Javni natječaj za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Stubičke Toplice

KLASA:112-01/19-01/01
URBROJ:2113/03-04/1-19-1
Stubičke Toplice, 24.01.2019.

Na temelju članka 19. st. 1. i 29. st. 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Nar. nov. br. 86/08, 61/11 i 4/18), pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Stubičke Toplice objavljuje

JAVNI NATJEČAJ
za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Stubičke Toplice na radno mjesto
VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA PRAVNE POSLOVE – 1 (jedan) izvršitelj
na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad od 3 (tri) mjeseca.

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu iz članka 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Nar. nov. br. 86/08, 61/11 i 4/18, dalje: ZSN), te sljedeće posebne uvjete:
 visoka stručna sprema pravnog smjera / dipl.iur. / završen petogodišnji integrirani preddiplomski i diplomski studij prava, čijim završetkom se stječe 300 ECTS i akademski naziv magistar/magistra prava (mag.iur.) ili stručni specijalist
 položen državni stručni ispit
 najmanje jedna (1) godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 poznavanje jednog stranog jezika
 poznavanje rada na računalu
 vozačka dozvola B kategorije.
U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i 16. ZSN.
Služba se zasniva na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad od tri mjeseca.
Natjecati se mogu i kandidati / kandidatkinje koji nemaju položen državni stručni ispit, uz obvezu da kandidat / kandidatkinja koji bude imenovan/a, ispit položi u zakonskom roku.
Na javni natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.
Izrazi koji se koriste u ovom natječaju, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.
Ako kandidat / kandidatkinja ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan / dužna je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, u kojem slučaju imaju prednost u odnosu na ostale kandidate / kandidatkinje samo pod jednakim uvjetima.
U Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Stubičke Toplice nije osigurana zastupljenost nacionalnih manjina sukladno Ustavnom zakonu o pravima nacionalnih manjina.
Za kandidate / kandidatkinje prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja, provest će se prethodna provjera znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua.
Ako pozvani kandidat / kandidatkinja ne pristupi testiranju i/ili intervjuu, smatrat će se da je povukao / povukla prijavu na natječaj.
Na web-stranici Općine Stubičke Toplice: www.stubicketoplice.hr, naknadno će se objaviti opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, način i vrijeme obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata / kandidatkinja, područja provjere te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata / kandidatkinja za tu provjeru.
Na istoj web-stranici te na oglasnoj ploči Općine Stubičke Toplice na adresi Viktora Šipeka 16, Stubičke Toplice, objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata / kandidatkinja, najmanje 5 dana prije održavanja provjere.
Prije donošenja rješenja imenovanju, izabrani kandidat će se pozvati da u primjerenom roku dostavi uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti.
Kandidati / kandidatkinje su obvezni uz prijavu priložiti:
 životopis,
 dokaz o ispunjavanju uvjeta stupnja obrazovanja (stručne spreme) i struke određene ovim natječajem (preslika diplome),
 dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik domovnice ili osobne iskaznice), odnosno za osobe sa stranim državljanstvom ili osobe bez državljanstva dokaz o ispunjavanju uvjeta propisanih posebnim zakonom i prethodno odobrenje središnjeg tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose, presliku dokaza o državljanstvu (osobne iskaznice, putovnice ili domovnice),
 dokaz o radnom stažu (elektronički zapis o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),
 dokaz o traženom radnom iskustvu od najmanje 1 godine na odgovarajućim poslovima (potvrda dosadašnjih poslodavaca o vrsti poslova i trajanju radnog odnosa, preslika ugovora o radu, rješenja i sl. iz kojih mora biti vidljivo ostvareno radno iskustvo na poslovima tražene stručne spreme i struke),
 uvjerenje da se protiv kandidata / kandidatkinje ne vodi kazneni postupak (ne starije od 3 mjeseca),
 ukoliko kandidati / kandidatkinje imaju položen državni stručni ispit dužni su dostaviti dokaz o položenom državnom stručnom ispitu (preslik uvjerenja odnosno svjedodžbe)
 vlastoručno potpisanu izjavu da ne postoje zapreke iz članaka 15. i 16. ZSN te da poznaje rad na računalu,
 dokaze temeljem kojih kandidat/kandidatkinja ostvaruje prednost pri zapošljavanju temeljem posebnog zakona,
 preslika vozačke dozvole.
Pisane prijave na javni natječaj, vlastoručno potpisane od strane podnositelja prijave, s navedenom kontakt adresom, telefonskim brojem i e-mail adresom te s dokazima o ispunjavanju uvjeta, podnose se u roku od 8 dana od dana objave javnog natječaja u Narodnim novinama, preporučeno putem pošte ili osobno na adresu: Općina Stubičke Toplice, Viktora Šipeka 16, 49244 Stubičke Toplice, s naznakom «Javni natječaj za prijam u službu».
Osoba koja ne podnese pravodobnu i/ili urednu prijavu ili za koju se utvrdi da ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, neće se smatrati kandidatom / kandidatkinjom prijavljenim na javni natječaj. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.
O rezultatima natječaja kandidati / kandidatkinje biti će obaviješteni u zakonskom roku.

PROČELNICA
Maja Ivačević, dipl.iur.

Upute za kandidate ispravljeno
11. veljače 2019. 158,53 KB
Upute za kandidate
11. veljače 2019. 160,98 KB

Kako do nas / Kontakt