JAVNI NATJEČAJ za imenovanje pročelnika/ce Jedinstvenog upravnog odjela

KLASA: 112-01/24-01/05

URBROJ: 2140-27-1-24-1

Na temelju članka 19. stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19) općinski načelnik Općine Stubičke Toplice raspisuje

 

JAVNI NATJEČAJ

za imenovanje pročelnika/ce Jedinstvenog upravnog odjela Općine Stubičke Toplice

(1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad od tri mjeseca)

 

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu iz članka 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19, dalje: ZSN), te sljedeće posebne uvjete:

-       sveučilišni diplomski studij / sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij / stručni diplomski studij pravne struke,

-       najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,

-       položen državni ispit,

-       poznavanje rada na računalu,

-       vozačka dozvola B kategorije.

Na Javni natječaj mogu se ravnopravno prijaviti kandidati oba spola, a izrazi koji se u ovom Javnom natječaju koriste za osobe, u muškom su rodu i odnose se ravnopravno na oba spola.

Natjecati se mogu i kandidati koji nemaju položen državni ispit, uz obvezu da ga polože u roku od godine dana od prijma u službu.

U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i 16. ZSN.

Ako kandidat ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, u kojem slučaju imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

U Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Stubičke Toplice nije osigurana zastupljenost nacionalnih manjina sukladno Ustavnom zakonu o pravima nacionalnih manjina.

Uz prijavu na Javni natječaj kandidati su dužni priložiti sljedeće priloge:

-       životopis,

-       dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika diplome),

-       dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika važeće osobne iskaznice ili domovnice), odnosno za osobe sa stranim državljanstvom ili osobe bez državljanstva dokaz o ispunjavanju uvjeta propisanih posebnim zakonom i prethodno odobrenje središnjeg tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose, presliku dokaza o državljanstvu (osobne iskaznice, putovnice ili domovnice),

-       dokaz o ukupnom radnom iskustvu, ne stariji od 1 mjesec: Elektronički zapis (e-radna knjižica) ili Potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje, a koji Zapis/Potvrda, između ostalih podataka, mora sadržavati i podatke o poslodavcu, početku i prestanku osiguranja, stvarnoj i potrebnoj stručnoj spremi, radnom vremenu, i

-       dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima u trajanju od najmanje jedne godine (ugovor o radu ili rješenje o rasporedu ili potvrda poslodavca), koji sadrži vrstu poslova i vremenska razdoblja u kojem je kandidat obavljao navedene poslove, a koje je radno iskustvo evidentirano u Elektroničkom zapisu/Potvrdi o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje, traženoj u prethodnoj alineji,

-       uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 3 mjeseca),

-       vlastoručno potpisanu izjavu da ne postoje zapreke iz članaka 15. i 16. ZSN te da poznaje rad na računalu,

-       svjedodžbu o položenom državnom ispitu,

-       dokaze temeljem kojih kandidat ostvaruje prednost pri zapošljavanju temeljem posebnog zakona,

-       presliku vozačke dozvole.

Isprave se mogu priložiti u neovjerenim preslikama te će izabrani kandidat predočit izvornik isprava na zahtjev.

Ukoliko kandidat uz prijavu priloži dokumente u kojima osobni podaci nisu istovjetni, dužan je dostaviti i dokaz o njihovoj promjeni (presliku vjenčanog ili rodnog lista).

Prije donošenja rješenja imenovanju,  izabrani kandidat će se pozvati da u primjerenom roku dostavi uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti.

Urednom prijavom smatra se vlastoručno potpisana prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u Natječaju.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz Javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na Javni natječaj.

S kandidatima prijavljenim na Javni natječaj provest će se pisano testiranje i intervju.

Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja, smatra se da je povukao prijavu na Javni natječaj.

Na mrežnoj stranici Općine Stubičke Toplice: www.stubicketoplice.hr, naknadno će se objaviti opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, način i vrijeme obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područja provjere te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za tu provjeru.

Na istoj mrežnoj stranici te na oglasnoj ploči Općine Stubičke Toplice na adresi Viktora Šipeka 16, Stubičke Toplice, objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje 5 dana prije održavanja provjere.

Pisane prijave na Javni natječaj, vlastoručno potpisane od strane podnositelja prijave, s navedenom kontakt adresom i telefonskim brojem te s propisanim prilozima, podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama, na adresu: Općine Stubičke Toplice, Viktora Šipeka 16, 49244 Stubičke Toplice, uz naznaku „Prijava na Javni natječaj za imenovanje pročelnika“, osobno ili poštom preporučeno.

Kandidati će o rezultatima Javnog natječaja biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

OPĆINSKI NAČELNIK

Josip Beljak, dipl.ing.agr.

Upute za kandidate
20. svibnja 2024. 191,19 KB

Kako do nas / Kontakt