36. izvanredna sjednica Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice

Z A P I S N I K

 

sa 36., izvanredne, sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice, održane dana 07. studenog 2016. godine u Vijećnici Općine Stubičke Toplice, Viktora Šipeka 16, Stubičke Toplice

Prisutni:

Stjepan Sokač, predsjednik Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice

Zrinka Košić Bosnar, Boris Beljak, Damir Pavrlišak, Mato Zrinski, Ivanka Bartol, Nina Gradiški Zrinski, Ana Gospočić,Tomislav Franjković - vijećnici

Vladimir Bosnar, načelnik Općine Stubičke Toplice

Ivan Hren, zamjenik načelnika Općine Stubičke Toplice

Ljubica Božić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Stubičke Toplice

Senka Susović, novinarka Radio Stubice

Odsutni: Nedjeljko Ćuk, Darinka Gmaz – Lončar , Marijan Pilski, Alen Ahmetović

Zapisničar:    Melita Šarić

Započeto:     18,02 sati

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice, gdin. Stjepan Sokač, otvara tridesetšestu, izvanrednu, sjednicu Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice, pozdravlja nazočne vijećnike, načelnika Općine Stubičke Toplice gdina. Vladimira Bosnara, zamjenika načelnika Općine Stubičke Toplice gdina. Ivana Hrena, novinarku Radio Stubice gđu. Senku Susović te službenice Jedinstvenog upravnog odjela Općine Stubičke Toplice.

Gdin. Stjepan Sokač, konstatira da je na sjednici nazočno devetod trinaest vijećnika Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice te da Općinsko vijeće može donositi pravovaljane odluke. Predlaže

DNEVNI RED

  1. Donošenje Odluke o suglasnosti za provedbu ulaganja (projekt „Izgradnja nerazvrstane ceste i rekonstrukcija mosta preko potoka Vidak u Strmcu Stubičkom“, Mjera 7, Podmjera 7.2., Tip operacije 7.2.2..
  2. Pitanja i prijedlozi.

Predloženi dnevni red jednoglasno je usvojen sa devet (9)glasova.

Ad.1.

Donošenje Odluke o suglasnosti za provedbu ulaganja (projekt „Izgradnja nerazvrstane ceste i rekonstrukcija mosta preko potoka Vidak u Strmcu Stubičkom“, Mjera 7, Podmjera 7.2., Tip operacije 7.2.2..

Gdin. Stjepan Sokač, predsjednik Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice obavještava prisutne da je materijal vijećnicima predan neposredno prije sjednice. Riječ daje gđi. Ljubici Božić.

Gđa. Ljubica Božić, pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Stubičke Toplice, upoznaje nazočne da se radi o modificiranoj Odluci koju je Općinsko vijeće već donijelo prošle godine na 25. sjednici. Temeljem prijašnjeg Pravilnika o provedbi mjere 7. bilo je potrebno da Vijeće izda izjavu o davanju suglasnosti načelniku za provedbu ovakvih projekata. Vijeće je istu Odluku donijelo i za groblje. Ove godine na snagu je stupio novi Pravilnik, objavljen u Narodnim novinama br. 71, prema kojem je određeno da je Vijeće dužno donijeti Odluku kojom načelnik daje suglasnost da prijavi određeni projekt. Tu se za početak radi o tipu operacije 7.2.2., građenje nerazvrstanih cesta. Našim planom predviđena je izgradnja mosta na cesti u Strmcu Stubičkom. Radi se o cesti koje povezuje županijsku cestu 2219 prema Pili sa naseljem Strmec Stubički. Projekt je započeo 2012 g. izmjerom, sa kojom je bilo dosta problema jer je trebalo od svih vlasnika zemljišta ishoditi izjave da se odriču dijelova svojih parcela u korist nerazvrstane ceste. Za navedeno imamo u prošloj godini u mjesecu veljači ishođenu građevinsku dozvolu. Vrijednost tih radova je 597.880,00 kuna, ostatak do 782.000,00 kuna je projektno tehnička dokumentacija, to jest: izmjera, elaborat parceliranja, elaborat spajanja čestica, idejni projekti, glavni projekt za građevinsku dozvolu, studija izvodljivosti i na kraju prijava i provedba projekta koju radi firma Euro Consulting d.o.o. iz Varaždina. Osim navedenog izrađen je i Elaborat zaštite okoliša, temeljem Zakona o zaštiti prirode. Temeljem mjere 7.2.2., građenjem nerazvrstanih cesta iz fonda za ruralni razvoj trebali bi nam biti vraćeno 100% iznosa radova to jest iznos financiranja što se tiče građenja, dok su ostale stavke financirane do 10% za opće troškove. Općina bi sredstva zatražila po modelu 50% predujma, a potom bi se vratile dvije rate po 25% po ispostavi računa i potvrda o plaćanju. Natječaj je raspisan prošli tjedan te od 04. studenog su moguće prijave. Iz tog razloga je sazvana ova izvanredna sjednica Općinskog vijeća. Pretpostavka je da će biti puno prijava i moramo što prije reagirati. U pravilu imamo sve što je potrebno, nedostajala nam je jedino ova Odluka.

Gdin. Stjepan. Sokač, predsjednik Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice, otvara raspravu. Kako nema pitanja na usvajanje daje prijedlog Odluke o suglasnosti za provedbu ulaganja (projekt „Izgradnja nerazvrstane ceste i rekonstrukcija mosta preko potoka Vidak u Strmcu Stubičkom“, Mjera 7, Podmjera 7.2., Tip operacije 7.2.2..

Jednoglasno sa devet (9) glasova donosi se

O D L U K A

o davanju suglasnosti za provedbu projekta

„Izgradnja nerazvrstane ceste i rekonstrukcija mosta preko potoka Vidak u Stubičkim Toplicama, naselje Strmec Stubički“

 

I.

Općinsko vijeće Općine Stubičke Toplice izdaje suglasnost za provedbu ulaganja na području Općine Stubičke Toplice, radi ispunjavanja uvjeta prihvatljivosti iz članka 16. st. 13. Pravilnika o provedbi mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (Nar. nov. br. 71/16), za projekt „Izgradnja nerazvrstane ceste i rekonstrukcija mosta preko potoka Vidak u Stubičkim Toplicama, naselje Strmec Stubički“.

II.

Ova suglasnost daje se načelniku Općine Stubičke Toplice kako bi se navedeni projekt mogao kandidirati na Natječaj za provedbu Mjere 07, Podmjere 7.2., Tip operacije 7.2.2. „Ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta“, objavljen u Narodnim novinama br. 100/16, te za provedbu ulaganja iz točke I. ove Odluke.

 III.

Sastavni dio i Prilog ove Odluke Općinskog vijeća o davanju suglasnosti je Opis projekta.

IV.

Odluka Općinskog vijeća važeća je od datuma donošenja.

Ad.2.

Pitanja i prijedlozi

Gdin. Vladimir Bosnar, načelnik Općine Stubičke Toplice, obavijestio je nazočne vijećnike da se slijedeće otvaranje fondova očekuje 26. studenog, a smo aplicirali groblje. Danas je prijavljen nogostup za naselje Pihaći, a koja sredstva se osiguravaju preko Ministarstva unutarnjih poslova. Oni sufinanciraju opasne prometnice, a jedna takova je i cesta prema naselju Pihaći koja je otvorena a nema pješački pločnik u dužini cca 800 m. U pravilu fond dodjeljuje 60% sredstava, ostalo bi bila sredstva Općine Stubičke Toplice. Prisutnima daje informaciju da se trenutno izrađuje prijedlog Proračuna, koji maksimalno obuhvaća sve fondove iz kojih se mogu povući sredstva. Radovi koji su u tijeku će se završiti do zime, te sa njima nastaviti u proljeće. Danas su Uredu državne uprave predani projekti za izgradnju župne crkve, za izdavanje građevinske dozvole. Ista se očekuje prije Božića.

Gdin. Stjepan Sokač konstatira da više nema pitanja i zaključuje sjednicu. Zahvaljuje na odazivu.

Završeno:  18,15 sati.

KLASA:021-05/16-01/10

URBROJ:2113/03-01-16-2

Stubičke Toplice, 07.11.2016.

Predsjednik vijeća Općinskog vijeća

Općine Stubičke Toplice

Stjepan Sokač

Kako do nas / Kontakt