda budući da je  tlak preslab jer su rezervoari na Kamenjaku niži od vršnih dijelova Strmca. Stoga je odlučeno da se po danu voda zatvara u pušta uvečer. Sada se došlo do još jednog rješenja a to je spajanje na Zagorski vodovod na krak koji vodi iz Kraljevog Vrha. To bi trebalo biti dobro jer je Kraljev Vrh viši od Strmaca Stubičkog. Prespajanje bi išlo sutra i prekosutra. Danas se ispiru cijevi. Spoj bi bio kod Jarebice. Obavještava da bi se na taj način riješila problematika opskrbe u sušnim periodima. Napominje da sva ta voda koja se pušta u našu mrežu,  se i plaća. Postoji kontrolno brojilo. Za peti mjesec račun je iznosio dvije tisuće kuna, a za šesti mjesec će se vidjeti kada račun dođe. Obratio se vijećniku Željku Frgecu na temu oko lokalnog vodovoda. Načinjena je rekapitulacija od 2006. do 31.03.2022. godine. U minusu smo za milijun i sto pedeset i četiri tisuće kuna vezano za lokalni vodovod. Predlaže vijećnicima da do slijedeće sjednice razmisle na koji način se može popraviti ova situacija. Do 2014. godine vodovod je konstantno u minusu, 2015. godine bio je u plusu te ponovo u 2021. u minusu. Nada se da sve jasno napisano. Na prvoj strani je tablica sa svim prihodima i rashodima. Na drugoj strani su materijalni troškovi, sa rashodima za zaposlene sa satima koji su provedeni na očitavanju, trošak računovodstva za obradu podataka, ispis uplatnica, toneri, registratori. Mišljenja je da je gđa. Dubravka to iscrpno napravila. Izvješće je podijeljeno vijećnicima.

Vijećnik Željko Frgec konstatira da kada je vodovod napravljen prije više od 40 godina, ljudi u Pili i Strmcu su znali da novaca ima jer je sve  bilo pripremljeno da će se graditi novi rezervoar u Pili. Novci su se tada posuđivali Općini. Tako su ti novci polagano nestajali. Godine prolaze normalno je da se vodovod trebalo sve više ulagati. Sada se samo može očekivati da će situacija biti sve gora.

Načelnik se nadovezuje da su ovo podaci od  2006. godine.

Vijećnik  Robert Pilski obratio se vijećnicima da se ne zavaravaju i bez obzira bila kiša ili  snijeg vode nema niti je neće biti. Osobno je prošao šest izvora na Sljemenu, a samo tri su u funkciji. Nakon zimne u ljetnim mjesecima ponovo je bio obilazak. Protok vode je  10,8 kubika i zimi i ljeti. Upozorava da ako nam presuši još jedan izvor vode neće biti dovoljno. Najveći problem je sve veći broj bazena ali i što je već za vrijeme gospodina Bosnara rečeno da vodovod može podnijeti maksimalno 600 priključaka a sada smo taj broj premašili. Kaptaže su suhe.

Načelnik je usporedio 2017. godinu sa ovom jer je tada bila potpuno ista situacije, ne vjeruje da ima veze sa kišom ili snijegom jer je prole godine bila potrošnja i po 20 kubika i vode je bilo. Misli da su po srijedi drugi faktori no nije geofizičar pa ne može ni znati.

 Vijećnik Željko Benger komentira da sada vode ima jer je spojena na Zagorski vodovod, pita zašto to nije prije napravljeno.

Vijećnik Tomislav Sokač odgovara da ovakva situacija nije ni bila vezano za spajanje, jer Kraljev Vrh nije ni imao Zagorski vodovod.

Vijećnik Željko Frgec zaključuje da ako postoji alternativa da se alternativa može i koristiti.

Vijećnik Nedjeljko Ćuk daje digresiju na alternativu  i upozorava da će se dogoditi veliki problem. U natrag dva mjeseca kontaktirao ga je veći broj ljudi koji kreću i koji su krenuli u turističke objekte. Oni će trošiti enormne količine vode. Rekli smo da ćemo se bazirati na  turizam, a ne na industriju. Pitanje koje se postavlja je kako će se to riješiti. U Stubičkima su to hotel, Slamarica,  mnogo malih pružatelja usluga. Pila i Strmec također imaju objekte i nema gotovo ni jednog koji nema bazen. Oni koji su tu duže vrijeme znaju za problem, no novi koji dolaze ne poznaju tu situaciju i njima nije svejedno. Ti ljudi enormno troše vodu, a ne može im se reci da plaćaju na primjer 12,00 kuna. No ni općina ne može na sebe  prihvaćati taj trošak. Smatra da bi tu trebalo ozbiljno razmisliti o problemu, jer vodu im moramo osigurati.

Načelnik je mišljenja da nisu problem veći bazeni koji se pune jednom godišnje već problem predstavljaju manji bazeni koji se pune i prazne. Sa ovim rješenjem imamo kontinuitet opskrbe, sada je potrebno razmišljati o korekciji cijene, koja će sigurno doći na dnevni red. Imao je poziv vlasnika kuće na Kozjaku. Ogorčen je investitor, a ogorčeni su i gosti.

Vijećnik Željko Frgec stava je je to potrebo na neki način ograničiti osobito za domaćinstvo koje troši za osnovne potrebe i netko tko na tome zarađuje. Ekstremi su bazeni koji je pune i prazne na tjednoj bazi.

Vijećnica Sabina Frgec konstatira da sada dolazi na naplatu, nerad, ne razmišljanje u naprijed i  ne rješavanje problematike.

Vijećnik Željko Benger postavlja pitanje tko daje uvjet priključenju, na što je odgovoreno da daje Općina.

Vijećnik Jurica Knezić postavlja pitanje da li vodu koja se pusti u rezervoar plaća Općina ili trošak plaćaju korisnici.

Načelnik odgovara da je to upravo tema koja bi se raspravila na slijedećoj sjednici, jer Općina plaća trenutno tu vodu. Sljedećim obračunom će se vidjeti kolika je naknada i tada će se moći utvrditi i korekcija cijene vode. Kao primjer navodi Mariju Bistricu koja za kućanstva ima manju cijenu, a za gospodarstvenike veću cijenu vode. Mi nemamo gospodarstvenike no imamo kuće za odmor koje mogu i koje budu platile dvije ili tri kune više kako bi imale vodu. Dosadašnja cijena od pet kuna je mala, nitko neće ništa reći ako cijena vode za kućanstva bude sedam kuna ili za kuće za odmor deset kuna. Sada imamo kontinuitet u opskrbi i ne bi trebao biti problem namaknuti sredstva korekcijom cijene vode.

Vijećnik Željko Frgec naglašava da je za stanovnike Pile i Strmca problem u kvaliteti vode, odnosno kvaliteta vode lokalnog vodovoda znatno je bolja od Zagorskog vodovoda osobito za konzumaciju.

Načelnik predlaže da se za slijedeću sjednicu razmisli o toj tematici, predviđene su točke nabava asfaltiranja i prijevoz učenika.

Sjednica je sa radom završila u 20,30 sati.

KLASA:024-03/22-01/14

URBROJ:2140-27-2-22-3

Stubičke Toplice, 29.06.2022.

Zapisničar                                                                                                           Predsjednik Općinskog vijeća

                                                                                                                                    Općine Stubičke Toplice

Melita Šarić                                                                                                                   Tomislav Mlinarić

Kako do nas / Kontakt