Projekti

Izgradnja cestovnih kanalica u Vinogradskoj ulici i dijelu ulice Zagorskih brigada 

U tijeku su radovi na izgradnji odvodnje oborinskih voda u Vinogradskoj ulici i dijelu ulice Zagorskih brigada. Ovim radovima ugraditi će se cestovne kanalice za usmjeravanje oborinskih voda koje zbog velikog uzdužnog nagiba Vinogradske ulice, uslijed jačih vremenskih neprilika, stvaraju probleme vlasnicima nekretnina tog dijela naselja u smislu plavljenja objekata i nanosa kamenog materijala. Po ugradnji kanalica asfaltirati će se površine između postojećeg asfaltnog sloja i novougra

Pročitaj više

Rekonstrukcija pješačkog pločnika od Župnog ureda do I. Strmečkog odvojka 

U tijeku je rekonstrukcija i obnova pješačkog pločnika na dionici od Župnog ureda u Stubičkim Toplicama do ulice I. Strmečki odvojak - kod benzinske crpke. Rekonstruirati će se i obnoviti pločnici s obje strane županijske ceste ŽC 2219, jer je zbog višekratnih rekonstrukcija i asfaltiranja spomenute ceste, odnosno radi podizanja nivelete ceste, visina pločnika mjestimično izjednačena sa visinom prometnice. Pločnik će se rekonstruirati na način da se visina pješačkog pločnika podigne n

Pročitaj više

Projekt izgradnje fekalne kanalizacije u Strmcu Stubičkom - predio Juraščak 

U naselju Strmec Stubički, u predjelu Juraščak, u tijeku su radovi izgradnje sabirnog kolektora fekalne kanalizacije čijom izgradnjom će se upotpuniti postojeća kanalizacijska mreža, a isti će se spojiti na glavni kolektor Pila - Strmec Stubički - Stubičke Toplice kao glavnu kanalizacijsku mrežu. Ovim projektom izgraditi će se 733,00 m kolektora. Izgradnja kolektora provest će se sredinom kolnika, bit će izvedena od PE-HD rebrastih cijevi, presjeka DN 315 i DN 400 mm. Na kanalu će se

Pročitaj više

Rekonstrukcija pješačkog pločnika 

U tijeku su radovi rekonstrukcije pješačkog pločnika na dionici od granice općine na istoku, odnosno od naselja Pustodol do željezničke stanice Stubičke Toplice, južnom stranom kolnika državne ceste DC 307. Radi višekratnih rekonstrukcija i asfaltiranja državne ceste, odnosno radi podizanja nivelete ceste, visina pločnika je mjestimično bila izjednačena sa visinom prometnice, a sam pločnik znatno oštećen, te je trebalo izvršiti rekonstrukciju u smislu podizanja nivelete pločnika na pr

Pročitaj više

Postupak ishođenja lokacijske dozvole za izgradnju prilazne ceste zdravstveno-turističkom kompleksu 

Od strane investitora budućeg zdravstveno-turističkog kompleksa - tvrtke Stubaki d.d. pokrenut je postupak ishođenja lokacijske dozvole za izgradnju prilazne ceste hotelskom kompleksu. Donošenjem Detaljnog plana uređenja Zona zdravstvenog turizma, Općina Stubičke Toplice stvorila je preduvjete za snažno jačanje gospodarstva upotrebom prirodnih resursa odnosno turistički prosperitet šire regije. Dosadašnja ulaganja u detaljno razrađenu projektnu dokumentaciju, dodatni otkup zemljišta,

Pročitaj više

Asfaltiranje nerazvrstanih cesta u naselju Strmec Stubički i naselju Pila 

U jesenskim mjesecima pristupilo se asfaltiranju nerazvrstanih cesta u naseljima Strmec Stubički i Pila, u površini od 2.505 četvornih metara. Radove je izvodilo trgovačko društvo Niskogradnja Hren d.o.o. Donja Stubica, a vrijednost investicije iznosi 299.450,62 kuna. Asfaltiranjem prometnica gdje su do sada postojali makadamski putovi, dobiven je suvremeniji izgled cestovne infrastrukture u ovom dijelu općine Stubičke Toplice.

Pročitaj više

Završen projekt izgradnje fekalne kanalizacije u Ulici Augusta Šenoe i asfaltiranje ulice 

U Ulici Augusta Šenoe izgrađen je sabirni kolektor fekalne kanalizacije PEHD rebrastim cijevima promjera 315 milimetara, a isti je spojen na već postojeći glavni kolektor Gornja Stubica - Zabok. Ukupna dužina izgrađenog kolektora iznosi 460 metara, a vrijednost investicije je 389.434,37 kuna. Projekt je proveden uz financijski doprinos Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije. Nakon izgradnje kanalizacije izvršeno je asfaltiranje cijele ulice te sanacija ostalih povr

Pročitaj više

Završen projekt izgradnje fekalne kanalizacije u Vinogradskoj ulici 

U Vinogradskoj ulici i dijelu Ulice Zagorskih brigada izgrađen je sabirni kolektor fekalne kanalizacije za odvodnju otpadnih voda ukupne dužine 461 metara. Cjevovod, izrađen od PEHD rebrastih cijevi sa dvostrukom stijenkom, presjeka DN 250 i DN 315 mm, prolazi sredinom kolnika. Kolektor je po završetku radova spojen na već postojeći glavni kolektor Gornja Stubica - Zabok. U provedenom postupku javne nabave za izvođača radova izabrano je trgovačko društvo GRADEX & CO d.o.o. za građenj

Pročitaj više

Odluka o dodjeli učeničkih i studentskih stipendija u školskoj odnosno akademskoj godini 2012./2013.

Načelnik Općine Stubičke Toplice na temelju članka čl. 46. st. 2. t. 1. Statuta Općine Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 16/09) i čl. 9. Pravilnika o utvrđivanju kriterija i postupka za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola i studentima s područja Općine Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 18/08) donosi sljedeću ODLUKU O UTVRĐIVANJU REDOSLIJEDNE LISTE I DODJELI UČENIČKIH I STUDENTSKIH STIPENDIJA U ŠKOLSKOJ ODNOSNO

Pročitaj više

Uređenje korita potoka Vidak u naselju Strmec Stubički 

Na potoku Vidak u naselju Strmec Stubički, u predjelu oko kućnog broja 176, u tijeku su radovi na uređenju korita potoka. Radove izvode Hrvatske vode, Vodnogospodarska ispostava za mali sliv „Krapina - Sutla“ iz Velikog Trgovišća, a sukladno programu radova na branjenom području 12: Područje malog sliva Krapina - Sutla. Ovim radovima obuhvaćena je sječa raslinja, izgradnja hidrotehničke stepenice, te zaštita pokosa kamenom oblogom, a dužina dionice koja će se urediti iznosi 200 metar

Pročitaj više

Kako do nas / Kontakt