OGLAS ZA PRIJAM U SLUŽBU U JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL OPĆINE STUBIČKE TOPLICE

KLASA:112-01/20-01/03

URBROJ:2113/03-04/1-20-1

Stubičke Toplice, 17.02.2020.

Na temelju članka 18. st. 1. i 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Nar. nov. br. 86/08, 61/11 i 4/18), pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Stubičke Toplice objavljuje

OGLAS ZA PRIJAM U SLUŽBU NA ODREĐENO VRIJEME
radi obavljanja privremenih poslova

u Jedinstveni upravni odjel Općine Stubičke Toplice na radno mjesto:
komunalni radnik – 1 izvršitelj (m/ž).
uz obavezni probni rad u trajanju od dva mjeseca.

Na oglas se mogu prijaviti osobe oba spola. Izrazi koji se koriste u ovom oglasu, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.
Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu iz članka 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Nar. nov. br. 86/08, 61/11 i 4/18, dalje: ZSN), te sljedeće posebne uvjete:
 niža stručna sprema ili osnovna škola
 poznavanje rada na strojevima na motorni benzinski pogon za održavanje hortikulture.
U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i 16. ZSN.
Uz potpisanu prijavu kandidati su dužni priložiti:
 životopis,
 dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika važeće osobne iskaznice ili domovnice ili putovnice),
 dokaz o stručnoj spremi (presliku svjedodžbe),
 vlastoručno potpisanu izjavu da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članaka 15. i 16. ZSN,
 uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak te da protiv njega nije izrečena pravomoćna osuđujuća presuda, ne starije od 3 mjeseca od objave oglasa,
Trajanje službe: na određeno vrijeme do šest mjeseci, uz mogućnost produženja za još šest mjeseci.
Izabrani kandidat dužan je dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti prije donošenja rješenja o rasporedu na radno mjesto.
Ako kandidat ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, u kojem slučaju imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
U Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Stubičke Toplice nije osigurana zastupljenost nacionalnih manjina sukladno Ustavnom zakonu o pravima nacionalnih manjina.
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas.
Svi kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa obvezni su pristupiti prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua. Ako pozvani kandidat ne pristupi testiranju i/ili intervjuu, smatrat će se da je povukao prijavu. Za svaki dio provjere kandidatima će se dodijeliti određeni broj bodova od 1 do 10. Intervju će se provesti samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova na pisanom testiranju.
Pisane prijave na oglas podnose se na adresu: OPĆINA STUBIČKE TOPLICE, JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL, VIKTORA ŠIPEKA 16, 49244 STUBIČKE TOPLICE, uz naznaku „PRIJAVA NA OGLAS KOMUNALNI RADNIK“, osobno ili poštom preporučeno, u roku 8 dana od dana objave oglasa kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Kandidati će o rezultatima biti obaviješteni u zakonskom roku.
Opis poslova, podaci o plaći radnog mjesta, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, kao i vrijeme i mjesto održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti, bit će objavljeni na web stranici: www.stubicketoplice.hr.
Općina Stubičke Toplice zadržava pravo poništenja oglasa bez posebnog objašnjenja.

PROČELNICA
Maja Ivačević, dipl.iur.

Upute za kandidate
20. veljače 2020. 128,51 KB

Kako do nas / Kontakt