Projekti

Projekt Baltazar 

Općina Stubičke Toplice uključila se kao partner u projekt Baltazar. Projekt je financiran iz Europskog socijalnog fonda u sklopu Operativnog programa Razvoj ljudskih potencijala 2007. - 2013. godine. Prijavitelj projekta je KZŽ, kao osnivač škola sa svog područja, a partneri su, uz Općinu Stubičke Toplice, Osnovna škola Stubičke Toplice, Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Krapina, Zagorska razvojna agencija d.o.o., Grad Krapina te više osnovnih i srednjih škola s područja

Pročitaj više

Energetska obnova mjesnog doma i vatrogasnog doma u naselju Pila 

Jedan od većih investicijskih projekata Općine Stubičke Toplice svakako je energetska obnova mjesnog društvenog doma i vatrogasnog doma u naselju Pila. Ovim radovima izvedena je toplinska ovojnica na oba doma, dok je na vatrogasnom domu zamijenjena kompletna fasadna stolarija i uređen interijer u potkrovlju zgrade. Naime, Općina Stubičke Toplice prijavila je ovaj projekt na Javni natječaj za sufinanciranje projekata energetske učinkovitosti u zgradarstvu, Fonda za zaštitu okoliša i en

Pročitaj više


Izgradnja betonskog potpornog zida u Zelengajskoj ulici 

Zbog sve većih oštećenja na nerazvrstanoj cesti - Zelengajskoj ulici, sukladno Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu, izgrađen je armirano betonski potporni zid dužine 20 metara. U sklopu ovih radova riješena je i odvodnja oborinskih voda sa spomenute ulice, izgradnjom upojnog bunara i drenažnih cijevi.

Pročitaj više

Energetska obnova zgrada javne namjene - mjesnog društvenog doma i vatrogasnog doma u naselju Pila 

U tijeku su radovi na energetskoj obnovi mjesnog društvenog doma i vatrogasnog doma u naselju Pila. Naime, Općina Stubičke Toplice prijavila je ovaj projekt na Javni natječaj za sufinanciranje projekata energetske učinkovitosti u zgradarstvu, Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, objavljenog u mjesecu ožujku ove godine. Prijava je prihvaćena od strane Fonda te je za navedeni projekt odobreno sufinanciranje u iznosu od 60% opravdanih troškova, a koji troškovi iznose 300.0

Pročitaj više

Završen projekt asfaltiranja nerazvrstanih cesta 

Dolaskom povoljnijih vremenskih uvjeta završen je projekt asfaltiranja nerazvrstanih cesta na području općine Stubičke Toplice. Ovim radovima obuhvaćena je priprema podloge i asfaltiranje odvojaka nerazvrstanih cesta u naseljima Stubičke Toplice, Pihači i Strmec Stubički, ukupne dužine 900 metara, te dio Ulice Sljemenski put koji vodi prema športsko-rekreacijskom jezeru Jarki, dužine 360 metara. Ukupna vrijednost investicije iznosi 487.000,00 kuna, a cijeli projekt financiran je sreds

Pročitaj više

Izgradnja nerazvrstane ceste Kapelščak 

Završeni su radovi na rekonstrukciji, produžetku i proširenju puta Kapelščak, odvojka Ulice žrtava Seljačke bune. Ovim radovima podignuta je niveleta postojećeg puta u odnosu na razinu okolnog terena čime je dobiven blaži nagib uspona i omogućeno normalno prometovanje tim dijelom naselja. U konačnoj fazi uređenja nerazvrstanog puta asfaltiran je kolnik u površini od 1.042 m², ukupne dužine 219 metara. Vrijednost ove investicije iznosi 198.000,00 kuna, a sva sredstva su izdvojena iz Pr

Pročitaj više

Općina Stubičke Toplice realizirala projekt besplatnog bežičnog pristupa Internetu

Prijavom na projekt Ministarstva turizma temeljem Programa poticanja slobodnog pristupa Internetu u turističkim destinacijama u 2014. godini, Općina Stubičke Toplice je realizirala projekt besplatnog bežičnog pristupa Internetu. Uvažavajući nove trendove ponude turističke destinacije kroz veću dostupnost informacija elektronskim putem, signalom besplatnog pristupa Internetu pokriveno je središte mjesta i to sa dvije pristupne točke, od kojih je jedna smještena na otvorenom javnom pros

Pročitaj više

Projekt izgradnje nerazvrstane ceste na brdu Kapelščak 

Na brdu Kapelščak u Stubičkim Toplicama u tijeku su radovi rekonstrukcije, produžetka i proširenja nerazvrstane ceste - odvojak Ulice žrtava Seljačke bune. Ovim radovima izgraditi će se cesta ukupne dužine 220 metara i prosječne širine 6 metara. Sredstva za realizaciju ovog projekta u potpunosti su osigurana u Proračunu Općine Stubičke Toplice, a vrijednost radova iznosi 247.375,00 kuna.

Pročitaj više

Općina Stubičke Toplice kao novi vlasnik poslovnog prostora uredit će kulturni centar  

Sukladno Odluci Općinskog vijeća Općina Stubičke Toplice novi je vlasnik poslovnog prostora u zgradi na adresi Viktora Šipeka 16, pokraj uredskih prostorija Općine, koje je nekad koristila banka. Stjecanjem prostora čija je ukupna površina 116 m², Općina je riješila dva problema. Naime, jedan dio kupoprodajne cijene kompenziran je za dugovanje HTD-a „Matija Gubec“ d.d. i „Hemerson“ d.o.o. (istog vlasnika) tako da u ovom trenutku Općina više nema potraživanja prema tim trgovačkim društ

Pročitaj više

Kako do nas / Kontakt